EN

Законопроекти на изпълнителната власт

Документи

 

Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Р България 2021-2027г. (актуализирана 2021)

Пътна карта за изпълнение на антикорупционната стратегия 2021-2027 (актуализирана 2021 г.)

 

Законопроекти на изпълнителната власт

 

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Срок: 30.06.2022 г.

Основание: Доклади относно върховенството на правото за 2020 г. и 2021 г.; Становище на Венецианската комисия по Закона за съдебната власт от 2017 г. (CDL-AD(2017)018; Становище от Венецианската комисия по проекта за промени в Конституцията от 2015 г. (CDL-AD(2015)022); Становища на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) и др.

Задачи:

  • оптимизиране на организацията и дейността на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в контекста на утвърдените европейски и международни стандарти за дейността на този вид органи;
  • подобряване на процедурите за провеждане на конкурси, избор на административни ръководители и атестиране с цел тяхното ускоряване и обективен резултат;
  • прецизиране на процедурите за дисциплинарните производства с оглед на натрупания практически опит;
  • повишаване на ефективността от обучителната дейност на Националния институт на правосъдието.

Статус: предстои сформиране на работна група за подготовка на ЗИД на ЗСВ, която да разгледа в цялост поставените от ИВСС въпроси пред работна група, сформирана със Заповед № ЛС-13-88/21.12.2020 г.

Предстои постъпилите до момента предложения да бъдат обобщени и анализирани.

В Работната група участват: представители на Министерство на правосъдието, неправителствени организации;

2. Работна група за изготвяне на проект за законодателни изменения във връзка с дейността на Европейската прокуратура в Република България

Срок: началото на месец април 2022 г.;

Задачи: Подобряване на ефективността в работата на помощния персонал на европейските делегирани прокурори чрез създаване на самостоятелно деловодство и регистратура; изготвяне на проект за промени в Закона за класифицираната информация, с който се цели да се обезпечи необходимостта на европейските делегирани прокурори от самостоятелно секретно деловодство;

Статус: Заседания на работната група се провеждат по три пъти всяка седмица; предстои внасяне на законопроекта в Министерски съвет

В Работната група участват: експерти от Министерство на правосъдието, представители на съдебната власт, представители на академичната общност.

3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Срок: 15.05.2022 г.

Задача: разработване на законодателни предложения за гарантиране на безпроблемно въвеждане на реално и пълноценно електронно правосъдие; измененията в тази връзка в уредбата на електронното правосъдие в Гражданския процесуален кодекс, Наказателнопроцесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.

Статус: проведени заседания на 02.12.2021 г., 16.12.2021 г., 14.03.2022 г.

В Работната група участват: представители на Министерство на правосъдието, Министерство на електронното управление, Висшия адвокатски съвет, представители на съдебната власт и академичната общност.

4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Срок: април 2022 г.

Основание:

Директива 2016/800/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство;

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета;

Директивата ще спомогне за прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз и практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по формулиране на стандарти относно необходимите специални грижи за уязвимите лица, по-специално – за децата.

Задачи: Със законопроекта се цели и пълното въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Статус: Към настоящия момент законопроектът е в процедура по ново съгласуване по реда на чл. 32 УПМСНА, след което ще се предложи за изпращане за разглеждане от МС и внасяне в 47-то НС. Предстои внасяне в МС.

В Работната група участват: експерти от Министерство на правосъдието, представители на МВР, академичната общност, неправителствения сектор, както и заинтересовани институции.

5. Въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

Срок: 15.04.2022 г.

Задачи: Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

Задачи: Директивата съдържа задължения за създаване на защитени вътрешни и външни канали и процедури за подаване на сигнали за нарушения в сфертата на обществените поръчки, финансови услуги, продукти и пазари, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в публичния и частния сектор, и предприемане на последващи действия по тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица. Предстои изработването на цялостна предварителна оценка на въздействие и комплект от документи по чл. 32 УПМСНА.

Статус: предстрои внасяне в МС

В Работната група участват: Представители на Министерство на правосъдието, неправителствени организации;

6. Закон изменение и допълнение на Закона екстрадицията и Европейската заповед за арест

Срок: 15.04.2022 г.

Задачи: подобряване на изискванията за ефективна съдебна защита, от която трябва да се ползва лице, срещу което е издадена Европейска заповед за арест за целите на наказателното преследване във връзка с решение на Съда на Европейския съюз по дело C 648/20 PPU с предмет преюдициално запитване, отправено на Задачи член 267 ДФЕС от Westminster Magistrates Court (Районен съд Уестминстър, Обединено кралство)

Статус: проведено заседание на 09.03.2022 г.; изготвен работен проект за изменение и допълнение на ЗЕЕЗА

В Работната група участват: представители на Министерство на правосъдието, съдебната власт, неправителствени организации, академичната общност.

7. Работна група за предприемане на законодателни изменения в Наказателния кодекс.

Срок: 30.06.2022 г.

Задачи: законодателни изменения относно измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Статус: периодични заседания

В Работната група участват: Представители на Министерството на правосъдието, НАП, ВКС, ВКП, академична общност.

8. Работна група за изготвяне на проект на Закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансова сигурност на страната

Срок: 30.04.2022

Задачи: изработване на проект на закон, осигуряващ защита за икономическата и финансова сигурност на държавата.

В Работната група участват: представители на Министерство на правосъдието, Министерсъво на финансите, Министертво на външните работи, БНБ, НАП.