EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.02.2018 г.

28.02.2018

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
П Р Е С С Л У Ж Б А
 
 
 

Одобрени са правителствени становища

по две конституционни дела

 

Правителството одобри становища по две конституционни дела.

Конституционно дело №10/2017 е образувано по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно, и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК, както и за произнасяне за съответствие на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно от НПК с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. С определение на КС към КД 10/2017 е присъединено и КД 12/2017, образувано по искане на Висшия адвокатски съвет, в частта относно установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от НПК за съвместно разглеждане и решаване.

В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на провъзгласените в Конституцията принципи на правовата държава, на равенството на гражданите пред закона, на забраната за създаване на извънреден съд и на изискването съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

В становището на МС е застъпена тезата, че оспорваната законова уредба не противоречи на Конституцията, защото създадените правила за доказателствените средства са в съответствие с изискванията за събиране, проверка и оценка на доказателствения материал, а правомощията на специализирания наказателен съд нямат извънреден характер.

Искането по КД 12/2017 е за обявяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 50, чл. 81, ал. 3 в частта „или в едномесечен срок от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия“, чл. 63, ал. 2, т. 4, чл. 73а, ал. 2, чл. 416, ал. 5, чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт“, чл. 358, ал. 2, чл. 301, ал. 4, чл. 305, ал. 6, чл. 336, т. 4, чл. 354, ал. 1, т. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 348, ал. 3, т. 1, чл. 351, ал. 2, чл. 360, ал. 2 от НПК. Мотивите са за противоречие с принципа на правовата държава, равенството на гражданите пред закона, на правото на защита, на правото на адвокатска защита, на конституционното задължение да не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието, на правото на защита във всички стадии на процеса.

В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорената законова уредба не противоречи на Конституцията, защото в нея се съдържат гаранции за защита както на правата на обвиняемите, така и на обществения интерес за изпълнението на основната задача на наказателния процес – да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.

В становищата се предлага исканията да бъдат отхвърлени като неоснователни.

 

 

Община Бургас получава терени за доизграждане на велоалеята между Приморския парк и кв. „Сарафово“

 

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Бургас имоти – частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Сарафово“. Терените са за изграждането на продължение на крайбрежната велоалея, свързваща Приморския парк на града с жилищния квартал, на спортни обекти и съоръжения. Общата площ на имотите е 3761 кв. м. Проектът е на общината и изпълнението му се финансира от местната власт. Целта е да се подобри градската среда и да се създадат условия за по-добър и здравословен начин на живот на населението.

Министерският съвет прие решение за апортиране на имоти – частна държавни собственост, в капитала на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Четирите терена с обща площ 68 дка се намират на бул. „Пещерско шосе“ в града. УМБАЛ „Свети Георги“ е лечебно заведение със 100% държавно участие в капитала. Апортирането на имотите ще даде възможност за разширение сградния фонд на болницата чрез реализиране на ново строителство.

Правителството се разпореди и за промяна на границите на Свободна зона Русе. Статутът на свободна зона ще продължи да действа за една част от зоната, а именно – поземлен имот с идентификатор 63427.128.31, който е с площ 141,7 дка, а по отношение на всички останали имоти, собственост на „Свободна зона Русе“ ЕАД, този статут ще отпадне. Това ще позволи терените в Зоната да бъдат продавани, а не само отдавани под наем както досега, което възпрепятстваше осъществяването на инвестиционни намерения. Потенциалните инвеститори нямат интерес от наем на площи, тъй като търсената устойчивост на инвестиционните им програми в дългосрочен план изисква реализирането на инвестициите да се осъществява на собствен терен. Стратегическата локация на Зоната и добре развитата инфраструктура я превръщат в атрактивна инвестиционна дестинация, което обуславя и множеството заявени инвестиционни намерения в „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, която е едноличен собственик на капитала на „Свободна зона – Русе“ ЕАД. Приемането на акта ще доведе до привличането и реализирането на инвестиции в Русе и региона.

Кабинетът промени статута на имоти от публична държавна в частна държавна собственост. Те се намират на територията на летище София, като са предоставени за управление на Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. Терените са съсобствени между „Летище София“ ЕАД, „България Ер Мейнтенанс“ ЕАД, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. С обявяването им за частна държавна собственост ще бъде възможно извършването на делба между съсобствениците. По този начин двете ведомства ще получат в реален дял парцели с площ, равна на притежаваните идеални части, ведно със сградите, които са им предоставени за управление. След извършване на делбата имотите отново ще бъдат обявени за публична държавна собственост. Делбата няма да затрудни функционирането на летището.

Част от имот, предоставен за управление на Българския институт по метрология, беше обявен за публична държавна собственост. Това са две помещения в административната сграда и едноетажна сграда на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1 в Русе. Те ще се използват от Института по метрология за делова и административна дейност.

 

 

Правителството отпусна персонални пенсии на 74 деца

 

74 деца без право на наследствена пенсия от починал родител и една жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала пет деца, ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши правителството. Те нямат право на пенсия по общия ред на Кодекса за социално осигуряване, тъй като по отношение на тях не са налице някои от изискванията му.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 март. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 39 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

 

Панде Ефтимов е предложен посмъртно за удостояване с орден „Стара планина“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да награди посмъртно Панде Ефтимов с орден „Стара планина“ – втора степен, за изключително големите му заслуги за популяризирането на българската история през периода на войните за национално обединение и за съхраняване на българщината в Република Македония.

Панде Ефтимов е роден на 15 март 1932 г. в преспанското село Претор. Завършва висшето си образование във Филологическия факултет на Скопския университет.

През 1956 г. уведомява българските власти за откриването на Битолския надпис на цар Иван Владислав, като тайно носи лентата със снимките в българското посолство в Белград. Открито се самоизявява като българин и участва в групи, целящи независимостта на Македония, заради което прекарва седем години в затвора – между 1957 г. и 1961 г., както и от 1971 г. до 1974 г. Обвиняват го в македонски национализъм и че иска отделянето на Македония от Югославия и присъединяването й към България. В документите на обвинението е записано „българофилство“. След освобождаването му от затвора са му отнети всички граждански права и в продължение на 20 години е с отнети лични документи.

След 1986 г. участва в процеса по формирането на ВМРО-ДПМНЕ.

Панде Ефтимов е работил като учител и журналист. Той е горещ популяризатор на българската военна история. На него се дължи възстановяването на българските военни гробища в пределите на Република Македония.

През 2007 г. получава българско гражданство. Умира на 13 август 2017 г. в София след продължително боледуване.

 

 

България ще предостави хуманитарна помощ за Ирак, Сирия, Афганистан и Йемен

 

България ще предостави хуманитарна помощ за Ирак, Сирия, Афганистан и Йемен в размер на 782 000 лв. Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Най-голям дял ще бъде насочен към Сирия, където ще бъдат разпределени 293 хил. лв. За Афганистан и Ирак ще бъде отпусната помощ в размер от по 195 хил. лв., а за Йемен – 97 хил. лв.

Средствата ще бъдат предоставени чрез съответни доброволни вноски към бюджетите на Международния комитет на Червения кръст, Международната организация по миграция, Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, Детския фонд на ООН.

Предоставената от българска страна хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за възстановяване на региона и подобряване на условията на живот на гражданите там.

 

 

За ратификация е предложено споразумението с ЮНЕСКО за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през ноември 2017 г. Споразумение между правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО.

Постигнатите договорености утвърждават позицията на България като водеща страна в сферата на нематериалното културно наследство в региона, както и сред страните, подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. Те допринасят и за насърчаване на започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Югоизточна Европа.

 

 

Правителството предлага ратификацията на изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменения на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. Те се отнасят до увеличаване на числеността на Съвета и на Въздухоплавателната комисия на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Съветът и Въздухоплавателната комисия са двата най-важни избираеми органа, от които зависи работата на ИКАО по създаването и изпълнението на стандартите и препоръчителните практики в областта на гражданската авиация, приложими в световен мащаб. Увеличаването на числения състав на основните органи на ИКАО благоприятства за избирането и на по-малките страни, когато те се кандидатират като представители на регион, излъчени на ротационен принцип.

 

 

ЕБВР ще консултира МОСВ по ОП „Околна среда 2014-2020“

 

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на околната среда и водите на България и Европейската банка за възстановяване и развитие за предоставяне на помощни услуги при изпълнение на проекти.

Документът предвижда МОСВ да получи консултантски услуги за актуализация на предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Така на МОСВ ще бъде оказано съдействие за проучване на по-широк кръг от възможности за финансиране, включително анализ на възникнали промени в пазарните условия след 2014 г., по отношение прилагането на финансови инструменти по оперативната програма. Предвижда се и актуализиране на изготвените инвестиционни стратегии по приоритетни оси 1 „Води“ и 2 „Отпадъци“ и изготвяне на инвестиционна стратегия по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, чрез които да се подпомогнат усилията на страната за насърчаване участието на инвеститори и финансови институции от частния сектор в екологични проекти.

Проектът е изготвен в изпълнение на меморандума от 2017 г. между българското правителство и банката за партньорство и подкрепа в усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Одобрен е меморандум за създаването на щаба на многонационалната бригада „Югоизток“

 

Правителството одобри проекта на меморандум между министерствата на отбраната на Румъния, България, Канада, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия и Испания, Генералния щаб на Турция и Щаба на Върховното главно командване на Съюзните сили в Европа за създаването, функционирането, окомплектоването с личен състав, финансирането, администрирането и поддръжката на Щаба на многонационална бригада „Югоизток“.

Създаването на бригадата, с рамкова държава Румъния, е израз на ефективното изпълнение на поетите инициативи и набелязаните в НАТО мерки по отношение на адаптираното предно присъствие на сили на Алианса в района на Черно море. Целта е подобряване на съвместната подготовка на съюзните формирования в региона.

Активирането на Щаба на бригадата в Крайова (със статут на международен военен щаб) е резултат от решение на Северноатлантическия съвет от 27 юни 2017 г.

 

 

Стартират процедури за предоставяне на концесии на три плажа в община Варна

 

Правителството открива процедури за предоставяне на концесии на три морски плажа в община Варна – „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж“, „Слънчев ден“ и „Св. Св. Константин и Елена – север“. Целта е да се осигурят водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Срокът на концесиите ще бъде 15 години, а размерът на минималното годишно концесионно заплащане е изчислено според приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За плаж „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж“ то ще бъде 21 266 лева без ДДС, за плаж „Слънчев ден“ – 294 575 лева без ДДС, а за плаж „Св. Св. Константин и Елена – север“ – 57 345 лева без ДДС. Концесионерите на морските плажове ще бъдат определени в резултат на конкурси, организирани от министъра на туризма и проведени от комисия, назначена от министър-председателя.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с решение на правителството от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж.

 

 

Съветът на ЕС по околна среда ще обсъди възможностите за съществено повишаване употребата на рециклирани пластмаси

 

Министерският съвет одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 5 март в Брюксел.

В дневния ред на заседанието са предвидени две теми, по които министрите ще обменят мнения. По отношение на „позеленяването” на Европейския семестър ще бъде обсъдено как Съветът по околна среда би могъл да даде тласък на собствения си дневен ред за по-добро интегриране и изпълнение в областта на околната среда. В допълнение, министрите ще обсъдят как доказаният потенциал на политиките в областта на околната среда за генериране на работни места и растеж посредством зелени устойчиви инвестиции и финанси да залегне в бъдещите финансови перспективи на ЕС.

Втората тема за дискусия е относно т. нар. Мини пакет за кръгова икономика, съдържащ съобщения на Европейската комисия по изпълнението на Плана за действие за кръгова икономика. Държавите членки ще обсъдят какъв би бил най-добрият подход за съществено повишаване употребата на рециклирани пластмаси и последващо повишаване възможностите за печалба от пазара на вторнични суровини в ЕС, както и какви мерки на равнище ЕС могат да осигурят икономически стимули за бизнеса за разработване на по-устойчиви пластмасови продукти.

 

 

Система за мониторинг ще отчита напредъка по интеграцията на ромите

 

Министерският съвет одобри промени в Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за интегриране на ромите (2012-2020). Националният план за действие е отворен документ, който се актуализира на база на годишни анализи на изпълнението на мерките в него.

Разработва се Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия, чрез който ще се отчита напредъка по тази политика. Данните, събирани чрез Системата, ще бъдат анализирани и предоставени на органите на изпълнителната власт, за да се вземат предвид при разработване, актуализиране, изпълнение на стратегически и програмни документи, свързани с интеграцията на ромите.

В Националния план за действие за периода 2015-2020 г. е добавена нова глава, която съдържа Механизъм, който указва как ще се осъществява този процес. Координацията и мониторинга на Механизма са възложени на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който е националната контактна точка по изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020).

 

 

Правителството намали таксите за аеронавигационно обслужване

 

Правителството намали таксата за прелитане през въздушното пространство на България от 26,97 евро на 26,72 евро. Промени има и при лихвения процент за закъснели плащания, който от 9,88% се намалява на 9,74 %. В сила е и нова, по-ниска осреднена таксова единица за зоните и районите на летище София, която от 396,46 лв. е понижена на 324,36 лв. Няма промяна в осреднената таксова единица на останалите международни летища – в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица. Измененията влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване, Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията, като се определят в зависимост от прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените полети и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на таксите.

 

 

Промяната на адреса за получаване на пенсия ще става с по-малко документи

 

При промяна на адреса за получаване на пенсия няма да е необходимо да се представя удостоверение за регистрация по настоящ адрес. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите. Новите текстове предвиждат, че при смърт на пенсионер, който е получавал пенсията си по банкова сметка, няма да е необходимо наследниците му да представят в банката документ от НОИ за закриване на сметката. Институциите ще набавят необходимата им информация по служебен път.

При невъзможност да се издаде удостоверение за наследници към необходимите документи за отпускане на наследствена или персонална пенсия ще може да се приложи друг актуален официален документ, удостоверяващ родствената или семейната връзка между лицето и починалия. Така ще бъдат уредени случаите, в които, поради чуждо гражданство на починалия родител или съпруг, удостоверение за наследници не може да бъде издадено и съответно – приложено към заявлението за отпускане на пенсия. Предлага се при служебно преизчисляване, осъвременяване или определяне на нов размер на пенсиите поради промяна в минималните размери, установени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване или на основание постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, разпорежданията да се връчват само по искане на лицата. Тази промяна не нарушава правата на лицата, тъй като възможността те да се снабдят с екземпляр от разпореждането не е ограничена със срок и изрично е предвидено, че срокът за обжалване тече от датата на връчването.

 

 

140-годишнината от Руско-турската освободителна война и от възстановяването на българската държавност ще бъде отбелязана

с тържествен концерт

 

Правителството осигури по бюджета на Министерството на културата 51 000 лв., необходими за провеждането на тържествен концерт по случай 140-годишнината от Руско-турската освободителна война и от възстановяването на българската държавност.

За отбелязването на знаменателната годишнина е създаден Национален инициативен комитет със съпредседатели проф. Андрей Пантев и председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски, който подготви богата програма в столицата и в страната. Неин основен акцент е тържествен концерт, който ще се проведе на 2 март в Народния театър „Иван Вазов“ под патронажа на президента Румен Радев. Организатор на концерта е Министерството на културата.

 

 

Създава се работна група за законодателни промени относно собствеността и финансирането на медиите и тяхното разпространение

 

Правителството прие решение за създаване на работна група, която да изготви промени в действащото законодателство относно собствеността и финансирането на медиите в страната и тяхното разпространение.

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му на финансиране, отговорния държавен орган, който ще прилага механизма, както и размера на санкциите, в случай на неизпълнение на задълженията на адресатите на законопроекта. Тя трябва да предложи също законово допустим начин за сезиране от компетентен държавен орган на Комисията за защита на конкуренцията и да регламентира задължение на КЗК за периодично изготвяне на секторни анализи на медийния пазар в страната, обхващащи всички медии. В случай, че Комисията установи, че конкуренцията на медийния пазар е ограничена или нарушена, да бъде създаден механизъм за нейното възстановяване.

В работната група по изготвянето на законодателните промени ще бъдат включени министрите на икономиката, на финансите и на културата и определени от тях експерти.

На работната група се възлага в 14-дневен срок от приемането на това решение обосновано и мотивирано да сезира КЗК за извършване на секторен анализ на медийния пазар в страната, при който да се изследват неговите характеристики и структура, участниците, степента на пазарна концентрация, динамиката в сектора, нормативната уредба, саморегулациите и да бъдат направени изводи за състоянието на конкурентната среда.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №10 ЗА 2017 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО №12 ЗА 2017 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ГРАНИЦИТЕ НА СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ ПОСМЪРТНО НА ПАНДЕ СОТИРОВ ЕВТИМОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ВТОРА СТЕПЕН

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ИРАК В РАЗМЕР 100 000 ЕВРО (195 583 ЛВ.), ЗА СИРИЯ В РАЗМЕР 150 000 ЕВРО (293 375 ЛВ.), ЗА АФГАНИСТАН В РАЗМЕР 100 000 ЕВРО (195 583 ЛВ.) И ЗА ЙЕМЕН В РАЗМЕР 50 000 ЕВРО (97 792 ЛВ.)

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО) ОТНОСНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА В СОФИЯ КАТО ЦЕНТЪР ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО (КАТЕГОРИЯ 2), ПОДПИСАНО НА 10 НОЕМВРИ 2017 Г. В ПАРИЖ

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 50, БУКВА „А“ ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, ПОДПИСАН НА 6 ОКТОМВРИ 2016 Г. В МОНРЕАЛ, И НА ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 56 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, ПОДПИСАН НА 6 ОКТОМВРИ 2016 Г. В МОНРЕАЛ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СЪЮЗНИТЕ СИЛИ В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО, ФУНКЦИОНИРАНЕТО, ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА МНОГОНАЦИОНАЛНА БРИГАДА „ЮГОИЗТОК“ (HQ MN BDE-SE)

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – МАЛЪК ПЛАЖ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СЛЪНЧЕВ ДЕН“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – СЕВЕР“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №355 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 140-ГОДИШНИНАТА ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА (1877-1878) И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на финансите

министърът на земеделието, храните и горите

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА МЕДИИТЕ В СТРАНАТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ

Внася: министър-председателят