EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.

28.11.2017

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

Правителството предлага проф. Крум Кацаров за удостояване с орден „Стара планина“

 

Правителството предлага на Президента на Република България да удостои с орден „Стара планина“ – втора степен, проф. Крум Кацаров за изключително големите му заслуги в областта на военномедицинското дело.

Проф. д-р Кацаров, дмн, е завършил медицина в Медицинска академия – София през 1983 г. Има специалности по вътрешни болести, военнополева терапия, спешна медицина, гастроентерология и диетика, здравен мениджмънт. Цялата му професионална кариера е преминала в структурата на Военномедицинска академия.

Проф. Кацаров е доайен в терапевтично-диагностичните ендоскопски процедури на заболяванията на гастроинтестиналния тракт и хепатобилиарната система. Има 142 публикации, участие в седем книги и монографии. Втори мандат е председател на Българското дружество по гастроентерология, секретар е на Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, член е на Борда на Българското трансплантологично дружество. Награждаван е с Почетния знак на Министерството на отбраната „Св. Георги“ – втора степен. Носител е и на наградата за изключителни постижения, носеща името на проф. д-р Чилов. През 2014 г. Българският лекарски съюз го избира за лекар на годината.

 

 

17 деца ще получат персонални пенсии

 

17 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 108,88 лв. месечно, реши правителството.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 декември. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 11 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

 

Променят се таксите за услугите на Агенция „Митници“

 

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците.

Промените целят актуализация на размера на таксите, събирани от Агенцията за допълнително предоставени услуги, изрично поискани от физически и юридически лица, който към момента не е съобразен с икономическите условия и с разходите на митническата администрация за предоставянето на услугите. Новият размер на таксите включва направените преки и непреки разходи, свързани с предоставянето на съответната услуга, и е в съответствие с приетата от МС Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите.

Също така се отменят и изменят разпоредби, свързани с европейското и национално митническо законодателство и с Регламент (ЕС) №608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи.

 

 

Отпуснати са 14 хил. лв. за стипендии на даровити деца

 

Допълнителни 14 715 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., одобри правителството.

Средствата, които са планирани в централния бюджет, ще бъдат разпределени по бюджетите на МОН и на седем общини..

 

 

Изграждането на публична инфраструктура в община Габрово ще бъде

финансирано по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

 

Правителството одобри финансирането по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на публична инфраструктура в община Габрово. От бюджета на Министерството на икономиката ще бъдат предоставени финансови средства в размер до 419 748,24 лв. с ДДС лв. за реконструкция на участък от ул. „Индустриална“ и за продължение на улицата до терена, в който ще бъде построен завод за производство на туби.

Инвестиционният проект на „ЛС Тюбс“ АД е сертифициран по реда на ЗНИ. Инвестицията ще бъде на обща стойност 10 847 000 лв., изцяло за придобиване на дълготрайни материални активи – машини и оборудване. Двете производствени линии ще бъдат закупени и монтирани последователно през 2017 г. и 2018 г. Годишният капацитет на производството е планирано да бъде 21 500 000 екструдирани туби. С осъществяването на проекта ще бъдат разкрити 68 нови работни места. 30 от служителите ще са с висше образование, 30 – със средно, и осем с основно. Предвидено е обучение на персонала в Израел и България през 2017 г. и 2018 г.

Инфраструктурата ще се ползва от всички производствени предприятия в Северната индустриална зона на Габрово и ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производството. С финансираните дейности ще се подобрят също така организацията и безопасността на движение в района.

 

 

Правителството се разпореди с държавни имоти

 

Правителството прехвърли на община Мъглиж собствеността върху имотите, ползвани от Професионалната гимназия по селско стопанство „Гео Милев“. Прехвърлянето е мотивирано с преобразуването на училището от държавно – с принципал МЗХГ, в общинско.

Министерството на здравеопазването получи управлението върху двуетажна сграда на ул. „Перущица“ №1 в Пловдив. Решението е във връзка с определянето на ведомството за бенефициент по ОП „Региони в растеж“. То ще позволи кандидатстването с голям инвестиционен проект за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна.

Поради отпаднала нужда, от МЗХГ беше отнето управлението върху четири терена с обща площ 276 дка в кв. Сеславци на София. Имотите се предоставят на ГД „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието за изграждане на затворническо общежитие, отговарящо на съвременните норми и стандарти.

За частна държавна собственост бяха обявени две едноетажни сгради на бул. „Подполковник Калитин“ №21 в София, предоставени за управление на Висшия съдебен съвет, и други две, предоставени на ГД „Изпълнение на наказанията“ за нуждите на затвора в Сливен. Сградите са в лошо експлоатационно състояние и са негодни за ползване. След решението на кабинета за промяна в статута им те ще бъдат премахнати.

Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез пряко договаряне част от имот в землището на с. Победа, община Тунджа, на съсобственика на имота – „Тунджа Автотранспорт“ ЕООД. Обектът не е необходим за основната дейност на дружеството. Продажбата ще се извърши на цена не по-ниска от определената от независим лицензиран оценител.

На изпълнителния директор на НАП беше възложено да сключи договор с община Ямбол за покупка на имот – общинска собственост. Имотът – партерен етаж в административна сграда, и в момента се ползва от офиса в Ямбол на НАП. Останалите части от сградата са публична държавна собственост и се управляват от НАП. Решението на кабинета ще позволи по-ефективната поддръжка на цялата сграда.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, правителството възложи на НАП да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на ДОПК имущество, отнето в полза на държавата по 10 случая с влезли в сила съдебни решения.

 

 

Оптимизира се дейността в областта на интелектуалната собственост по време Българско председателство

 

Правителството одобри прехвърлянето на една временна бройка за дипломатически служител от Постоянното представителство на България в Брюксел към Постоянното представителство на България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева. Функциите, които ще изпълнява дипломатът, са от ресора на Патентното ведомство.

С решението се цели обезпечаване на представителството на страната ни в два постоянни комитета на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) в Женева по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Като ротационен председател, България трябва да работи за активна подкрепа на позициите и защита на интересите на ЕС в СОИС. Предвид натовареността и спецификата на тематиката, традиционната практика в ЕС е съответният дипломат да бъде командирован в Женева за времето на председателството.

 

 

Правителството отпусна 500 000 евро за Спешния доверителен фонд на ЕС за Африка

 

Правителството отпусна 500 000 евро за Спешния доверителен фонд на ЕС за Африка. Средствата са доброволна вноска във фонда, създаден от Съюза за постигане на стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка. Те се осигуряват по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарна помощ, които страната ни като член на ЕС следва да отделя от бюджета си.

През юли т. г. ротационният председател на Съвета на ЕС Естония направи допълнителен доброволен принос към Фонда в размер на 1 млн. евро, с което увеличи своя общ принос от 450 000 на 1,45 млн. евро. От учредяването на Доверителния фонд досега България е направила принос от 50 хил. евро, което е идентично на съответните минимални приноси от Латвия, Литва и Словения. В отговор на апелите за мобилизиране на допълнителни средства за Доверителния фонд на ЕС за Африка, страната ни дава нов, ясен сигнал за ангажираността си по отношение на южните граници на Европейския съюз.

Новата доброволна вноска ще има и позитивен ефект при изпълнението на задачите на Българското председателство на Съвета на ЕС и реализирането на устойчиво решение на проблема с миграцията, което е приоритет в Правителствената програма за периода 2017-2020 г.

 

 

България и Саудитска Арабия създават междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество

 

Министерският съвет одобри проекта на Статут на Българо-саудитска смесена междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Целта на органа, който ще бъде създаден, е разширяване на търговско-икономическите връзки между двете страни.

Комисията ще се състои от представители на българската и саудитската страна, съпредседатели и определени от тях секретари. Ще заседава веднъж годишно, като съпредседателите предварително ще договарят дневния ред на срещата. Комисията ще идентифицира нови възможности за сътрудничество и подобряване средата за работа между бизнес организациите на двете страни. Ще бъдат предлагани и промени в двустранната нормативна база с цел насърчаване на икономическото и инвестиционното сътрудничество.

С друго решение правителството упълномощи вицепремиера и министър на външните работи да подпише споразумението между България и Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане. Проектът на документ беше одобрен на предишното заседание на Министерския съвет. Сключването на данъчна спогодба ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат, ще допринесе за реализирането на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни икономически отрасли. Спогодбата ще позволи и на физическите лица да работят под различни правни форми на дейност – извънтрудови или трудови правоотношения, и ще доведе до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците.

 

 

Над 2 млн. лв. ще бъдат вложени в добив варовици от находище „Белите камъни“

 

„Пътстрой Бургас“ ЕООД ще добива строителни материали – варовици, от находище „Белите камъни“ в община Суворово, реши правителството, определяйки дружеството за концесионер на находището.

Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период концесионерът ще вложи над 2 млн. лева за осигуряване на добивната дейност и необходимите предпроизводствени инвестиции. Очаква се за целия период на договора „Пътстрой Бургас“ да плати 1,255 млн. лв. концесионни възнаграждения. Според регламентите на Закона за подземните богатства, 50 на сто от тях ще постъпят в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

 

 

Одобрени са промени в Работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС

 

Правителството одобри промени в Националния план на Работната програма на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз за 2017 г. Целта е по-ефективно разпределение на планираните средства по съответните инициативи.

Бюджетът за информационни и презентационни материали за комуникационните инициативи е увеличен с 5000 лв., а с 11 000 лв. – бюджетът за обучение на представители на областните администрации с цел насърчаване на ефективното партньорство в процеса на вземане на решения в ЕС и постигане на по-голяма прозрачност и публичност на участието на България в него. Средствата по двете пера са пренасочени от одобреното финансиране на дейности на кабинета на министър-председателя и на Министерството на финансите.

Решението на правителството дава възможност да бъдат реализирани допълнителни дейности без да се променя общият бюджет за изпълнение на Работната програма.

 

 

Актуализира се сметката за средства от ЕС на ДФ „Земеделие" за 2017 г., с което се гарантират директните плащания през декември

 

Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г. Целта е да се гарантира превеждането на базовото плащане на площ през месец декември на земеделските производители.

С предложените актуални разчети се компенсира пълният обем на плащанията чрез пренасочване на средства в размер на 180 млн. лева от други направления, където е налице прогнозен остатък за годината.м.

 

 

България ще работи за консенсус и общи цели за бъдещето на Кохезионната политика

 

Правителствено одобри доклад на вицепремиера Томислав Дончев за резултатите от проведеното на 15 ноември в Брюксел заседание на Съвета на ЕС „Общи въпроси“, формат „Кохезионна политика“.

На заседанието България призова за формиране на обща бъдеща визия на ЕС, за повече ефективност и добавена стойност на инвестициите със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Като следващо председателство на Съвета на ЕС, страната ни ще работи за търсене на консенсус по противоположните позиции и за намиране на общи цели по отношение на бъдещето на Кохезионната политика.

 

 

Актуализирана е времевата рамка на ангажиментите на България по презаселване

 

Правителството одобри актуализация на времевата рамка, в която страната ни трябва да изпълни ангажиментите си по презаселване. В съответствие с Препоръката на Европейската комисия от септември т. г. относно увеличаването на законните пътища за лицата, нуждаещи се от международна закрила, България удължава срока за изпълнение на ангажиментите до 31 октомври 2019 г. Броят на лицата, които се предвижда страната ни да приеме по механизма за презаселване, се запазва същият както и досега – 110 души.

Презаселването, предвидено в изявлението на ЕС и Турция, е една от мерките, ограничаващи незаконния начин на преминаване на лица от трети страни на територията държавите - членки на ЕС, довело и до значително намаляване на натиска върху българската граница.

Същевременно презаселването дава възможност на чужденци, нуждаещи се от международна закрила, да получат достъп до териториите на държавите - членки на ЕС по легален път. Презаселването е и солидарност към държавите извън ЕС, приели на територията си милиони бежанци, принудени да напуснат страната си поради въоръжен конфликт или безогледно насилие.

 

 

Нова наредба ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци

 

Правителството прие нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, която ограничава незаконното изхвърляне на строителни отпадъци.

В текстовете се посочват случаите, в които не се изисква изготвянето на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Това са по-малките обекти и строежи, както и при строителни и монтажни работи на линейни обекти на техническата инфраструктура. Изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от всички тези обекти ще се определят с общински наредби. По този начин ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци на територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на нерегламентирани места и съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им.

С приемането на новия нормативен документ действащата в момента Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се отменя.

 

 

Правителството одобри позициите на България за заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз.

Съветът по конкурентоспособност ще се проведе в Брюксел на 30 ноември и 1 декември. Ръководители на българската делегация за заседанието са министрите Емил Караниколов в частта „Вътрешен пазар, индустрия и космическо пространство“ и Красимир Вълчев в частта „Научни изследвания“. Те ще представят приоритетите на работната програма на Българското председателство в съответните формати.

В рамките на панела „Вътрешен пазар и индустрия“ Съветът ще обсъди предложението за Регламент за единен цифров портал с цел постигането на общ подход и започването на преговори с Европейския парламент. България подкрепя изграждането на единен цифров портал, който ще представлява отговор на предизвикателствата пред гражданите и бизнеса, свързани с необходимостта от улеснен достъп до изчерпателна информация. Тя ще бъде необходима за упражняването на правата им в рамките на ЕС и предоставяне на онлайн достъп до избрани ключови национални процедури. В частта „Космическо пространство“ ще бъдат приети заключения по междинната оценка на програмата „Коперник“ и ще се проведе дискусия за перспективите пред Програмата на ЕС за космическото пространство.

На 8 декември в Брюксел ще се проведе заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“. В дневния му ред е приемането на Заключения относно цифровото здравеопазване и относно трансграничните аспекти в политиката по отношение на алкохола. Ще бъде проведена и дискусия по темата за фармацевтичната политика в ЕС и възможностите за доброволно сътрудничество в тази сфера между държавите-членки. В рамките на Съвета България ще представи приоритетите си в сферата на здравеопазването по време на ротационното Председателство на Съвета.

Одобрена беше и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 5 декември в Брюксел. На него ще се проведе политически дебат по темата за укрепването на банковия съюз. Очаква се министрите на финансите да приемат заключения на Съвета за списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и заключения за посрещането на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика. Предстои да бъде одобрен доклад на Съвета до Европейския съвет за данъчните въпроси и да бъде приет кодекс на поведение в областта на данъчно облагане на предприятията. Министрите на финансите ще приемат и препоръка на Съвета за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж.

На 4 декември министрите на телекомуникациите ще проведат преговори и ще се опитат да постигнат Общ подход относно предложението за регламент за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Министрите ще проведат ориентационен дебат по отношение на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз. Българската страна оценява положително представеното предложение за регламент, защото се поставя ясна рамка на целите и амбициите, без да създава допълнителна тежест за бизнеса.

На 5 декември министрите на транспорта ще обсъдят Пакета за мобилността (I част). Естонско председателство ще предложи приемането на Доклад за напредъка, който България ще подкрепи с оглед подготовка на по-нататъшен напредък по предложенията от „Автомобилния пакет“. Министрите ще проведат и ориентационен дебат по отношение на т. нар. Директива за евровинетката. Основни спорни въпроси, които се очертават до момента, са предложението за разширяване на обхвата на директивата посредством задължително включване на леки превозни средства в приложното й поле, начинът на образуване на таксите и моделирането им съгласно екологичните изисквания, преминаването от такси на база време към такси на база разстояние.

 

 

Правителството предлага промени в Закона за митниците

 

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на ЕС, както и да се намали административната тежест за гражданите.

Сред облекченията за гражданите е предложението да се регламентира служебното събиране на информация относно съдебния статус при постъпване на работа в митническата администрация. С цел улесняване на процеса по подаване на заявления и издаване на разрешения, се въвежда разпоредба, която да позволява заявления за използване на пломби от специален тип да се подават до същия митнически орган, компетентен за издаване на разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач, в случаите, при които пломбите ще се използват във връзка с такова разрешение.

Предвид оптимизирането на структурата на Централно митническо управление, в рамките на общата численост се създава нова длъжност – заместник-директор на дирекция в Агенция „Митници“. Чрез нея ще се подпомагат директорите на дирекции в специализираната администрация на Централно митническо управление за осъществяване на функциите на административното звено.

Със законопроекта се отстраняват несъвършенства в съществуващата към момента нормативна уредба и се прецизират разпоредбите с цел уеднаквяване на практиката.

 

 

Правителството предлага за ратификация споразумението между АОП и Международната банка за възстановяване и развитие

 

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Документът беше подписан на 2 ноември т. г.

Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от МБВР, са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България, включително оценка на ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 година. Предвидените дейности са обособени в три компонента, като в рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи. Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП – функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост. Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор. С цел установяване на ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.

Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. Ще бъдат изследвани и обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

Въз основа на направените констатации експертите на МБВР ще изготвят три доклада, съдържащи конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма „Добро управление”.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. КРУМ КАЦАРОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ – ВТОРА СТЕПЕН

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛАНЕИЕ №85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ ОТ О.Т. 233 ПРЕЗ О.Т. 232-О.Т. 231-О.Т. 230-О.Т. 229-О.Т. 228-О.Т.227 ДО О.Т. 226 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ О.Т. 226-О.Т. 225-О.Т. 224-О.Т. 219 ДО О.Т. 220, ЗАВЪРШВАЩО В ОБРЪЩАЛО ОТ О.Т. 220 ПРЕЗ О.Т.221- О.Т. 222 ДО О.Т. 223 ОТ КВ. №15, 17, 57 И 58 ПО ПЛАНА НА ГР. ГАБРОВО, СЗ – 3 ЧАСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ЛС ТЮБС“ АД, ГР. ГАБРОВО, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ „ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУБИ“

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ПРЕДОСТАВЯНЕТО МУ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАП ЗА НУЖДИТЕ НА ОФИС ЯМБОЛ ПРИ ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА НАП – БУРГАС

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД – СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №603 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕДНА ВРЕМЕННА БРОЙКА ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛ ЗА ПОДПОМОГАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БРЮКСЕЛ В ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЛУЖБАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ И ДРУГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЖЕНЕВА

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИНОС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СПЕШЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СТАБИЛНОСТ И СПРАВЯНЕ С ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ЗА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ И РАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА В АФРИКА И ЗА НЕГОВИЯ ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК, ПОДПИСАНО НА 12 НОЕМВРИ 2015 Г. В ЛА ВАЛЕТА

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТАТУТ НА БЪЛГАРО-САУДИТСКА СМЕСЕНА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БЕЛИТЕ КАМЪНИ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, ГР. БУРГАС

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №501 ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШНИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКА НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕЗАСЕЛВАНЕ

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 НОЕМВРИ И 1 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 27.2 ОТ ПРОТОКОЛ №49 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 22 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 3581-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ И ФОРМАТ „ТРАНСПОРТ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията