EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.08.2019 г.

28.08.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Удължава се срокът на работа на междуведомствената работна група,

анализираща нормативната база относно боеприпасите

 

Правителството измени свое Решение № 849 от 26 ноември 2018 г. Удължава се срокът за работа на сформираната междуведомствена работна група с цел преглед и изменение на конкретни нормативни документи, имащи отношение към оръжията и боеприпасите и изпълнението на дейности, свързани с Центъра за утилизация на боеприпаси.

 

Правителството прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата

и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г.

 

Министерският съвет прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г.

Програмата отразява политиките за образователна интеграция, като подпомага тяхното реализиране. Тя е в синхрон със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.), сред чиито цели са пълноценната социализация и гарантирането на равен достъп до качествено образование.

В периода 2019-2021 г. Центърът ще реализира мерки, свързани със Стратегията. Предвижда се да се извършват мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция чрез аналитично-прогнозни дейности. С привлечените средства от външни донорски организации и средствата от държавния бюджет Центърът ще финансира проекти в съответствие с приоритетите, залегнали в неговата програма.

Изпълнението на Решението на Министерския съвет няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е създаден през 2005 г.

 

Осигуряват се 25 922 лв. за физическо възпитание и спорт

в училищата по изкуствата и по културата към министерството на културата

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 25 922 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2019 година

Разходите са за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството на културата по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г.

Разходите се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2019 г.

 

Одобрени са допълнително 93 615 лв. за стипендии

по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 93 615 лв. Средствата са за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

От общата сума, 78 090 лева са предназначени за стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата.

С останалите 15 525 лева ще бъдат изплатени стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през първото шестмесечие на настоящата година.

Разходите за изплащане на стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 г.

 

България и Палестина ще си сътрудничат в областта на културата и висшето образование

 

Министерският съвет одобри проект на Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на България и правителството на Палестина за периода 2019-2024 г.

Документът предвижда възможности за реализиране на инициативи и директно сътрудничество между висшите училища на България и Палестина. Спогодбата ще осигури стипендии за студенти, докторанти и научни изследователи. Целта е да се задълбочи обмена на информация и опит в образователните планове между висшите училища.

Двете страни ще си сътрудничат в рамките на ЮНЕСКО и други международни организации, специализирани в областта на културата, образованието, науката, младежта и спорта.

 

Изменя се правителственото решение за създаване на междуведомствена работна група

за целите на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

Правителството измени своето Решение № 314/2019 г. за създаване на постоянно действаща междуведомствена работна група за целите на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С промяната се цели постигането на по-гъвкав и ефективен подход при определянето на състава на постоянно действащата междуведомствена работна група - чрез посочване единствено на броя на представителите на всяка от институциите и ведомствата по чл. 96, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, но не и на съответните длъжности и структурни звена, какъвто беше досегашният подход при определяне състава на работната група.

 

Приета е Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

 

Правителството прие Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 - 2023 г. Сред целите на документа са да насърчи устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, както и да стимулира развитието на политика на социално отговорно управление на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Стратегията се основава на доброволния характер на корпоративната социална отговорност, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации. Документът адресира политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики.

Изпълнението на стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др.

 

България ще подкрепи Австрия за назначаване на съдия в Общия съд на ЕС

 

България ще подкрепи предложението на Австрия за назначаване на Герхард Хесе като съдия в Общия съд на ЕС за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2022 г.

Австрийското предложение ще бъде разгледано на заседание на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) II към Съвета на ЕС на 04 септември в Брюксел.

Назначаването на Хесе е част от третата и последна фаза от реформата на Общия съд. Тя предвижда двойно увеличаване на броя на съдиите в съда - по двама за всяка държава-членка.

 

Правителството отпусна 28 млн. лв. за изплащане на обезщетения

и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на АЧС

 

Правителството одобри допълнителни средства в размер до 28 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за изплащане на обезщетения и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на България. С тях ще се изплащат обезщетения на свинекомплексите, в които са констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете. Част от средствата са предназначени за подпомагане на стопаните, които доброволно усвоиха месото от животните си, както и за дезинфекция и стимулиране намирането на умрели и отстрелване на диви свине.

Съгласно процедурата на Европейската комисия се извършва частично рефинансиране на направените разходи.

 

В МРРБ се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност

за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода

 

С решение на Министерския съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“. За тази цел бяха приети изменение и допълнение на Устройствения правилник на министерството. С него се цели обезпечаване на отговорностите по изпълнение на РМС № 192/2019 г. за определяне на административните органи, към които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност, и за приемане на Методика за определяне на оператори на съществени услуги в съответствие с изискванията на Закона за киберсигурност.

С оглед изпълнение на новите функции и отговорности се разширяват функциите на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ в МРРБ. Тя ще изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ и на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектора. Експертите ще извършват дейности по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на системи за сигурност от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Правителството утвърди промени в класификацията на областите на политики/функционалните области

и бюджетните програми за периода 2018-2021 г.

 

Със свое решение правителството измени РМС № 502 от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 година.

Програмната класификация следва да обхваща всички първостепенни разпоредители с бюджет, които са определени да прилагат програмен формат на бюджет, като приетото изменение е във връзка с Решение № 52 от 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г., с което Министерският съвет определи за 2020 г. да прилагат програмен формат на бюджет, освен първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 18, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и останалите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, с изключение на бюджетите на Народното събрание, на съдебната власт и на Сметната палата. В рамките на първия етап на бюджетната процедура за 2020 г. новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет бюджетни организации разработиха и представиха в Министерството на финансите бюджетните си прогнози по идентифицирани от тях области на политики/функционални области и бюджетни програми, на основата на които е изготвена настоящата промяна на класификацията в съответствие с изискванията на ЗПФ.

В документа са отразени промени в класификацията по области на политики и бюджетни програми на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на отбраната и на Министерството на правосъдието поради настъпили нормативни и структурни промени, засягащи функциите и дейността им.

Целта на приетите промени на класификацията е свързана с повишаване на ефективното планиране, разпределение и управление на ресурсите в системата на публичните финанси на Република България и повишаване на качеството на бюджетните документи.

Очакваните резултати от прилагането на акта са свързани с разширяването на обхвата на бюджетните организации, прилагащи бюджетиране, ориентирано към резултатите, създаване на устойчива рамка на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми при разпределението на бюджетните разходи, както и по-голяма прозрачност в управлението на публичните средства.

 

Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането

на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

 

Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 година.

Одобрените средства са в размер на 70,7 млн. лева. С тях ще се финансират дейностите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите, които включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Актът на правителството е в изпълнение на чл.18 от Изборния кодекс. Част от необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, а останалата част — чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2019 г.

 

Министерският съвет одобри позицията на България

по дело С- 366/19, „БОСОЛАР“ ЕООД пред Съда на Европейския съюз

 

Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията на Република България по дело С-366/19, „БОСОЛАР“ ЕООД пред Съда на Европейския съюз, образувано по отправено преюдициално запитване от Софийския районен съд. Запитването е във връзка с водено гражданско дело между „БОСОЛАР“ ЕООД и „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.

Главното производство е образувано по повод на спор за неизпълнение от страна на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД на задължение да заплати цената на произведена и доставена от „БОСОЛАР“ ЕООД електрическа енергия по силата на сключен между двете дружества договор. Според клаузите на договора, произведената и доставена електроенергия се изкупува на преференциална цена, определена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, сега Комисия за енергийно и водно регулиране, в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД отказва да заплаща доставяната електроенергия на преференциалната цена, позовавайки се на изменение на цената, по която следва да бъде изкупувана произведената от фотоволтаични източници електроенергия, въведено с § 18 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

„БОСОЛАР“ ЕООД твърди, че посочената разпоредба противоречи на разпоредби на ЗЕВИ, както и на основни принципи и норми от правото на Европейския съюз.

По отправените въпроси българската страна счита, че с въвеждането на § 18 от ПЗР към ЗИД на ЗЕ не се нарушава правото на свобода на стопанската инициатива, закрепен в Хартата на основните права на ЕС. Не е засегнато правото на лицата да изграждат енергийни обекти и да произвеждат електрическа енергия от възобновяеми източници посредством тези обекти. С цитираната разпоредба са регламентирани изисквания за недопускане на свръхкомпенсиране в случаите, когато енергийните обекти за производство са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане. Българската страна счита още, че с приемането на разпоредбата на § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ се създава предпоставка за равно третиране на всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.

С днешното си решение Министерският съвет даде съгласие Република България да встъпи по дело С-366/19, „БОСОЛАР“ ЕООД пред Съда на Европейския съюз.

 

Близо 2 милиона лева одобри правителството за четири национални програми за развитие на образованието

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 1 926 281 лв. за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието: „Обучение за ИТ кариера“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“ и „Иновации в действие“.

По НП „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят общо 87 846 лв. за две общински училища. През учебната 2018-2019 г. броят на обучаваните е надвишил значително прогнозния брой ученици. Така общинските училища ще бъдат компенсирани за извършените разходи. Целта е да се увеличи броят на учениците с професионална квалификация по професия от „Компютърни науки“, а в гимназиите да бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование. Също така трябва да се засили връзката с университетите и с ИТ бизнеса. Част от учениците ще могат да започват работа в софтуерни компании.

За финансиране на дейности по модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предоставят 493 992 лв. на 12 общински училища. С тях ще се авансират 65% от стойността на одобрените проекти. Целта е да бъде осигурена съвременна материална база с най-новото техническо оборудване.

С Постановлението се предоставят и 136 443 лв. за 71 общински училища и детски градини по модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от НП „Заедно за всяко дете“. Средствата са за финансиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане на децата и учениците в образователната система.

По НП „Иновации в действие“ се предоставят 1 208 000 лв. за 466 училища в 144 общини. Списъкът на иновативните училища за учебната 2018/2019 г. включва 290 училища. Те ще извършват двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си. Училища, които не са в Списъка на иновативните училища също могат да избират по едно иновативно училище за посещение. Целта е изграждане на мрежа на иновациите.

Предложеният акт не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

 Отпускат се средства за модернизирането на стадион „Арена Арда“ в Кърджали

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. Средствата в размер на 2 500 000 лв. са предназначени за модернизирането на стадион „Арена Арда“ в гр. Кърджали.

Осъществяването на проекта ще бъде стъпка към изпълнението на Националната програма за развитие на България 2020, подприоритет 1.6. „Развитие на спорта и повишаване на физическата култура на населението“.

Изграждането на добре функционираща система за физическа култура и спорт в общините спомага за възпитание на съвременна ценностна система на личността - обществени, образователни и културни ценности, и има превантивна роля срещу ранно отказване от образование, асоциални прояви, престъпност, наркомания.

Реализирането на проекта би представлявало израз на един от приоритетите на държавата за изграждане на съвременна и модерна материална база като основа за развитието на спорта.

 

Правителството одобри проект на гаранционно споразумение между Република България и

ЕИБ за изграждането на междусистемната връзка Гърция – България

 

„Българският енергиен холдинг“ ЕАД ще може да сключи договор за държавно гарантиран заем с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за изграждането на междусистемната връзка Гърция-България. Това става възможно, след като Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на гаранционно споразумение между Република България и ЕИБ и упълномощи министъра на финансите да го подпише.

Прогнозните инвестиционни разходи по проекта за изграждане на междусистемна връзка Гърция-България възлизат на 240 млн. евро без ДДС. Предвидено е този ресурс да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване и от Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“, дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция, както и собствен капитал на акционерите от проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД. Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 215 млн. лв., период на усвояване 3 години и срок на погасяване 25 години.

Със свое решение от 8 ноември 2018 г. Европейската комисия постанови, че източниците за финансиране на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция- България“ са съвместима държавна помощ съгласно чл. 107, ал. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Предоставянето на държавна гаранция по заемните споразумения във връзка с финансирането на интерконектора е предвидено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ предвижда изграждането на газопровод, свързващ националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България. Интерконекторът ще има стратегическа роля за постигането на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България и Югоизточна Европа. Чрез неговото изграждане, като част от развитието на Южния газов коридор, България и съседните й страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и до съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 849 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУ­ВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ С ЦЕЛ ПРО­МЯНА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА КОМПЛЕКСА ОТ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БОЕПРИПАСИТЕ, И ИЗВЪРШВА­НЕ НА АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА, УСЛОВИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИ­ТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНО­КРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТ­НИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, МЛА­ДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПАЛЕСТИНА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 314 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2019-2023, НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРА­ТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 2019 Г. И НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 Г.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРА­НИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА УМРЕ­ЛИ/ЕВТАНАЗИРАНИ ЖИВОТНИ, УНИЩОЖЕНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ от животин­ски ПРОИЗХОД, ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ИНВЕНТАР И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИ­РАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТО­РИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 502 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ­ТЕ ПРОГРАМИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА НА СЪОТВЕТ­НИЯ ПЪРВОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НА МИНИСТЕРСТВАТА, НА ДЪРЖАВНИТЕ АГЕН­ЦИИ И НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХО­ДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-366/19, „БОСОЛАР” ЕООД ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ОТ СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, ВЪВ ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКО ДЕЛО № 21304 ПО ОПИСА ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ГАРАНТ, И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, КАТО БЕНЕФИЦИЕР, ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВ ДОГОВОР МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ”.

Внасят: министърът на енергетиката

министърът на финансите