EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.05.2019 г.

15.05.2019

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството прие годишния доклад за състоянието на администрацията

 

Правителството прие доклад за състоянието на администрацията през 2018 г. Ежегодно, в изпълнение на Закона за администрацията, по предложение на министър-председателя, Министерският съвет приема Доклад за състоянието на администрацията.

Докладът за 2018 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация.

Докладът е изготвен на база информацията, попълвана от администрациите и съдържаща се в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Ползвана е и информация от други източници, като напр. Портала за консултативните съвети http://saveti.government.bg.

В Административния регистър, секция „Информация“/„Годишни отчети“ на адрес iisda.government.bg/annual_reports се публикуват справки с информация, попълнена от администрациите за годишния доклад за 2018 г.

 

15 военнослужещи ще бъдат наградени за участието им в спасителните действия

във връзка с бедственото положение в област Смолян

през месец януари

 

Правителството отпусна еднократна държавна парична награда за проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг на 15 военнослужещи от военно формирование 28330 – Смолян. Военнослужещите участваха в спасителните действия във връзка с усложнената зимна обстановка и обявеното бедствено положение в област Смолян през месец януари 2019 година.

Предложените за награда военнослужещите са участвали в почистване на прохода Смолян-Пампорово, пробиване и почистване на прохода Смолян - Превала - Стойките и почистване на паднали дървета по 12 часа на денонощие при минус 15 градуса и непрекъснат снеговалеж. Една част от тях - шофьори, са извозвали останалия личен състав за почистване на проходите и са помагали за извличане на закъсала техника в снега, като са осигурявали и работата на останалата специализирана техника. Друга част от военнослужещите са провели спасителна акция до село Мугла за пробиване на пътя и снабдяването с продукти от първа необходимост, хляб, лекарства и горива за населението на селото.

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане на паричните награди е в размер на общо 9000 лева.

 

Салдото по консолидираната фискална програма в края на първото тримесечие на 2019 г.

е положително в размер на 1 806,7 млн. лв.

 

Министерският съвет одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец март 2019 г. е положително в размер на 1 806,7 млн. лв. (1,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 662,6 млн. лв. и от излишък по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2019 г. са в размер на 10 857,8 млн. лв. или 24,8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 212,6 млн. лв. (13,4 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 425,2 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 8 520,3 млн. лв., което представлява 24,7 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 1 445,5 млн. лв. или 22 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 4 286,9 млн. лв., което е 26,1 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 940,6 млн. лв. или 27,2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2019 г. е 74,4 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат На 1 276,5 млн. лв. (23,9 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 59,0 млн. лв. или 24,9 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 333,4 млн. лв. или 28,5 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2 454,5 млн. лв., което представлява 23,6 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,8 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 1 775,7 млн. лв., което е 26,8 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система", поради влезлите в сила от 01.07.2018 г. промени в Закона за енергетиката, с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите три месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи са в размер на 561,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2019 г. възлизат на 9 051,1 млн. лв., което е 20,4 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 8 628,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с март 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.) и други.

Нелихвените разходи са в размер на 8 208,9 млн. лв., което представлява 19,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2019 г. са в размер на 7 678,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 523,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,6 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 376,1 млн. лв. или 56,2 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 466,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2019 г. е 10,33 млрд. лв., в т.ч. 9,97 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,36 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Информацията е изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет.

 

България ще предостави 293 375лв. за населението на Сирия и Йемен

 

България ще предостави хуманитарна помощ за справяне с хуманитарните кризи в Сирия и Йемен в размер на 293 375 лв., реши правителството на днешното заседание. Финансирането ще бъде осигурено от средствата по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

От средствата най-голям дял ще бъде насочен към Сирия и региона, в които има голям брой сирийски бежанци - там ще бъдат разпределени 195 583 лв. На Йемен ще бъде отпусната помощ в размер от 97 792 лв.

Предоставената от българската страна хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за подпомагане на региона и подобряване на условията на живот на населението. Средствата ще бъдат използвани от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности и Световната продоволствена програма.

 

Отпускат се средства за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини в земеделието и рибарството

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в общ размер до 25 000 000 лв.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. в размер на 23 000 000 лв. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. са в размер на 2 000 000 лв.

 

Одобрени са разходи за участието на България в Световното изложение в Дубай

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 514 400 лв. по бюджета на Министерство на икономиката за 2019 г. Средствата са необходими за участието на България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 в Дубай, което ще се проведе от 20 октомври 2020 до 10 април 2021 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на отбраната

 

Министерският съвет прие постановление за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. в размер на 103 602 лв., за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Фериботният кораб „Героите на Севастопол” ще бъде отдаден под наем,

а моторният кораб „Ураган ще бъде предложен за приватизация

 

„Български морски квалификационен център” ЕАД ще отдаде под наем фериботния кораб „Героите на Севастопол“, като наемната цена ще бъде определена от независим оценител. По този начин ще се гарантира изпълнението на международните спогодби за фериботни превози по Черно море.

С друго свое решение правителството ще предложи на Народното събрание да вземе решение за приватизация на моторен кораб „Ураган“, част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД. Той не се използва в основната дейност на дружество, а оперирането му води до големи разходи за неговата поддръжка. В случай, че Народното събрание вземе решение за приватизация, процедурата за това ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Министерският съвет възложи на НАП да продаде отнето в полза на държавата имущество

 

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по 7 случая.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на Министерския съвет Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество получава управлението върху петия етаж в сградата на Областната администрация на област Враца. Досега имотът, намиращ се на бул. „Демокрация“ № 1 в областния център, е бил в управление на областния управител. Предоставянето му на КПКОНПИ ще обезпечи нуждите на Териториалното отделение на Комисията във Враца.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамавдиев“ - Пловдив получава за управление имот с площ 450 кв. м и построената в него триетажна сграда на ул. „П. Р. Славейков“ № 5 в областния център. До момента имотът е управляван от областния управител на област Пловдив, но е с отпаднала необходимост. Той ще се използва за провеждане на учебна и художествено-творческа дейност.

На Министерството на образованието и науката и на община Търговище се предоставят за управление по два самостоятелни обекта - публична държавна собственост на ул. „Христо Ботев“ в град Търговище. Обектите са разположени на втория етаж в административна сграда. Общината ще използва помещенията за училищна библиотека и ресурсен център към I ОУ „Христо Ботев“ - гр. Търговище, а МОН - за нуждите на Регионалното управление на образованието в града с цел подобряване работата и комуникацията между експертите в управлението.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи

с Международната банка за възстановяване и развитие

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на политиката за регионално развитие в България и подготовката за програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г.

За целта през месец март 2019 г. правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.

Споразумението е подписано на 08.04.2019 г. То предвижда Международната банка за възстановяване и развитие да подпомогне министерството да структурира отношенията между различните нива на управление и да укрепи капацитета на регионалните структури, както и да подкрепи министерството в подготовката за новия програмен период след 2020 г.

Резултатите от изпълнението на Споразумението ще допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г.

 

Оптимизират се съставите на Делегацията на България към НАТО

и на Постоянното ни представителство към ЕС

 

Правителството прие решения, с които изменя и оптимизира съставите на Делегацията на Република България към НАТО (ДРБН) и Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз (ПП на РБ в ЕС).

С приемането на решенията се уреждат изменения в съставите на ДРБН и ПП на РБ в ЕС във връзка с нарасналите ангажименти, свързани с новите предизвикателства и инициативи на Алианса, както и ангажиментите по линия на Европейския съюз, свързани с председателството на Надзорния съвет на Европейската агенция за отбрана.

Увеличава се съставът на Делегацията на България към НАТО с две нови длъжности - „координатор“ и „технически сътрудник“.

В ПП на РБ в ЕС броят на длъжностите остава без промяна, като длъжността „технически сътрудник“ се трансформира в длъжност „координатор“.

 

България задълбочава сътрудничеството си с Република Северна Македония

в сферата на околната среда

 

Правителството утвърди Споразумението между Министерство на околната среда и водите на Република България и Министерство на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на опазване на околната среда и водите.

Документът беше подписан на 11 април 2019 г. и определя областите на сътрудничество, които ще подпомагат процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония. Те са свързани с хармонизиране на законодателството в областта на околната среда и климата с aquis cimmunataire. Чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването и опазване на природата и природните ресурси са част от областите на сътрудничество между двете страни.

Споразумението е сключено за период от 5 години с възможност за еднократно продължаване за още един период от 5 години, като предвижда и създаването на Смесена комисия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Най-малко веднъж годишно във всяка от двете страни на ротационен принцип ще се провеждат заседанията на Комисията, която ще проследява изпълнението на дейностите, залегнали в Споразумението и ще разработва и приема Двугодишна програма за изпълнението му.

 

Одобрени са позицията и съставът на българска делегация за Втората сесия

на българо-пакистанската междуправителствена комисия

 

Правителството одобри позицията и състава на официалната българска делегация за Втората сесия на българо-пакистанската междуправителствена Смесена комисия за икономическо сътрудничество. Тя ще се проведе в периода 20- 21 май в гр. Исламабад, Ислямска република Пакистан.

По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, селското стопанство, транспорта, информационните технологии и съобщенията и други области от взаимен интерес.

Българската делегация ще бъде ръководена от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова, а пакистанската делегация от Hyp Ахмет, секретар на Департамента по икономическите въпроси към Министерството на финансите, приходите, икономическите въпроси, статистиката и приватизацията на Пакистан.

 

Одобрени са българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“, който ще се състои в Брюксел на 21 май. Министрите на външните работи от ЕС ще дискутират следващата Многогодишна финансова рамка на съюза за 2021-2027 г. Ще започне и подготовката на заседанието на Европейския съвет на 20-21 юни. Ще бъдат обменени мнения по основните дискусионни теми на лидерите като основен акцент се очаква да бъде новият Стратегически дневен ред на ЕС. Румънското председателство ще представи информация за проведената в Букурещ на 4 април Конференция за европейския семестър, както и по Срещата на министерско равнище относно европейското културно наследство, състояла се в Париж на 3 май. В допълнение, Европейската комисия ще представи публикуваното на 3 април Съобщение относно по-нататъшно укрепване на върховенството на закона в ЕС.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще заседава на 17 май в Брюксел. В дневния ред на заседанието Румънското председателство предлага ЕКОФИН да постигне политическо споразумение по директивата за хармонизирането на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, директивата за определяне на общия режим на облагане с акциз и по регламента за административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър. Финансовите министри ще обменят мнения по реформата на международното корпоративно данъчно облагане и по предложението на Европейската комисия за структурата на Икономическия и паричен съюз. Очаква се да бъдат одобрени проектът на заключенията на Съвета по задълбочените прегледи по страни за 2019 г. и изпълнението на специфичните препоръки по страни за 2018 г., както и да бъде даден мандат на ЕС за срещата на финансовите министри и управителите на централни банки на държавите от Г-20 през юни 2019 г. във Фукуока, Япония.

Правителството одобри също резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 15 април в Люксембург. Министрите продължиха с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., с фокус върху темата за зелената архитектура от Регламента за стратегическите планове за ОСП. Делегацията на Нидерландия представи информация относно действията на ЕС срещу обезлесяването и деградацията на горите, а ЕК информира Съвета относно проведената на 5 април в Букурещ Конференция на високо равнище за изследвания и иновации в селското стопанство. Комисията представи декларацията относно интелигентното и устойчиво цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони, която е подписана в рамките на форума „Цифров ден“, проведен на 9 април в Брюксел, Белгия.

Одобрена е и позицията на България за предстоящата неформална среща на министрите на ЕС по околна среда, която ще се проведе на 20 и 21 май в Букурещ. Министрите ще обсъдят въпроси, свързани с изменението на климата с акцент върху иновативните решения и ролята на гражданите за постигане на нисковъглеродно бъдеще. Във фокуса на дискусиите ще бъде и темата за управление на водите и по-специално контролът на замърсяването с пластмаса и микропластмаси от реките до моретата. В контекста на бъдещата Глобална рамка за биоразнообразието за периода след 2020 г. ще бъдат обменени мнения относно резултатите от Глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие.

 

Одобрени са седем разрешения за проучване на скалнооблицовъчни и строителни материали

 

„Копривлен Мрамор“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Гнайс“, разположена в землищата на селата Ореше, Крушево и Долен, област Благоевград, реши правителството. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от две години „Райков-2015“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Дълбок дол“, разположена в землището на с. Абланица, обл. Благоевград. Дружеството ще вложи минимум 45 хил. лв. в проучвателните дейности.

Минимум 54.6 хил. лв. ще вложи „Булнед АМД“ ЕООД, за да проучва в срок от една година скалнооблицовъчни материали в площ „Пътя“, разположена в землището на с. Камено поле, област Враца.

„Гнайс Мозайк“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Ханчето“, разположена в землището на село Стрижба, област Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 24 месеца. През този период титулярят ще вложи близо 23 хил. лв. в проучвателните дейности.

Скалнооблицовъчни материали ще проучва „Гугуланови“ ООД, гр. Кърджали в площ „Чинка-3“, разположена в землището на село Голяма Чинка, община Крумовград. За определения срок от 2 години дружеството ще вложи близо 21 хил. лв. в проучвателните дейности.

В площ „Плачков рид“, разположена в землището на село Питово, община Нова Загора, „Хай Мед Тех“ ЕООД, гр. София ще проучва строителни материали. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 126 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Скамат“ ООД, гр. Червен бряг ще проучва строителни материали в площ „Елица“, разположена в землището на град Червен бряг, област Плевен. Дружеството ще вложи минимум 26.2 хил. лв. в проучвателните дейности за определения едногодишен срок.

 

Правителството одобри допълнителни средства за информационна сигурност на МВнР

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. в размер на 612 000 лв. Средствата са предназначени за осигуряването на мрежовата информационна сигурност на ведомството.

Допълнителните разходи имат за цел да гарантират поверителността, цялостността и наличността на трансферираната, обработвана и съхраняваната информация в информационната и комуникационната инфраструктура на МВнР като ключова държавна институция в процеса по влизане на Република България в Шенген, както и в областта на националната сигурност.

 

България и Румъния ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на околната среда

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда на Румъния за сътрудничество по определени аспекти от опазване на водите, качеството на въздуха и биоразнообразието.

Меморандумът определя областите на сътрудничество между министерствата на двете държави с цел намаляване на замърсяването и гарантиране на екологична устойчивост. Тези области включват: координиране изпълнението на трансгранични мерки от Морските стратегии на двете страни по отношение на морските отпадъци с цел постигане на добро състояние на морската околна среда; контрол на замърсяването на водите с пластмаси/микропластмаси; планиране на управлението на риска от наводнения в трансграничен аспект. Също така двете страни ще си сътрудничат за намаляване на замърсяването на въздуха, свързано с вноса на употребявани автомобили; съвместно координирано опазване и управление на влажните зони; опазване и възстановяване на жизнеспособна споделената популация от есетрови риби в долното течение на р. Дунав и Северозападно Черно море.

С оглед по-добра координация на работата, двете страни ще създадат съвместни работни групи в предвидените области на сътрудничвество.

 

България и Египет ще си сътрудничат

в сферата на туризма

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Арабска република Египет като основа за водене на преговори между двете държави.

Документът отразява готовността на страните да създадат най-благоприятни условия за сътрудничество в областта на туризма. България и Египет ще стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. Поставя се фокус върху видовете туризъм, които имат най-голям потенциал за взаимно привличане на туристи, а също и на туристи от трети страни, включително от далечни пазари.

Двете държави ще си сътрудничат в подготовката и участията на международни изложения, панаири и други прояви, по време на които ще промоцират общи туристически продукти в културния, историческия, уелнес, фестивалния, селския, кулинарния и други видове туризъм. Те ще си помагат по инициативи за популяризиране на културно-историческите паметници на своите територии.

Споразумението предвижда България и Египет да си съдействат също за развитието на туристическата инфраструктура. Те ще обменят информация за планирането и реализирането на проекти в туризма и за наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и информационни материали.

 

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките

за подобряване на инвестиционната среда

 

Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Планът е утвърден с РМС № 617 от 2015 г., като през годините е допълнян и изменян. Отчет за изпълнението се прави на всеки три месеца.

В рамките на отчетния период са изпълнени две мерки от проблемна област „Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации“. Прието е изменение в Закона за местните данъци и такси, с което отпада задължението собствениците, които са придобили имоти, да уведомяват за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подават данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Изготвен е единен наръчник с потребителски интерфейс, който дава възможност на предприемачите или представители на малкия и среден бизнес лесно да намират насоки за справяне с конкретни бизнес ситуации, които са обвързани с нормативната уредба на страната. Представените в наръчника бизнес ситуации/събития са идентифицирани чрез проведено проучване сред представители на малки и средни предприятия за законите и административните процедури, с които те се сблъскват най-често и които оценяват като най-сложни от етапа на стартиране до етапа на прекратяване на дейността си.

Към момента се провеждат срещи на експертно ниво и върви инициатива за набирането на предложения за нови мерки от страна на администрацията.

 

Предлагат се изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Промените целят привеждане в съответствие на текста на раздел IV „Министерство на отбраната“ от Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК с настоящите фирмени наименования на част от търговските дружества, включени в него и отстраняване на допусната фактическа грешка, както и привеждане в съответствие на текста на раздел X „Министерство на финансите“ с настъпилата промяна в органа, упражняващ правата на държавата в „Информационно обслужване“ АД и гр. София и „Национален дворец на културата - Конгресен център София“ ЕАД.

„Информационно обслужване“ АД, гр. София е добавено като точка 20 в раздел II „Министерство на информационните технологии и съобщенията“, а „Национален дворец на културата - Конкресен център София“ ЕАД е добавен като точка 16 в раздел VI „Министерство на културата“ от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК.

 

Променя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

 

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

С промяната се транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/3 87/ПВР на Съвета.

Въвеждат се дефиниции за „ново психоактивно вещество“ и „препарат“ в съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103.

Поставят се под контрол и нови седем вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Веществата се включват в Списък I в изпълнение на европейски актове - решения за изпълнение на Съвета на ЕС за въвеждане на мерки за контрол по отношение на нови психоактивни вещества и във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества.

Очакваният резултат от предлаганите промени е адаптиране на националната нормативна уредба към новата регламентация, въведена с Директива (ЕС) 2017/2103, както и ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества.

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерство на икономиката

 

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерство на икономиката.

Съгласно промените числеността на Инспектората ще се увеличи от седем на десет щатни бройки. Това ще стане чрез намаляване на числеността дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации“ с една щатна бройка, на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ с една щатна бройка и на дирекция „Правна“ с една щатна бройка.

Целта на промяната е числеността на звеното да отговаря на изискванията на Закона за администрацията и Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

 

Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“,

приет от Министерския съвет

 

Правителството прие Постановление за отмяна на Правилник за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, приет с Постановление № 187 на Министерския съвет 2013 г.

С последното изменение на разпоредба на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 98 от 2016 г,) се предвиди, че правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (страшински) колежи се издават от министъра на отбраната, вместо от Министерския съвет, поради което се наложи отмяната на посочения нормативен акт.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на правилник за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав на Република България и правилника за неговото прилагане. Отчетено е и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.) за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.

 

Нова дирекция в ДНСК ще контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор

 

Нова дирекция на ДНСК ще контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор. Това предвижда приетият от Министерския съвет нов Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол.

Дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ ще подпомага началника на ДНСК при издаване на удостоверения или отказ от издаване на удостоверения за вписване в регистъра за упражняване на дейността „консултант“, съгласно Закона за устройство на територията, както и при изпълнение на неговите правомощия за предсрочно прекратяване действието на издадените удостоверения.

Новият Устройствен правилник запазва общата численост на ДНСК от 401 щатни бройки. От тях 351 щатни бройки са в специализираната администрация. В общата администрация се създават дирекциите „Административно, информационно и финансово- стопанско обслужване“ и „Правна“ с общо 45 щатни бройки.

В специализираната администрация на ДНСК се създава и Главна дирекция „Строителен контрол“. Към нея ще бъдат сформирани 28 регионални дирекции след преструктуриране на съществуващите в момента 6 РДНСК с общо 28 отдела към тях.

С промените се повишава контролът в строителството с цел недопускане на извършване и въвеждане в експлоатация на строежи в нарушение на Закона за устройство на територията със строителни продукти, които не осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите. Обособяването на 28 РДНСК в областните центрове ще спомогне за подобряване качеството и бързината на административното обслужване на гражданите, юридическите лица в страната, както и на взаимодействието с другите институции и ведомства.

 

Правителството одобри проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

и предлага на Народното събрание да го приеме

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме.

Със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 г. относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Основна цел на предложенията е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите-членки на Европейския съюз във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Конвенция 90/43 6/ЕИО за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (Арбитражната конвенция на Съюза).

Към настоящия момент споровете се разрешават в рамките на процедурата за уреждане на спор по взаимно споразумение, основана на разпоредби в спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Арбитражната конвенция на Съюза. Конвенцията предвижда и арбитражна процедура за разрешаване на спорове от консултативна комисия, до която се стига изключително рядко.

Въпреки че тези механизми функционират добре, те следва да станат по-ефективни и да бъдат преодолени някои слабости като липсата на ясни правила относно достъпа на лицата до процедурата, продължителността й и задължителното решаване на спора по обвързващ начин. Подобряването на съществуващите процедури е начин да се гарантира на ниво Европейски съюз, че държавите-членки разполагат с по-подробни процесуални разпоредби за предотвратяване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане, както и, че засегнатите лица получават повече права, по-добра информираност за процедурата и възможност да разчитат, че страните ще бъдат принудени да постигнат обвързващи резултати.

С проекта се предлага и въвеждането на правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство в тази област. Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя за доказване от страна на данъчно задължените лица на пазарния характер на търговските и финансовите взаимоотношения със свързани лица.

При създаването на националните правила за изготвяне на документацията са възприети в голяма степен препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в тази област, както и препоръките на Кодекса за поведение по отношение на документацията за трансферното ценообразуване за свързани предприятия в Европейския Съюз (EUTPD), приет на 27 юни 2006 г. от Съвета на Европейския съюз.

 

България и Пакистан ще си сътрудничат в сферата на малките и средните предприятия

 

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Агенцията за развитие на малките и средните предприятия на Ислямска Република Пакистан.

В Меморандума се предвижда агенциите двете страни да бъдат партньори, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Пакистан. С документа се поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Двете страни ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и др.

 

Прекратяват се функциите на почетния консул на Република Гана в България

 

Министерският съвет реши да бъдат прекратени функциите на почетния консул на Република Гана в Република България Господин Иванов Господинов, считано от 14 април 2014 г. Това стана, след като Министерство на външните работи беше информирано чрез вербална нота от посолството на Република Гана в Анкара за съответното решение.

Министерство на външните работи предприе процедура за прекратяване на функциите на почетния консул в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за консулските отношения и с Инструкцията за прилагане на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица и нейните изменения.

 

Зам.-министър Бойко Пенков ще ръководи българската делегация

в 72-та сесия на Световната здравна асамблея

 

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация в 72-та сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе в Женева, Швейцария, от 20 до 28 май. Българската делегация ще бъде водена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

Основната тема, върху която ще бъде фокусирана тази година Световната здравна асамблея е „Универсално здравно покритие: никой да не бъде забравен“.

Дискусиите ще обхванат основни теми от петте категории на общественото здраве, включени в Програмния бюджет на Световна здравна организация 2018 - 2019 г.: заразни болести; незаразни болести; промоция на здраве през целия жизнен цикъл; здравни системи; подготовка, наблюдение и отговор.

Сред темите в дневния ред на Асамблеята са Изпълнението на Дневен ред 2030, Универсално здравно покритие, Здраве, околна среда и климатични промени, Антимикробна резистентност, Превенция и контрол на незаразните болести, Ликвидиране на туберкулозата, Промотиране на здравето на бежанците и мигрантите, Безопасност на пациента, Здравето на жените, децата и подрастващите.  

 

Допълнителни разходи в размер на 3 450 000 лева се отпускат по бюджета на Министерство на здравеопазването

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер до 3 450 000 лева.

Част от средствата ще бъдат насочени за закупуване на медицинска апаратура (апарати за дихателна реанимация и кувьози) на стойност до 1 250 хил. лв. за нуждите на педиатричната болнична помощ, чрез провеждане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки от Министерството на здравеопазването.

Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ и на общини. Закупуването на съвременна апаратура ще даде възможност за подобряване качеството на медицинските грижи в неонаталните отделения в страната, съответно значително подобряване на неонаталната дейност и намаляване на болничния престой на децата в тези отделения.

Останалите средства са предназначени за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014 -2020 г.). Целта е да се осигури устойчивост на финансирането на дейността на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве, разкрити в изпълнение на програмата на функционален принцип във всички областни болници в страната, както и в някои университетски и специализирани болници АГ и педиатрични болници в София, Пловдив, Варна и Плевен. Това ще допринесе за намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната, както и за подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология.

Очакваните резултати от приемането на правителственото постановление са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху педиатричната болнична помощ, като това ще допринесе до необходимост от по-малко средства за лечение на рисковите новородени, а като цяло за обществото ще се получи по-ниска социална цена в бъдеще с оглед предотвратяване на усложнения, които могат да влошат качеството на живот на спасените рискови новородени.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПРОЯВЕНА ЛИЧНА ДОБЛЕСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПРОЯВЕНА ЛИЧНА ДОБЛЕСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН И ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ.

Внася: министър-председателят

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА СИ­РИЯ И РЕГИОНА В РАЗМЕР НА 195 583 ЛВ. (100 000 ЕВРО) И ЗА ХУМАНИ­ТАРНАТА КРИЗА В ЙЕМЕН В РАЗМЕР НА 97 792 ЛВ. (50 000 ЕВРО).

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. И 2014-2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЕН АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД - ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН” ЕООД - ВИДИН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА КОМИ­СИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗА­КОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ТЪРГОВИЩЕ, И НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛ­ТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИ­ТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОД­НАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ПОДПИСАНО НА 8 АПРИЛ 2019 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 887 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДИП­ЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО В БРЮКСЕЛ И ПОДГОТОВКАТА Й ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ В НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ВОЕННИ КОНТАКТНИ ГРУПИ В КОМАНД­НИТЕ СТРУКТУРИ НА АЛИАНСА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 603 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРОСТРАНСТ­ВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА ОФИЦИАЛНАТА БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА СЕ­СИЯ НА БЪЛГАРО-ПАКИСТАНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕ­ДЕ НА 20 И 21 МАЙ 2019 Г. В ИСЛАМАБАД.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕ­ДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАР­СТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 АПРИЛ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГНАЙС”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ОРЕШЕ И С. КРУШЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, И С. ДОЛЕН, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЪЛБОК ДОЛ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИ­ДИМОВО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЪТЯ”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ХАНЧЕТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРИЖБА, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБ­ЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЧИНКА-3”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЯМА ЧИНКА, ОБЩИНА КРУМОВ­ГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЛАЧКОВ РИД”, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПИТОВО, ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЕЛИЦА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РУМЪНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИ АСПЕКТИ ОТ ОПАЗВА­НЕ НА ВОДИТЕ, КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, ОДОБРЕНО С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ПРОТОКОЛ № 35 ОТ 16 АВГУСТ 2017 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВО НАИМЕНОВАНИЕ: „МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ”.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ 29 МАРТ 2019 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 411 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕРКИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 И 21 МАЙ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРА­ВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. 36. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНО­МИКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И АГЕНЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ­ТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ГАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 14 АПРИЛ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 МАЙ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 МАЙ 2019 Г. В ГР. БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО, ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В 72-ТА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА АСА:МБЛЕЯ, 20-28 МАЙ 2019 Г., ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването