EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 12.12.2018 г.

12.12.2018

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 Правителството одобри План за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2018-2019 г.

 

Министерски съвет одобри Годишен доклад за младежта за 2017 г. и План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018-2019 г.

Мерките, заложени в Националната стратегия, са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора у нас, преодоляване на младежката безработица, подобряване условията за достъп до качествено образование, повишаване на гражданската активност, насърчаване на доброволчеството и др.

Годишният доклад за младежта представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта през 2017 г. За целите на доклада е реализирано и национално представително социологическо проучване сред младите хора в страната на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“, изготвено по поръчка на ММС.

Планът за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2018- 2019 г. представя информация за планираните дейности на всички общини и ресорни държавни институции, предоставена през 2018 г., свързана с грижата за младите хора у нас, както и необходимите финансови ресурси за изпълнение на заложените цели. Документът е структуриран съобразно деветте приоритетни области на националния стратегически документ. Конкретните мерки, планирани за подкрепа и развитие на младите хора в страната, покриват всички 27 оперативни цели и 98 задачи по деветте приоритета.

 

Полковник Здравко Пехливанов е предложен за зам.-директор на дирекция „Операции и планиране“

в Международния военен секретариат на НАТО

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да назначи полковник Здравко Пехливанов на длъжността „Заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО“ в Брюксел, Белгия, считано от 01 януари 2019 година. Министерският съвет предлага също така полковник Пехливанов да бъде удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“.

 

Приет е нов класификатор на длъжностите на военнослужещите

 

Правителството одобри Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Класификаторът се приема на основание чл. 24, ал. 1 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с който се променя структурирането на длъжностите за военнослужещи „от степени в обхвата на военните звания“ към „длъжностни нива и военни звания“.

Предложеният нов Класификатор ще способства за намирането на оптимален баланс на съотношението между изискванията за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, физическо и психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения по нива.

Класификаторът се предвижда да влезе в сила от 01.01.2019 г.

 

Одобрена е кандидатурата на Радосвет Радев за член на Европейския икономически и социален комитет

 

Правителството одобри кандидатурата на Радосвет Радев за член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат до 2020 г. Номинацията му беше издигната от Икономическия и социален съвет на България.

Радосвет Радев е изпълнителен председател на Българската стопанска камара и е член на Икономическия и социален съвет от първа група - работодатели.

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Той представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза. Комитетът се състои от представители на организациите на работодателите, работниците и други структури, представляващи гражданското общество.

 

Удължава се срокът, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър

трябва да надгради информационната си система

 

С две години се удължава срокът, през който Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще може да усъвършенства предоставяните електронни административни услуги. Това предвиждат приетите от правителството промени в преходните и заключителните разпоредби на постановлението за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.

До края на 2020 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще трябва да направи анализ на нормативната уредба и описание на работите и бизнес-процесите, да надгради и оптимизира кадастрално-административната информационна система и интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Освен това хартиените документи, съдържащи се в досиетата на недвижимите имоти, и хартиените документи в деловодния архив на службите по геодезия, картография и кадастър ще бъдат дигитализирани.

Изпълнението на тези дейности ще позволи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да надгради информационната система и така да подобри качеството на предоставяните на потребителите услуги. Те не са реализирани досега поради обжалвания на обществената поръчка за избор на изпълнител.

 

Одобрени са 5 646 505 лв. допълнителни разходи за дължими плащания към бенефициенти

заради съдебно отменени финансови корекции

 

Правителството одобри 5 646 505 лв. допълнителни разходи за 2018 г. за дължими плащания (възстановяване на суми) към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции от програмния период 2007-2013 г. Така ще се осигурят средства за редица важни и неотложни проекти на територията на цялата страна, които са с инфраструктурно, културно и социално предназначение.

За целта се предвиждат промени по бюджетите за 2018 г. на Министерския съвет - 35 883 лв., на Министерството на икономиката - 1 416 490лв., на Министерството на околната среда и водите - 2 376 963 лв., на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 961 123 лв. и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 856 046 лв.

Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2018 г.

 

Отпускат се 731 437 лева за четири национални програми за развитие на образованието и

за допълнително финансиране на училища и

детски градини

 

Правителството отпуска допълнително 585 404 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят 189 500 лв. на две общински училища за обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление „Компютърни науки“.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ средствата са 55 091 лв. за 4 общински училища за разработването на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за професионално образование и обучение.

За НП „Заедно за всяко дете“, Модул „Екипи за обхват“ се предоставят 4 198 лв. за командировка на екипите за обхват при осъществяване на мярка „посещение на адрес“, разходи за комуникационни дейности и административни разходи на 37 общински детски градини и училища.

За НП „Без свободен час“ се предоставят 336 615 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.07.2018 г. - 31.10.2018 г.

Отделно от това за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда се предоставят допълнително 135 358 лв. Допълнителни средства в размер на 10 675 лв. са предвидени и за новите защитени детски градини и училища за периода 15.09.2018 г. - 31.12.2018 г.

Необходимите средства се осигуряват от бюджета на МОН за 2018 г.

 

 Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. в размер до 33 443 000 лв. Средствата са необходими за строително-ремонтни дейности и доставка на медицинска апаратура.

Допълнителни разходи по бюджета на ведомството се отпускат и за поддържане на авиационна техника, комуникационни, информационни и навигационни системи от състава на Военновъздушните сили на Българската армия. Средствата за тази цел са в размер до 58 803 664 лв.

Одобрени са също други разходи до 21 232 080 лв., които са необходими за изграждане на полеви апаратни за привързване на полевата комуникационна и информационна система към стационарната комуникационна система на Българската армия - „Странджа-2“ и доставка на мобилни и ръчни абонатски терминали от система „Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти“ по стандарт TETRA.

Средствата и по трите правителствени постановления се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.

 

Отпуснатите средства за предотвратяване на африканската чума по свинете се преразпределят

 

Правителството одобри преразпределение на отпуснатите допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за изпълнението на неотложни мерки за предотвратяване появата на африканска чума по свинете. В началото на месец юли тази година Министерски съвет отпусна 4,5 млн. лева за борба с болестта.

МЗХГ проведе информационна кампания за запознаване със заболяването и превенция от проникването му на територията на страната. Бяха обособени места за първична обработка на дива свиня и съоръжения (ями) за отпадни животински продукти към ловните дружинки, поради което отпадна необходимостта за разходване на бюджетни средства за целта. Първият случай на заболяването в страната беше регистриран на 30 август 2018 г. Поради откриването на ловния сезон за групов лов на дива свиня се наложи закупуване на допълнителни консумативи и диагностикуми от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за откриване и доказване на заболяването. Преразпределението на средствата ще обезпечи и ремонта, оборудването и изграждането на дезинфекционни съоръжения по Граничните контролно-пропускателни пунктове в страната.

 

Правителството одобри промени по бюджета на четири министерства

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите за 2018 г. на четири министерства.

С направените изменения по бюджета на Министерството на енергетиката утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“, в т.ч. по показател „Персонал“ се увеличават с 69 000 лв., за сметка на намаление със същата сума на разходите по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие“, бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“.

В Министерството на икономиката се увеличават разходите за издръжка на програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“ със сумата от 364 000 лв., за сметка на реализирани икономии в издръжката на програма „Администрация“ в размер на 250 000 лв. и на програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ в размер на 114 000 лв. Промяна се прави и на разходите по показател „Персонал“.

По бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се увеличават разходите по програмите „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ и „Развитие на съобщенията и информационните технологии“. Преразпределението на средствата е свързано с реализирани икономии по бюджетните програми за административно обслужване и за спасяване във водния и въздушния транспорт.

С промените по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се осигуряват средства за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, за гражданска регистрация и административно обслужване на населението и за ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия. Необходимите суми са за сметка на намаляването на разходите на политиките за ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, за подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти, както и на програма „Ефективна администрация и координация“.

 

 Одобрено е финансирането на публична общинска инфраструктура в общините Русе и Кърджали

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

От бюджета на Министерството на икономиката ще се предоставят средства на Община Русе за изграждане на елементи на общинска инфраструктура, насърчаващи и реализацията на инвестиционният проект на „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична собственост на Община Русе и ще се бъде общодостъпна за ползване. Довеждащият път представлява асфалтова инфраструктура с приблизителна минимална дължина около 100 м. Тази връзка е част от общински път и в бъдеще ще се свърже към общата вътрешна пътна мрежа на Източна индустриална зона - Русе, като осъществява връзка на околните парцели, които са част от същия ПУП.

С изграждането на елементите от общинската пътна инфраструктура ще се постигне икономически и социален ефект в общината като се създадат благоприятни условия за привличане на нови български и чуждестранни инвеститори. Това ще позволи разширяване на самата индустриалната зона, което ще доведе до разкриване на нови работни места.

Също от бюджета на Министерството на икономиката на Община Кърджали ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура „Изграждане на улица „Първа индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от улица „Производствена“ в Промишлена зона - изток, гр. Кърджали“, насърчаващ и изпълнението на инвестиционния проект на „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД „Изграждане на енергонезависима фабрика за производство на токозахранващи системи“.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична собственост на Община Кърджали. Тя ще обслужва, както инвеститора „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД, така и голям брой други предприятия и служители в Промишлена зона - изток, Кърджали.

С реализирането на новата инфраструктура ще се подобри-качеството на транспортната комуникация и ще се надгради съществуващата улична мрежа. С изграждането на новата улица и рехабилитацията на съществуващата се създават благоприятни условия за обновяване на работната среда и привличане на нови инвеститори.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството обяви управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите имоти - публична държавна собственост, за частна държавна собственост. Имотите, представляващи бивши овчарници, се намират на ул. „Александър Стамболийски“ № 53 в гр. Добринище. Те не се ползват по предназначение от години и не отговарят на условията за имоти - публична държавна собственост.

С друго свое Решение правителството възложи на директора на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване на имот в полза на държавата, който е едноетажна сграда (465 кв. м.) и се намира на територията на ГКПП „Калотина“. Закупуването на имота е във връзка с бъдещата реконструкция на граничния пункт и изграждането на ново трасе, с което ще бъде повишена пропускателната способност на ГКПП „Калотина“, както и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрола на стоки и товари. Придобиването на сградата се възлага на Агенция „Митници“ съгласно Закона за държавната собственост, според който Агенцията управлява имотите в рамките на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са държавна собственост и не са предоставени на други ведомства. Постройката е частна собственост и е изградена по силата на заповед на кмета на община Драгоман за отстъпено право на строеж върху държавна земя от началото на 90- тте години на 20 в. Имотът ще бъде закупен на цена не по-висока от 18 904,40 лева, съответстваща на данъчната му оценка. Сумата ще е за сметка на бюджета на Агенция „Митници“, на която се възлага управлението на сградата, включително и ангажиментът за премахването й.

Правителството прие също Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - публична държавна собственост, в полза на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД за изграждане на три броя външни асансьорни уредби към сградите на Клиника по хирургия и Клиника по кожни и венерически болести и изграждане на постройка за разполагане на авариен дизелов агрегат за резервно захранване.

 

Определено е наличие на основен интерес, който да бъде защитен при реализирането на

инвестиционен проект

 

Правителството прие решение, с което определи наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната по смисъла на чл.149, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, който трябва да бъде защитен при реализиране на инвестиционен проект „Въвеждане на техническо опознаване „свой-чужд“ в Режим 5 на военни платформи от Въоръжените сили на Република България“.

Придобиването на оборудване за защитено опознаване на военните платформи цели преодоляването на дефицита от способности за идентификация на националните и съюзните военни системи при провеждане на всички видове военни и невоенни операции и осигуряване на пълна оперативна съвместимост със системите за командване и управление на НАТО.

 

Министерството на културата се присъединява към Европейската мрежа

за литература и книги ТРАДУКИ

 

Министерският съвет прие решение Министерството на културата да се присъедини към Европейската мрежа за литература и книги ТРАДУКИ. Министерството ще подпише Анекс към Рамковото споразумение за проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г.

ТРАДУКИ надхвърля обичайната рамка на програмите за литературен обмен на ниво Европейски съюз. В проекта, наред с културните ведомства на Република Австрия, Федерална република Германия и др., са включени страни като Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Лихтенщайн, Република Македония, Черна гора.

През последните 10 години български книгоиздатели и преводачи са получавали финансова подкрепа от програмата, но участието им в нея е било спорадично.

Ползата за български автори, издателства, библиотеки след присъединяването е в няколко посоки:  ще се подпомага участието на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата и ще се популяризират български автори и произведения чрез превод на различни езици. Проектът предвижда обмен на опит в областта на превода на белетристика и научно-популярна литература, възможност за популяризиране на българската съвременна детско-юношеска литература и на националната ни литература чрез участие на автори, преводачи,  издатели, библиотекари и критици в срещи и представяния в Европа.

 

България дава 19 559 лева за настаняване на мигранти и бежанци

в Република Македония и Босна и Херцеговина

 

България предоставя 19 559 лева по линия на официалната помощ за развитие като доброволен принос във Фонда за мигранти и бежанци към Банката за развитие към Съвета на Европа, реши правителството.

Средствата ще подпомогнат осъществяваните от Фонда текущи проекти за подобряване на материалните и техническите условия за посрещане и настаняване на мигранти и бежанци в приемни и транзитни центрове в Република Македония и Босна и Херцеговина. Ще се укрепят административният капацитет на центровете и възможностите им за предоставяне на най-необходимите санитарни, медицински и социални грижи.

Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР за 2018 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Българската помощ е насочена към постигане на Целите на устойчивото развитие в държавите партньори от Западните Балкани и Черноморския басейн, а така също към подпомагането и обмяната на опит в прилагането на практики за добро управление и решаването на значими социални проблеми в тези страни.

 

България и Република Македония ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на здравеопазването

 

Правителството одобри проекта на План за сътрудничество между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Република Македония, като основа за водене на преговори.

С Плана се предвижда да се договорят конкретните области на
сътрудничество между двете ведомства за период от три години, целите, очакваните резултати и мерките за постигането им.

Предвижда се прякото сътрудничество да обхване области като: първична и специализирана медицинска помощ; профилактика на болестите; превенция и контрол на СПИН и полово предавани болести; околна среда и здраве; държавна лекарствена политика; епидемиологичен надзор на заразните и паразитните болести; нормативни актове в областта на здравеопазването; организация на медицинското осигуряване при извънредни ситуации.

С подписването на Плана за сътрудничество се очаква да се насърчи прякото сътрудничество между български и македонски болнични заведения, научни институти, учебни заведения в сферата на медицинската наука, обмен на кадри и оказване на помощ на Република Македония в нейната подготовка за членство в Европейския съюз.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17-18 декември в Брюксел. Министрите ще дискутират доклад за напредъка по реформа на ОСП след 2020 г. На заседанието на Съвета те ще обменят мнения и по актуализираната стратегия на ЕК за биоиконоимика. Европейската комисия ще представи актуална информация относно последващи действия във връзка с инцидента с фипронила. Австрийското председателство ще информира Съвета относно щети по горите в резултат на неблагоприятните климатични условия в някои страни в Европа. Очаква се държавите-членки да постигнат политическо споразумение по възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси.

Правителството одобри също така резултатите от провели се три заседания на Съвета на ЕС в Брюксел.

В рамките на Съвет външни работи (Търговия) на ЕС, проведен на 9 ноември, бяха обсъдени въпроси, свързани с модернизацията на Световната търговска организация, скрининга на преките чуждестранни инвестиции в ЕС и текущото състояние на провежданите търговски преговори. Европейската комисия представи доклад относно прилагането на сключените от ЕС споразумения за свободна търговия. Обсъдено беше и състоянието на търговските отношения на ЕС със САЩ.

На 12 ноември се проведе заседание на Съвет „Общи въпроси“. Държавите-членки обмениха мнения по анотирания дневен ред на декемврийския Европейски съвет, както и добри практики в рамките на Четвъртия годишен диалог по върховенството на закона на тема „Доверието в публичните институции“. Съветът продължи дискусията по Многогодишната финансова рамка 2021-2027 година. Европейската комисия представи Работната си програма за 2019 г. и пакета по субсидиарност. Австрийското и Румънското председателства представиха Пътната карта за Европейския семестър през 2019 г.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси проведе заседание във формат „Бюджет“ (ЕКОФИН/Бюджет) на 16 ноември. Държавите-членки дадоха мандат на Австрийското председателство на Съвета за преговори с Европейския парламент по проекта за бюджет на Европейския съюз за 2019 г. Преговорите се проведоха в рамките на заседанието на Помирителния комитет, състояло се в същия ден, като след дълги дебати двете институции не успяха да постигнат съгласие по общия бюджет на ЕС за 2019 г. На 30 ноември Европейската комисия представи ново предложение за бюджет на ЕС за следващата година. През първите седмици на декември 2018 г. ще се проведат дискусии по него в Съвета, в Европейския парламент и между двата бюджетни органа. Очаква се одобрение на позицията на Съвета по новото предложение на 11 декември и гласуването й в Европейския парламент на пленарна сесия на 12 декември 2018 г. В случай, че в началото на 2019 г. бюджетът на ЕС все още не е окончателно приет, през всеки месец на годината ще може да бъде изразходвана не повече от една дванадесета част от бюджетните кредити за предходната година.

 

Определен е концесионер на морския плаж „Бургас-север“

 

Правителството реши за концесионер на морски плаж „Бургас-север“ в община Бургас да бъде определен класираният на второ място участник в проведения конкурс „КРАМ ИНС“ ЕООД и упълномощи министъра на туризма да сключи договор за концесия след провеждане на преговори за подобряване на предложенията на участника.

Това се налага, тъй като след провеждане на концесионната процедура за морски плаж „Бургас-север“, участникът, класиран на първо място, е подал заявление, с което декларира невъзможността си да сключи концесионния договор.

 

Осигуряват се 300 000 лв. за ремонтно-възстановителни дейности в църквата

„Св. Успение Богородично“ в село Драговищица

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. в размер 25 868 400 лв.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г. - 23 491 400 лв. и за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г. - 2 377 000 лв.

Част от допълнителните разходи в размер на 23 191 400 лв. са за разплащането на разходи за дейности на администрацията на Министерския съвет по предоставяне на софтуерната осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване и предоставяне на услуги от типа Premier Support Services и от типа Digital Advisory Services за нуждите на държавната администрация на Република България.

Също така, с постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер на 2 377 000 лв. за разплащане на дължимите от областните администрации към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2018 г.

Осигуряват се и 300 000 лв. за извършването на спешни ремонтно- възстановителни дейности в църквата „Св. Успение Богородично“ в село Драговищица, община Кюстендил, която е построена през 1859 г. и е паметник на културата от местно значение.

С друго Постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г. в общ размер 4 270 289 лева. Средствата се предоставят за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и за възстановяване на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. в частта на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

 

Правителството одобри изменение на Националния план на Работната програма на

Комуникационната стратегия на България за ЕС за 2018 година

 

Министерският съвет прие решение за изменение на Националния план на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз (ЕС) за 2018 година.

Във връзка с констатирана невъзможност от реализиране на някои дейности и необходимост от реализиране на допълнителни дейности е целесъобразно пренасочване на неусвоените средства в национален план. Средствата ще бъдат осигурени за провеждане на допълнителни комуникационни инициативи в рамките на 3 читалища във всяка областна администрация за популяризирането на европейското културно многообразие, като част от отбелязването на 2018 - Година на културното наследство.

С направеното изменение не се променят целите и общият бюджет за изпълнението на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за 2018 г. Решението на правителството дава възможност да бъдат реализирани допълнителни дейности за постигането на заложените цели по Националния план за 2018 г.

 

Въвежда се процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма и

възможност за частично отнемане на разрешението за развъдна дейност

 

Правителството одобри промени в Закона за животновъдството, които предвиждат промяна на вече одобрена развъдна програма и възможност за частично отнемане на разрешението за развъдна дейност.

Опитът през последните години наложи разписване на изискване за извършване на задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. Тази промяна ще подобри контрола върху развъдната дейност и ще позволи преодоляване на съществуващи практики.

Премахнато е изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, което е прилагано към настоящия момент, като същите се проверяват по служебен път.

Промените са с цел синхронизиране с Европейското законодателство и по- конкретно с Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно зоотехнически и генеалогични условия за  развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях (OB L, 171 от 29.06.2016 г.), който се прилага от 1 ноември 2018 г.

 

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на икономиката

 

Правителството одобри изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на икономиката.

Промените се налагат, заради прилагането на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Министърът на икономиката ще следи за стриктното спазване на Закона с помощта на специализирано звено, което ще осъществява контрола. Към настоящия момент подобна структура в Министерството на икономиката не съществува. Липсата на такова звено не дава възможност да се стартира реално процесът по регистрация на икономическите субекти от обхвата на Закона, с което да започне прилагането му.

Дейността на новата дирекция „Регулиране на икономически дейности“ ще бъде насочена към идентифициране на оператори, извършващи дейности свързани с нефтопродукти, намаляване на сивия сектор, повишаване на събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и осигуряване на лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.

 

Министърът на правосъдието ще упражнява последващ контрол върху действията

на Управителния съвет на „Фонд затворно дело“

 

Министърът на правосъдието или негов заместник ще продължат да осъществяват последващ контрол над действията на Управителния съвет (УС) на „Фонд затворно дело“, но не предварителен, както досега. Това следва от приетите от правителството промени в Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“.

С измененията се дава възможност на министъра на правосъдието да делегира на изпълнителния директор на предприятието правомощия да приема решения за придобиване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, без недвижимо имущество.

Допълва се и текстът на чл. 19, в който изрично се посочва, че правилата за реда и организация на УС се утвърждават от министъра на правосъдието, който упражнява правото на собственост на държавата в държавното предприятие. В досегашния текст не е изрично уредено кой ги утвърждава.

Включва се и разпоредба, която урежда статута на Центъра за професионално обучение на лишени от свобода. Предвижда се той да осъществява начално професионално обучение - придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия и продължаващо професионално обучение на лица, навършили 16 години, чрез актуализиране, разширяване или надграждане на придобитата квалификация по професия или по част от професия.

 

Одобрени са допълнителни разходи и

трансфери за 2018 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 6 693 500 лв. по бюджетите на Комисията за защита от дискриминация, Националната служба за охрана, Държавната агенция „Разузнаване“, Националния статистически институт и община Марица за 2018 г.

По бюджета на Комисията за защита от дискриминация средствата са в размер на 125 000 лв. и са предвидени за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в регионалните офиси на Комисията и за откриване на шест нови регионални офиса.

Одобрените разходи за Националната служба за охрана са в размер на 1 700 000 лв., с които ще бъдат изплатени дължими обезщетения по Закона за НСО.

Средствата по бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ са в размер на 1 000 000 лв., които са предназначени за издръжка на задграничната дейност на Агенцията.

За обезпечаване на направени разходи, свързани с дейности по Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., по бюджета на Националния статистически институт са одобрени допълнително 148 500 лв.

Одобрен е и трансфер в размер на 3 720 000 лв. по бюджета на община Марица за обект „Реконструкция на пътно кръстовище - Пътна връзка „Пловдив - АМ „Тракия“ (възел „Запад“)“ с път за село Радиново и промишлено-търговска зона „Марица“, община Марица, област Пловдив“.

Средствата по бюджетите на НСО и НСИ се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г., а средствата по бюджетите на Комисията за защита от дискриминация, Държавната агенция „Разузнаване“ и община Марица се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

С друго правителствено постановление са одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. Средствата общо са в размер на 30 000 000 лв., в т.ч. 7 000 000 лв. - за дейности свързани с издаването на българските лични документи, за сметка на предвидените по централния бюджет за 2018 г. и 23 000 000 лв. за неотложни разходи, свързани с текущата издръжка на министерството, за сметка на трансферите между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, одобрени с чл. 12, ал. 1, раздел III, т. 2 от Закона за държавния бюджета на Република България за 2018 г.

 

Увеличава се капиталът на

„Национална спортна база“ ЕАД

 

Правителството промени свое Постановление № 226/2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. Кабинетът прие също така Решение за увеличаване на капитала на „Национална спортна база“ ЕАД.

С приетите актове се предвижда предоставените средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер на 3 663 000 лв. за изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Кърджали да бъдат използвани за увеличаване на капитала на „Национална спортна база“ ЕАД (НСБ ЕАД), като дружеството ще използва осигурените средства за финансовото обезпечаване и реализирането на проект за изграждане на спортната зала в гр. Кърджали.

С изпълнението на проекта ще се създадат условия за провеждане на международни, национални, местни спортни, културни и социални събития и подпомагане и насърчаване на развитието на младежките дейности, спорта, физическата активност и на региона като цяло.

 

Правителството отпусна близо 1,35 млрд. за изграждането на още 134 км от АМ „Хемус

 

Министерският съвет отпусна допълнителни средства в размер до 1 349 856 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г, за изграждането на 134,2 км от АМ „Хемус“ между Боаза и път I-5 Русе - Велико Търново.

Сумата ще е от централния бюджет за 2018 г. С нея ще бъде осигурено изграждането на участъка, който е от изключително важен държавен и обществен интерес и за развитието на пътната инфраструктура в Северна България.

Общата дължина на АМ „Хемус“ от София до Варна е около 420 км. Изградени са участъците между София и Ябланица и от Белокопитово до Варна, които са общо близо 170 км. В момента се строят още близо 26 км от автомагистралата - 9,3 км в отсечката между Ябланица и Боаза и 16,32 км от п.в. „Буховци“ до п.в. „Белокопитово“.     

Цялостното доизграждане на АМ „Хемус“ е основен приоритет в управленската програма на правителството, тъй като бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна. Ще се съкрати времето за пътуване между столицата и третия по големина български град. Автомагистралата ще осигурява и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Русия, Украйна и Турция.

 

Одобрени са допълнителни 1 900 000 лв. за МВнР

 

Министерският съвет одобри допълнителни 1 900 000 лева за Министерството на външните работи. Средствата са отпуснати за осигуряване на командировъчни средства на дългосрочно командированите служители в задграничните ни представителства и за обезпечаване на актуална софтуерна поддръжка за нуждите на Националната визова информационна система (НВИС) и на визовата дейност в консулските служби на Република България.

Инфраструктурата на НВИС е система с национално значение и трябва да гарантира непрекъснат, целогодишен и денонощен достъп до ресурсите и до визовата информационна система на ЕС не само на МВнР, но и на всички национални органи, имащи съответните права - Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, дирекция „Миграция“ на МВР, звената „Миграция“ при ОДМВР и СДВР, Държавната агенция за бежанците при МС, службите за опазване на вътрешния ред и националната сигурност, службите за борба с тероризма и организираната престъпност.

Допълнителните средства ще спомогнат за развитието на ефективна дипломатическа служба и управлението на задграничните представителства в подкрепа на българските граждани в чужбина.

 

Ивайло Иванов е предложен за

главен секретар на МВР

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на Ивайло Иванов за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Старши комисар Ивайло Иванов работи в системата на МВР от 1999 г., като към момента изпълнява длъжността директор на Столична дирекция на вътрешните работи. Притежава доказани професионални качества и богат практически опит. Отговаря на изискванията на чл. 36, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи за заемане на длъжността главен секретар на МВР.

Проектите на решение, указ и мотиви са съгласувани с Президента на Република България.

 

Одобрени са допълнителни разходи за държавните културни институти в областта на

сценичните изкуства

 

Допълнителни разходи в размер до 7 000 000 лв. ще бъдат включени в бюджетите на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. Необходимите за това средства ще бъдат за сметка на преизпълнение на собствените им приходи, реши правителството.

Преди седем години стартира процесът на реформиране на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата в областта на сценичните изкуства, които включват преструктуриране на някои културни институти, и въвеждане система на делегирани бюджети. В резултат се постигна по-голямо многообразие на предлаганите културни продукти, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. Значително се увеличиха и приходите, реализирани от продажба на билети.

На база отчети за съответния период на предходната бюджетна година, до края на 2018 г. ще се формира преизпълнение на приходи до 7 000 000 лв. Осигуряването по бюджета на програма „Сценични изкуства“ на тези средства от преизпълнението на собствените приходи, ще доведе до преодоляване на затрудненията и ще даде възможност да се изплатят възнагражденията на заетия художествено-творчески състав и разплащанията за неотложните разходи, както и осигуряването на нормални условия за осъществяване на творческата дейност и създаване и разпространение на културни продукти от организациите от сценичните изкуства.

 

Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД

ще бъде увеличен със 120 хил. лева

 

Капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД ще бъде увеличен със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 броя нови акции на тази стойност. Акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Средствата за увеличаването на капитала са предвидени в бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 година. Те са предназначени за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“, регистрирана в Амстердам, Холандия.

„Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БР ЕАД е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала. „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция.

 

Правителството одобри позицията на Република България за заседание на Европейския съвет

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 13-14 декември в Брюксел.

Заседанието ще бъде посветено на темите многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., единен пазар, миграция, противодействие на дезинформацията, борба срещу расизма и ксенофобията, климатичните промени. Ще бъдат представени резултатите от гражданските консултации в Европейския съюз. Лидерите ще обсъдят провеждането на първата среща на върха между държавите-членки на ЕС и Лигата на арабските държави на 24-25 февруари 2019 г., както и други актуални външнополитически въпроси.

На 14 декември ще се проведе среща на държавите от еврозоната в разширен формат. Очаква се по време на срещата лидерите да приемат конкретни решения, както и да бъдат дадени насоки за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз.

Одобрена е също така българската позиция за предстоящото на 13 декември извънредно заседание на Европейския съвет (чл. 50) в Брюксел относно оттеглянето на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз. Европейският съвет (чл. 50) се очаква да обсъди актуалното състояние на преговорите по оттегляне на ОК от ЕС.

За България постигането на Споразумение за урегулирано оттегляне на ОК от ЕС с преходен период е най-добрият възможен най-добрият възможен вариант за приключване на преговорите. Това ще гарантира максимално възможна приемственост в редица важни за страната ни области и ще даде достатъчно време за адаптиране на гражданите и бизнеса, като осигури възможност за плавен преход към бъдещите отношения.

 

 Отпускат се близо 158 млн. лв. за изпълнението на инфраструктурни проекти

 

Правителството отпусна допълнителни 157 998 422 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изпълнението на редица инфраструктурни проекти.

Средствата ще бъдат използвани за разплащане по обекти, изпълнявани по програмите на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2018 г., които са от важен държавен и обществен интерес с цел развитие на пътната инфраструктура и повишаване на безопасността на движение. Сред тях са реконструкцията на първокласния път Слънчев бряг - Бургас, обходният път на гр. Ахелой и Пловдив - Асеновград, извършени превантивни ремонти, отстраняване на щети, поставяне на пътни знаци, монтиране на мантинели, полагане на маркировка и други. Предвидени са и средства за текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура.

Пътната инфраструктурата на страната е от особено важно значение за нейната икономика и просперитет. Модернизацията на пътната инфраструктура е предпоставка за ефективното интегриране на републиканската пътна инфраструктура към общоевропейската инфраструктура.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 Г. И НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2018-2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРА­НАТА, В СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТ­БРАНАТА И В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ ИКОНОМИ­ЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ КАНДИДАТУРА НА РАДОСВЕТ РАДЕВ, ИЗПЪЛ­НИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА И ЧЛЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОТ ПЪРВА ГРУПА - РАБОТОДА­ТЕЛИ, ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИ­ТЕТ ДО КРАЯ НА МАНДАТ 2015-2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛ­НИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ IIO ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕР­ГЕТИКАТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО­НОМИКАТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА РУСЕ ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРА­СТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГО­ВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ“ - РУСЕ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИН­ФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГОНЕЗАВИСИМА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОД­СТВО НА ТОКОЗАХРАНВАЩИ СИСТЕМИ“.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ВЪНШНИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ КЪМ СГРАДИТЕ НА КЛИНИКАТА ПО ХИРУРГИЯ И НА КЛИНИКАТА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТРОЙКА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА АВАРИЕН ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ ЗА РЕЗЕРВНО ЗАХРАНВАНЕ В ПОЛЗА НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ” ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА­ВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕТО НА ОСНОВЕН ИНТЕ­РЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИ­ЦИОНЕН ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОПОЗНАВАНЕ „СВОЙ- ЧУЖД“ В РЕЖИМ 5 НА ВОЕННИ ПЛАТФОРМИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АНЕКС КЪМ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ „ТРАДУКИ” ОТНОСНО ПОДКРЕПА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА В ЮГОИЗ­ТОЧНА ЕВРОПА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУ­РАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 2019 Г. - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВНОСКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНД „МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ” КЪМ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА СЪТРУДНИ­ЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИ­КА МАКЕДОНИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ ВЪНШНИ РАБОТИ (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕ­НО НА 16 НОЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „БУРГАС-СЕВЕР“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, КЛАСИРАНИЯ НА ВТОРО МЯСТО УЧАСТНИК В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 396 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕ­НИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ' СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 И 18 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИ­ТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИ­ТАЛА НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ 110 БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ХЕМУС“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2018 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН СЕКРЕ­ТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ПРОЕКТНА КОМ­ПАНИЯ НЕФТОПРОВОД БУРГАС - АЛЕКСАНДРУПОЛИС БГ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНС­ПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕН- СИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ (ЧЛ. 50), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 13 И 14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството