EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 09.01.2019 г.

09.01.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

 

Министерският съвет прие на днешното си заседание Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. Документът е изготвен на основание на Закона за защита от домашното насилие, в който е заложено изискването всяка година до 31 март правителството да приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие.

В програмата за 2019 г. са посочени дейности, които следва да се реализират през годината, отговорните структури, източниците на финансиране, съответните срокове за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. Документът съдържа институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, както и такива за контрол и оценка.

 

Одобрена е Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката

на сезонния грип 2019-2022 г.

 

Правителството прие Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, както поради високата заболяемост и смъртност, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, като рискът от усложнения е най-висок при старите хора, малките деца и лицата с определени хронични заболявания. Статистиката сочи, че около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз. Най-висока е смъртността при хората пад 65 г., като достига до 90 % от смъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания.

В България ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем. Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания и грип. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3 - 4 седмици. През тези седмици, средната заболяемост за страната достига до над 300 на 10 000 население, което означава, че в периода на епидемичния подем са преболедували не по-малко от 250 000 - 300 000 души.

Случаи на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством употребата на съществуващите високоефективни ваксини, които се прилагат повече от 60 години. При здрави хора грипните ваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложнения до 60%, а смъртните случаи с 80%. Ваксинацията е особено важна за хората с по-висок риск от сериозни усложнения, вследствие на заболяване от грип, както и за хората, които живеят или се грижат за тях.

В България имунизационният обхват с грипни ваксини е нисък, като за периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 – 2,61%). Тези изчисления са направени на базата на извършени продажби, а не на реално приложени дози, които вероятно са по-малко. Основна причина за това е, че грипните ваксини са включени в списъка на препоръчителните имунизации в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, закупуват се от пациента и се прилагат срещу заплащане.

С приемане на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели да се намали заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините за предпазване.

Основните дейности на програмата са насочени към осигуряване с публични средства на ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица от целевата група, разработване на механизми за изпълнение на имунизацията и отчет, повишаване нивото на информираност на населението за значимостта на заболяването и възможностите за профилактика чрез имунизация.

Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването. Финансирането на разходите за ваксини по програмата ще се извършва от Националната здравноосигурителна каса чрез трансфер на средства от Министерството на здравеопазването.

 

 „Пристанище Бургас“ ЕАД ще продаде недвижим имот в Бургас

 

„Пристанище Бургас“ ЕАД ще продаде недвижим имот в комплекс „Меден рудник“, Бургас. Апартаментът е с площ от 60,66 кв. м., а продажбата му ще се извърши на цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Недвижимият имот не е необходим за изпълнение на основната дейност на дружеството.  

 

България изпълнява препоръките на МОТ за създаване на заетост и достоен труд

 

Правителството предложи на Народното събрание да вземе акт от Препоръка за заетост и достоен труд за мир и устойчивост (№ 205), която беше приета на 106-та сесия на Международната конференция на труда. Препоръката предоставя насоки на членовете на Международната организация на труда (МОТ) за мерките, които трябва да бъдат предприети за създаване на работни места и достоен труд за целите на предотвратяване и възстановяване при кризисни ситуации, следствие от конфликти и бедствия и обезпечаване на мира и устойчивостта.

Препоръката има за цел да подпомогне органите на законодателната и изпълнителната власти, заинтересуваните ведомства и представителните синдикални и работодателски организации в процеса на актуализиране на действащото и създаване на ново модерно национално законодателство в областите, касаещи осигуряването на заетост и достоен труд за целите на обезпечаване на мир и устойчивост.

Вземането на акт е задължителна уставна процедура на МОТ, съгласно която всяка държава-членка се задължава след закриването на сесията на Международната конференция на труда, на която са приети нови международни конвенции, протоколи или препоръки, да ги представи пред компетентния национален законодателен орган. Препоръката няма правнообвързваща сила и не е предмет на ратификация от държавите-членки на МОТ.

 

За ратификация е предложен меморандум относно създаването на

Многонационална програма за подготовка на авиацията за специални операции

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Хърватия, Унгария и Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиацията за специални операции в град Задар, Хърватия. Меморандумът е подписан на 4 октомври 2018 г. в Брюксел по време на срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО.

Изграждането на център за обща подготовка на авиационните формирования за специални операции на четирите държави ще оптимизира разходите за обучение и подготовка на авиационните екипажи и ще унифицира подготовката съгласно стандартите на НАТО.

Българските Военновъздушни сили ще участват с един военнослужещ в състава на центъра, а авиационни екипажи ще водят периодично специализирана подготовка.

 

Премахват се транзитните разрешителни между България и Русия

 

Правителството одобри изменение на Спогодбата между България и Русия за международни автомобилни превози. С изменението отпада необходимостта от използването на транзитни разрешителни за извършването на международни автомобилни превози на товари, през териториите на двете страни.  

 

Решения по визи за дългосрочно пребиваване на сезонни работници ще се взимат

до 15 календарни дни

 

Вземането на решение по подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни, с цел пребиваване на територията на Република България като сезонни работници вече ще се извършва в срок до 15 календарни дни. Това реши правителството днес, като одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Така максималният срок за вземане на решение по подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на тази категория лица се съкращава от 35 работни дни на 15 календарни дни.

Промяната ще създаде условия за по-бързо обработване на заявленията на лица, които желаят да извършват трудова дейност като сезонни работници у нас и ще спомогне за по-ефективното задоволяване на потребностите на българските работодатели от работна сила за целите на сезонна заетост.

 

 

Правителството одобри правилник за устройството и дейността на

Националния институт по метеорология и хидрология

 

Правителството одобри Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките (НИМХ-БАН) се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в срок до един месец от влизането в сила на закона, по предложение на министъра на образованието и науката Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.

С Правилника се регламентират националната и международната дейност, управлението и структурата, организацията на работа, начините на финансиране и необходимото имущество, числеността на персонала и други важни елементи за функционирането на Националния институт по метеорология и хидрология, като се отчита и фактът, че освен национална хидрометеорологична служба, НИМХ е и водеща научна организация в страната в областта на метеорологията и хидрологията. По този начин се осигурява изпълнението на националните и международни дейности, възложени на НИМХ със закони и подзаконови нормативни актове.

Ръководните органи на Националния институт по метеорология и хидрология ще са: Общо събрание на учените, Научен съвет и генерален директор. Общото събрание на учените включва лицата, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен, които работят по трудово правоотношение в НИМХ. То определя броя на членовете и избира и допълва състава на Научния съвет, който е колективен орган за научно ръководство на НИМХ, а членовете му са хабилитирани лица, както и лица с научна степен „доктор на науките“, които работят по трудово правоотношение в института. Генерален директор на НИМХ може да бъде само хабилитирано лице или лице с научна степен „доктор на науките“, което ще се назначава от министъра на образованието и науката по предложение на Научния съвет на НИМХ. Като разпоредител с бюджет той организира, координира и контролира административната, оперативната и научната дейност на НИМХ. Генералният директор ще представлява НИМХ и държавата в международните организации съгласно решения на Министерския съвет или правилата за членство в тези организации. Той представлява НИМХ пред всички органи и организации и други физически и юридически лица в страната и в чужбина, като ще изпълнява и други функции, установени с нормативен акт, възложени от министъра на образованието и науката или произтичащи от договори.

Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология ще се финансира със средства от държавния бюджет, собствени приходи, проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, както и безвъзмездно получени средства.

Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предоставени от държавата на института, са държавна публична собственост, съответно държавна частна собственост.

 

Увеличава се щатната численост на Инспекторатите към Министерството на външните работи

и Министерството на правосъдието

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на външните работи, съгласно които се увеличава щатната численост на Инспектората към ведомството от 8 на 11 щатни бройки. Увеличението на щатните бройки е в рамките на общата численост на министерството. То се извършва за сметка на намаляването на числеността на дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“ с две щатни бройки и на общата численост на служителите на задграничните представителства на Република България с една щатна бройка.

Съгласно друго правителствено Постановление числеността на Инспектората в Министерството на правосъдието от 7 щатни бройки към настоящия момент се увеличава с 3 щатни бройки, които са за сметка на числеността на персонала в Главна дирекция „Регистри“ на Агенция по вписванията.

Промените в двете министерства имат за цел привеждането на числеността на звената в съответствие Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, приета на 1 юни 2018 г. В нея се предвижда органите на държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията да разполагат с не по-малко от 10 инспектори, включително ръководител, при брой на служителите в проверяваните структури над 1200.

 

Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в бюджетните организации

 

Правителството прие промени в правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации с изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт.

Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималният размер - до заплатата на министър. Размерите на заплатите на ръководителите на държавните комисии, агенциите, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или постановление, ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри, отчитайки числеността на съответната администрация, нейният бюджет и функции. С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат сериозни отговорности към приоритетни политики и разходване на средства от националния бюджет и еврофондовете.

С приетото Постановление се регламентира длъжността „експерт за връзки с обществеността“ в кабинетите на председателите на държавни агенции.

Промените са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година.

 

Нова наредба за заплатите на държавните служители укрепва принципа

„заплащане според изпълнението“

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА). С промяната се цели създаване на по-добри възможности за привличане и устойчиво развитие на квалифицирани и мотивирани служители, включително млади хора, в държавната администрация.

С промените се укрепва принципът „заплащане според изпълнението“ в държавната администрация - всеки служител да получава възнаграждение, съответстващо на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата.

Актуализирана е въведената през 2012 г. скала за определяне на заплащането поради близо два пъти нарасналата минималната работна заплата в последните шест години. Това дава възможност за коригиране на диспропорциите в размера на възнагражденията на служители от една и съща администрация. В почти всяка администрация има служители с висока квалификация, опит и устойчиво високи оценки на изпълнението, които се оказват с „изоставащи заплати” в сравнение със служители на аналогични длъжности, назначени след 2012 г.

С приетото увеличение на разходите за персонал с 10% от началото на 2019 г. ще бъдат повишени индивидуалните основни месечни заплати на служителите при стриктно съобразяване със заеманата длъжност и оценките за изпълнението. Създава се възможност и за коригиране на неравнопоставеното положение при възнаграждението на служители, завръщащи се от отпуск по майчинство.

Приетите промени в системата на заплащане са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година.

 

Одобрени са промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности,

свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Удължава се срокът на влизане в сила на закона, като се предвижда това да стане от 1 юли 2019 г.

Също така с изменението ще се даде и яснота по отношение на срока за издаване на предвидената в него наредба, с която ще се определят редът и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП 2019-2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“ ЕАД - БУРГАС.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА АКТ ОТ ПРЕПОРЪКА ЗА ЗАЕТОСТ И ДОСТОЕН ТРУД ЗА МИР И УСТОЙЧИВОСТ, 2017 Г. (№ 205), ПРИЕТА НА 106-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА НА 16 ЮНИ 2017 Г. В ЖЕНЕВА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИ­КА СЛОВЕНИЯ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО НА МНОГОНАЦИОНАЛНА ПРОГРА­МА ЗА ПОДГОТОВКА НА АВИАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 544 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРО­ЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРА­ВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ NO 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ.

Внасят: заместник министър-председателят

              министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД.

Внася: министърът на икономиката