EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.03.2018 г.

07.03.2018

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
П Р Е С С Л У Ж Б А
 
 
 

 

Повишаването на заетостта на жените е сред приоритетите в Плана за насърчаване на равнопоставеността на половете за 2018 г.

 

 

Правителството прие Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. Документът включва мерки за повишаване на заетостта сред дамите и за намаляване на разликите в заплащането между половете. По данни на Евростат през 2016 г., средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете е 72%, а при жените - 61%. Сред приоритетните области в плана са и борбата с насилието, основано на пола, насърчаването на равенството между гюловете в процесите на вземане на решения.

Предвидени са и мерки за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. Акцент в плана са дейностите за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца.

Предвиждат се и национални кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото спрямо насилието, основано на пола, както и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него.

 

Правителството одобри идейните проекти на българските лични документи, поколение 2019 г.

 

В закона за българските лични документи (ЗБЛД) беше предвидено изискването от 1 януари 2019 г. електронният носител на информация (ЕНИ) да се въведе и в други български лични документи (БЛД) от двата типа – „паспорт“ и „карта“. Освен това, ЗБЛД разшири информацията, която следва да се записва в ЕНИ. Новите изисквания към БЛД наложиха изменение на идейните им проекти, обхващащи както материалите, необходими за изработката и защитата им, така и изменение на някои реквизити и тяхното разположение в съответния документ.

Работна група от експерти с професионален опит в създаване, изпитване, използване и оценяване нивото на сигурност на БЛД, извърши анализ на ефективността на съществуващите защитни характеристики в сега действащите образци на БЛД, изучен беше опитът и добрите практики на европейски страни с цел подобряване сигурността на БЛД. Като резултат от това бяха избрани високозащитени материали за производството на БЛД и на защитните елементи в тях. Темата за културно-историческото наследство на Република България в БЛД бе запазена, като се обогати с обекти от световно, национално и регионално значение, и се модернизира с нови графични, защитни техники на пресъздаване.

Българските лични документи тип „паспорт“ и тип „карта“, определени в ЗБЛД, ще съдържат безконтактен ЕНИ и антена, отговарящи на изискванията на ICAO Doc 9303 за запис на биометрични и персонални данни на притежателя на документа, запис на удостоверение за електронна идентичност, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, както и за запис на удостоверение за квалифициран електронен подпис.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Професионална гимназия по земеделие в гр. Търговище става общинска собственост. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

Правителството обяви имот, управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, от публична държавна собственост за частна държавна собственост. Теренът, намиращ се в с. Чепинци, Столична община, район „Нови Искър“, е с площ 23 589 кв. м. и няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. В него няма обекти на железопътната инфраструктура.

Община Варна получава безвъзмездно държавни имоти. Te се намират в гр. Варна, ул. "Струга" № 111 и представляват три сгради с обща площ от 574 кв. м. Необходими са на общината във връзка с реализирането на обществено значимия проект на местната власт за изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвие“ до ул. „Девня“. Предоставянето на имотите ще спомогне за задоволяване на обществени потребности и осъществяване на дейности от местно значение.

Министерството на правосъдието получи имот за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Имотът се намира в гр. Лом, площад „Свобода“ № 8, и представлява помещение с площ 21.08 кв. м, разположено на третия етаж в триетажна масивна сграда. То ще се използва за нуждите на пробационна служба.

 

 

Одобрени са резултатите от заседанието на ЕКОФИН

 

Правителството одобри доклада на министъра на финансите с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 20 февруари 2018 г. в Брюксел, Белгия. Министърът на финансите Владислав Горанов председателства заседанието.

По време на заседанието финансовите министри обмениха мнения по препоръките на експертната група на високо равнище по въпросите на устойчивите финанси в ЕС. В рамките на дневния ред Съветът прие Препоръка за освобождаване на Европейската комисия от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г., както и заключенията на Съвета относно насоките за бюджета на ЕС за 2019 г. На база постигнатото съгласие за номинация от страна на Еврогрупата, Съвет ЕКОФИН прие Препоръка за назначаването на следващия заместник-председател на Европейската централна банка.

Европейската комисия представи пред финансовите министри пакет от предложения относно обществените поръчки и стратегическите инвестиции

 

 

Правителството одобри изменения в Гражданския процесуален кодекс

 

Правителството прие изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, с който се създава уредба за признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения за издръжка на деца и други членове на семейството. Така в ГПК се създава част осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на международни договори“ с глава шестдесета „Признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения при действието на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството“ (Хагска конвенция от 2007 г., в сила за България от 1 август 2014 г.).

Целта на конвенцията е да бъде осигурено ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството в случаите, когато задължението за издръжка е възникнало в една държава, при прилагането на нейното право от съответната юрисдикция, а изпълнението трябва да се осъществи в друга държава.

Новата уредба на глава шестдесета на ГПК дава регламент на компетентния съд и на производството по признаване и допускане на изпълнението на съдебни решения и споразумения за издръжка, постановени в друга държава страна по конвенцията, както и компетентният орган в производството по издаване на изпълнителен лист. Молбата за признаване и допускане на изпълнението се подава пред съответния окръжен съд. С цел ускоряване на производството е определен компетентния съд, пред който се подава молбата за издаване на изпълнителен лист - това е съдът, който допуска изпълнението на съдебното решение.

 

 

Правителството прие промени на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по програми, съфинансирани от ЕС

 

Целта на приетите промени в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС е да бъде облекчена административната тежест при администрирането на нередности.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз се постига синхронизация на процедурата за администриране на нередности по наредбата с тази по Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По този начин ще бъде улеснен процесът по докладването на нередности и по поддържането на регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности. Уеднаквяват се и правилата, по които се съставят националните идентификационни номера за нередностите за програмите от програмен период 2014-2020 г. Въвежда се правно основание за приключване на нередностите, в случаите когато са изчерпани всички възможности за принудително събиране на недължимо платените и надплатени суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, представляващи суми на нередните разходи по съответните нередности.

 

 

Приет е Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образование

 

Правителството прие Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и реда за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията.

Управлението на качеството на образованието е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, формулирането на оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение, ще се установява чрез инспектиране. Инспектирането като процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование ще се извършва от Националния инспекторат по образованието.

НИО ще предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет анализ за качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища за определен период. Когато в процеса на инспектиране се установят нарушения на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, НИО ще уведомява съответното регионално управление на образованието за оказване на методическа подкрепа и за предприемане на мерки за подобряване на резултатите.

НИО ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет, а директорът му - второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МОН.

 

 

Правителството одобри позиции на България за предстоящите Съвети на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“. Министрите на правосъдието на ЕС ще обсъждат приемането на акт за борбата с измамата и подправянето на безналични средства за плащане. За ефективно противодействие на престъпленията свързани с безналичните средства за плащане, България подкрепя постигането на съгласие между държавите членки по проекта на Директивата на Европейския парламент и на Съвета по тази тема.

Проектът е един от основните въпроси предложени от Българското председателство, които ще бъдат обсъдени по време на неформалния съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 8 и 9 март 2018 г. в Брюксел.

Държавата ни изразява увереност, че въвеждането на минимални стандарти на европейско равнище по отношение на борбата с измамата и подправянето на безналични средства ще способстват за създаването на единна, технологично неутрална наказателноправна рамка за ефективно противодействие и превенция на този вид престъпления и ще укрепи цифровия единен пазар.

България би искала да се ускори и представянето от ЕК на новото законодателно предложение относно трансграничния достъп до електронни доказателства. В него специално внимание следва да се отдели на мерките, целящи установяването на правна рамка, позволяваща на компетентните национални органи директно да поискат или да задължат доставчик на услуги в друга държава членка да разкрие електронни доказателства, обработени в ЕС, въз основа на определени условия и гаранции. В рамките на предстоящото заседание е предвидено и ЕК да представи информация по темата за борбата с речта на омразата онлайн.

Министрите на вътрешните работи ще обсъдят взаимна съвместимост на информационните системи на ЕС, миграцията, сътрудничество със Западните Балкани в областта на вътрешната сигурност и борбата с тероризма. Ще бъде разглеждана и темата за сътрудничеството между мисиите и операциите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и прилагането на Директива за използване на резервационни данни на пътниците.

Одобрена беше и позицията ни за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност. То ще се проведе на 12 март 2018 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация ще бъде министърът на икономиката Емил Караниколов.

Съветът ще проведе дискусия за Европейския семестър 2018 г. в аспекта цифровизация на икономиката на Европейския съюз. Електронните комуникации, трансграничното предоставяне на услуги, авторските права, електронната неприкосновеност, киберсигурността са част от въпросите, които предстои да бъдат решавани. В рамките на Съвета министрите ще обсъдят проекта на заключения относно Стратегията за индустриалната политика на Европейския съюз за конкурентоспособност, растеж и иновации. По време на заседанието ще бъдат обсъдени и перспективите пред Единния пазар за визиите на държавите членки относно неговото по-нататъшно развитие.

 

 

 

България отпуска 15 000 евро за фонд, който опазва историческото наследство на Аушвиц и Биркенау

 

Правителството одобри отпускането на 15 000 евро на полската фондация „Аушвиц-Биркенау“, чиято цел е да опазва историческото наследство от някогашните концентрационни лагери Аушвиц и Биркенау в Полша. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на МВнР за 2018 г.

Тази година България отбелязва 75-ата годишнина от спасяването на българските евреи. Борбата с днешните прояви на ксенофобия и антисемитизъм е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

С подкрепата си към Фондацията страната ни ще се присъедини към 37 други държави, сред които Германия, Полша, Франция, Австрия, Обединеното кралство, Швейцария, Италия, Белгия, Чехия, Финландия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Кипър, Естония, Гърция, Ирландия, Лихтенщайн, Литва, Малта, Монако, Португалия и Словакия. Вноските ще осигурят 120 милиона евро за създаването на фонд, който ще бъде използван за поддръжката на постройките на бившите нацистки концентрационни лагери, както и съхраняването на вещите, принадлежали на техните жертви.

 

 

България и Катар ще си сътрудничат при изграждането

на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ

 

България и Катар ще си сътрудничат при изграждането на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ от Държавата Катар за страната ни и региона на Югоизточна Европа. Двете държави ще подкрепят участието на своите национални енергийни компании в съвместни проекти в областта на проучването, добива, преноса и дистрибуцията на въглеводороди. Те ще разгледат конкретни варианти за съвместни дейности, включително чрез създаване на смесена компания или други механизми. Това е предвидено в проект на меморандум за разбирателство между българското Министерство на енергетиката и Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар, одобрен от правителството на днешното му заседание.

Меморандумът цели създаването на необходимата база за разширяване на енергийното сътрудничество между страните. Предвижда се смесена българо- катарска работна група да работи за задълбочаване на двустранното партньорство в областта на енергетиката.

Правителството на Република България води последователна политика за гарантиране сигурността на енергийните доставки със страните - производителки и износителки на енергийни ресурси, включително и с Държавата Катар. С повече от 24 трлн. куб. м. Катар заема трето място в света по доказани газови запаси - около 14% от световния дял. Страната е най-големият производител и износител на втечнен природен газ в света с пазарен дял около 30%.

Активизирането на двустранното сътрудничество между Република България и Държавата Катар в областта на енергетиката е напълно в синхрон със стремежа на страната ни за диверсификация на източниците и маршрутите за газови доставки.

От българска страна енергийният министър е председател на двустранната смесена междуправителствена комисия за икономическо и търговско сътрудничество. С днешното решение на Министерския съвет министърът на енергетиката е упълномощен да проведе преговорите и да подпише меморандума.

 

 

Правителството разпореди 50 % отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2017 г. да бъдат внесени в полза на държавата

 

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2017 година.

В съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. процентът на отчисления от печалбата е 50 на сто. При разпределяне на печалбата се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 – 2020 година.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2018 г., а 15 юли 2018 г. – за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството.

С Разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2018 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

 

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН

 

Правителството одобри позицията на Република България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 13 март 2018 г. в Брюксел, Белгия.

По време на заседанието се очаква Съветът да постигне общ подход по пакета за банковия сектор и по задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане във връзка с подлежащи на докладване трансгранични договорености.

В рамките на Европейския семестър се очаква Европейската комисия да представи докладите по държави и задълбочените прегледи за 2018 г. Предвижда се финансовите министри да обсъдят изпълнението на специфичните препоръки с акцент върху ръста на производителността.

Съгласно дневния ред ще бъдат приети заключения на Съвета относно Специалния доклад на Европейската сметна палата във връзка с процедурата за макроикономически дисбаланси. Очаква се да бъде даден мандат на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Е-20 на 19-20 март в Буенос Айрес, Аржентина.

 

 

Правителството отпуска  1 662 455 лв. за провеждането на Шампионатите по мотокрос в България през 2018 г.

 

Правителството одобри проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. Средствата, необходими за финансово подпомагане на организирането и провеждането на Световния шампионат по мотокрос MXGP/MX2 и Европейския шампионат по мотокрос EMX125/EMX250 – Grand prix Bulgaria в Република България през 2018 г. са в общ размер от 1 662 455 лв.

Тези шампионати по мотокрос са сред най-престижните състезания в света. В тях ще участват едни от най-силните отбори и поради това интересът ще е значителен, както от страна на българските зрители, така и на тези от чужбина. С провеждането на спортната проява ще се утвърди авторитета на Република България сред световната спортна общественост, ще окаже положително въздействие върху развитието и популяризирането на българския спорт и възможностите на българските спортисти за изява.

   

Джамията „Макбул Ибрахим паша“ ще бъде ремонтирана

 

Правителството реши да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамия „Макбул Ибрахим паша“ в Разград. Процедурата за обществена поръчка се възлага на областния управител на област Разград, като приложи чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

Джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград е построена през XVI в. и е паметник на културата с категория „национално значение“, а през 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата. В момента молитвения дом е в изключително тежко състояние и се нуждае от ремонт на покрива, сериозно конструктивно укрепване и реставрация.  

 

 

Правителството оттегли законопроекта за ратификация на

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

Министерският съвет взе решение за оттегляне на законопроекта за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Мотивите са, че с искане от 8 февруари 2018 г. на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание, на основание чл.149, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България, е сезиран Конституционният съд за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция с Конституцията, преди ратификацията й. Въз основа на искането е образувано конституционно дело № 3 от 2018 г., по което към настоящия момент Конституционният съд не е постановил решение.

 

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТ­ВИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ НА БЪЛ­ГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПОКОЛЕНИЕ 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЪРГО­ВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 20 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ –ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕ­РЕДНОСТИ ПО ФОНДОВЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТ­РОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРА­ЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОЖРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБО­ТИ”, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕДНОКРАТ­НА ДОБРОВОЛНА ВНОСКА КЪМ ФОНДАЦИЯ „АУШВИЦ-БИРКЕНАУ” - ПОЛ­ША.

Внася: заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ИНДУСТРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА КАТАР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 МАРТ 2018 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г.

Внася: министър на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ РЕКОНСТРУКЦИЯТА И ВЪЗСТА­НОВЯВАНЕТО НА ДЖАМИЯ ИБРАХИМ ПАША - РАЗГРАД.

Внася: министър-председател

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.

Внася: министър-председател