EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.03.2019 г.

06.03.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Одобрени са промени в постановлението за създаване на Националния съвет по демографска политика

 

Правителството одобри промени в постановлението за създаване на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. Те са във връзка с измененията в името и структурата на звеното в състава на Министерството на труда и социалната политика, изпълняващо функциите на Секретариат на Съвета.

Националният съвет по демографска политика е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации регистрирани в обществена полза при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана хоризонтална междусекторна демографска политика.

 

O. р. генерал-майор Александър Александров e предложен за удостояване с орден

„За военна заслуга“ I степен

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да награди о. р. генерал-майор Александър Панайотов Александров с орден „За военна заслуга“ I степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили, за дългогодишна и безупречна служба и принос за националната сигурност в Република България.

О. р. генерал-майор Александър Александров е вторият български космонавт, летял на борда на космическия кораб „Съюз ТМ-5“. Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 година. По време на полета той извършва над 50 успешни научни експеримента, включително изпитание на български храни за космонавти. Удостоен е с орден „Стара планина“.

 

Председателят на ДАЕУ е определен за национален координатор по Информационната система за вътрешния пазар

 

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ поема функциите на национален координатор по Информационната система за вътрешния пазар. Това реши правителството като прие промени в свое Решение № 290/2011 г. за определяне на национален координатор и делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по Информационната система на вътрешния пазар. Актуализира се също така и Списъкът на компетентните органи, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите.

Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП) е електронна система, разработена и поддържана от Европейската комисия, предназначена за обмен на информация между администрациите на държавите-членки на ЕС. ИСВП е достъпна на всичките официални езици на ЕС и осигурява по-бърз, по-добре структуриран, по- надежден и защитен обмен на информация между компетентните органи на държавите-членки на ЕС.

Системата ИСВП поддържа повече от 50 процедури за административно сътрудничество като се използва за обмен на информация в следните законодателни области: дейностите по предоставяне на услуги на вътрешния пазар; признаването на професионални квалификации; командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване; специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната; връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка; използване на мрежата „SOLVIT“ за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар.

Благодарение на използването на системата е подобрено трансграничното административно сътрудничество между органите на държавите-членки в полза на гражданите и бизнеса, които могат да се възползват по-пълноценно от предимствата на единния пазар в ЕС.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на Министерския съвет Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество получава за управление имот с площ 288 кв. м в град Варна, включващ част от партерен етаж и целия надпартерен етаж от сградата на ул. „Хан Аспарух“ № 1. До момента имотът е управляван от Висшия съдебен съвет, но е с отпаднала необходимост за съдебната власт. Той ще се използва за изпълнение на функциите Териториалната дирекция на КПКОНПИ в град Варна.

Съгласно друго правителствено Решение се учредява безсрочно възмездно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на гр. Мелник, община Сандански. Имотът с площ 400 кв. м се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“ - Благоевград. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция № 2142“. „Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметка на ДП „Югозападно държавно предприятие“ - Благоевград цена за учредяване на право на строеж в размер на 4 488 лв. и цена за компенсационно залесяване на стойност 453,60 лева. По сметката на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лева, а по сметка на община Сандански ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.

 

Денонсира се многостранна спогодба с Армения и Грузия за мултимодални превози

 

Правителството прие решение за денонсиране на многостранна Спогодба за мултимодални превози между Армения, България и Грузия.

Спогодбата е подписана пред 2003 г. и до момента не е влязла в сила. Извършеният анализ на текстовете на документа след приемането на България за член на Европейския съюз, показа редица несъответствия с правото на ЕС.

С денонсирането от българска страна на Спогодбата отпада необходимостта от изменение на текстовете, които са в противоречие с правото на ЕС.

 

България регулира въпроса с отпуснати за ползване от посолството ни в Будапеща имоти

 

Министерският съвет одобри проект на споразумение между правителствата на България и Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото ни представителство в Будапеща.

Приетият проект трябва да послужи като основа за водене на преговори и за сключване на споразумение при условията на последваща ратификация. По силата на междуправителствена спогодба, сключена между Унгария и България през 1980 г., на българската държава са предоставени право на ползване и право на строеж върху пет имота в гр. Будапеща, Унгария.

Въз основа на горепосочената спогодба българската държава е придобила право на собственост върху построените сгради и право на ползване върху парцелите, докато върху тях съществуват сградите.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 март в Брюксел. Очаква се Съветът да постигне общ подход по директивата за общия режим на облагане с акциз, по регламента за административното сътрудничество по отношение на съдържанието на електронните регистри и по директивата за структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. Финансовите министри ще обменят мнения по общата система на данък върху цифровите услуги и ще обсъдят предложението за създаването на програмата InvestEU. В рамките на Европейския семестър Европейската комисия ще представи докладите по държави и задълбочените прегледи за 2019 г. и министрите ще обсъдят изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки с акцент върху инвестициите. Очаква се да бъдат одобрени и заключенията на Съвета за ревизирания списък на ЕС с юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели.

На 7 и 8 март в Брюксел предстои да заседава Съветът на
ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“. В част „Правосъдие“ ще се обсъди постигането на общ подход по предложението за Директива относно установяването на хармонизирани правила за определянето на представител за целите на събирането на доказателства в наказателния процес. Ще бъдат разгледани и препоръките за Решение на Съвета за предоставяне на мандат за преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства при съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и за преговори по Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство. В част „Вътрешни работи“ ще се обсъдят теми, свързани с борбата срещу тероризма, миграцията и перспективите за политиките в областта на вътрешните работи.

Правителството одобри и резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе на 7 и 8 февруари в Букурещ. В част „Вътрешни работи“ бяха дискутирани темите за борбата с тероризма, полицейското сътрудничество, въпросите на миграцията и убежището, както и функционирането на Шенген. В част „Правосъдие“ бяха обсъдени начините за по-нататъшно развитие на съдебното сътрудничество, като прилагането на съществуващото европейско законодателство и необходимостта от предприемане на нови законодателни инициативи на ниво ЕС по граждански и търговски въпроси. Министрите на правосъдието взеха отношение и по поставените от Румънското председателство въпроси за бъдещето на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на общото съдебно пространство на Европейския съюз.

Неформално предстои да заседават министрите на външните работи от ЕС и държавните секретари по европейските въпроси. На 11 и 12 март в Букурещ те ще обменят мнения по Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. и по бъдещия Стратегически дневен ред на ЕС.

 

Одобрени са позицията и съставът за Осмото заседание на българо-арменската междуправителствена комисия

 

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за Осмото заседание на българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. То ще се проведе в периода 12-13 март в Ереван.

На заседанието се предвижда да бъдат разгледани актуални въпроси в областта на търговията и инвестициите, информационните и технологии и съобщенията, електронното управление, транспорта, туризма, селското стопанство, образованието и науката, културата, отбраната, регионалното развитие и благоустройството, архивите, енергетиката, труда и социалната политика.

 

Одобрен е законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове

за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода.

Със законопроекта се цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. С него се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес.

Големият обем на материята, уредена в рамковото решение, както и възприетата практика при въвеждането на актове на вторичното право на Европейския съюз в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси изискват създаването на отделен закон.

В проекта на закон се установява уредба за трансфер на осъдени лица между държавите-членки на ЕС, която ще замени режима, установен с Конвенцията за трансфер на осъдени лица от 1983 г. на Съвета на Европа. Така сътрудничеството вече ще се осъществява на принципа на директната комуникация между компетентните органи на държавите-членки, а производството по признаване и изпълнение следва да приключи в срок от 90 дни, което значително ще съкрати продължителността му в сравнение с тази на досегашния ред за извършване на трансфер на осъдени лица по Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

За компетентен орган по признаване и изпълнение на чужди съдебни актове законопроектът определя окръжния съд по местоживеенето или обичайното местопребиваване на лицето, на което е наложено наказанието или мярката включваща лишаване от свобода. Ако местоживеенето на лицето в страната е неизвестно или то не живее в страната, компетентен да признае акта е Софийският градски съд.

За гарантиране на изпълнението на признатия съдебен акт е предвидена възможността за временно задържане на лицето при условията и реда на НПК.

В съответствие с изискванията на Рамковото решение на съда се предоставя възможност да адаптира наказанието, наложено от издаващата държава-членка, като го приспособи към най-близкото по вид и характер наказание, предвидено за подобни деяния по българското законодателство. Наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода не могат да бъдат заменени с глоба или друга форма на парична санкция.

В законопроекта се предлага опростена процедура за трансфер на осъдени лица. Предвижда се предаването на лицето да се осъществява на предварително уговорена дата между двете държави-членки, но не по-късно от 30 дни от постановяване на окончателното решение. Регламентирани са и случаите за предаване на основание Европейска заповед за арест и транзит през територията на Република България на лице, което подлежи на трансфер в изпълняваща държава-членка.

 

Одобрен е проект на договор с Република Северна Македония

за организиране на съвместна изложба

 

Правителството одобри проект на договор между Министерство на културата на Република България и Министерство на културата на Република Северна Македония за организиране на съвместна изложба „100 години Требенище“ в гр. Скопие. Изложбата ще бъде експонирана в периода 14 март - 15 септември в гр. Скопие и ще представи находките от богатия и впечатляващ некропол при с. Требенище, Република Северна Македония.

Експозицията се организира съвместно от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките - гр. София и от Националния институт Археологически музей на Македония - гр. Скопие и е посветена на 100-годишнината от откриването на некропола.

Изложбата в гр. Скопие има изключително значение, тъй като за първи път ще бъдат представени почти всички находки от този важен в историческо отношение некропол. Предметите са от постоянната експозиция на НАИМ при БАН в София, от Народния музей на Белград и Музея в гр. Охрид.

Освен художествения си и исторически принос, изложбата представлява един положителен акт за развитието и задълбочаването на сътрудничеството в областта на културата между трите балкански държави - Република България, Република Северна Македония и Република Сърбия.

 

Отпускат се 0,5 млн. лв. за провеждането на „Интерски конгрес 2019

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма в размер на 0.1 млн. лв. и допълнителни трансфери по бюджета на община Чепеларе в размер на 0,4 млн. лв.

Ресурсът е предназначен за обезпечаване на част от разходите по организацията и провеждането на международния форум на световната организация на ски учителите „Интерски конгрес 2019“.

Допълнителните средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.

 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ С ОРДЕН „ЗА ВОЕННА ЗАСЛУГА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 290 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ­НАТОР И ДЕЛЕГИРАН КООРДИНАТОР В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ НА ВЪТ­РЕШНИЯ ПАЗАР ПО ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪКА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕ­МАТА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ВЪЗМЕЗДНО ПРА­ВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРО­МЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВ­НА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. МЕЛНИК, ОБЩИНА САНДАНСКИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА СПОГОД­БА ЗА МУЛТИМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ, ПОДПИСАНА ОТ ПРАВИТЕЛ­СТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ГРУЗИЯ НА 10 ОКТОМВРИ 2003 Г. В ЕРЕВАН, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 113 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УНГАРИЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТНОСНО НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БУДАПЕЩА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВО­СЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКО­НОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РА­БОТИ“, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛ­ГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-АРМЕНСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 И 13 МАРТ 2019 Г. В ЕРЕВАН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРИЗНА­ВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ИЛИ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИ­ШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИС­ТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА В СКОПИЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 И 12 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи