EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.09.2018 г.

04.09.2018

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 П Р Е С С Л У Ж Б А

 

ДАТО ще може да регистрира своята марка в Патентно ведомство

 

Правителството прие решение, с което дава съгласие изображението на основната структурна форма на герба на Република България да бъде включено в марката на Държавна агенция „Технически операции“. Решението ще позволи регистриране на комбинирана марка на ДАТО в Патентно ведомство на Република България и съхраняване на институционалната идентичност на агенцията.

От основаването си Държавната агенция използва в дейността си служебен знак, в който е включена основната структурна форма на герба на Република България, представляваща лъва от централния щит - изправен, коронован, обърнат на дясна хералдическа страна. При изработването на служебния знак на агенцията са използвани и традиционни български символи, съобразени с т. нар. институционална хералдика.

 

Изготвен е оперативен план за изпълнение на първия етап на Националната стратегия

за развитие на научните изследвания

 

Оперативен план за изпълнение на първия етап на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г., приета от НС на 07.06.2017 г., бе одобрен от правителството. Основната цел е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в притегателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат млади и водещи учени в страната.

Изпълнението на Стратегията е разделено на три етапа.

През първия (2018-2022 г.) се предвижда прилагане на основната част от мерките, предвидени в дейностите по отделните специфични цели и достигане до финансиране за научноизследователска и развойна дейност по консолидираната фискална програма, с изключение на разходите с източник Европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер на 0,70% от БВП. Целта е в края на етапа научноизследователската дейност да се оценява оптимално, да бъде привлекателна за учените и за младите хора и да са създадени подходящи условия за научни изследвания и за тяхното потенциално приложение. По отношение на индикаторите за изпълнение трябва да се премине към изкачване в световната класация. В края на етапа компонентите на иновационния индекс, свързани с научните изследвания, трябва да достигнат стойностите на „умерен иноватор“.

Представеният Оперативен план за изпълнение на първия етап на Националната стратегия цели осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, консолидиране на човешки ресурси и финансови средства за изпълнението на национални научни програми за решаване на значими обществени предизвикателства. От изключително значение за научната система са развитието, поддържането и ефективното използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, както и осигуряването на достъп до европейска и международна научна инфраструктура.

С изпълнението на Оперативния план ще се гарантира ефективен обмен на идеи и знания посредством достъп до научна информация, отворен достъп до научни резултати, мобилност на учените, участие в научни форуми и трансгранично научно сътрудничество. В него са предвидени и мерки за развитие на системата за оценка на научните резултати, както и въвеждане на модел за финансиране на научните изследвания, основано на резултатите, с цел постигане на концентрация на научния капацитет.

 

Правителството предлага проф. д-р Чавдар Славов да бъде удостоен с орден „Стара планина“

 

Правителството прие решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на професор д-р Чавдар Крумов Славов, д.м.н. с орден „Стара планина“ без лента - първа степен, без мечове, за изключително големите му заслуги за развитие на медицинската наука и практика в Република България и за съществените му постижения в областта на урологията.

Професор д-р Чавдар Славов е доктор на медицинските науки и е един от най-изтъкнатите уролози в България. Въвежда в урологичната практика над 10 диагностични и над 15 оперативни методики, разработва 320 научни труда, 16 монографии и учебници, 13 рационализации и изобретения.

Проф. д-р Славов споделя натрупания огромен опит като клиницист и изследовател и чрез своята преподавателска дейност. Съществени са заслугите му за развитието на урологията в България, за подготовката на високо специализирани медицински кадри, оптимизирането на организацията и мениджмънта и здравеопазването.

Удостояван е многократно с почетни звания и награди, като например „Лекар, на когото българите вярват“, Награда за принос в областта на хирургическите науки на името на Проф. „Параскев Стоянов“, Грамота „Благородно сърце“ и др.

 

Българите ще вадят по-евтино и лесно временни паспорти и свидетелства за съдимост в чужбина

 

Таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина се намалява с една четвърт, а досегът на гражданите с бюрокрацията ще бъде облекчен. Това предвижда Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, което прие правителството. Промените са по предложение на Екатерина Захариева, заместник министър-председател и министър на външните работи.

До намалението се стига чрез премахването на две такси на обща стойност 17 евро. Временните български паспорти, издавани в чужбина, ще струват 50 евро вместо досегашните 67 евро. Мерките са част от усилията на правителството за облекчаване на административната тежест.

До момента при приемане и обработване на заявления за издаване на българските лични документи дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина събират такси за всеки отделен документ включително за получаване на формуляр-заявление в размер на 1 евро. Сега тази такса, както и компонентата, събирана от името на МВР - 16 евро, отпадат.

Друг текст в постановлението предвижда намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление. Досега за услугата се заплащаха 20 евро по Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи. Тази такса се намалява на 10 евро - наполовина.

Гражданите вече няма да заплащат дължимите такси по Тарифа № 3 с държавни таксови марки.

Отпада и събирането на такси чрез Министерството на външните работи или дипломатическите или консулски представителства на Република България относно съдействие за издирване в чужбина на физическо лице.

 

Над 490 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г.

 

Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г. възлизат на 490.3 млн. лв., сочи отчетът на фонда за миналата година, одобрен на днешното правителствено заседание.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на „Булгартрансгаз“ и Електроенергийния системен оператор. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда. Със събраните средства се покриват разходите на Националната електрическа компания от изкупуване на електроенергия на преференциални цени.

През миналата година от 5% вноски са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти - 254.5 млн. лв., е посочено още в отчета.

Разходите за издръжка на фонда през 2017 г. възлизат на 193 хил. лв. За покриване на разходите на НЕК, произтичащи от статута й на обществен доставчик, са изплатени близо 505 млн. лв. Разликата спрямо приходите на фонда през 2017 г. е осигурена от останали средства, събрани в него през 2016 г.

Отчетът на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е приет от Управителния съвет на фонда през март 2018 г. и е одитиран от Сметната палата.  

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството взе решение да се отчужди част от имот - частна собственост за изграждането на Обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“. Отчуждената част от имота, който се намира в землището на гр. Драгоман, е с площ 1 389 кв. м. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс

С друго решение правителството възложи на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на имот — частна държавна собственост, в комплекс „Техникуми“, гр. Кърджали. Имотът, който е бивше общежитие на филиал „Любен Каравелов“ - Кърджали към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е с предоставени права за управление на областния управител на Кърджали и представлява терен с площ 5 784 кв. м и две сгради в него. Приватизацията се извършва по предложение на областния управител на Кърджали във връзка с неизползването на имота по предназначение и невъзможността на областната администрация да отдели необходимия финансов ресурс за поддръжката му.

На Държавната агенция за бежанците се предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост, който ще бъде използван за архивохранилище. Частта от имота се намира на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114-б в град София и включва разположени в административна сграда зала, фоайе, санитарен възел и антре, които са част от първия етаж, както и стълбище, водещо от залата към кухненски блок - част от първи сутерен, и мазе от втори сутерен. Посочените обекти са били управлявани от Министерството на вътрешните работи, но са с отпаднала необходимост за него.

 

България ще си сътрудничи с Република Беларус и Грузия в сферата на трудовата миграция

 

Министерският съвет одобри проекти на двустранни спогодби с правителствата на Република Беларус и на Грузия за регулиране на трудовата миграция.

Съществуващите трайни тенденции за икономически растеж и за намаляване на безработицата в България предпоставят увеличено търсене на работна сила в някои икономически сектори. Сключените през 2018 г. две спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения и Молдова са инструмент за задоволяване потребностите на българския бизнес от работна сила, който предстои да заработи в най-скоро време. Текат преговори и с Украйна.

Като нови потенциални партньори за сключване на такива спогодби са идентифицирани Беларус и Грузия. Проектите на спогодби ще послужат като основа за водене на преговори по въпросите, свързани с регулирането на заетостта на граждани на трети държави в България.

Предвижда се работниците и служителите да се ползват със същите трудови права и задължения на територията на приемащата държава, както и от еднаква защита с местните работници. Агенцията по заетостта следва да изпълнява спогодбите от страна на България.

 

Правителството утвърди споразумението с Швейцария за полицейско сътрудничество

 

Правителството утвърди споразумението си с Федералния съвет на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата с престъпността .

Документът е подписан на 26 януари в гр. София и е израз на волята на двете страни да задълбочат своето сътрудничество в усилията за предотвратяване на заплахите за обществената сигурност и борбата с всички форми на престъпност, по-специално чрез обмен на информация на стратегическо и оперативно ниво и чрез поддържане на редовни контакти между компетентните органи на Република България и Конфедерация Швейцария.

В Споразумението са регламентирани: формите на сътрудничество, обмена на информация, процедурите за оказване на съдействие, координацията и сътрудничеството по отношение на обучение и повишаване на квалификация.

Компетентните органи по прилагане на Споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

 

Зам.-министър Любен Кънчев е упълномощен да подпише меморандума

за разбирателство с Индия в сферата на туризма

 

Правителството упълномощи заместник-министърa на туризма Любен Кънчев да проведе преговори и да подпише  меморандума за разбирателство между ресорните министерства на България и на Индия за сътрудничество в областта на туризма.

Документът отразява готовността на двете страни да създадат най-благоприятни условия за сътрудничество в областта на туризма. България и Индия ще стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. Поставя се фокус и върху възможностите за привличане на туристи от трети страни, включително от далечни пазари.

Двете държави ще си партнират в подготовката и провеждането на международни изложения, панаири и други прояви, по време на които ще промотират общи туристически продукти и ще си сътрудничат за откриване на национални туристически информационни центрове.

Споразумението предвижда България и Индия да си съдействат също за развитието на туристическата си инфраструктура. Те ще обменят информация за планирането и реализирането на проекти в туризма и за наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и други документи  и информационни материали.

 

Открита е процедура за предоставяне на концесия на морските плажове

„Река Вая“, „Къмпинг Черноморец“ и „Каварна“

 

Правителството взе решение, с което се открива процедура за предоставяне на концесия на три морски плажа - „Река Вая“ в община Несебър, „Къмпинг Черноморец“ в община Созопол и „Каварна“ в община Каварна. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За морски плаж „Река Вая“ размерът възлиза на 48 053 лв., за „Къмпинг Черноморец“ – 26 961 лв., а за „Каварна“ – 45 961 лв.

Трите морски плажа следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж в отговор на обществените нагласи и очаквания за балансиран държавнически подход при определяне на очакваното от държавата минимално годишно концесионно плащане, икономическа съотносимост с общодостъпни цени на услуги на предлагани плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.

 

България и Молдова ще си сътрудничат в областта на статистиката

 

Правителството одобри проект на Споразумение за статистическо сътрудничество между Националния статистически институт на Република България и Националното статистическо бюро на Република Молдова.

Със споразумението, договорено между председателите на двете институции по време на среща на Конференцията на европейските статистици през юни 2017 г., за първи път се създава правна рамка за развитие на съвместната работа в областта на статистиката между България и Молдова. Откриват се нови възможности за обмяна на опит в областта на статистиката, развитие на системите за метаданни, организиране на съвместни консултации, семинари и конференции за обучение и експертна, проучване и прилагане на международните и европейските стандарти и методи в областта на статистиката.

 

Сроковете за подаване на проектни предложения ще се удължават

при възникнали непредвидени обстоятелства

 

Правителството прие допълнения на ПМС № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014 — 2020 г.

Въвежда се допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства. Това важи само в случаите на пълно или частично нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от които са необходими при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Мерките целят спазване на принципа за равнопоставено третиране на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ дори в създалата се ситуация на временно преустановен достъп до Търговския регистър през август 2018 г.

 

България предоставя помощ за развитие за Ирак в размер на 391 166 лева

 

България отпуска 391 166 лева по линия на Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН) за преодоляване на хуманитарната криза в Ирак, реши Министерският съвет.

Финансовият принос е част от изпълнението на Плана за хуманитарен отговор за 2018 г. за Ирак, който трябва да помогне на 3.4 млн. изложени на риск и уязвими граждани вътре в територията на Ирак, в т.ч. 1.25 млн. вътрешно разселени лица.

В последните години усилията на България и международната общност за справяне с кризата в Ирак дадоха своите положителни резултати. Повече от 3.8 млн. разселени лица след началото на кризата през 2014 г. вече са се завърнали по домовете си и все по-малка част от територията на страната остава в ръцете на терористите. Така с общи усилия постепенно се върви към осигуряване на стабилност в Ирак и Близкоизточния регион, каквато би била от полза за цял свят.

 

Предложени са промени в Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването

за легализация на чуждестранни публични актове

 

Правителството предлага промени в Декларацията към закона, с който България ратифицира Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага.

Промените са обусловени от влизането в сила през 2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който отмени Закона за народната просвета. С него настъпиха редица изменения в използваните термини, включително в понятието „народна просвета“, използвано в текста на Декларацията в закона.

Междувременно, в резултат на проведена административна реформа с цел оптимизиране и ускоряване извършването на услугите спрямо гражданите, дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката (МОН) и неговите звена, преминаха от МОН към Националния център по информация и документация (НАЦИД).

С цел привеждане на нормативната уредба в съответствие със ЗПУО и настъпилите административни промени, следва да се извърши изменение на Декларацията по отношение на понятието „народна просвета“, както и да се отрази фактът, че НАЦИД полага удостоверението APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи.

 

94 евро на ден ще е базисният размер на дневните пари за дипломатите ни в Рияд

 

Правителството одобри базисен размер от 94 евро на ден за определяне на командировъчните средства на служители в бъдещото посолство на България в Рияд, Саудитска Арабия. Това постанови днес Министерския съвет с допълнение в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Изменението се налага във връзка с откриването на дипломатическа мисия на България в Рияд.

В съответствие с разпоредбите на Наредбата командировъчните пари се определят от базисен размер за съответната държава, като такъв не е утвърден за Саудитска Арабия. За времето на дългосрочната командировка изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя и подходящо жилище или средства за наем, чийто максимален размер се установява по държави в Наредбата. В Кралство Саудитска Арабия няма сграден фонд, който българската държава би могла да предостави за жилища на дългосрочно командировани служители. Затова правителството определи и максималния размер на средствата за наем на жилища в Рияд - 95 % от базисния размер за Саудитска Арабия. Това означава, че месечният наем, който ще покрива държавата ни, ще е 2 679 евро.

 

Одобрена е българската позиция за две неформални заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 7-8 септември във Виена. По време на първия ден от заседанието финансовите министри ще обменят мнения относно постиженията и бъдещите предизвикателства пред Европейската инвестиционна банка, въздействието на покачването на лихвените проценти върху финансовата стабилност, както и икономическия потенциал и риск от криптоактивите. На втория ден ще се проведе дискусия по задълбочаването на икономическия и паричен съюз в контекста на Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. с акцент върху програмата на ЕС за инвестиции „InvestEU“ и върху засилването на структурните реформи и макроикономическата стабилизация. Министрите ще обсъдят и справедливото данъчно облагане на цифровата икономика.

Одобрена е и позицията на страната ни за неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което ще се проведе на 10 и 11 септември във Виена. В рамките на първата сесия делегациите ще продължат дебата за предизвикателствата от регулаторен и политически характер пред осигуряването на достъп до лекарствени продукти, получили разрешение за употреба чрез централизираната процедура, в търсене на баланс между подкрепа за иновациите и осигуряване на финансова устойчивост на здравните системи. Темата за инвестиции в цифрово (дигитално) здравеопазване ще бъде дискутирана по време на втората сесия.

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение от 14 670 лв.

след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

Правителството сключи приятелско споразумение с тримата жалбоподатели по делото „Станчев и други срещу България“, като прие да им заплати предложеното от Европейския съд по правата на човека обезщетение с общ размер от 14 670 лв.

Присъденото обезщетение е за направените разходи по делото и за претърпените вреди във връзка с неизпълнение на решение на български съд, с което е определено обезщетение за призната, но невъзстановена собственост, и в тази връзка неприключила и до настоящия момент реституционна процедура.

 

194 940 лева се отпускат за стипендии

на даровити деца

 

194 940 лева отпуска правителството за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби през 2018 година. За 148 стипендии през 2018 г. на деца от 35 общински училища се предоставят 149 040 лева. С 44 900 лева се изплащат стипендии на ученици в държавни училища, както и за три деца в частни училища. Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2018 година.

 

Одобрена е промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

Правителството одобри промяна на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПНОИР).

Промяната предвижда интегриране на 51,1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОПНОИР в Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). По този начин ще се осигури по-фокусирана и ефективна подкрепа за създаване на дългосрочни партньорства между бизнеса и научноизследователските организации, включително на регионално равнище, с което ще се гарантира устойчивост на резултатите и ще се очертаят следващите стъпки за регионална интелигентна специализация при подготовката на инвестициите за периода след 2020 г.

Промяната цели и привличане на допълнителен ресурс за наука, чрез осигуряване на подкрепата за проекти, одобрени за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ и осигуряване на по-добра синергия между двете програми.

В допълнение са актуализирани и прецизирани индикаторите на програмата, което ще позволи по-адекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОПНОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ОСНОВНАТА СТРУКТУРНА ФОРМА НА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНО В МАРКАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИТЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017-2030 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЧАВДАР СЛАВОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛА­НИНA“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИ­ЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ТРАСЕ НА ПЪТ I-8 „КАЛОТИНА - СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ ОТ КМ 1+000 ДО КМ 48+270, УЧАСТЪК ОТ КМ 1+000 ДО КМ 32+447.20“, НАМИРАЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН, СО­ФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪР­ЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА ДВУСТРАННИ СПО­ГОДБИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИ­ТЕЛСТВАТА НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС И НА ГРУЗИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОР­БАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 622 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РЕКА ВАЯ”, ОБЩИНА НЕСЕ­БЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ”, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАВАРНА“, ОБЩИНА КАВАР­НА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИ­ЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНОТО СТАТИС­ТИЧЕСКО БЮРО НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛ­НИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИН­ВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014- 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ФИНАНСОВО СПОРА­ЗУМЕНИЕ ЗА ДОНОРИ ТРЕТИ СТРАНИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДОНОРЪТ) И ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГА­НИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (ПРООН).

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „СТАНЧЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 49925/11) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 17 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

Внася: министърът на образованието и науката