EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.07.2019 г.

03.07.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Разликата в заплащането между жените и мъжете в България е намаляла до 13,6%

 

Разликата в заплащането на жените и мъжете в България намалява за трета поредна година - от 15,4% през 2015 г. до 13,6% през 2017 г. Това показват данни на Евростат, цитирани в Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г., който беше приет от правителството. Средната разлика в заплащането в ЕС през 2017 г. е 16%.

Докладът за равнопоставеността между половете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области в документа са още борбата с насилието, основано на биологичния пол и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

В доклада се посочва, че през 2018 г. средногодишният брой на безработните лица на възраст 15-64 навършени години е 170 800 души. От тях 100 200 са мъже, а 70 600 са жени, което е с 33 400 по-малко от 2017 г. Броят на безработните жени се е понижил с 21 000.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете и върху представянето на темата по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Докладът отчита също дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

 

Предприемачи ще тестват безжични технологии на ниска цена и при улеснена процедура

 

Предприемачи и изследователи ще могат да тестват нови безжични технологии, бързо и на ниска цена, в най-различни честотни ленти, чрез издаване на временни разрешения. Това предвижда Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г., която бе приета от правителството. Документът предлага стъпки за улесняване на използването на радиочестотния спектър и намаляване на регулаторната намеса.

Политиката в областта на електронните съобщения включва конкретни цели и мерки за намаляване на административната тежест, стимулиране на инвестициите в сектора, разгръщането и използването на мрежи с много голям капацитет и предоставяне на услуги от пето поколение.

Документът е съобразен с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на електронните съобщения от 2018 г.

 

Одобрено е изменение на Работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС за 2019 година

 

Министерският съвет прие изменение на Националния план на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2019 година.

Изменението е във връзка с необходимост от пренасочване на средства поради невъзможност за реализиране на някои дейности и постъпило предложение за допълнителни инициативи. С направеното изменение не се променят целите и общият бюджет за изпълнението на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за 2019 г.

 

Правителството прие промени в постановленията за предоставяне на стипендии и за приема на студентите

 

Министерският съвет прие промени в две правителствени постановления -  ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации и ПМС № 64/2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности.

С промяната в Постановление № 90 се дава възможност на висшите училища да заплащат стипендии на студентите при провеждане на студентска практика, извън предвидената по учебен план практическа подготовка. Размерът на стипендиите на студентите за времето на провеждане на практиката не трябва да изостава от минималната работна заплата в страната, за да имат младите специалисти мотивация да придобиват практически приложими познания. С постановлението се определя и размер на присъщи разходи за провеждането на една студентска практика до 320 лв. В тях се включват разходите за възнаграждение на академичния наставник от висшето училище и на ментора от обучителната организация, пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, разходите за застраховки на студентите по време на практиката и други.

Като част от присъщите разходи се предвижда броят на часовете, в които ще е ангажиран академичният наставник за една студентска практика, да е 5 часа. а часовата ставка да е до 20 лв. на час или общо до 100 лв. Броят на часовете на ментора за 1 практика да е 10 часа при часова ставка до 20 лв. на час или общо до 200 лв. В останалите 20 лв. са включени пътните разходи на академичните наставници за осъществяване на проверка на практическото обучение, когато същото се провежда в различно населено място от това на висшето училище, в което се обучава студента, практика и други съпътстващи практиката разходи. Актуализира се и часовата ставка за нейното провеждане на 2,50 лв. на час.

Промените ще обхванат всички висши училища в страната, в които през учебната 2018/2019 година се обучават общо 203 602 студенти в редовна и задочна форма на обучение - 178 098 студенти в държавните, и 25 504 в частните висши училища. Средствата за осигуряване на стипендиите на студентите и присъщите разходи при провеждане на студентските практики се осигуряват от бюджетите на висшите училища, целеви средства или чрез финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Допълнението в ПМС № 64 се налага, поради отлагане на влизането в сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с ПМС № 82 от 2017 г. с още една учебна година. Тази нормативна промяна влезе в сила от 11 юни 2019 г., като създаде необходимост да се осигурят места за обучение на студенти и в задочна форма по специалността „Право“ за учебната 2019/2020 година.

 

Правителството прие промени в таксите, събирани от МФ по Закона за държавните такси

 

Министерският съвет прие постановление за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Целта е да се намали административна тежест за лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

С постановлението се отменя таксата от 50 лв. за вписване на промени в обстоятелството. Направените изменения се отразяват в публичен регистър и няма основания заявителят да уведомява органа за настъпването им. В допълнение, разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Валутния закон предвижда заплащане на такса само при вписване в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, но не и за вписване на промени в обстоятелствата.

Приетият от правителството документ е разработен в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

 

Одобрени са 8 337 346 лв. за оптимизиране на вътрешната структура на персонала в сферата на образованието

 

Правителството одобри 8 337 346 лв. за осигуряване на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 година в сферата на образованието.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала за месеците януари-април 2019 г. поради настъпила промяна в структурата и състава му, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание или при преструктурирането на мрежата чрез преобразуване или закриване на образователни институции.

Средствата се превеждат по бюджетите на общините и ще се осигурят за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

„Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез търг апартамент с площ 97 кв. м в гр. Трявна, както и гараж и складова база в гр. Харманли с площ от 396 кв. м. Имотите не са необходими за дейността на дружеството, а поддръжката им е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

За частна държавна собственост бяха обявени три сгради, разположени в близост до жп гара Волуяк. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. Това ще позволи реализацията на проект „Модернизация на жп участък гара София-гара Волуяк“. В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През тях не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и нямат функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Променя се статутът на поземлен имот, управляван от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“. Имотът се намира в село Васил Левски, община Карлово, и от публична държавна собственост стават частна държавна собственост. Това ще даде възможност на компанията да се разпорежда с него и така да реализира необходимите за подобряване на финансовото си състояние приходи. Имотът няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура.

Имоти - публична държавна собственост се обявяват за частна държавна собственост и се предоставят на община Варна. Имотите, които представляват работни помещения, се намират в една и съща сграда на ул. „Преслав“ № 22, район „Одесос“ във Варна. Помещенията ще бъдат използвани от новосъздадения отдел „Недвижимо културно наследство“ към дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ при община Варна. Досега те са били стопанисвани от Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията и областния управител на област Варна, но са с отпаднала за тях необходимост.

 

България и КНДР подновяват програмата за сътрудничество в образованието и културата

 

Размяна на стипендианти между България и Корейската народно-демократична република (КНДР), организиране на прояви в сферата на изкуството, културата, медиите, библиотечното дело, книгоиздаването, архивите и спорта са предвидени в проекта за подновяване на Програмата за сътрудничество в областта на образованието и културата между Република България и КНДР. Проектът беше одобрен днес от Министерския съвет.

Правителственото решение има за цел да обнови правната рамка на сътрудничеството с КНДР в областта на образованието и културата. Проектът за програма е за периода 2019-2022 г. Той отговаря на политиката на Европейския съюз спрямо КНДР и не противоречи на международните санкции, наложени на Пхенян.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се състои на 8 юли в Брюксел. Очаква се да бъде проведен дебат относно икономиката на благоденствието, която обхваща мерки на политиката в социалната сфера, в областта на заетостта, равенството между половете, здравеопазването и образованието. В дневния ред на заседанието е включено одобряване на Препоръки относно националните програми за реформи за 2019 г. към всяка държава-членка. Ще бъде проведена и дискусия на тема „Чиста планета за всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика - аспекти в сферата на заетостта“.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще заседава на 9 юли в Брюксел, Белгия. В рамките на Европейския семестър за 2019 г. се очаква финансовите министри да одобрят проекта на специфичните за всяка страна препоръки. Съветът ще обсъди актуалното състояние на модернизирането на системата за собствени ресурси на бюджета на ЕС и потенциални нови източници на приходи. Съгласно дневния ред на заседанието ще бъде представена работната програма на Финландското председателство на Съвета на ЕС.

Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания) ще проведе неформално заседание на 4 и 5 юли в Хелзинки, Финландия. В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се предвижда провеждането на пленарна сесия „Интегриране на единния пазар, динамична цифрова икономика и съвременна индустриална политика“, дебат относно „Интелигентни решения за конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата Европа“, както и четири паралелни работни дискусии. Частта „Научни изследвания“ включва дебат на тема: „Научните изследвания и иновациите като двигатели на устойчив растеж“ и работна сесия относно „Мисиите като стратегически инструмент в „Хоризонт Европа“.

Министерският съвет одобри също резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС.

На 27 май в Брюксел се състоя заседание на Съвет „Външни работи“ (Търговия) на ЕС. Обсъдени бяха реформата и преговорите в Световната търговска организация. Беше направен и преглед на актуалното състояние на търговските отношения между ЕС и САЩ. В рамките на заседанието се състоя също политическа дискусия по предстоящите стъпки в двустранния диалог, с фокус върху възможностите за откриване на търговски преговори със САЩ в изпълнение на залегналите в Съвместната декларация на президента на САЩ и председателя на ЕК. Министрите обсъдиха и предстоящите стъпки в подготовката за подписването на Споразумението за свободна търговия и Споразумението за закрила на инвестициите между ЕС и Виетнам.

На 6 юни в Люксембург се проведе заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ в част „Правосъдие“. Министрите изразиха позициите на държавите-членки по темата за „Цифровизация на съдебното сътрудничество“ в областта на гражданското право. Обсъдено беше бъдещето на материалното наказателно право на ЕС, както и взаимното признаване по наказателноправни въпроси. Приети бяха заключения относно полезните взаимодействия между Евроюст и мрежите, създадени от Съвета в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и заключения относно съхраняването на данни за целите на борбата с престъпността. По темата за подобряването на достъпа до електронни доказателства в наказателноправната област бяха приети две решения на Съвета - за започване на преговори за споразумение между ЕС и САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства и за разрешаване на участието в преговорите относно втория допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща.

 

Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ беше признато

за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ за национално представителна организация за срок от три години.

Сдружението осъществява дейности в обществена полза чрез предоставяне на становища и участие при разработването на проекти, програми, стратегии и инициативи на национално и регионално ниво в областта на науката, културата и изкуството, образованието, спорта и професионалната реализация на хората с увреждания. Организацията работи активно за интегриране на хората с придобити увреждания в обществения живот чрез създаване на национална мрежа на асоциацията и изграждане на общински структури, за включване в работата на органите на национално и местно самоуправление при формиране и прилагане на политиките в областта на хората с увреждания.

Сдружението ръководи постоянно действащ център за консултации и подкрепа, в който се извършват безплатни юридически консултации и административно подпомагане на хората с увреждания.

 

Правителството одобри структурни промени в системата на здравеопазването

 

Министерският съвет прие Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.

Преобразува се Националният център по наркомании (НЦН) чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), тъй като сходни дейности се изпълняват от специализирана дирекция на Министерството на здравеопазването. По този начин ще бъде избегнато дублиране на функции и отговорности. В резултат на преобразуването към НЦОЗА ще премине персоналът на НЦН, необходим за осъществяване специфичните функции на центъра по обществено здраве.

Ще бъде увеличена щатната численост на Националната експертна лекарска комисия, за да бъде достатъчно ефективна НЕЛК при изпълнението на възложените й функции.

Ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, като целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс.

Ще бъде увеличена и числеността на персонала в Държавна психиатрична болница - с. Церова Кория. Това ще се случи за сметка на закрити щатни бройки в системата на домовете за медико-социални грижи за деца. Към момента в ДПБ - с. Церова Кория има недостиг на персонал.

 

България подкрепя предложенията на Кралство Швеция и Италианската република

за назначаване на съдии в Съда на ЕС и в Общия съд на ЕС

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 04 юли в гр. Брюксел.

На заседанието ще бъде разгледано назначаването на един съдия в Съда на ЕС и на двама съдии в Общия съд на ЕС.

България подкрепя предложението на Кралство Швеция за назначаване на г-н Нилс Вал за съдия в Съда на ЕС за остатъка от мандата - от 7 октомври 2019 г. до 6 октомври 2024 г. Смяната се налага, тъй като досегашният титуляр г-н Карл Густав Фернлунд подаде оставка. Подкрепяме и предложенията на Италианската република за назначаване на г-жа Орнела Порчиа и г-н Роберто Мастрояни за съдии в Общия съд на ЕС за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2025 г. Те се избират, защото предстои частична промяна на състава на съда.

Съдът на Европейския съюз е със седалище в Люксембург и се състои от две юрисдикции: Съд и Общ съд.

Съдът, създаден през 1952 г., се произнася по преюдициални запитвания, за да се гарантира еднаквото прилагане на общностното право. Той контролира и спазването на задълженията на държавите-членки, като разглежда искове за неизпълнение. Съдът разглежда и жалби за отмяна на актове на евроинституции, както и искове за установяване на неправомерно бездействие.

Общият съд е създаден през 1988 г. Сред най-важните му правомощия са да разглежда жалби на физически и юридически лица срещу актовете на евроинституциите, както и жалби на държавите-членки срещу Европейската комисия или Съвета на ЕС.

 

Правителството предлага промени в Закона за борба с трафика на хора

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (ЗИД на ЗБТХ).

Промените предвиждат синхронизация на българско законодателство с международната регламентация в областта на предоставянето на период за размисъл и период за възстановяване чрез ясно дефиниране на неговите функции и срок, както и допълване на правата, от които жертвата на трафик може да се ползва в този срок в съответствие с изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

С приемане на Проекта ролята на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) като национален координатор по прилагането на Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви и като национален орган за докладване се цели да бъде окончателно утвърдена. В Проекта е заложено подобряване на средствата и механизмите на НКБТХ за ръководство и контрол на структурите по ЗБТХ, както и надграждане на организацията и координацията между отделните ведомства и организации, свързани с функции по закона.

Сред промените са и създаването на законова възможност да се откриват специализирани приюти за последваща реинтеграция на жертви на трафик на хора, уреждане на координаторската роля на НКБТХ и закрепване на основната й роля за събиране и анализ на данни във връзка с трафика на хора. Промените целят и внасяне на яснота по отношение оказването на помощ и закрила на деца-жертви.

Целите на проекта съответстват на заложените приоритети, цели и мерки в Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 - 2021 и Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите и кореспондират с основните цели в правителствената програма по отношение на Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната среда и Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална политика, която подпомага уязвимите групи.

 

Унифицират се заявленията за най-масовите общински услуги

 

Правителството прие Постановление за допълнение на Наредбата за административното обслужване, с което задължава всички общински администрации да използват стандартизирани образци на заявления за 16-те най-масови общински административни услуги.

По този начин се облекчават гражданите и бизнеса, намалява се административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга.

Селекцията на най-често предоставяните услуги от общините е извършена в партньорство с Националното сдружение на общините, а стандартизираните документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.

Приетото Постановление е в изпълнение на Програмата за управление на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. Това е втората стъпка за стандартизация на административните услуги, след постигнатото през 2018 г. уеднаквяване на услугите, които се предоставят от областните администрации.

 

Правителството прие наредба за експлоатацията и поддръжката на елементите за вграждане,

филтрацията и помпите към плувните басейни

 

Министерският съвет прие Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Документът е от съществено значение за туристическия сектор и за повишаване качеството на туристическите услуги, тъй като дава ясно разписани правила за правилната и безопасната техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Чрез Наредбата се разширяват възможностите за осъществяване на регулярен контрол от страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), което да гарантира правилното и безопасно използване на басейните.

Според текстовете басейните трябва да бъдат проверявани 2 пъти годишно - от 1 април до 1 май и от 30 септември до 31 октомври. Собственикът или лицата, стопанисващи плувните басейни, трябва да назначат тричленна комисия от експерти, която да извърши проверка на басейна.

Задължение на собственика е също да съхранява досие на съоръжението, което съдържа проектната и техническа документация, информация за всички елементи на вграждане, филтрация и помпи към басейните, документацията за извършените ремонти, както и всички документи, издадени от ДАМТН.

В случай, че комисията установи несъответствия, касаещи безопасната
експлоатация на елементите на вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни, е длъжна в 3-дневен срок от подписването на протокола да уведоми писмено председателя на ДАМТН за констатациите си.

Документът е преминал през обществено обсъждане.

Очакваният ефект от Наредбата е да се осигурят максимални условия за гарантиране на здравето на туристите чрез ясни правила и отговорности за проверка и контрол на басейните.

 

България ще подкрепи Български енергиен холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз по дело

Т-136/19 пред Общия съд на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България по дело Т-136/19 пред Общия съд на Европейския съюз. Делото е образувано по жалба на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, с която се иска от Общия съд да отмени Решение на Европейската комисия от 17-ти декември 2018 година. То се отнася до производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело АТ.39849 БЕХ-Газ за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Българската страна встъпва по дело Т-136/19 в подкрепа на искането на трите енергийни дружества да бъде отменено посоченото решение на Европейската комисията.

Изпълнението на Решението ще се отрази върху възможностите на БЕХ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД да изпълнят ангажиментите си по реализацията на стратегически за българската държава инфраструктурни проекти, между които изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България, развитието на националната газопреносна мрежа, изграждане на Газов хъб „Балкан“ и други.

 

Отпускат се допълнително 1 млн. лв. за развитие на детско-юношеския футбол в България

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. Средствата в размер на 1 000 000 лв. ще бъдат изразходвани за развитие на детско-юношеския футбол в Република България.

Развитието на детско-юношеския спорт в страната е един от основните приоритети, заложени в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022 г.

Насоките за развитието на детско-юношеския футбол са заложени в Програмата за развитие на детско-юношеския футбол на сдружение „Български футболен съюз“.

Пилотният проект на програмата стартира през 2016 г. с участието на състезатели от 12-те най-добре представящи се футболни школи в страната. През 2017 г. обхватът на Програмата се разшири до участие на спортисти от 16 футболни школи.

Продължаването на програмата ще даде възможност да бъде унифицирана структурата на детско-юношеския спорт, която да бъде в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022 г. Ще се разшири кръгът от включените спортисти, ще се даде възможност подрастващите да развият двигателната си култура и координация чрез прилагането на утвърдени европейски модели за развитие на тези качества.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019-2022 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИ­ТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАН­СИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИО­НАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕД­ПРИЯТИЕ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОРЕЙ­СКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ТЪРГОВИЯ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 27 МАЙ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 ЮЛИ 2019 Г. В ХЕЛЗИНКИ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР И, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 ЮЛИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА­ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 6 ЮНИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕ­БИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ЮЛИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИ­НИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИ­ТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО Т-136/19 „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД И „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕД ОБЩИЯ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ЮЛИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите