EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 02.10.2019 г.

02.10.2019

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Министерство на външните работи и регионалните здравни инспекции в Кърджали,

Силистра, Разград и Бургас обявяват стипендиантски позиции

 

Правителството прие Списък на специалностите, за които съществува недостиг на експерти в администрациите и за които могат да се предоставят стипендии през 2020 г.

Трета поредна година продължава стипендиантската програма в държавната администрация, регламентирана в Закона за държавния служител. Основната цел е администрациите да привличат нужните им кадри още преди да са завършили образователно-квалификационната си степен, а веднага след това да им предоставят възможност за работа по служебно правоотношение.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв., а срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

През 2020 г. стипендиантски места ще обявят Министерство на външните работи и регионалните здравни инспекции в Кърджали, Силистра, Разград и Бургас в областите информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника, медицина, фармация, обществено здраве и здравни грижи.

 

Правителството одобри промени в две национални програми за развитие на образованието

 

С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус. Учителите ще получават и допълнителни средства за наем в размер на 200 лева за срок от 12 месеца. Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Това реши днес Министерският съвет. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева.

Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация „учител“ за всеки един от учебните предмети - математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ освен специалисти със степен „магистър“.

До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор. Национална програма „Мотивирани учители“ е създадена, за да бъдат подкрепени училищата чрез комплекс от мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда.

Удължава се и срокът за кандидатстване по програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Това ще става до 15 октомври 2019 г. включително като продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.

 

Посланикът ни във Великобритания ще представлява България в Международната морска организация

 

Правителството определи за постоянен представител на България към Международната морска организация (ММО) със седалище в Лондон посланика  ни в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Марин Райков.

Определянето на постоянен представител към ММО ще допринесе за по-видимата и проактивна позиция на страната ни в областта на морската сигурност и транспорт, превенцията на замърсяванията и сигурността на търговското корабоплаване.

България е сред страните-основателки на ММО от 1960 г. и е страна по почти всички конвенции и други правни инструменти, приемани под егидата на ММО. Основните приоритети за страната ни целят повишаване на състоянието на морската безопасност, сигурност и опазването на морската среда от замърсяване.

 

Отчетено е изпълнението през 2018 г. на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма

 

Правителството одобри Отчет за изпълнението на дейностите от Плана за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.) през 2018 г. и на План за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 г.) през 2019 г.

Предотвратяване на радикализирането на нови лица, участие на вече радикализирали се такива в програми за дерадикализация, преустановяването на разпространяването на терористична пропаганда и речи, подбуждащи към омраза, заплахи като „саморадикализация чрез интернет“, и „(завръщащи се) чуждестранни бойци“, рискът от прояви на десен екстремизъм са очертаните предизвикателства. Всичко това налага обединяване на националните и международни усилия за тяхното противодействие.

Стратегията за противодействие на този вид престъпления, приета с Решение на Министерския съвет, е отговор именно на това разбиране. В документа е заложен мултидисциплинарен подход, надхвърлящ традиционните методи за правоприлагане и ангажиращ широк кръг държавни институции и гражданското общество. На базата на него са разработени и се изпълняват съответните годишни планове. В тях се конкретизират дейностите на съответните министерства, съобразно предмета и обхвата на компетентностите им, в зависимост от набелязаните цели и разполагаеми ресурси.

 

Одобрен е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година

 

Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и доклада към него, също така предложи на Народното събрание да го разгледа и приеме.

В него е отбелязано, че 2018 г. приключи с превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 135,1 млн. лева. Отнесено към БВП това представлява 0,1 % от БВП. За сравнение, в разчетите към ЗДБРБ за 2018 г. е заложен дефицит за годината в размер на 1,1 млрд. лв., което означава, че се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с над 1,2 млрд. лв., това допринесе за запазването на натрупаните значителни фискални буфери на разположение във фискалния резерв. Салдото по КФП е положително за трета поредна година, след като за 2017 г. бе отчетен излишък в размер на 0,8 % от БВП. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2018 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е положително в размер на 2 % от БВП, което съответства на разпоредбите на чл. 25, ал. 2 на Закона за публичните финанси.

Фискалният резерв към 31.12.2018 г. е 9,4 млрд. лв., в т.ч. 9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2018 г. са в размер на 39 650,9 млн. лв., което представлява 103,8 % спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в БВП, приходите представляват 36,7 % от БВП, при 35 % от БВП за 2017 г. Съпоставени с 2017 г. постъпленията по консолидираната фискална програма бележат номинален ръст от 12,3 % (4 334,2 млн. лева).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2018 г., възлизат на 39 515,7 млн. лв., което представлява 100,5 % спрямо разчета за 2018 г. Разходите по КФП, като процент от БВП, представляват 36,6 % от БВП за 2018 г., при 34,1 % от БВП за 2017 г. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по- високия размер на капиталовите разходи, нарастване на здравноосигурителните и социалните плащания, по-високите разходи за персонал - основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., нарастване на разходите за субсидии и други, докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Лихвените плащания възлизат на 688,2 млн. лв. (95,3 % от планираните за 2018 г.), текущите нелихвени разходи - на 32 363,9 млн. лв. (103,2 % спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) - 5 325,7 млн. лв. (87,7 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина - 54,5 млн. лв., при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2018 г. 14,4 млн. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1 083,4 млн. лв. (1 % от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2018 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2018 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2018 г. по сметката на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 2 922,29 млн. лв., от който 2 922,00 млн. лв. са оформени в годишни депозити с решения на управителния съвет на Фонда. Размерът на държавния дълг към 31.12.2018 г. е 22,1 млрд. лв., което е значително под прага на предвиденото в ЗДБРБ дългово ограничение от 23,5 млрд. лева.

 

Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите ще проверява

за верификацията на разходи на Управляващия орган

по ОПРР 2014-2020 г.

 

Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите ще извършва проверки за верификацията на разходи на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в качеството му на бенефициент по бюджетните линии на Приоритетна ос 8 - „Техническа помощ”. Това реши на днешното си заседание Министерския съвет.

Дирекцията ще извършва този вид проверки, с изключение на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0001-C02 „Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет на УО на ОПРР от Структурните фондове на ЕС“.

Съгласно изискванията досега проверките се извършваха от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от външен изпълнител, избран след проведена обществена поръчка. Избраното за целта дружество обаче е информирало за настъпване на невъзможност за изпълнение на задълженията по договора. Това налага избора на нов орган, който да поеме функциите.

Предложените изменения в процеса по верификация на разходите не засягат целите на програмата, финансовата рамка и размера на отпуснатото европейско и национално финансиране, а са свързани единствено с обезпечаване процеса по верификация на исканията за плащане по бюджетните линии с бенефициент УО на ОПРР.

 

Общините ще получават разликата от таксите за електронен и хартиен документ

при предоставянето на кадастрални услуги на гражданите

 

В бюджета на общините ще постъпва разликата в стойността на таксата между електронен и хартиен документ, когато местната администрация подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при обслужването на гражданите. Това предвиждат одобрените днес от правителството промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.

За изпълнение на заявената от потребителя услуга общините получават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър електронен документ, таксата за него постъпва в бюджета на МРРБ, а общините разпечатват и предоставят на потребителя съответния документ на хартиен носител. Очаква се в резултат на изменението да се увеличи броят на общините, които желаят да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър, като по този начин ще бъде подобрено обслужването на потребителите, тъй като те ще могат да заявяват и получават услуги от кадастралната карта на удобно за тях място - в общинските центрове.

Целта на промените в Тарифата е документът да се приведе в съответствие с приетите изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър.

С измененията в Тарифата се регламентира държавната такса за официалните документи - скици, схеми и удостоверения да постъпва в държавния бюджет, чрез правоспособните лица по кадастър, които подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване.

В новия документ се предвижда промяна и в определянето на таксата за проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Досегашната отстъпка от 50 %, която се отнасяше за всички обекти в проекта - от първия до последния, остава само за проектите с над 50 броя обекти, като ще се прилага само за горницата над 50- тия имот. Това означава, че от 51-вия имот нагоре, след отстъпката в цената от 50 на сто, тя ще бъде 25 лв. за обект.

Така се цели постигане на по-справедлив начин на заплащане, тъй като при досегашното определяне на отстъпката за проекти, които съдържат до 50 имота, крайната цена на таксата беше по-висока, отколкото крайната цена на таксата за проект, съдържащ повече от 50 имота.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2019 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2019 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 784,58 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници –1 551,96 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 340 лв. и за командировки на областни управители – 9 633,32 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

 

Одобрени са допълнителни 430 893 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година. С предоставените 430 893 лв. ще бъде обезпечено изпълнението на ангажиментите на страната ни по Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София.

Споразумението беше сключено на 12 април 2019 г. Ратифицирано е от Народното събрание със закон, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 38 от 2019 г., и влезе в сила на 10 май 2019 г. То предвижда правителството да окаже финансова подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София за периода на неговото действие на територията на страната и при параметри и условия, съобразени с международните стандарти за обезпечаване функционирането на международни финансови институции от ранга на Световната банка. Същата практика е прилагана и в другите страни, в които Банката има подобни структури и предоставя изнесени дейности.

Тези средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

 

Отпускат се 2 451 лева за рехабилитация на военноинвалиди

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 2 451 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Правителството одобри 2 295 530 лева за дейности

по пет национални програми за образованието

 

Министерският съвет одобри 2 295 530 лева за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Успяваме заедно“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“ за 2019 г.

За НП „Ученически олимпиади и състезания“ се отпускат 1 271 399 лв. за финансиране на одобрените проекти на 221 училища. С тях ще се финансира провеждането на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и осигуряване на условия за участие на ученици в национални олимпиади и състезания. В допълнителното обучение, провеждано от 961 учители, са включени 8 647 ученици.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 408 257 лв. се разпределят на 201 общински училища по модул „Културните институции като образователна среда“. Средствата са за провеждане на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователни предмети и теми, свързани с изкуства, в музеи, в галерии и в театри с цел по-добро и привлекателно поднасяне на учебно съдържание.

За НП „Успяваме заедно“ се отпускат 288 161 лв. Те са за 150 общински детски градини за осигуряване на книги и играчки за децата, материали за обогатяване на средата, консумативи за изпълнение на проектните дейности, за „стаи на семейството“ за провеждане на срещи с родителите. Целта е изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна и интерактивна среда и изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.

При НП „Заедно за всяко дете“ отпуснатите 17 431 лв. са за 74 общински училища и 6 детски градини. С тях ще се осигурява подкрепа за реализиране на дейностите на екипите за обхват, включително разходи за командировка за осъществяване на мярка „Посещение на адрес“.

По НП „Без свободен час“ с 310 282 лв. ще се възстановяват средства за учител, когато замества в училище или детска градина. Целта е постигане на непрекъснатост на учебния процес и изпълнение на учебните планове и програми. По модул „Без свободен час в училище“ бенефициенти са 453 общински училища и един ЦСОП, а по модул „Без свободен час в детската градина“ - 45 общински детски градини.

Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

Одобрено е изплащането на обезщетения по две решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 120 336 лв. обезщетения в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени на 02.05.2019 г. и 11.07.2019 г.

По делото „Вецев срещу България“ ЕСПЧ е постановил нарушение на чл.8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (право на зачитане на личния и семейния живот) по отношение на жалбоподателя. Той е изтърпявал мярка за неотклонение „задържане под стража“ през 2015 г., когато научава, че брат му е починал. Направил е искане до съда да му бъде разрешено да присъства на погребението. Първоначално съдът разрешава конвоирането на жалбоподателя, но впоследствие отменя разпореждането, като намира че служителите на „Охрана на съдебната власт“ не са оправомощени да го конвоират. Съдът е отхвърлил молбата на жалбоподателя, защото тя не е била изпълнима съгласно приложимите законови разпоредби. Според ЕСПЧ липсата на подобна преценка, без значение от крайния резултат от нея, води до липса на пропорционачност в намесата в правата на жалбоподателя на личен и семеен живот и е присъдил обезщетение в размер на 1500 евро за претърпените неимуществени вреди.

По делото „Йорданова и други срещу България“ през 2018 г. ЕСПЧ намира нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията поради неизпълнение на влезли в сила административни актове за обезщетяване на трите жалбоподателки чрез акции. А през юли т.г. се произнася по процедурата за определяне на справедливото им обезщетение. Присъжда на две от тях по 20 015 евро, а на третата - 18 160 евро за претърпените имуществени вреди. Присъдени са още 1837 евро за разходи и разноски по делото. Съдът отхвърля претенциите на жалбоподателките за дивиденти и лихви, както и претенциите за неимуществени вреди, като счита, че намирането на нарушение представлява достатъчна обезвреда.

 

Моторен ферибот „Героите на Одеса“ ще бъде предложен за приватизация

 

Правителството ще предложи на Народното събрание да вземе решение за приватизация на моторен ферибот „Героите на Одеса“, част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД (БМКЦ).

Дружеството не е „корабоплавателно” или „назначено” предприятие от българска страна по Спогодбата между правителствата България и Украйна за съвместна експлоатация на фериботната връзка между пристанищата Варна и Иличовск от 20.11.1995 г. както и по Спогодбата между правителството на България, изпълнителната власт на Грузия и кабинета на министрите на Украйна за съвместна експлоатация на железопътната фериботна връзка между пристанищата Варна, Поти/Батуми и Иличовск от 17.04.1999 г. и няма друга възможна алтернатива за експлоатацията на ферибота. Той не се използва в основната дейност на дружеството и от него не могат да се извличат приходи, което в дългосрочен план води до утежняване финансовото положение на БМКЦ ЕАД.

В случай, че Народното събрание вземе решение за приватизация, процедурата за това ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

 Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Той се намира в землището на с. Драгиново, община Велинград и е с площ 0,998 дка. Имотът се намира в района на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Алабак” към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян. Вещното право върху имота се учредява за изграждане на подземен електрически кабел с ниско напрежение за обект: „Трасе на нова подземна кабелна линия от съществуващ ТП до Базова станция „РАZ0023.А.Милеви“ в полза на мобилен оператор.

Съгласно друго правителствено решение ще бъде извършена продажба на три недвижими имота - частна държавна собственост, които са предоставени за управление на Министерството на отбраната и са с отпаднала необходимостта от ползване. Поземлените имоти се намират в местността „Забурда“ в община Гоце Делчев и в град Лом. С оглед на досегашното им предназначение – стрелбище и казармени райони, могат да се използват за стопански цели.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще продаде чрез пряко договаряне три апартамента, които се намират в София и чиято продажба ще се осъществи с наемателите им. С продажбата на недвижимите имоти, дружеството ще се разпореди възмездно с активи, които не са необходими за дейността му и от управлението на които няма съществена икономическа полза.

„Български пощи“ ЕАД ще продаде недвижим имот чрез пряко договаряне на Община Видин. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Имотът се намира на територията на общината, не е необходим за дейността на дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи.

Чрез пряко договаряне „Български пощи“ ЕАД ще продадат и свой недвижим имот на Община Асеновград. Имотът се намира в с. Бачково, община Асеновград. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Имотът не се използва от дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат също така своя дял от недвижими имоти в с. Дорково, община Ракитово. Обектите не се използват повече от 20 години, в лошо конструктивно състояние са и не са необходими за дейността на дружеството. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител, на съсобственика на имотите.

Правителството предостави за управление имоти - публична държавна собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Имотите представляват 8-и и 9-и етажи в административна сграда №1 на бул. „Цар Борис III“ №215 в гр. София. Имотите са необходими на МРРБ за обезпечаване на нормалния работен процес на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” като част от специализираната администрация на министерството.

Министерският съвет предоставя правото на управление върху имот - публична държавна собственост на Държавен фонд „Земеделие“. Имотът, заедно с построените в него сгради, се намира на бул. „Цар Борис III“ № 136 в гр. София и е с площ 20 455 кв. м. И към момента той се използва от фонда. Средствата, свързани с неговото управление, в т. ч. поддръжката му и заплащането на съответните местни данъци и такси, се заплащат чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Правителството одобри проект на международен договор

във връзка с  поддръжката на системата за конструктивни симулации JCATS

 

Правителството прие доклада на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно получено на 29.07.2019 г. в Министерството на отбраната „Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance (LOA))” BU-B-UCA “Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване”.

В резултат на проведени консултации с американската страна, на България е предложена оферта, отнасяща се за “Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS, включващи лицензи за операционна система „Линукс“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване“, която е проект на международен договор със страни правителствата на двете държави.

Съгласно Закона за международните договори на България, този проект трябва да бъде одобрен от Правителството, което следва да упълномощи определени длъжностни лица за подписването им от България. Предвижда се договора да се ратифицира от Народното събрание, което е условие за влизането му в сила.

 

Одобрена е спогодба за въздушен транспорт между България и Казахстан

 

Правителството одобри проект на Спогодба за въздушен транспорт между България и Казахстан като основа за водене на преговори.

Между България и Казахстан няма действаща спогодба за въздушен транспорт, което не позволява извършването на превози на пътници и товари по редовни въздушни линии.

Подписването на спогодбата и последващото й ратифициране и влизане в сила ще поставят правна основа на отношенията между двете страни, в областта на въздушния транспорт. Това ще създаде условия за развитие на двустранното търговско-икономическо сътрудничество, ще стимулира туризма, ще отговори на потребностите на гражданите за удобен директен въздушен превоз, както и ще подобри свързаността на страната ни с региона на Централна Азия.

 

Минимум 470 000 долара ще бъдат вложени в търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“

 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на областите Стара Загора и Пловдив - в общините: Стара Загора, Казанлък, Павел Баня, Братя Даскалови и Брезово. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период компанията инвеститор ще вложи минимум 470 000 щатски долара в търсещи-проучвателни дейности.

 

Министерският съвет одобри намерението за членство на България в Международната асоциация за развитие

 

Правителството одобри намерението за членство на Република България в Международната асоциация за развитие (MAP) и упълномощи министъра на финансите в качеството му на управител за Република България в Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) да подпише от името на българското правителство и представи пред MAP заявление за членство на страната ни и да проведе преговори за договаряне на условията за присъединяване съгласно учредителния договор на Асоциацията.

MAP е създадена през 1960 г. и е единствената от 5-те организации от Групата на Световната банка, в която към момента Република България не членува. Асоциацията допълва мисията на МБВР, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, ангажира се и с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Дейността й е в съответствие с основния мандат на Групата на Световната банка за намаляване на бедността и увеличаване на споделения просперитет и като цяло с ролята на многостранните банки за развитие за дългосрочно мобилизиране на средства за решаване на глобални въпроси и неравенства.

Асоциацията се финансира традиционно от вноски на своите страни-членки, в т.ч. първоначални и допълнителни вноски по линия на одобрявани на всеки три години захранвания, както и от трансфери от организации от Групата на Световната банка. Вноските в MAP се отчитат като официална помощ за развитие. При последното захранване на институцията е възприето въвеждане на т. нар. „хибриден модел“, включващ и финансиране от капиталовите пазари. В MAP членуват 173 страни, като повечето държави-членки на ЕС участват като контрибутори в отделните захранвания.

Като изразява намерението си за членство в MAP, България се присъединява, чрез политиките и инструментите на още една международна институция, към темите, съставляващи глобалния дневен ред и приоритети. Членство на страната ни в MAP е следващата логична стъпка в контекста на очертаната през последните години тенденция за преориентиране на взаимоотношенията на България с МБВР от ползване на финансиране към ползване на глобален опит и експертиза. Партньорството в рамките на MAP ще даде възможност на страната ни да демонстрира своята глобална солидарност и по-голяма отговорност за справяне с проблемите в многостранната общност. Получаването на България на статут на контрибутор в MAP е свързано с перспектива за дългосрочен финансов ангажимент и дава право на изразяване на самостоятелни позиции от всяка от страните-членки, защита на интереси, разпознаваемост и глас по въпроси от глобален характер.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 4 октомври в Люксембург. Министрите ще проведат пореден дебат по Стратегическата дългосрочна визия на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика. Ще бъдат обсъдени основните условия, стимули и благоприятна рамка, които трябва да бъдат изготвени на ниво Европейски съюз, с оглед постигане на климатична неутралност до 2050 г. Съветът на ЕС по околна среда се очаква да приеме три заключения за подготовката на срещите по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), която ще се проведе в Сантяго де Чили, Чили, 2-13 декември, както и по Осмата програма за действие за околната среда и бъдещите действия в областта на кръговата икономика.

Одобрена е също българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе в периода 7-8 октомври в Люксембург.

В част „Правосъдие“ ще бъде дебатирана темата „Действия на Европейския съюз срещу корупцията“, както и тема, посветена на Евроюст в контекста на засилването на борбата с трансграничната престъпност. Министрите на правосъдието ще бъдат запознати с хода на преговорите по споразумението между ЕС и САЩ за трансграничен достъп до електронни доказателства и по Втория допълнителен протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство. Европейската комисия ще предостави информация относно институционализирането на Европейската прокуратура и ще направи оценка на прилагането на Кодекса на поведение относно речта на омразата онлайн.

В част „Вътрешни работи“ ще бъдат обсъдени темите: борба с тероризма - крайнодесен екстремизъм и тероризъм; бъдещето на вътрешната сигурност и модерните технологии в ЕС; хибридни заплахи и вътрешната сигурност; миграция - актуално състояние; оперативна съвместимост на информационните системи - ефективно прилагане.

 

Предлага се отмяна на възможността за получаване на българско гражданство срещу краткотрайни инвестиции

 

Министерският съвет одобри проект за промени в Закона за българското гражданство, целящи отпадане на възможността чужденците, получили статус на постоянно пребиваващи у нас, срещу краткотрайни инвестиции да получават впоследствие гражданство при значително облекчени условия. Същото ще важи и за членовете на техните семейства. Условията ще са валидни и за бизнесмените, увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева.

Практиката показва, че кандидатстващите за придобиване на гражданство на тези основания са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство или на някой от следващите етапи на производството често се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа.

Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи. Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на това основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат от досегашното си гражданство, което ги облекчава значително.

С проекта се предвижда задължение за молителя в производството по българското гражданство да уведомява Министерството на правосъдието при настъпили промени във фактите и обстоятелствата, свързани с българското гражданство, и да представи относимите актуални документи, свързани с промяната. Предлага се неуведомяването за настъпилата промяна да бъде основание за отмяна на натурализацията на лицето.

С промените се създава и задължение за заинтересованите институции в производството по българското гражданство - Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да актуализират писмените си становища по конкретните преписки при настъпили промени след изразяването им и да ги представят в Министерството на правосъдието (МП) към момента на разглеждане па молбите и предложенията от Съвета по гражданството.

Регламентират се и нови съкратени срокове за произнасянето на МП, ДАНС и МВР в отделните етапи на производството. За да се избегне нерегламентираното забавяне при възлагане на допълнителни проверки на кандидатите, срокът на процедурата по получаване на гражданство спира да тече по време на проверките.          

 

Правителството одобри изменения в Закона за рибарството и аквакултурите

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. След промените изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) има правото да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции. Те са свързани с разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ.

Тези права и задължения на изпълнителният директор на ИАРА, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 - 2013 г., са част от мониторинга и наблюдението върху програмата, изискващ запазване естеството на дейностите в рамките на периода на мониторинг - пет години от решението за финансиране.

Целта на промените е да се гарантира правилното функциониране на системите за управление и контрол на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

 

Приета е Наредба за Националния туристически регистър

 

Правителството прие Наредба за Националния туристически регистър. Съгласно изискванията на Закона за туризма, министърът на туризма разработва и поддържа Национален туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Събирането на данни в ЕСТИ има за цел да предостави информация за реализираните нощувки във всички места за настаняване на територията на Република България на едно място. Единната система за туристическа информация автоматизира процесите по интегриране и обработка на данни и е насочена към повишаване ефективността на контрола на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа и детайлизирана информация за заинтересованите институции - НСИ, НАП, МВР и общините. ЕСТИ има разработена като функционалност динамична система за справки и анализи, която да служи за база при разработването на стратегии в областта на промотирането и налагането на туристическите продукти на международния пазар.

Очакваният резултат от отчитането на действителния брой на реализираните нощувки в ЕСТИ е увеличаване на размера на отчетените приходи, допълнително гарантиране на по-висока събираемост на постъпленията от данъци и такси, свързани с туристическата дейност, както и ограничаване на сивия сектор в икономиката.

От 20 февруари ЕСТИ е инсталирана в реална среда с надеждна защита в Държавния хибриден частен облак.

До 01 октомври е гратисният период, в който хотелиерите трябва да си създадат профил в системата, за да подават данни за настанените туристи в управляваните от тях места за настаняване. Освен ефекта „икономика на светло“, системата като съвременен технологичен инструмент оптимизира икономическата среда чрез намаляването на разходите за бизнеса и повишава ефикасността и общественото доверие.

 

Изменя се Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и на нейната администрация.

Съгласно промените се актуализира числеността на служителите, с което ще се повиши качеството на предоставяните административни услуги и ще се постигне по-висока ефективност при осъществяване от Комисията на вменените й със Закона за хазарта надзорни, регулаторни и контролно-санкционни функции. Очакван ефект от повишаване числеността на юрисконсултите е процесуалното представителство на Комисията да се осъществява от достатъчен брой служители, което ще подобри качеството при извършване на съдопроизводствените действия.

Създава се дирекция „Нормативна уредба и процесуално представителство“, чиито основни дейности ще бъдат свързани с подпомагане на председателя и специализираната администрация по правни въпроси, изработване на проекти на нормативни актове, свързани с надзора върху хазарта, както и изготвяне на правни анализи на действащото законодателство.

 

Приети са промени в Устройствения правилник на Министерството на културата

 

Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на културата. Те са свързани с новата нормативна уредба и възложените нови функции и отговорности на ведомството с приемането на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

След разширяването на обхвата на закона, кръга на лицата и събираната информация за действителния собственик, полученото финансиране и сключените договори от доставчиците на медийни услуги, се установява необходимост от определянето на звено с по-широк обхват на дейности, което не само да събира и обобщава информацията, но и да осъществява контрол за спазване изискванията на закона.

Дейностите по прилагането на Закона ще се осъществяват от дирекция „Авторско право и сродните му права“, която притежава необходимия професионален и административен опит.

 

155 училища и детски градини ще получат 541 546 лева за доставки по схемата „Училищен плод“

 

Правителството прие решение за предоставяне на средства от Държавен фонд „Земеделие“ по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 541 546 лева. Така ще се даде възможност за разплащане на извършени доставки по схемата „Училищен плод“ през учебната 2018/2019 година в 155 училища и детски градини.

Разходите за реализиране на проекта са в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. средства.

 

 

Облекчава се режимът на регистрация на доставчици на GPS данни за тол таксуването

 

Да се улесни процедурата за регистрация на доставчиците на декларирани (GPS) данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси, както и да отпадне задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ да организира разпространението на бордови устройства. Това предвижда прието от правителството постановление, с което се изменя Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

Доставчиците на GPS данни ще предоставят за обработка на националните и европейските доставчици на услуги - партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“, информация за географското позициониране на техните клиенти по републиканската пътна мрежа. На база на обработените GPS данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса на съответния тежкотоварен автомобил.

Промените предвиждат да отпадне необходимостта от сключване на договори при общи условия между АПИ и доставчиците на GPS данни, както и да се намалят изискванията към тях. Те ще подписват договор с националните и европейските доставчици на тол услуга. Партньорите на АПИ ще обработват GPS данните и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации, които ще изпращат към тол системата за изчисление на дължимата тол такса. Отпадането на този ангажимент на АПИ няма да изисква допълнителен финансов ресурс.

Същевременно Пътната агенция запазва контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни, като се предвижда да ги вписва в публичен списък при облекчени условия. Те трябва също така да имат специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които да могат непрекъснато да изпълняват изискванията на АПИ, както и да имат добра репутация.

С промените в Наредбата се привежда в съответствие със Закона за пътищата премахнатото задължение АПИ да организира разпространението на бордови устройства и свързаната с това регистрация на ползватели на платената пътна мрежа и директното им отчитане. Тези дейности ще бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества предоставят услуги по електронно събиране на пътни такси, като АПИ няма да плаща допълнително за това.

Услугите, предоставяни в разкриваните от АПИ пунктове за продажба, ще бъдат плащане на винетна такса и купуване на маршрутна карта. Тол такса ще може да се плаща в пунктовете за продажба, разкривани от националните доставчици на услуги и от ЕУЕСТ доставчиците.

С промените Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние се привежда в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

 

Одобрени са промени

в данъчното законодателство

 

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, както и разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

Предлага се да бъдат въведени нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи/дейност от Република България към друга част на същото предприятие извън страната. Прецизирани и допълнени са и специфичните правила за данъчно облагане при трансфер на услуги, както и други трансфери, извършени между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната, които не са трансфери на активи/дейност или трансфери на услуги.

Законопроектът въвежда специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат в случаите на хибридни несъответствия, произтичащи от разликите в законодателствата на различни държави. Така се цели да се премахне ефектът им, изразяващ се в двойно приспадане или приспадане без включване на определени суми в данъчните финансови резултати на лицата.

И двете мерки са насочени към предотвратяване на случаите на прехвърляне на печалби и данъчно планиране, водещо до по-ниско облагане или до липса на облагане.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени и в други данъчни закони.

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Направено е предложение за намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, което се състои в отпадане на задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО.

Друга промяна е свързана с намаляване на административната тежест - отпадане на задължението в справката за изплатените през годината доходи, която подават предприятията и самоосигуряващите се лица, да се включват наградите във вид на допълнителна игра и предметните печалби с незначителна стойност (до 100 лв.), които са необлагаеми.

Предложени са коригиращи и синхронизиращи разпоредби, в това число промяна на дефиниции, които уеднаквяват и прецизират терминологията и разпоредби на ЗДДФЛ със ЗКПО и го актуализират спрямо действащата нормативна уредба.

Изменения в Закона за местните данъци и такси

Предложени са промени, свързани с облекчаване на административната тежест, като се предвижда:

-          отпадане на задължението за представяне на документ от компетентен орган в общината при прекратяване на регистрацията на превозно средство;

-          туристическият данък да се определя въз основа на данните за броя на предоставените нощувки в местата за настаняване през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма;

-          физическите лица, включително едноличните търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност и които осъществяват дейности, посочени в патентните дейности към ЗМДТ, да се облагат с годишен патентен данък.

Проектът предвижда при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се възстанови подаването на данъчна декларация за облагане с данък.

Друго предложение е свързано с придобиване на превозно средство по наследство, като в случай че декларацията за притежавано превозно средство не е подадена в законния шестмесечен срок, служител на общинската администрация да образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Също така е заложено да отпадне разпоредба за предоставяне на информация от общините на Министерството на финансите за мерки за обезпечаване и събиране на вземания по ЗМДТ, тъй като обезпечителните мерки се налагат от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс и поради това липсва информация в общините.

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност

Предложенията за промени са свързани с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки (OB, L 311/3 от 7 декември 2018г.). Предвидени са промени по отношение на трансграничните сделки във връзка е ролята на идентификационния номер по ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки, режима на складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.

Предложено е да се дефинира като доставка на стока прехвърлянето на акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост върху нов недвижим имот или част от него, с изключение на случаите, когато страна по сделката са лица по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството. Изключенията са за финансовите институции, които се ангажират на търговски принцип в такива сделки, които на практика са с финансови инструменти, и придобиването на недвижим имот, като косвен ефект от сделката с финансовия инструмент, не е целеният от тях резултат - извличане на печалба или доходност от придобиването и държането или търговията с дадения финансов инструмент. В резултат на промяната сделката, включително договарянето, свързана с такива дружествени дялове, ще бъде облагаема с данък върху добавената стойност. Това правило няма да се отнася за права или ценни книжа по чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, освен ако са допуснати до търговия на регулиран пазар, както и за ценни книжа, установяващи право на собственост върху стоки или услуги, извън посочените в този член.

Предлага се разширяване обхвата на понятието за „нови сгради“ с оглед съобразяване с практиката на Съда на ЕС (СЕС). Създадени са правила за случаите, при които в резултат на направено надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване и/или преустройство на съществуваща сграда, същата ще придобива статут на „нова сграда“ за целите на облагане с данък върху добавената стойност. Допълнени са и разпоредбите на ЗДДС, регламентиращи извършването на корекции на ползван данъчен кредит за направено надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване и/или преустройство на съществуваща сграда.

Регламентира се заявените електронни адреси за кореспонденция да се считат за електронен адрес за получаване на съобщения съгласно чл. 28, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Въвежда се данъчно задължените лица, които не са установени на територията на страната, да подлежат на регистрация по закона от извършване на първата облагаема доставка с място на изпълнение в страната.

Проектът предвижда при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ обект/едни и същи обекти от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице да се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта/ите преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Предложението цели предотвратяване на практиката по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени юридически самостоятелни, но свързани или действащи съгласувано лица, чрез формална смяна на субекта, извършващ еднородна независима икономическа дейност.

Разписано е задължение за лицата, установени на територията на страната, на което са предоставени за съхранение стоки, да водят детайлна отчетност на тези стоки за целите на контрола по приложението на ЗДДС. Предложени са и разпоредби, свързани с регистриране и отчитане на продажби при неприсъствените плащания с дебитна или кредитна карта.

Изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

Промените са свързани с облекчаване на административната тежест на икономическите оператори, като се предоставя възможност на лицата да посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които да се установи информацията по служебен път, чрез справка в средата за междурегистров обмен.

Има и изменения във връзка с прилагане на реда за възстановяване на акцизни стоки с платен акциз, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили.

Предвидени са промени с цел избягване на затруднения при връчването на актовете, издадени от директора на Агенция „Митници“, които подлежат на предварително изпълнение, както и различните тълкувания относно датата, на която влиза в сила действието на предварителното изпълнение на актовете, а именно - датата на издаване.

Направено е прецизиране на разпоредби в съответствие с все по-доброто взаимодействие на митническите органи с пощенските оператори. Въведена е забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с изключение на случаите, посочени в закона. Освен това лицата ще бъдат задължени да представят документ за самоличност на пощенския оператор при изпращане и получаване на стоките, както и да представят пратките за преглед и проверка от негова страна. Създадена е възможност за налагане на санкции на физическите лица, които изпращат или пренасят/превозват акцизни стоки с търговски характер за друга държава членка, в количества, които явно не съответстват на количества за лична употреба.

Изменения в Закона за счетоводството

Основните изменения на закона са свързани с облекчаване на предприятията, които не осъществяват дейност, като се предвижда това обстоятелство да се декларира еднократно, с декларация по образец, а не както досега - ежегодно. Също така има изменения за прецизиране, коригиране и допълване на някои разпоредби с цел по- правилното им прилагане в практиката и по-ясното им разбиране и тълкуване.

 

Отпускат се близо 51 млн. лв. за дейности предимно по второкласна и третокласна пътна мрежа

 

Правителството отпусна 50 817 326 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейности предимно по второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа.

С част от средствата - 45 317 326 лв., ще бъдат финансирани ремонт на асфалтова настилка, локални ремонти, отводнителни мероприятия, бетонови работи, полагане на нова хидроизолация и подмяна на фуги на съоръжения, ремонт и монтаж на нови ограничителни системи, възстановяване на вертикалната сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка, ландшафтно оформяне и други. С изпълнението на тези дейности техническите качества на пътните участъци и съоръженията по тях се привеждат към експлоатационно състояние, отговарящо на съвременните изисквания за безопасност и комфорт на движението.

Голяма част от предвидените за ремонт отсечки са по направления, които са изключително натоварени целогодишно, като Монтана - Лом, Пазарджик - Пловдив, Велинград - Сърница, Сливен - Стара Загора и др. Други от обектите са част от туристическите маршрути към българското Черноморие - Добрич - Албена, Карнобат - Бургас и др.

Остатъкът от ресурса в размер на 5,5 млн. лв. ще бъде изразходван за изплащане на равностойните парични обезщетения на собствениците на отчуждените имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на първия етап от обходния път на град Бургас и локалните платна към него.

 

Отпускат се 27 млн. лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие"

за преходна национална помощ за животновъди

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Средствата ще се използват за изплащане на преходна национална помощ в сектора на животновъдството.

Предоставянето на средствата ще осигури последователност в прилаганата политика от страна на Министерството на земеделието, храните и горите. По този начин ще се обезпечи подкрепата за животновъди, отглеждащи говеда, овце-майки и кози-майки през зимния период, когато има по-голяма необходимост от допълнително финансиране за извършване на животновъдната дейност.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО В ОТДЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЪЩЕСТВУВА НЕДОСТИГ НА ЕКСПЕРТИ, И ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА МОРСКА ОРГАНИЗА­ЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИ­ВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА (2015-2020 Г.) ПРЕЗ 2018 Г. И НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТ­ВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА (2015-2020 Г.) ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. И НА ДОКЛА­ДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪР­ЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИ­ОННА СИСТЕМА ЗА 2018 Г. И НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФОНД” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА § 4, АЛ. 1, БУКВА „А” НА ЧЛ. 125 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЗА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИ­ТИЕ, ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1083/2006 НА СЪВЕТА (ОВ, L 347/320 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.) ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ЛИНИИ НА ПРИОРИТЕТНА ОС 8 „ТЕХНИ­ЧЕСКА ПОМОЩ” С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG16RFOP001-8.002-0001-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕ­СИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА УО НА ОПРР ОТ СТРУК­ТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАК­СИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕ­ГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА В СТРАНА­ТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕД­СЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ­ТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯ­ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ВЕЦЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 54558/15) И „ЙОРДАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБИ № 61432/11 И № 64318/11).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД - ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕР­ВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪР­ЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕ­НИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТ­ВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР „ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА” BU-B-UCA „ЛИЦЕНЗИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНСТРУК­ТИВНИ СИМУЛАЦИИ JCATS, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИЦЕНЗИ ЗА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА „LINUX”, ВЕРСИЯ RED HAT ENTERPRISE И ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯ­ВАНЕ НА НОВОТО ОБОРУДВАНЕ BU-B-UCA.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА ВЪЗДУ­ШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СВ. НИКОЛА”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СТАРА ЗАГО­РА, КАЗАНЛЪК, ПАВЕЛ БАНЯ И БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, И ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. 25. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НАМЕРЕНИЕТО ЗА ЧЛЕНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ­НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВО­СЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ПРАВОСЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика;

министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛ­НИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТ­РОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТ­РОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г.

Внасят: министърът на земеделието, храните и горите

министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО­ВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СМЕСЕНА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БАЗА ВРЕМЕ И НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА­ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 И 8 ОКТОМВРИ 2019 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛА­ГАНЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШ­НИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА 2019 Г. И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите