EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 01.08.2018 г.

01.08.2018

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството одобри годишния доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2017 г.

През миналата година Съветът е провел 7 заседания, на които са издадени 124 лицензи и удостоверения за регистрация за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната и 11 изменения към тях.

Спряно е действието на 2 лиценза и на 6 удостоверения за регистрация. Прекратено е 1 удостоверение за регистрация на трансфер на продукти, свързани с отбраната. Възстановено е действието на 2 лиценза и на 5 удостоверения за регистрация.

Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.

 

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда

Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките са утвърдени с РМС №411 от 2016 г.

В рамките на отчетния период към 29 юни 2018 г. за изпълнени четири правни мерки. Изменен и допълнен е Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, отстранявайки пропуски в законовата уредба относно изработването, съгласуването, приемането и одобряването на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт и подробните устройствени планове за яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение, както и на специализираните пристанищни обекти и на брегоукрепителните хидротехнически съоръжения в акваторията на Черно море и в българския участък на река Дунав. Одобрени са и свързаните с това промени в Закона за устройство на територията. По този начин се облекчават инвеститорите при получаване на разрешителни за строителство на пристанища и специализирани пристанищни обекти.

Приети са изменения в Закона за туризма, с които „къща за гости“ се определя като „жилищна сграда“. С тази промяна се премахват затрудненията пред инвеститорите, които се пораждаха от неясния статут и не причисляването на къщите за гости към определена категория строежи.

С нормативни промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) и в Закона за развитие на академичния състав в Република България се адресират проблеми, свързани с липсата на специалисти в търсени от бизнеса области, както и с лошото качество на професионалното образование.

Изпълнение са и мерки, водещи до подобряване обслужването на юридическите и физическите лица от Национална агенция за приходите (НАП). Облекчени са административните процедури и изисквания към клиентите на НАП при подаване на заявления и потвърждаване на достъпа до електронни услуги на НАП от всеки офис на агенцията. Уеднаквена е практиката на всички офиси на НАП и са разширени предоставяните от Агенцията електронни услуги, с което е подобрено прилагането на регламентираните правила при получаване на документи, подписани с електронен подпис на официалните електронни адреси на НАП.

 

 

Само петнадесет от общо 265 общини нямат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Правителството прие Отчет за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на България за 2017 г.

Само петнадесет от общо 265 общини нямат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Регистрираните приюти в страната са 47.

Общият брой на преброените безстопанствените кучета, получен при
събиране на данните от всички общини в България е 24 194 за 2017 г. Техният брой през 2016 г. е бил 25 861.

При изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в страната през 2017 г. са заловени 22 318 броя, от които 3 817 броя са осиновени. В областите Бургас, София град, Стара Загора и Русе е най-голям процентът на осиновени кучета.

 

92 деца ще получат персонални пенсии

92 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 113,02 лв. месечно, реши правителството.

Пенсиите са в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост и ще се изплащат от 1 август. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 50 семейства, останали в затруднено финансово положение.

 

 

Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения заради бавно правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 171 500 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието, бяха одобрени днес от Министерски съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена през второто тримесечие на 2018 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията. Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието или посочено от него лице определя размера на обезщетението, съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека и предлага сключване на споразумение със заявителя.

Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

 

Одобрен е годишен доклад за дейността на Съвета за координация в борбата

с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2017 г.

Документът обхваща мерките, предприети у нас за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС. Представени са по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Докладът включва обобщение и анализ на статистиката за миналата година за докладваните нередности, засягащи бюджета на ЕС, делегиран за изпълнение на България в режим на споделено управление.

Правителството одобри също така и Отчета за изпълнение на Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2014 -2020 г.

Отчетът и Докладът за дейността на съвета за координация са изготвени на базата на информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България.

 

 

Три лечебни заведения са определени за университетски болници

Правителството определи три лечебни заведения за университетски болници за срока на новата им акредитационна оценка. Това са „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ. НАУМ“ ЕАД, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД и „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД.

И трите софийски лечебни заведения до настоящия момент са се ползвали с правата на университетска болница.

 

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прие решение да се промени статутът на управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ имот от публична държавна на частна държавна собственост. Теренът се намира в гр. Велико Търново, Промишлена зона „Дълбока лъка“ и е с площ 35 779 кв. м. Той няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози, тъй като няма обекти на железопътната инфраструктура. С промяна на собствеността се дава възможност на компанията да се разпорежда с имота и така да реализира приходи, необходими за подобряване на финансовото й състояние.

На частна държавна собственост се променя статутът и на поземлени имоти в гр. Стара Загора, които са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната.

Имот, управляван от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ от публична държавна става частна държавна собственост. Имотът се намира в гр. Бургас, Пристанище, Терминал Изток, и представлява обект с площ 1065,15 кв. м, разположен на 2 етаж от сграда Магазия 1. Предвижда се той да бъде предоставен на Националната художествена академия във връзка с акредитационна процедура за откриване на филиал в Бургас, в който да се провежда образователна и културна дейност.

Други имоти - частна държавна собственост, намиращи се в Русе, са обявени за публична държавна собственост. Те са предоставени за управление на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за осъществяваната от него научно-изследователска работа в изпълнение на договор за партньорство с БАН и за административни цели по трансграничен проект. Промяната в статута на имотите ще допринесе за изпълнение функциите на университета за развитие на научната дейност.

„Български пощи'“ ЕАД ще продадат гаражни помещения в Благоевград. Общата площ на недвижимите имоти е 367 кв. м. Продажбата ще се извърши чрез търг с тайно наддаване при начална цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Предложените на търг недвижими имоти са изгубили първоначалното си предназначение и функция и не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, Министерският съвет възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по 10 случая.

Правителството прие също решение за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на с. Зверино, община Мездра, област Враца. Имотът, с площ 400 кв. м се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мездра“ към ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция GSM/UMTS № 5538“. „Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 4 488,00 лв. По сметка на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лева. По сметката на община Мездра ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.

Безвъзмездно право на строеж се учредява върху имот - публична държавна собственост, част от дъното на българския участък на река Дунав, в полза на община Русе за изграждане на нови стационарни хидротехнически съоръжения. С тях ще се оформи защитена зона (лиман) за малки плавателни съдове в участъка между корабни места № 6 и № 7 от пристанище „Пристис“. Освен това ще бъде направена реконструкция и модернизация на съществуващите кейови стени на пристанището. Правото на строеж е учредено в съответствие с одобрения генерален план на пристанището. Строежът е финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния - България 2014 - 2020 г.“ като част от изпълнението на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“.

Държавата Либия ще придобие имота, в който се намира посолството й. Това реши Министерският съвет, като одобри договор между двете правителства. Имотът, който се намира в столичния квартал ж-к „Младост“ на бул. „Андрей Сахаров“ № 48, се ползва от 1996 г. от либийската страна за своята дипломатическа мисия.

 

 

Определен е концесионер на морски плаж „Китен-юг“ в община Приморско

След проведен конкурс „Атлиман 2“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас. Концесионерът се задължава да за целия срок на договора за концесия от 10 г. цената за 1 бр. чадър да е в размер до 7 лв. с ДДС, а цената за 1 бр. шезлонг - до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 7.20 на сто без ДДС.

Размерът на годишното концесионно плащане за първата година от срока на концесията е в размер на 187 722,41 лв. с ДДС. Предложени са инвестиции за организация на спортно-развлекателните дейности на морския плаж в размер на 33 240 лв. с ДДС за срока на концесията.

 

Близо 214 000 долара инвестиции се предвиждат за добив на медни руди от  находище Прохорово“

Софийското дружество „Прохорово майнинг” АД ще добива медни руди с попътни компоненти от молибден и злато от находище „Прохорово“, участък „Прохорово“. Концесията се предоставя за срок от 35 години. Очаква се за този срок постъпленията от концесионни плащания да бъдат в размер на около 54.8 млн. долара без ДДС. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ - в случая Тунджа и Нова Загора. Концесионерът предвижда инвестиции през периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност в размер над 214 хил. долара.

За срок от 29 години „Минна компания“ ЕООД – София ще добива лигнитни въглища от находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“, намиращ се на територията на община Сливница, Софийска област. Постъпленията от концесионни плащания за срока на концесията се очаква да достигнат около 5.3 млн. лева без ДДС. Концесионерът предвижда да инвестира над 3 млн. лв.

 

Утвърден е План за действие за 2018 г. в изпълнение на стратегията за учене през целия живот

Допълнителни дейности по ограмотяване на 10 000 възрастни над 16 години е една от мерките, които предвижда Планът за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година. С него ще продължи осигуряването на условия за преход към функционираща национална система за учене през целия живот.

Действията ще бъдат насочени към част от нейните основни инструменти: Европас, Европейския паспорт на уменията, кариерното ориентиране и др. В Плана са включени и приоритетни дейности, свързани с намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите образователната система. Те са насочени към постигане на устойчиви резултати от функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В областта на училищното образование и обучение планът предвижда 2000 ученици да повишат своята информираност за Международното образователно изследване PISA 2018, а 5 000 ученици в VI клас да участват в оценяване за измерване на степента на тяхната четивна грамотност. 1300 учители ще участват в обучение, насочено към прилагане на различни методи за оценяване на учениците в контекста на PISA 2021.

Основният фокус през 2018 г. в областта на професионалното образование и обучение ще продължава да бъде връзката между образованието, обучението, ученето и нуждите на пазара на труда. Повече от 1100 безработни лица, предимно младежи, ще бъдат включени в стажуване и чиракуване, осигурено с финансиране от държавния бюджет. Такива възможности ще се предоставят и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Чрез реализирането на още 70 паралелки за дуално обучение ще продължи да се повишава атрактивността и важността му сред учениците и техните родители, като ще се работи и за засилване ролята на бизнеса в него.

За популяризиране на ученето през целия живот сред всички български граждани за четвърта поредна година ще бъдат организирани национални дни на учене през целия живот, в които се предвижда да вземат участие повече от 300 участници.

Предвижда се да бъде извършена оценка на напредъка при постигането на целите в националната стратегия, свързани с реализиране на политиката за учене през целия живот. Оценяването на напредъка ще бъде осъществено в рамките на мащабен консултативен процес, извършен на областно и национално равнище.

 

 

Одобрен е проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Правителството одобри проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Нормативният акт цели развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, което ще подобри достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, ще създаде условия за повишаване на техния жизнен стандарт и ще намали социалното неравенство.

Законопроектът дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи висока икономическа и социална резултативност. Нормативният акт урежда свързани със социалната и солидарна икономика отношения, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както условията и реда за дейността на социалните предприятия

Чрез законопроекта се регламентира, че субектите на социалната и солидарна икономика са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел и социалните предприятия. Предвижда се да се създаде публичен Национален регистър на социалните предприятия в България, които ще се класифицират в две категории: клас А и клас А+.

Според проекта държавата чрез министъра на труда и социалната политика ще насърчава социалните и солидарните предприятия като им предоставя методическа помощ в търсенето на специализирано финансиране за дейността им, провежда национални обучителни програми за развитие на техния управленски капацитет.

Законопроектът е разработен в изпълнение на Управленската програма на правителството. Социалната и солидарна икономика е форма на предприемачество, водещо до създаване на условия за по-добра взаимосвързаност на индивидуалните и колективни интереси, като преимущество имат социалните пред икономическите цели. Сдружаване в обществена и/или колективна полза, прозрачно управление, независимост от органите на държавната власт, участие на членовете и/или работниците при вземане на решения са основни принципи на социалната и солидарна икономика.

Правителството предлага за децата без право на наследствена пенсия да се отпуска нова месечна семейна помощ

Нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител предвижда законопроектът за промени в Закона за семейни помощи за деца, който беше одобрен от правителството. Предлаганите промени отговарят на потребността за специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството.

Новата месечна семейна помощ ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето. Помощта ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Ако детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й. Предвижда се и възможност за получаване на новата помощ от семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете, когато семейството не получава месечна помощ за отглеждането му съгласно Закона за закрила на детето.

Новата помощ ще се предоставя от 2019 г., като ще се отпуска след доходен тест, а размерът й ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. Помощта ще се отпуска за 12 месеца и ще може да се получава заедно с останалите видове семейни помощи, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по Кодекса за социално осигуряване.

Одобрени са промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Промените целят осъвременяване на разпоредбите на Наредбата и въвеждане на иновативни решения и подходи при отпечатването на ценни книжа. Осигурява се възможност за въвеждане на нови материали при отпечатването на ценни книжа и отпадат несвойствените за Министерството на финансите дейности по доставка и осигуряване на специфични изисквания при съхранението на различни видове материали за печат на издаваните от МФ ценни книжа. С промените не се изключва употребата на специализирана хартия, а се въвежда допълнителна възможност за избор на различен от хартия материал.

 

Променя се Устройственият правилник наМинистерството на икономиката

Правителството одобри изменения в Устройствения правилник на Министерството на икономиката. Предвижда се увеличаване числеността на заместник-министрите на икономиката от двама на трима, за сметка на числеността на Общата администрация и респективно числеността на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

Заместник-министърът ще подпомогне министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на многофункционалните му правомощия.

Предвидено е и отмяна и заличаване на текстове по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което ще осигури съответствие на Устройствения правилник на Министерството на икономиката със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

 

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на МТСП

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел синхронизирането му с Регламент 2016/679 на Европейския парламент за защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни. С измененията се уреждат функциите на длъжностно лице по защита на личните данни с оглед законосъобразното прилагане на нормативните актове в тази област.

С приетите промени се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е повишаване на ефективността на административните процеси, качеството на предоставяните електронни административни услуги и включване на допълнителни дейности, съобразно тяхната функционална компетентност.

Общата численост на МТСП се увеличава с четири щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез намаляване на числеността на Агенцията по заетостта с три щатни бройки и на Националния институт за помирение и арбитраж с една щатна бройка. Направени са промени и с оглед синхронизация на функциите на Инспектората на министерството с последните изменения и допълнения на Закона за администрацията и приетия нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Увеличава се броят на горските инспектори за по-добър контрол

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по горите. Общата численост на персонала в агенцията се увеличава с 5 щатни бройки. С повечето горски инспектори ще се засили контролът по стопанисване, ползване и опазване на горските територии.

С правителственото постановления се променят и наименованията на две дирекции, структурата и числеността им, създава се и нова дирекция.

Съгласно Закона за горите, за нуждите на държавната политика за развитие на горския сектор се провежда национална инвентаризация на горските територии. Новата дирекция „Инвентаризация и планиране“ ще организира изработването на плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари, ще контролира изработването на планове и програми за горските територии.

 

България ще подкрепи предложения на Всемирния пощенски съюз за модернизиране на пощенските услуги

Промени в концепцията за традиционните пощенски услуги ще бъдат обсъждани на извънреден Конгрес на Всемирния пощенски съюз от 3 до 7 септември в Адис Абеба. Правителството одобри позицията и състава на българската делегацията на форума.

На Конгреса ще бъдат разгледани и приети предложения, свързани с усъвършенстването на международните пощенски услуги в рамките на Световната пощенска стратегия през периода 2017-2020 г. Предлаганите промени са мотивирани с необходимостта пощенските оператори да отговорят на новите процеси, свързани с ръста на електронната търговия.

Делегатите ще формулират и основни критерии, свързани с предоставянето на услугите с добавена стойност.

 

Правителството прие законодателната и оперативната си програма до края на годината

Министерският съвет прие законодателната и оперативната си програма за периода 1 юли -31 декември 2018 г.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме през периода, както и планиране на процеса по извършването на оценка на въздействието.

Законодателната и оперативната програма дават информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане. Дават също така възможност за повишаване на прозрачността на процеса по изготвяне и приемане на нормативни актове и създават условия за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове. Включването на проекти в програмите се осъществява след извършена предварителна оценка на въздействието.

Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 26 предложения за законопроекти, като 3 от тях са предложения за нови закони, за които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 32 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

 

Одобрени са резултатите от неформалното заседание на

Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ във формат „Вътрешни работи“

Правителството одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“ във формат „Вътрешни работи“, проведено на 12 и 13 юли в Инсбрук, Австрия.

Министрите са дискутирали управлението на външните граници и миграцията, изграждането на стандарти за работа на полицията в близост до обществото, засилване на сътрудничеството в борбата с контрабандата на мигранти, както и необходимостта от създаване на европейски стандарти за защита на евреите и борбата с антисемитизма.

От страна на Председателството е била направена презентация на Виенския процес и предимствата на работата при подобен модел. Проведена е и работна закуска между ЕС и страните от Източното партньорство, на която е подчертана необходимостта от активно сътрудничество с региона в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Разширява се кръгът от средства за електронна идентификация на гражданите

Правителството прие промени в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, с които най-често използваните средства за електронна идентификация – квалифицираният електронен подпис (КЕП) и персоналният идентификационен код (ПИК), издаван от Националната агенция за приходите или от Националния осигурителен институт, ще се използват пълноценно и след 2018 г. при заявяване и предоставяне на административни услуги по електронен път. 

С удължаването на срока се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги, както и се разширява кръгът от средствата, използвани за електронна идентификация на гражданите. С промяната се регламентира правна възможност при заявяване на електронни административни услуги за електронна идентификация на физически лица, освен ПИК на НАП и НОИ, да се използва и уникалният код за достъп (УКД), издаван от Националната здравноосигурителна каса, след интеграцията им със системата за електронна автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“.

Одобрени са 111,3 млн. лв. допълнителни трансфери за реализиране на значими общински проекти и за ремонт на храмове

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г. в общ размер на 110,9 млн. лв. и 358 хил. лв. за ремонт и довършителни дейности на православни храмове в гр. Варна и гр. Русе.

Разчетени са средства по бюджета на община Пловдив в размер на 9 млн. лв.  за финансиране на изграждането на нова или обновяване на съществуваща културна инфраструктура (художествени галерии, кина, зали за временни експозиции) и за обновяване на друга градска среда (площад „Централен“ и прилежащи културни пространства и др.). Финансираните обекти са в изпълнение на приетата с Решение № 302 на Министерския съвет от 2 юни 2017 г. Многогодишна програма (2015-2019 г.) за подкрепа на избрания за Европейска столица на културата български град.

По бюджета на Столична община е предвиден допълнителен трансфер в размер на 15 млн. лв. за финансиране изграждането на разширение на метрото –  Трета метролиния, етапи І и ІІ, участъка от бул. „Владимир Вазов“ – ЦГЧ – жк „Овча купел“ –  кв. „Горна баня“. Проектът е продължение на изграждащата се Трета метролиния от бул. „Владимир Вазов“ до жк „Овча купел“ със съвместна жп спирка и метростанция на жп линията София-Перник в кв. „Горна баня“ и ново метродепо в кв. „Земляне“.

С постановлението са одобрени средства по бюджетите и на редица други общини, които са предназначени приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа и за реализиране на редица инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общините и по бюджета на Министерския съвет се предоставят за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2018 г. и за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНА­ТА И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2017 Г. ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУР­НОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА КЪМ 29 ЮНИ 2018 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 411 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С МЕР­КИ, АДРЕСИРАЩИ ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВА­ЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, УТВЪРДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТО­ПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГА­ЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2017 Г. И НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕ­РЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ. НАУМ“ ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГО­ПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕАД - СО­ФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГО­ПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД - СОФИЯ, ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧНО ВЪЗМЕЗДНО ПРА­ВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ БЕЗ ПРО­МЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВ­НА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗВЕРИНО, ОБЩИНА МЕЗДРА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КИТЕН – ЮГ“, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - МЕДНИ РУДИ С ПОПЪТНИ КОМПОНЕНТИ ОТ МОЛИБДЕН И ЗЛАТО, ОТ НАХОДИЩЕ „ПРОХОРОВО“, УЧАСТЪК „ПРОХОРОВО“, РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, И ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СЛИВЕН, НА „ПРОХОРОВО МАЙНИНГ“ АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - ТВЪРДИ ГОРИВА - ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА, ОТ НАХОДИЩЕ „АЛДОМИРОВСКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН“, УЧАСТЪК „РАДУЛОВЦИ“, ОБЩИ­НА СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, НА „МИННА КОМПАНИЯ“ ЕООД - СО­ФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ЛИБИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА ЛИБИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯ­ТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛО­ВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРА­ВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВ­ЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТ­РОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 12 И 13 ЮЛИ 2018 Г. В ИНСБРУК.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВ­НО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕД­СТАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ ОТ ДЪНОТО В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА Р. ДУНАВ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕК­ТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите