EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 24.03.2021 г.

24.03.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Министерският съвет прие Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

 

Министерският съвет прие Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025. Документът формира политическата рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграция, за предоставяне на необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България, както и за превенция и противодействие на незаконната миграция.

Стратегията отговаря на нуждите във вътрешно-политически контекст, като надгражда предходен период на действие на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 година). Приемането й следва ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз (ЕС).

В документа са очертани стратегически цели, разработени в детайли и представени в следните основни стратегически компоненти: по-добро управление и изпълнение на политиките за миграцията и убежището; създаване на устойчиви законни пътища за легална миграция в съответствие с правната рамка на ЕС и с оглед привличане на висококвалифицирани граждани на трети страни към ЕС; справедливи и ефикасни правила за предоставяне на убежище; оказване на подкрепа за ефективни политики за интеграция; ефективна политика в областта на връщането и координиран подход на ЕС към връщанията на граждани на трети държави; установяване на рамка за взаимноизгодни партньорства с ключови трети държави на произход и задълбочаване на установени партньорства и др.

В допълнение към основните компоненти, е предложена необходимата рамка за развитие на политиките, свързани с визите, противодействието на незаконната миграция, трафика на хора, грижата за непридружените малолетни и непълнолетни лица и за управление на миграцията при внезапен миграционен натиск и в извънредна ситуация. Предвид, че документът създава обща политическа рамка, в него е заложено разработването на планове за действие по отношение на редица области на обществения живот, при отчитане на тяхната специфика, интензитет и взаимна обвързаност.

Очакваните резултати от приемането на Стратегията са: постигане на по-добро управление на легалната миграцията, по-успешна и трайна интеграция на законно пребиваващите в Република България чужденци и по-ефективно противодействие на незаконните миграционни потоци; укрепване на доверието на гражданското общество в работата на институциите; повишаването на капацитета на националните органи, които работят в областта на миграцията; засилване на сътрудничеството между институциите на национално ниво и с международни организации и неправителствения сектор, както и на партньорството с трети страни.

 

Одобрени са 6 национални програми за развитието на образованието за 2021 година

 

Министерският съвет одобри още 6 национални програми, които изпълняват основни приоритети за повишаване качеството и достъпа до образование, за допълнителна личностна подкрепа за всяко дете и за развитие на образованието зад граница.

През тази година е заложена нова програма за професионалното образование и обучение с бюджет от 2,6 млн. лева. Чрез нея ще се финансира закупуване на оборудване на специализирани учебни кабинети, ремонти и обзавеждане, ще бъдат закупени учебни видеофилми и софтуер. Предвиждат се и средства за транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда. Предвидени са обучения за учители, разработване 10 електронни помагала по специални предмети, както и изготвяне на учебни програми национални изпитни програми за професионално образование и обучение.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера" е надградена с нов модул и ще се изпълнява с наименование „Обучение за ИТ умения и кариера". През тази година е заложено разработване й осъвременяване на учебно съдържание за учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии. Ще се организират и обучения на ученици - учебни практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии. Чрез програмата вече няколко години успешно се осигурява обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист".

Националната програма „Роден език и култура зад граница" с бюджет от 2 108 000 лв. подкрепя проекти, свързани с подпомагане на обучението по български език и литература, по история и по география на България за децата от предучилищна възраст и за учениците от I до XII клас, както и на обучението на учители от българските неделни училища в чужбина. Предвижда се създаване на електронна база данни с тестови задачи по български език. Получилите сертификат за владеене на езика ще имат възможност да продължат образованието и обучението си в училища в България при завръщане в родината. Ще се подкрепят проекти за партньорства между неделни училища в чужбина и училища в страната ни, както и обмен на училищни практики и обогатяване на знанията по български език, история и география на България на учениците от българските неделни училища. По тази програма ще бъдат създадени условия за стопанисване на къщата на Христо Ботев в село Задунаевка, Украйна, както и за популяризиране на делото и връзката на Ботев с бесарабските българи. Планирано е къщата да бъде превърната в образователен център, в който ще се обучават децата от българските неделни училища в
Украйна.

За поредна година по програмата „Без свободен час" ще се изплащат
възнаграждения на учители в училища и детски градини, които заместват свои колеги в отпуск, като има и отделен модул за педагогически специалисти, които провеждат обучение от разстояние от домовете си. 37 лв. с включени дължими осигуровки ще се изплащат за компенсиране на разходи за консумативи при обучение от разстояние в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, въведено извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес. По програмата за един учебен/астрономически час на училището, ЦСОП или на детската градина се възстановяват до 10.50 лв., което включва и дължими осигуровки за учител, когато замества в училище и детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. 12.50 лв. лекторски се изплащат, когато учител замества в друго населено място.

По програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование" ще се финансира създаването на съвременни кабинети за работа на децата и учениците в различни направления - науки, технологии, изкуства, спорт, като целта е постигане на ефективен образователен процес в центровете за подкрепа за личностно развитие. Ще се финансира закупуване на съвременно и модерно обзавеждане на помещения за занимания по интереси и за материали.

Нова програма е свързана с патриотичното възпитание - за изследване на историческото минало на българската армия, която е ориентирана към патриотичното възпитание и гражданското образование на учениците. Дейностите ще се изпълняват съвместно с Министерството на отбраната.

 

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ беше признато за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като акцентът е защита на правата и отстояване на интересите на децата и младежите с увреден слух и техните родители и тяхното пълноценно приобщаване в обществото.

 

Създава се нова община Обзор в област Бургас

 

Министерският съвет прие решение за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас. Новата община ще включва следните населени места - гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Козница, с. Паницово, с. Приселци и с. Раковсково.

С извършването на тази административно-териториална промяна се цели да се създадат по-благоприятни условия за задоволяване на ежедневните потребности на населението от административни, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги, както и осъществяване на по-ефективно и ефикасно управление на територията на населените места, обхванати от инициативата за създаване на новата община.

Административно-териториалната промяна ще влезе в сила от деня на обнародването на Указа на президента в Държавен вестник, като общият брой на общините ще стане 266.

 

Правителството актуализира програмата на Преброяване 2021

 

Министерският съвет измени свое Решение № 717 от 2 декември 2019 г., с което е одобрена Програмата на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Сроковете и периодите в Програмата на преброяването са приведени в съответствие с Решение № 61 от 21 януари 2021 г., съгласно което преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.

Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

 

Правителството одобри присъединяването на България към европейските инициативи в областта на водорода

 

България се присъединява към координираните усилия на другите държави-членки за насърчаване на водородните технологии и развитие на водородната икономика. Реализацията на тези намерения може да допринесе за решаването на проблеми както въглеродната и енергийна интензивност на българската индустрия, а също за създаването на нови устойчиви работни места в духа на европейските зелени и дигитални амбиции.

Това ще се осъществи с общите координирани усилия на ключови държавни институции, академични среди и индустрията. Предвижда се министърът на икономиката да координира политиката в областта на водорода и съвместно с министъра на енергетиката, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на образованието и науката и председателя на Държавна агенция за научни изследвания и иновации да подготвят Национална водородна концепция в Република България.

 

Одобрени са промени в Координационния съвет за подготовка на страната ни за членство в еврозоната

 

Със свое постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. С тях Координационният съвет (Съветът) ще може по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяването на практическата подготовка за присъединяване към еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби за функциите на Съвета, като целта е осигуряването на качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото в страната.

Заради ключовата роля на Българската народна банка в процеса на подготовка за членство в еврозоната, промените предвиждат управителят й да заеме поста на съпредседател на Координационния съвет, заедно с министъра на финансите, а финансовият министър остава национален координатор в процеса. Има промени във функциите и ръководството на работните групи към Съвета, които са отговорни за координацията и осъществяването на подготовката за еврозоната, най-вече в областта на банковия финансов сектор - напр. в рамките на работна група „Пари, платежна инфраструктура" се създават три подгрупи, ръководени от тримата подуправители на БНБ. Останалите изменения в работните групи са за осигуряването на по-голямо съответствие с настоящите потребности при подготовката за еврочленство.

Съветът ще се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност, създаден по Закона за Комисията за финансов надзор, за дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

Предвидено е до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото, с индикативен срок за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г.

 

40 милиона лева е държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите за 2021 г.

 

Държавната гаранция за нови кредити за студентите и докторантите ще бъде в размер на до 40 млн. лева през 2021 г., реши правителството. Чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти държавата оказва подкрепа като гарантира главниците и лихвите по задълженията на тези, които нямат възможност да покрият разходите си за обучение и издръжката във висшите училища. Договорените кредити са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.

Основната цел на кредитирането на висшето образование е предоставянето на финансова подкрепа на обучаващите се, за да продължат образованието си в университетите. Студентските кредити помагат за преодоляване на финансовите затруднения, пред които са изправени някои младежи или могат да възникнат по време на следването. В периода от 2010 до 2020 г. типови договори за кредитиране на студенти и докторанти са сключени с осем частни банки.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" за 2021 г. В размер на 7 млн. лв.

Приемането на правителственото постановление е свързано с необходимостта от закупуване на допълнителни количества държавен резерв, представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, с цел адекватна реакция на съвременните нужди за борба с вирусни епидемии и други зарази.

 

Увеличава се капиталът на „Терем-Холдинг" ЕАД с непарична вноска

 

Министерският съвет прие Решение за увеличаване на капитала на „Терем-Холдинг" ЕАД, гр. София, със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени в управление на Министерство на отбраната. Поземлените имоти се намират в град София. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната.

 

Правителството отпусна 52 млн. лв. по бюджета на МТСП за изплащането на помощта за семействата с деца до 14 години

 

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 52 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за изплащане на месечни помощи за семейства с деца до 14 години при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, които поради затварянето на училища, детски ясла и градини заради COVID-19 са принудени да останат вкъщи.

Средствата ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2021 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С Решение на правителството община Белово получава правото на собственост върху държавни имоти с площ 7264 кв. м в землището на село Дъбравите. Те са необходими за изпълнение на проект за закриване и рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци в местност „Вучата могила", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението.

Министерският съвет предостави правото на управление върху имот - публична държавна собственост на Агенция „Пътна инфраструктура" за нуждите на Национално тол управление. Имотът се намира в с. Момин сбор, община Велико Търново и представлява двуетажна сграда със застроена площ 149 кв. м.

„БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще продаде чрез пряко договаряне двадесет и два апартамента. Те се намират в гр. Русе и тяхната продажба ще се осъществи с настанените в тях наематели. С продажбата на недвижимите имоти, „БДЖ-Товарни превози" ЕООД ще се разпореди възмездно с активи, които не са необходими за дейността на дружеството и от управлението на които няма съществена икономическа полза.

За публична държавна собственост бяха обявени седем имота, разположени на територията на с. Нови хан, община Елин Пелин, област София. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември”.

Министерският съвет прие и решение за даване на съгласие и определяне на условия и ред за учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на отбраната. Предмет учредяването на правото на строеж е поземлен имот,
намиращ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Източен",
бул. „Освобождение", с площ 9660 кв. м. С реализиране на процедурата по отстъпено право на строеж ще се осигурят жилища в гр. Пловдив, необходими за военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната.

Ловчанската Света Митрополия получава правото да ползва безвъзмездно имот - частна държавна собственост на ул. „Хан Кубрат" № 1 в гр. Ловеч, с площ 8590 кв. м, заедно с построените в него 8 сгради.За срок от 10 години имотът ще бъде ползван за обособяване на духовно-просветен център за религиозно ограмотяване, духовно усъвършенстване и разпространение на християнските ценности, пряк израз на основната дейност на църквата. Целта е центърът да се превърне в духовно средище и място за просвещение и утвърждаване на християнската вяра.

Поради отпаднала необходимост, правителството отнема от Министерството на земеделието, храните и горите два терена - публична държавна собственост в местност „Остров Белене", община Белене и ги предоставя за управление на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Имотите са част от поддържан резерват „Персински блата" и представляват обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии цялостното управление, опазване, охрана и контрол на поддържаните резервати се осъществява от МОСВ.

С решение на Министерския съвет от Министерството на земеделието, храните и горите, поради отпаднала необходимост, се отнема правото на управление върху имоти в област Пловдив и техният статут се променя от публична държавна на частна държавна собственост. Имотите представляват три сгради в гр. Куклен, терен с две сгради в с. Войнягово, терен със сграда в с. Чешнегирово и терен с две сгради в с. Домлян. Те преминават в управление на областния управител на област Пловдив.

Министерският съвет прие също Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост и за даване на съгласие за внасянето им като непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов" ЕАД. Имотите не се ползват и не са необходими за дейността на Министерството на здравеопазването, но ще осигурят възможност болницата да изгради външна аварийна противопожарна стълба и съоръжение за достъпна среда на хора с увреждания към евакуационната стълба.

 

България и Грузия ще задълбочат сътрудничеството си в областта на културата

 

Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Грузия за периода 2021-2023 г. Настоящият проект на Програма за сътрудничество в областта на културата е изготвен в съответствие със Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието, подписана на 19 януари 1995 г. в София. Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Грузия в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, превода и публикуването на творби на писатели от другата страна, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването, на културното наследство и сътрудничеството за защита на авторските права в областта на художествената, образователната и научна литература съгласно законодателството на страните. Програмата насърчава и сътрудничеството в областта на филмовата индустрия чрез установяване на преки контакти със съответните заинтересувани институции, като се обмислят и възможности за съвместни филмови проекти.

 

България цели привличане на нови инвестиции в рамките на инициативата „Три морета“

 

Правителството одобри разширена позиция, оформяща приоритетите на българското домакинство на инициативата „Три морета".

Основната цел на България по време на председателството през 2021г. ще бъде привличането на нови инвестиции и партньори от страните в Централна и Източна Европа. В тази връзка предстои организирането на бизнес форум, който да свърже регионални компании и чуждестранни инвеститори. Това се посочва в част от позицията, внесена от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, в качеството й на национален координатор на „Три морета".

Приоритет за страната ни е осигуряването на допълнително финансиране от Европейския съюз за изпълнение на проектите по линията "Север-Юг", които целят подобряване на транспортна, енергийна и дигитална свързаност между страните от Централна и Източна Европа. В тази връзка България ще се фокусира върху цифровизацията на железопътния транспорт в региона като проект с висока добавена стойност.

 

Правителството прие резултатите от неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС

 

Правителството прие резултатите от проведената на 2 март в гр. Брюксел, Белгия, неформална видео конференция на министрите на външните работи/търговията на ЕС. Министрите обсъдиха публикуваното на 18 февруари съобщение на Европейската комисия за прегледа на търговската политика, отчитайки необходимостта от фундаментални промени в търговската политика и нейното адаптиране към новите условия, измененията в отношенията САЩ-Китай, глобалните вериги на стойността, концепцията за отворена стратегическа автономия и др. Подчертано бе значението на елементите на зелен и дигитален преход и икономическа трансформация, както и на реформата на СТО като център на многостранната търговска система.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Созопол - запад"

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж “Созопол - запад", община Созопол, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да с 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 13 576,99 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Созопол - запад", община Созопол, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Минимум 797 500 щатски долара ще бъдат вложени в търсещо – проучвателни дейности в площ „Крумовица“

 

„Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Крумовица", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД ще вложи минимум 797.5 хил. щатски долара в търсещо-проучвателните дейности.

Съгласно друго правителствено решение ЕТ „Лина-07-Владимир Иванов", с. Кирково ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, област Кърджали. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 28.5 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Правителството одобри 1 680 689 лв. във връзка с изграждането на 4 детски градини

 

Министерският съвет одобри 1 680 689 лв. за финансиране на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по стартирали проекти на общините Бургас и Костинброд.

1 656 831 лева се отпускат на община Костинброд за строеж на детска градина за шест групи в град Костинброд, както и за пристрояване и реконструкция на детска градина "Виолина" в село Петърч.

Община Бургас ще получи 23 858 лева за дейности, свързани с изграждане на две нови сгради за филиали на детски градини в бургаския комплекс „Братя Миладинови" и в кв."Горно Езерово".

Чрез Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. се цели да се осигури финансиране за подобряване на материалната база на образователните институции, която да гарантира здравословни и качествени условия на обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Също така изпълнението на програмата е насочено към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в страната, с което ще се намали недостигът на свободни места в тях и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и предвиденото в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден.

Общо 136 проекта бяха одобрени миналата година, след като правителството прие програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева.

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). От бюджета на Министерството на икономиката на Община Бургас ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура: Нова улица с дължина 500 м. в Промишлена зона „Север", гр. Бургас.

Изграждането на нова улица ще подобри значително транспортното обслужване на зоната, тъй като ще осигури директен вход/изход от и към главен път I-6 София-Бургас. По този начин ще се стимулират инвестициите в този участък, като същевременно с това се облекчи трафика, който влиза през входното кръгово кръстовище на града и което е основната връзка на транзитния трафик с Южното Черноморие и с турската граница. Изграждането на инфраструктурата ще повиши качеството на транспортните комуникации, ще подобри транспортното обслужване, ще доведе до благоприятни условия за развитие на бизнеса. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и мозък", гр. Бургас на „Търговска лига - глобален аптечен център“ АД.

 

Правителството одобри Меморандум за разбирателство с „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД за изпълнение на приоритетен инвестиционен проект

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК". Ще бъде създадена и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта. Той предвижда изграждане на многофункционален комплекс за почивка, възстановяване и спорт с национално значение за развитието и популяризирането на голфа като масов спорт сред местната общност и в страната. Предвидено е голф игрището към комплекса да представлява уникално по рода си спортно съоръжение на международно ниво, проектирано като парков тип, за да е достъпно за всички. Комплексът ще бъде изграден в с. Горни Окол, община Самоков, върху имот собственост на „ГОЛФ ОКОЛ" ЕАД. Размерът на инвестицията е 107 320 000 лв. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта е 215.

 

Определен е концесионер на морски плаж

„Кранево – север

 

Определен е концесионер на морски плаж „Кранево - север", община Балчик, област Добрич. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Албена" АД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 6 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 6 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 7,80 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 50 555 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 301 470 лв. с ДДС.

 

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите

 

България и Израел ще си сътрудничат в областта на водите. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителствата на двете държави, като основа за водене на преговори. Целта е да се подобри управлението на водния сектор в страната, като се очаква висок икономически и екологичен ефект.

България разполага с ВиК мрежа, която е дълга над 90 000 км и голяма част от нея вече е силно амортизирана. Необходимо е намиране на нови възможности за питейно битово-водоснабдяване за регионите с ограничени ресурси, както и решаване на проблемите, свързани с климатичните промени, без да се надвиши прагът на социална поносимост на цената на услугите. Отрасълът се нуждае както от проучване на добри практики и модели за управление, така и от усвояване на авангардни технологии. Водеща в този аспект е Държавата Израел, която е еталон за ефективно използване на водните ресурси чрез добра организация и широко приложение на новите технологии.

Споразумението ще бъде стъпка към изпълнение на Резолюция A/RES/70/1 на ООН относно целите за устойчиво развитие и по-конкретно Цел 6: Гарантиране на наличност и устойчиво управление на водите и канализация за всички.

 

Одобрен е проект на Меморан­дум за разбирателство между правителството на Република България и „Майкрософт Бъл­гария

 

Министерският съвет одобри проект на Меморан­дум за разбирателство между правителството на Република България и „Майкрософт Бъл­гария”.

Страните се споразумяха  да се  сключи необвързващо споразумение за разбирателство и стратегическо сътрудничество в областта на дигитална трансформация, образование и цифровата грамотност, повишаване на квалификацията и преквалификация на кадрите за устойчиво бъдеще, сътрудничество за насърчаване и внедряване на модерни технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, предпоставка за икономически и технологичен растеж.

Всички тези приоритети изцяло кореспондират с целите на държавата относно дигиталната трансформация на икономиката за периода 2021 - 2025г.

 

Правителството ще проучва условията за изграждане на облачен регион за публични дигитални услуги

 

Министерският съвет възложи със свое решение на "Информационно обслужване" АД да предприеме проучване на техническите условия и възможности за изграждане на нов облачен регион за публични дигитални услуги.

Дружеството ще разгледа в детайл и условията за използване на публични облачни услуги паралелно с развиването на Държавния частен облак, след което ще докладва резултатите от проучването си на Министерския съвет.

 

Променя се утвърдения максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети по бюджета на ДАНС

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Извършена е промяна на утвърдения с чл. 26, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност" максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., със сума в размер 39 800 000 лв.

 

Прецизират се методите и правилата за вземане на проби на бързо замразените храни

 

Прецизират се методите и правилата за вземане на проби на бързо замразените храни. Това е записано в Наредба за изискванията към бързо замразените храни, приета с Постановление от Министерски съвет. С измененията се запазват всички съществуващи изисквания към тези храни, като текстовете се прецизират. Сред тях са изискванията към производството, температурата при транспорт и съхранение, начините за етикетиране и обозначаването им. В нормативния акт са регламентирани и спецификациите за производството на бързо замразените храни, както и условията за етикетирането им, за да бъдат предлагани на пазара. Измененията в Наредбата са съобразени с европейското и национално законодателството.

 

Легитимността на документите за професионална квалификация ще се проверява в публичен регистър

 

Публичен регистър на издадените от центровете за професионално обучение документи ще позволи на гражданите, бизнеса и институциите да извършват надеждни проверки на легитимността на документите за професионална квалификация, за проведено професионално обучение и за валидирани компетентности. Те ще могат да се извършват по електронен път по фабричните номера на съответните документи.

Създаването на регистъра се регламентира с промени в Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Поддържането и надграждането на информационната система на НАПОО с цел предоставяне на електронни услуги, осъществяване на проверки на документи и удостоверяване на обстоятелства по служебен път (вкл. и изцяло автоматизирано), предоставяне на вече събрани или създадени данни на други заинтересовани институции, изцяло са в изпълнение на Закона за електронно управление.

В подкрепа на бизнеса се облекчава процедурата по лицензиране на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране. Агенцията ще получава част от необходимите й документи по служебен път, например съдебните удостоверения за актуално състояние.Регламентират се изисквания, процедури, формуляри и образци на документи, необходими за лицензиране, както и редът за осъществяване на последващ контрол на центровете.

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите

 

Със свое постановление Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите. С тях се актуализират правомощията на министъра на финансите и функциите на
дирекциите „Бюджет", „Икономическа и финансова политика", „Държавни разходи", „Държавни помощи и реален сектор", „Национален фонд" и „Правна".

Основната цел на предприетите промени е прецизиране и привеждане в съответствие на изпълняваните дейности с действащи законови разпоредби и актове на Министерския съвет.

Създава се и уредба за назначаване на служител по мрежова и информационна сигурност на пряко подчинение на министъра на финансите. По този начин ще се постигане по-високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Министерството на финансите, както и оптимизиране на организацията, разделяне и разпределяне на функции с цел изпълнение на нормативно определените изисквания.

Промените са свързани и със създаването на Одитен комитет и Комитет по риска, засягат и ангажиментите на ръководителите на звена по отношение упражняването на предварителен, текущ и последващ контрол съобразно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и актуализираната методология по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор.

 

Нова Наредба определя начина на съхраняване и използване на ценни електронни документи в държавните архиви

 

Кабинетът прие Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви. Документът доразвива разпоредбите на Закона за Националния архивен фонд относно условията и реда за съхранение и използване на ценните е-документи. В приетата Наредба са определени и изключенията - електронни документи, съдържащи класифицирана информация и дигитални копия на документи на хартиен носител. Дейностите по Наредбата ще се осъществяват от Държавна агенция "Архиви".

Публичният достъп и използването на ценни е-документи от потребителите на архивна информация ще се осигурява от Държавна агенция "Архиви" чрез информационна система за електронно архивиране на място в архивите (в читални) или извън архивите (online режим). Предвижда се системата, финансирана по Оперативна програма „Добро управление", да бъде внедрена до 01.01.2024 г. Системата ще осигурява приемането, съхранението, достъпа и използването и на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история. Осигуряването на публичен достъп до съхраняваните ценни електронни документи ще гарантира правото на гражданите за достъп до информация в цифрова форма.

С приетата Наредба ще се регламентира редът за опазване, съхраняване, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви с цел запазване на исторически свидетелства за бъдещите поколения. Ще се разширят възможностите за предоставянето на съвременни е-услуги в интерес на гражданите и бизнеса чрез поддържане на модерна и ефективна администрация.

 

Областният управител ще координира и контролира административните структури на изпълнителната власт по административното обслужване на

територията на областта

 

С промени в Наредбата за административното обслужване, приети днес от Министерския съвет, се определят конкретните средства и механизми за осъществяване на координацията и контрола от областният управител върху дейността по административно обслужване на територията на съответната област - за териториалните звена на централната администрация, общинските администрации и за специализираните териториални администрации. Създават се единни правила за координация и контрол за качеството на административното обслужване. Приетите мерки са в изпълнение на правителствения приоритет за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Столична община за доставка и монтаж на преградни врати за метростанции от 1-ви и 2-ри метродиаметър, а също и за придобиване и основен ремонт на метровлакове. Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 година.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Европейския съвет

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се про­веде на 25 и 26 март чрез видеоконферентна връзка.

Лидерите на държавите-членки от Европейския съюз ще направят преглед на актуалната епидемична обстановка и координираните действия в отговор на пандемията. Акцент на срещата ще бъде поставен върху ускоряване процеса на одобряване, производство и разпространение на ваксините, както и на имунизационните кампании в отделните страни. Ще се дискутира също предложението на Европейската комисия за т.нар. „дигитален зелен сертификат“, а както и механизмът за споделяне на ваксини с трети държави.

Членовете на Европейския съвет ще дадат насоки за постигане на силен, устойчив и напълно функциониращ Единен пазар, за засилване на конкурентоспособността и устойчивостта на индустрията на общността, както и за ускоряване на зеления и цифровия преход. Друга от темите за обсъждане е необходимостта от укрепване на цифровия суверенитет на Европейския съюз. Наред с това ще се дискутират и възможностите за справяне с данъчните предизвикателства, свързани с цифровизацията на икономиката.

Предстои държавните и правителствени ръководители да обменят вижданията си и по външнополитически въпроси. Сред тях са отношенията ЕС-Русия и актуалните развития в между ЕС с Турция и Източното Средиземноморие.

След края заседанието е предвидена среща на върха на страните от Еврозоната в приобщаващ формат. Основна тема на дискусията ще бъде международната роля на еврото.

 

 Допълнителни 24,6 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се насочат към запазване на заетостта

 

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 0,95 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се осигурят 24 612 132 лв., което ще даде възможност да бъдат предприети навременни действия за подкрепа на заетите лица.

Допълнителен финансов ресурс ще бъде насочен към операция "Запази ме". По нея се предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност в резултат от наложените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -19.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020.

С друго правителствено постановление Министерският съвет одобри увеличение на утвърдения по бюджета на Министерството на туризма с чл.21, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г." със сума в размер на 51 000 000 лв. и на показател „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г." със сума в размер на 51 000 000 лв.

Увеличението ще позволи на Министерството на туризма да поема ангажименти и да трупа задължения през 2021 г. във връзка с изплащане на държавната помощ за туроператори и туристически агенти, при спазване на разпоредбите на чл. 26а, ал. 3 от Закона,за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и на неговото изменение със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн. в ДВ бр.23 от 2021 г.).

Сумата от 51 000 000 лв. е предоставена по бюджета на Министерството на туризма с Постановление № 380 на Министерския съвет от 18 декември 2020 г., а отпускането на държавната помощ за туроператори и туристически агенти ще допринесе за предотвратяването на фалити на икономически оператори, които са част от икономиката на България и ще бъдат удовлетворени и защитени българските потребители, които поради пандемията не са могли да осъществят планираните пътувания. Подпомагането на туроператорите по този начин е възможност да се запази изградената във времето и функционираща добре до настъпването на пандемията инфраструктура на туристическото предлагане.

 

Направена е промяна в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 година

Правителството одобри Постановление за изменение на Постановление № 41 на Министерския съвет от 4 февруари 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

С него се предвижда, по предложение на Министерството на външните работи и Министерството на здравеопазването, съгласувано с Централната избирателна комисия, да се коригира одобрената от правителството план-сметка, като бъдат одобрени допълнителни средства по бюджета на Министерството на външните работи в размер на 1,21 млн. лева. Средствата са необходими основно за обезпечаване на изборния процес на база образуваните 465 избирателни секции извън страната, както и за обезпечаване на мерките зад граница свързани с превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19, съгласно предписанията, изискванията и здравните протоколи на местните власти по места.

Необходимите допълнителни средства се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за произвеждането на избори през 2021 г. и за сметка намаление на средства одобрени по бюджета на Министерството на здравеопазването.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на КПКОНПИ за 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г., в размер на 1,08 млн. лв., за финансиране на кадровото осигуряване на администрацията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 година.

С тези средства ще се финализират действията по пълноценно кадрово осигуряване на администрацията на Комисията и създаване на териториални звена на дирекция „Противодействие на корупцията" по седалищата на апелативните райони, както и кадровото им осигуряване. Тези приоритети са заложени в Решение на Министерския съвет № 806/2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 година.

Допълнителните разходи се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 година.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО МИГРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2025.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ" ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИ­ТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ПРОМЯНА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУР­ГАС, И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ОБЩИНА С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ОБЗОР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 717 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕ­ТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ВОДОРОДА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА 2021 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕН­НОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ТЕРЕМ - ХОЛ­ДИНГ" ЕАД - СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПО­ЛИТИКА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА НУЖДИТЕ НА „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВ­ЛЕНИЕ".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУД­НИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗО­ВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА ГРУЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗШИРЕНА ПОЗИЦИЯ НА ПРА­ВИТЕЛСТВОТО И ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ МИНИСТЕРСТВА И ИНСТИТУЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СРЕЩИ И ФОРУМИ В РАМКИТЕ НА ДО­МАКИНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ИНИЦИАТИВАТА „ТРИ МО­РЕТА" ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 2 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СОЗОПОЛ - ЗАПАД", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБ­ЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КРУМОВИЦА", РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛОЗИНКА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛОЗЕНГРАДЦИ, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД - СО­ФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СО­ФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ”.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪР­ДЕНИЯ С ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕН­ЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГ­РАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНС­ТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАН­СИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК­ТУРА, ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ТЪРГОВСКА ЛИ­ГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИ­ОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВ­НО ЛЕЧЕНИЕ „СЪРЦЕ И МОЗЪК” - БУРГАС.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГОЛФ ОКОЛ” ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК”, И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОКОЛ ЛЕЙК ПАРК”.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - СЕВЕР”, ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВОДИТЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕ­ЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧ­РЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪР­ХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВ­ЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ­БРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАН­ДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „МАЙКРОСОФТ БЪЛ­ГАРИЯ”.

Внасят: министърът на образованието и науката;

министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ ОБЛАЧЕН РЕГИОН ЗА ПОМЕЩАВАНЕ НА ПУБЛИЧ­НИ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ ПАРАЛЕЛНО С РАЗВИ­ВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ХИБРИДЕН ЧАСТЕН ОБЛАК.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИ­ЯТА КЪМ БЪРЗО ЗАМРАЗЕНИТЕ ХРАНИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИО­НАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПАЗВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕННИ ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 25 И 26 МАРТ 2021 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И ИНИЦИА­ТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТА­ВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 0,95 НА СТО НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИ В БОРБАТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗ-ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ЛОВЧАНСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. И НА МАКСИМАЛ­НИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИ­ТАЛА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД - СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на здравеопазването