EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 23.08.2023 г.

23.08.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Деньо Денев е определен за зам.-председател на ДАНС

 

Правителството прие решение, с което определя Деньо Денев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ за срок от 5 години, считано от 29 август 2023 г. Към момента Денев заема същата длъжност, довършвайки мандата на досегашния заместник-председател на държавата агенция.

 

 

Правителството прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври

 

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Правителството възлага на министъра на вътрешните работи координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно- техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Министърът на вътрешните работи следва да организира и изпълнението на дейностите от компетентността на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Съгласно правителственото решение министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите, съгласувана с Централната избирателна комисия, както и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци, а министърът на правосъдието ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода. На министъра на правосъдието се възлага също да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс. Министърът на електронното управление следва да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс.

Решението на Министерския съвет предвижда също така министърът на вътрешните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на електронното управление и министърът на правосъдието да информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

 

Правителството прие Национален план за противодействие на тероризма

 

Министерският съвет прие Национален план за противодействие на тероризма. Документът е разработен в съответствие с изведения основен приоритет за България и Европа - борбата с тероризма и ефективното му противодействие. Отчетено е, че тероризмът, който води до насилие, е все по-голямо и променящо се предизвикателство, което изисква нови и широкообхватни отговори - от действия във връзка с непосредствени заплахи за сигурността до мерки по отношение на факторите в неговата основа.

В отговор на това предизвикателство и изведената необходимост от актуализирането на съществуващия до момента Национален план, със заповед на министър-председателя на България, бе сформирана междуведомствена работна група. В нея участваха представители на министерствата на: вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, транспорта и съобщенията, електронно управление, енергетиката, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройство, земеделието, околната среда и водите, а също така на Върховната касационна и на Софийската градска прокуратури, на Държавните агенции „Разузнаване“ и „Национална сигурност“, на Агенцията за ядрено регулиране, Националната служба за охрана, Столичната община и Областната администрация на област София, както и Секретариата на Съвета по сигурността към МС.

Разработеният и приет от МС документ няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.

 

 

Правителството предлага полковник Петьо Петров да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи полковник Петьо Петров за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“, считано от 28.08.2023 година до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

 

 

Акредитация на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан и за Туркменистан

 

Министерският съвет на Република България прие днес решение, с което се отправя предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Туркменистан и за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан и за извънреден и пълномощен посланик в Туркменистан със седалище в гр. Баку, Република Азербайджан.

Мандатът на последния наш посланик в Република Азербайджан г-н Николай Янков, който бе допълнително акредитиран в Туркменистан със седалище в азербайджанската столица, приключи през ноември 2022 г.

След получаването на агреман от азербайджанската страна, с Указ № 264 от 23.11.2022 г. на Президента на Република България за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Азербайджан бе назначен г-н Руслан Стоянов. Посланик Стоянов връчи акредитивните си писма на президента на Република Азербайджан на 7 март 2023 г.

Допълнителното му акредитиране като извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Туркменистан ще позволи по-ефективно да се осъществява дипломатическото представителство на Република България пред туркменистанските власти и да бъдат защитавани българските интереси в Туркменистан.

 

Одобрен е график за преобразуването на Държавното предприятие „Българо- германски център за професионално обучение“

 

Правителството одобри график на действията по преобразуване на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) в административна структура. Тя ще е част от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика.

Графикът за преструктуриране на предприятието се приема в изпълнение на Решение на Министерския съвет за приемане на Програмата за преобразуване на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия.

Преобразуването на ДП БГЦПО е свързано и с изпълнението на предвидената в Националния план за възстановяване и устойчивост реформа за подобряване на рамката за управление на държавните предприятия. Основната й цел е да се подобри управлението на държавните предприятия чрез приемане от Министерския съвет на политика за държавната собственост.

 

 

Въвеждат се облекчения за кандидат-студенти от българска народност от седем държави

 

Граждани от българска народност от седем държави ще могат да кандидатстват в български висши училища, независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване у нас.

Това предвижда прието от правителството изменение в Постановление № 103, което регламентира реда за прием на студенти от българската диаспора в Албания, Казахстан, Косово, Молдова, Северна Македония, Сърбия и Украйна. В този акт се регламентира образователната дейност сред българите в чужбина.

С промяната се предвижда освобождаване от такси за кандидатстване и за обучение на приетите по реда на Постановлението докторанти от посочените 7 държави.

В друго Постановление - № 228, по което се приемат граждани на Република Северна Македония, се въвеждат промени, с които за първи път в нормативния акт се регламентират организацията и координацията на приема на студентите и докторантите. Студентите се приемат чрез конкурс по документи или чрез един или няколко изпита в зависимост от специалността, за която кандидатстват. Изпитите се провеждат от МОН.

 

НЕК ЕАД ще може да сключи договор с Атомстройекспорт за техническо ръководство при преконсервация на оборудване с дълъг цикъл на производство

 

„Националната електрическа компания“ (НЕК) ЕАД ще може да продължи да извършва преконсервация на доставеното оборудване за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене под техническото ръководство на производителя Атомстройекспорт. Това става възможно след като Министерският съвет одобри на днешното си заседание изключение от регламента, въвеждащ ограничителни мерки заради действията на Русия в Украйна.

Преконсервационни дейности се извършват на площадката на АЕЦ Белене и в момента, като целта им е да гарантират запазване на състоянието на оборудването в съответствие с изискванията на производителя. Действащият в момента договор за техническо ръководство при преконсервация на оборудване с дълъг цикъл на производство приключва на 31 декември 2023 г. Продължаването на договора ще бъде осъществено в съответствие със Закона за обществените поръчки.

 

България ще предостави нова хуманитарна помощ за Украйна

 

България ще предостави нова хуманитарна помощ за Украйна в размер на 293 376 лева, която да подпомогне страната за справяне с тежката хуманитарна обстановка в резултат на продължаващата руска агресия, реши правителството на днешното си заседание. Решението е потвърждение на последователната позиция на страната ни в подкрепа на усилията на ЕС и международната общност за облекчаване на страданията и подпомагане на украинското население.

Хуманитарната помощ ще бъде разпределена на три равни вноски към Хуманитарния фонд за Украйна/Бюрото на ООН на координиране на хуманитарните дейности (ОСН), Детския фонд на ООН и Международния комитет на Червения кръст (тематичен апел за хора с увреждания). Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията

 

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г. в размер на 1 569 100 лв. Те се отпускат за защита правата на държавата като акционер в „Международен панаир Пловдив“ АД, в изпълнение на Решение № 471 на Министерския съвет от 13 юли 2023 г.

 

Министърът на вътрешните работи ще издаде разрешение за сключване на договор за продажба на енергиен обект

 

Правителството прие решение, с което дава правото на министъра на вършените работи, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД, да издаде разрешение за сключване на договор за продажба чрез пряко договаряне на площадков енергиен обект - сграда и трайно прикрепено към нея енергийно съоръжение, собственост на търговското дружество, изградено във варненския к.к. „Чайка“. В разрешението, освен подробна информация за съответния имот, се визира и изискването сключването на договора за продажба чрез пряко договаряне да се извърши с „Електроразпределение Север“ АД на цена не по- ниска от определената пазарна стойност от 50 730 лв., съгласно Доклад, издаден за целта от „Велинов консулт“ ЕООД-Варна.

Съгласно разпоредба в чл. 30, ал.1, т. 9 от ППЗПП с разрешение на органа, упражняващ правата на държавата в публичните предприятия, сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, както и учредяването на вещни права може да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител и след разрешение на МС.

Изборът на процедурата е в съответствие с 54, ал 1 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, съгласно който енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна и разпределителна мрежа, които към момента на влизане в сила на този закон трябва да са собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите.

 

Отчуждават се части от имоти за изграждането на междусистемната газова връзка

 България Сърбия

 

По решение на правителството се отчуждават части от имоти - частна собственост, необходими за изграждането на обслужваща техническа инфраструктура - пътна връзка към технологичната площадка на приемно-пускова станция „Нови Искър“ и кранов възел 1 от обект „Междусистемна газова връзка България - Сърбия“. Имотите се намират в землището на град Нови Искър, Столична община, област София. Средствата за обезщетяване на правоимащите лица са за сметка на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

Министерството на здравеопазването получава за управление държавни имоти в гр. Монтана

 

По решение на Министерския съвет Министерството на здравеопазването получава управлението върху имоти - публична държавна собственост в гр. Монтана за нуждите на Регионална здравна инспекция - Монтана. Те представляват две стаи с номера 208 и 209 на втория етаж на административна сграда, намираща се на пл. „Жеравица“ № 3 в града.

Поради отпаднала необходимост управлението на първия обект се отнема от Българското национално радио, а на втория - от омбудсмана на България.

 

Община Антоново получава държавен имот за поддържане на общинския автопарк

 

По решение на Министерския съвет Община Антоново получава собствеността върху имот - частна държавна собственост, намиращ се на бул. „Тузлушки герой“ № 79 в гр. Антоново. Общината ще го използва за съхранение и поддържане на общинския автопарк. Имотът представлява самостоятелен обект на приземния етаж на жилищна сграда. Той е със застроена площ 22,88 кв. м и е с предназначение за гараж.

Общината ще трябва да прехвърли собствеността на държавата, ако до пет години от придобиването на имота не осъществява предвидената дейност.

 

Обменяме студенти, докторанти и преподаватели с университети в 14 европейски държави

 

Министерският съвет прие Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”). С него се продължава дългосрочната програма за академичен обмен и мобилност на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от университети на 15 европейски държави - Албания, Австрия, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Основната цел на Споразумението е стимулирането на академичната мобилност чрез разработване на съвместни учебни програми и системи за взаимно признаване на образованието.

Насърчава се регионалното сътрудничество в областта на висшето образование, транснационалното междууниверситетско сътрудничество и разширяването на централноевропейското измерение на университетските учебни програми.

Новото Споразумение отразява възникналите потребности и тенденции в международния образователен обмен през последните години. Основните нововъведения са свързани с активното приобщаване на студенти със специални образователни потребности, индексацията на стипендиите съобразно разходите за живот в съответната приемаща страна и спрямо инфлацията в нея, отразяването на процесите, породени от дигитализацията, както и предоставяне на възможността на отделните държави-членки за въвеждане и осъществяване на виртуални мобилности.

Очаква се Споразумението да допринесе за повишаване качеството на българското висше образование и свързаните с него изследвания, и по-специално междууниверситетското сътрудничество и мобилността на студенти, докторанти, изследователи, академични преподаватели и университетски персонал

 

Открива се конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1- 26 Хан Тервел“

 

Министерският съвет реши да открие конкурсна процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Площта е с размер 4 032 кв. км.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 5 години, с право на три удължения от по две години. Минималната задължителна работна програма предвижда прокарване на нови 3D сеизмични изследвания, изготвяне на геоложки модел с цел оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, оценка на петролния потенциал и евентуално прокарване на един търсещ сондаж.

Депозитът за участие в конкурса е 15 хил. лв. От потенциалните участници се изисква да са реализирали не по-малко от 150 млн. евро нетни приходи от продажби общо за последните три финансови години. Те трябва да разполагат със софтуер за интерпретация на събраните сеизмични данни, както и с необходимия експертен състав, необходим за извършване на дейностите по разрешението.

Предложенията на кандидатите в конкурса ще бъдат оценявани въз основа на работните програми, средствата за опазване на околната среда и предлаганите бонуси.

 

„АММ 69“  ООД ще проучва строителни материали в площ „Крушата“

 

„АММ 69“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Крушата“, разположена в землището на с. Островец (община Кирково, област Кърджали). Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи над 24 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

За ратификация се предлага Споразумение за изменение № 1 към Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между КЕВР и ЕБВР

 

Министерският съвет одобри проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумение за изменение № 1 към Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (Споразумение за изменение № 1 ).

Споразумението за изменение е към подписано между ЕБВР и КЕВР Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор (Споразумението), със срок на действие до 31.12.2020 г.

Целта на Споразумението за изменение № 1 е осигуряване на непрекъснатост в изпълнението на планираните дейности по Споразумението, както и тяхното окончателно приключване. В тази връзка Споразумение за изменение № 1 към Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие се предвижда същото да се прилага временно от 01.01.2021 г. до влизането му в сила след изпълнението на вътрешноправните процедури по ратификация.

Със Споразумение за изменение № 1 ще се постигне осъществяване на дейностите предвидени в Споразумението, като в тази връзка Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация ще получи консултантска услуги от Европейската банка за възстановяване и развитие за разработването на проекти на наредба, методики, инструкции и правила и др., свързани с мониторинга на пазара на електрическа енергия, единната регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори, оценката на стойността на капиталовите и оперативните разходи на електроразпределителните предприятия, обвързването на регулираните приходи на електроразпределителните предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.

Предвижда се развитие на капацитета на Комисия за енергийно и водно регулиране във връзка с изпълнение на правомощията й по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, свързани с провеждане на проверки, изземване на електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за обжалване от страна на дружествата и други процедурни и правни въпроси с оглед на тяхната ефективност, прозрачност и предсказуемост. По този начин се постига реализирането на целите и приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014- 2020 г. Същите съответстват и на Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. - декември 2024 г., по т. 19 „Енергетика“ и по-конкретно на целите, свързани с либерализиране на пазара на електрическа енергия на едро и за битови крайни клиенти в съответствие с Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

 

Правителството одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2023 г.

 

Министерски съвет одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2023 г.

Планирани са общо 2 934,73 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. От тях 2 599,41 млн. лева са за сметка на Европейския съюз и 335,32 млн. лева са от националния бюджет.

Предвидени са 589,95 млн. лв. за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са заложени 432,28 млн. лв. по ПРСР 2014 - 2020 г. и по новия Стратегически план 2023 - 2027 г. Обхванати са направленията агроекология, биологично земеделие, подпомагане в необлагодетелствани райони и други.

1 694,43 млн. лв. са определени за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, в това число по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 51,25 млн. лв.

166,82 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки в секторите на пчеларството и лозаро-винарството, както и за „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и спешна финансова помощ за земеделски стопани отглеждащи слънчоглед.

 

Одобрени са промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С проекта на закон се цели:

-          подобряване ефективността в дейността на Съвета по отбрана посредством оптимизиране на състава му до този, определен в чл. 33, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) в редакцията й от ДВ бр. 23 от 2011г.;

-          осигуряване на възможност за провеждане на следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, лекарски асистенти, рехабилитатори, фелдшери и др.) във Военномедицинска академия в съответствие с нейната акредитация;

-          уеднаквяване на разпоредбите на ЗОВСРБ в терминологично и процедурно отношение с тези на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав на Република България и Закона за професионалното образование и обучение;

-          уеднаквяване правата на обучаемите военнослужещи с тези на слушателите, курсантите и кадетите посредством освобождаване от такси за кандидатстване и обучение на военнослужещи от професионално направление „Военно дело“;

-          осигуряване на гаранции за компенсиране на всички направени разходи от страна на Министерството на отбраната за обучението на военнослужещите чрез поемане на задължение от тяхна страна за изпълнение на военна служба за определен период от време, актуализиране на критериите за възникване на съществуващите задължения и въвеждане на нови;

-          създаване на условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования от Българската армия с военнослужещи при зачитане интересите на службата и на отделния военнослужещ;

-          отпадане на изискването за ежегодност на атестирането на военнослужещите с цел отчитане на спецификата на военната професия;

-          предотвратяване изпълнението на военна служба от лица, спрямо които компетентните военномедицински органи или органите за психологическа пригодност са установили негодност за изпълнението й;

-          изрично дефиниране естеството и вида, респ. начина на заплащане на предвидените в чл. 202 от ЗОВСРБ отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения от военнослужещите (когато са призовани в съд или в други органи като страна, свидетел или вещо лице, когато са кръводарители или участват в заседания като съдебни заседатели);

-          осигуряване право на военнослужещите мъже на ползване на отпуск по чл. 167, ал. 1 от КТ чрез изричното му предвиждане в разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ;

-          оптимално използване на капацитета и възможностите, които Домът за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак може да предостави.

 

Одобрени са позициите на България и състава на българската делегация за участие в 78-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН

 

 

Министерският съвет одобри позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 78-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН, която ще бъде ръководена от президента на Република България Румен Радев. В нея влизат още заместник министър-председателят и министър на външните работи г-жа Мария Габриел, заместник-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски, постоянният представител на Република България към ООН в Ню Йорк, посланик Лъчезара Стоева, генерални директори и директори в Администрацията на президента, Министерски съвет, Министерството на външните работи, Министерството на здравеопазването.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат е: „Възвръщане на доверието и възстановяване на глобалната солидарност: Ускоряване на дейностите по Дневен ред 2030 и заложените в него цели за устойчиво развитие за постигане на мир, просперитет, напредък и устойчивост за всички“. Тя изразява визията на председателя на 78-та сесия на Общия дебат на ОС на ООН г-н Денис Франсис за необходимостта от запазването и по-нататъшно укрепване на мултилатерализма чрез връщане отново към неговия стожер - Устава на ООН.

Амбициите и очакванията за тазгодишната Седмица на високо равнище в рамките на Общия дебат на 78-та сесия на Общото събрание на ООН, който ще се проведе в периода 18 - 26 септември 2023 г., са изключително високи, предвид връщането към работните методи на ООН от преди пандемията COVID-19 и очакваното участие на безпрецедентно голям брой държавни и правителствени ръководители.

Планирани са седем срещи на високо равнище, в допълнение към Общия дебат, сред които централно място заема Срещата на върха по Целите на устойчивото развитие (18 - 19 септември). Останалите срещи са Диалогът на високо равнище за финансиране на развитието (20 септември), Срещата на върха по климата под егидата на ГС на ООН (20 септември), Срещата на високо равнище за превенция, подготвеност и отговор на пандемиите (20 септември), Срещата на министерско ниво за подготовка на Срещата на върха за бъдещето през 2024 г. (21 септември), Срещата на високо равнище за Универсалното здравно покритие (21 септември), Срещата на високо равнище за борба с туберкулозата (21 септември). В рамките на Седмицата на високо равнище ще се проведат и Среща на министерско ниво на Комисията по мироизграждането (22 септември), Министерска среща за ускоряването на влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) (22 септември) и Заседание на министерско ниво в СС по Украйна, организирано от Албания, като председател на СС на ООН.

Официалното изказване на ръководителя на българската делегация пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк е насрочено за 20 септември 2023 г.

 

Одобрено е становището на Министерския съвет по конституционно дело № 13 за 2023 г.

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело №13 за 2023 г., образувано по искане на установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г.

Делото е образувано по искане на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание от 07.07.2023 г., обнародвано в ДВ брой 60/14.07.2023 г., с което не е прието предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“, внесено по предложение на Инициативен комитет на 07.04.2023 г.“ и за установяване на съответствие на „така поставеният въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?“ на Конституцията, на „ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС и чл. 140 от него“.

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспореното решение на Народното събрание не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА
  БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГРАФИК НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ“.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕРОГАЦИЯ ОТ ЧЛ. 5К, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) № 833/2014 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ОТНОСНО ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА В РАЗМЕР 293 376 ЛЕВА.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДА ИЗДАДЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПЛОЩАДКА НА ПРИЕМНО-ПУСКОВА СТАНЦИЯ „НОВИ ИСКЪР“ И КРАНОВ ВЪЗЕЛ 1 ОТ ОБЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. НОВИ ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА АНТОНОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (CEEPUS IV).

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БЛОК 1-26 ХАН ТЕРВЕЛ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, И ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЧРЕЗ КОНКУРС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „КРУШАТА“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОСТРОВЕЦ, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 13 ЗА 2023 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 78-АТА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи