EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 21.12.2022 г.

21.12.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Министерският съвет прие Национална програма за отбелязване на 150-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

 

Министерският съвет прие Национална програма с конкретни събития и инициативи за отбелязване на 150-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

През 2023 година се навършват 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Отбелязва се героизмът и доблестта на един велик българин, революционер и демократ.

Реализирането на включените в Националната програма редица културни, образователни и научни събития на международно, национално, регионално и местно равнище ще способстват да се доразвият и представят нови изследователски акценти за популяризиране на живота и делото на Васил Левски и на неговата значимост за българската история.

 

Приет е Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на България през 2021 г.

 

Министерският съвет прие Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2021 г.

Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2021 г., за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.

Съгласно правителственото решение, годишният доклад ще бъде предложен за разглеждане и приемане от Народното събрание.

 

Правителството одобри Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за България

 

Правителството одобри предложения от Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

Съвременната индустриалната политика има за цел да хармонизира и насочи хоризонталните политики и междусекторни подходи, които променят бизнес средата, насърчават предприятията да използват енергийно ефективни и екологосъобразни технологии и иновации. Един от ключовите елементи за развитие на предприемаческата и бизнес среда е териториалното планиране. Обособяването на територии с цел привличане и реализация на индустриални инвестиционни намерения е предмет на приетия през 2021 г. Закон за индустриалните паркове (ЗИП). В изпълнение на него е изготвен анализ за определяне на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на България въз основа, на който е предложен Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

Списъкът съдържа седем от регистрираните 12 индустриални парка, като два от тях са в Северозападния регион за планиране и по един във всеки от останалите региони за планиране. Индустриален парк София-Божурище, Индустриален парк-Бургас, Индустриален парк Плевен - Телиш, Индустриален парк Видин, Индустриален парк ЛВЗ (Русе), Индустриален парк Шумен, Индустриален парк Карлово.

 

Правителството прие Програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални закони

 

Правителството прие Програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Постановлението определя шестмесечен срок, в който принципалът на всяко едно предприятие от списък, определен в настоящото решение, да изготви детайлна програма с конкретни правни и фактически действия по преобразуването му. През този период органите, упражняващи правата на държавата в държавните предприятия, следва да представят на Министерски съвет график с конкретни действия и срокове, осигуряващи изпълнението на програмата.

С приемането на решението се изпълняват ангажименти на България във връзка с присъединяването й към Валутния механизъм II (ERM II) и кандидатурата за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и изпълнение на част от мерките по Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Министерският съвет одобри проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

в размер над 2.4 милиона лева за три сертифицирани проекта по реда на ЗНИ

 

Министерският съвет одобри проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на три сертифицирани инвестиционни проекта по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

С акта се одобрява предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в размер до 2.42 млн. лв. за периода 2023-2024 г. за частично възстановяване, за период до 12 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститорите задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места, свързани с осъществяването на три сертифицирани инвестиционни проекта.

Проектите са за създаване на ново предприятие на територията на гр. Русе, както и за диверсификация на дейността на съществуващи предприятия в района на столицата, като се планира разкриването на 480 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 4.03 млн. лв. Проектите се осъществяват във високотехнологични дейности от сектора на услугите и производството. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко пет години.

Проектите на дружествата се изпълняват както следва: Бадер България КД в гр. Русе, БИК Сървисис София ЕООД в гр. София, Шварц Глобал Сървисис България ЕООД в гр. София.

 

Изменя се правителствено решение за осигуряване на държавна гаранция за временни експозиции,

представящи движими културни ценности

 

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 671 от 2021 г. за осигуряване на държавна гаранция за временни експозиции, представящи движими културни ценности, посветени на 100-годишния юбилей от създаването на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. С решението се удължава срокът на държавната гаранция за временни експозиции в страната до 15.02.2023 г.

Културните ценности са от фондовете на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките и Националния исторически музей.

До 31.01.2023 г. в Националния археологически институт с музей при БАН ще бъде представена изложба „Доспехите на тракийските воини“, а в Националния исторически музей ще бъде представена изложба „Златното съкровище от Вълчитрън“.

Представянето на изложбите ще допринесе за популяризиране на уникалните предмети, които са част от колекциите на НАИМ - БАН и НИМ.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

 

Одобрени са два стратегически документа за управлението на средствата в Сребърния фонд

 

Със свое решение правителството прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2023-2025 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега.

Приетите от Министерския съвет стратегически документи ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени.

 

Удължава се срокът за действие на ликвидационната комисия на НКЖФ

 

Със свое постановление правителството прие изменение на ПМС № 79 от 2022 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд.

С него се предвижда удължаване на нормативно определения срок на работа на ликвидационната комисия с пет месеца - до 25.05.2023 г., с цел довършване на възложения от Сметната палата одит на дейността на закрития Фонд. Комисията е назначена на 25.05.2022 г.

 

Назначени са членове на Управителния съвет на ЦОРХВ

 

Министерският съвет назначи членове на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), в състав: Крум Неделков - заместник-министър на земеделието, Георги Събев - заместник-министър на земеделието, Лидия Стойкова- Чорбанова - заместник-министър на здравеопазването и Тома Томов - заместник- министър на здравеопазването. В органа по управление на Центъра влиза и директорът му, който е член по право.

ЦОРХВ извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал, както и безопасността на храните и фуражите. Той е компетентен орган и за извършването на оценка на продукти за растителна защита и изготвя научни становища до компетентните органи и институции, които са основа за вземане на решения по управлението на рисковете по хранителната верига.

 

Удължава се научната програма за нисковъглеродна енергия за транспорта и бита

 

Срокът за изпълнение на дейностите по Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“ ще бъде удължен до края на 2023 г., реши правителството.

Програмата е насочена към провеждане на целеви научни изследвания и иновации, които да допринесат за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика. Тя е приета от Министерски съвет през 2018 г., а срокът за реализирането й беше до края на тази година.

Удължаването му се налага, за да бъдат завършени дейностите по един от компонентите на програмата - „К2. Електрически превозни средства и водородна мобилност“. По него се разработва демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега „батерия/горивна клетка“. Разработването на такива хибридни системи е най-бързият и ефективен подход за начално навлизане на водородните технологии в електромобилността.

Удължаването на срока за изпълнението му няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета за наука.

 

Над 700 училища запазват медиаторите си до края на юни 2023

 

Образователните медиатори и социалните работници в 721 държавни и общински училища, назначени по националната програма на Министерството на образованието и науката, ще продължат работата си до 30 юни 2023 г.

Това става възможно, след като правителството удължи с още 6 месеца срока на Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. По нея са назначени 946 образователни медиатори и социални работници. Целта е да се намали рискът от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи и да се формират у тях положителни нагласи към образованието.

Образователните медиатори съдействат на педагогическите специалисти за подобряване на обмена на информация между учители и родители. Те оказват необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като им предоставят необходимата за това информация.

Правителството прие също така постановление, с  което отпуска 4 501 365 лв. за изплащане на възнагражденията на образователните медиатори и социалните работници в общинските училища.

Съгласно условията на актуализираната Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ средствата ще се предоставят на общините и са осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022г.

Чрез постановлението се осигуряват средства за назначените образователни медиатори и социални работници за финансиране на възнагражденията им до 30.06.2023 г.

Образователните медиатори и социалните работници оказват съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище.

 

Одобряват се промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

 

Министерският съвет проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговски дружества и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Сердика спортни имоти“ ЕАД, „Национална спортна база“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД.

С предоставените на Министерството на младежта и спорта средства в общ размер 13 000 000 лв. ще се увеличи капитала на три търговски дружества, в които министърът на младежта и спорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик: „Сердика спортни имоти“ ЕАД, „Национална спортна база“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Българското национално радио за 2022 г.

 

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 1 660 000 лева по бюджета на Българското национално радио за 2022 г. Допълнителните средства се осигуряват за обезпечаване на дейности за постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи и повишаване нивото на киберсигурност за подсигуряване непрекъсваемостта на програмата в Българското национално радио.

Основната цел на предлагания проект на постановление е придобиване на дълготрайни активи и осигуряване на високо ниво на защита на информационната и комуникационната инфраструктура.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

С приетия от Министерския съвет акт се предвижда да бъдат отразени извършените промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на енергетиката

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетните програми в бюджета на Министерството на енергетиката. С приетото постановление се увеличават разходите по бюджетна програма „Администрация”, за сметка на бюджетните програми „Устойчиво енергийно развитие” и „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания”. Не се променя общият размер на утвърдените разходи в бюджета на МЕ за 2022 година. Измененията се налагат, за да бъдат осигурени финансово разходите за персонал по програма „Администрация”, във връзка с изплащане на обезщетения по реда на Закона за държавния служител, на Кодекса на труда и на Кодекса за социално осигуряване.

 

Още над 1 млн. лева за българските неделни училища в чужбина

 

Правителството отпусна 1 130 566 лв. допълнително за българските неделни училища зад граница.

През учебната 2022/2023 година броят на неделните училища е 257, като в тях се обучават общо 25 364 деца ученици. От тях 3 690 деца са в подготвителни групи, 21 677 са ученици от I до XII клас, а 368 са кандидат-студенти.

Нарастващият брой на учениците и училищата в чужбина е причина за увеличаването на размера на първоначално предвиденото финансиране от 12,5 млн. лева.

Ръстът на учениците през настоящата учебна година спрямо предходната е 2 416, а на българските неделни училища - 12.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на ММС

 

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на младежта и спорта за 2022 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта са 17 поземлени имоти, намиращи се в област Хасково. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото решение тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Кабинетът реши още да предостави 20 броя имоти, управлявани досега от Министерство на правосъдието на Министерство на вътрешните работи. До решението се стига след поетапно закриването на арести в страната, при което ползваните имоти вече са с отпаднала необходимост. В същото време помещенията са необходими за обезпечаване на дейността на Министерството на вътрешните работи. От друга страна, за дейността на Министерството на правосъдието е необходим имот в гр. Раднево, който досега е бил управляван от Министерството на вътрешните работи, но към момента няма нужда от него.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на имот - публична държавна собственост. Той е разположен на територията на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас“.

С друго решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост за изграждане на три пътни прелеза, които са част от втората фаза на проекта за рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас. Имотите се намират в землището на село Маноле и село Манолско Конаре, община Марица, област Пловдив. Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те се осигуряват чрез договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството предоставя на Община Харманли собствеността върху имоти - частна държавна собственост, в град Харманли. Те се намират въз входове А, Б и В на сграда в ж.к. „Дружба“ в града и представляват 36 апартамента, заедно с избено помещение към един от тях и прилежащи мазета към останалите. Жилищата ще бъдат използвани от общината за подобряване условията на живот на социално слаби лица, лица и семейства с установена нетрудоспособност, -родители, отглеждащи сами малолетни и/или непълнолетни деца. Разходите за поддръжка на имотите ще бъдат поети от общинския бюджет.

С решение на Министерския съвет имот - публична държавна собственост става частна държавна собственост и се предоставя на Столична община за изграждане на основно общинско училище и извършване на образователни дейности. Той се намира на ул. „Д-р Йордан Йосифов“ в столичния район „Студентски“ и представлява терен с площ 4 670 кв. м с незавършен строеж върху него. Имотът, управляван към момента от Министерството на образованието и науката, е с отпаднала необходимост за ведомството.

С друго решение правителството учреди възмездно вещо право на строеж за срок от 20 години върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливен” към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие”-Сливен. Площта за правото на строеж е в размер на 2,031 дка в землището на гр. Сливен и се учредява в полза на „Пътнически превози“ ЕООД. По този начин се обезпечава реконструкцията на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия Сливен-Карандила“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии - държавна собственост.

Правителството учреди също възмезден сервитут за срок от 20 години върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, разположен в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливен” към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие”-Сливен. Общата площ на сервитутната зона е 9,563 дка в землището на гр. Сливен и се учредява в полза на „Пътнически превози” ЕООД. По този начин се обезпечава реконструкцията на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия Сливен-Карандила“.

 Сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост се учредява възмездно в полза на Столична община. Площта на сервитутната зона е 0,773 дка и е в землището на с. Владая, като засяга горски територии в района на ТП „Държавно горско стопанство“-София към Югозападно държавно предприятие-Благоевград. По този начин ще бъдат изградени и обслужени подземни водопроводи за обект: „Водоснабдяване на с. Владая - Помпена станция „Владая“.

 

За ратификация е предложено споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост

 

Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявано от министъра на иновациите и растежа и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции.

Споразумението е за финансиране на капиталови операции по Механизма за възстановяване и устойчивост и предвижда прилагането на три капиталови инструмента на обща стойност 180 млн. евро, които ЕИФ ще управлява и изпълни в сферите на иновациите, растежа и климатичния неутралитет и цифровата трансформация.

Инвестициите, които Република България се е ангажирала да изпълнява под формата на капиталови инструменти, са част от Инвестиция 2 „Програма за икономическа трансформация“ в рамките на Компонент 3 „Интелигентна промишленост“ от ПВУ. Сумата от 180 млн. евро е общият размер на предвидените средства за капиталови операции по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и се очаква с нея да бъдат подкрепени най-малко 57 крайни получатели.

Като резултат с приемането на предложения акт на Министерския съвет и след ратифициране на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявано от министъра на иновациите и растежа и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции, ще бъде изпълнена националната процедурата за влизане в сила на подписаното Споразумение и стартиране изпълнение на задълженията, които Република България е поела по Плана за възстановяване и устойчивост на България, в това число изпълнението на съответните етапни и крайни цели във връзка с капиталовите операции.

 

Одобрено е проектно споразумение в сферата на отбраната

 

Министерският съвет одобри Проектно споразумение (Project Arrangement) между министерствата на отбраната на Република България, Република Хърватска, Република Кипър, Република Гърция, Република Ирландия, Република Италия, Кралство Испания и Френската Република относно проект „Надграждане на морската система за наблюдение“ („Upgrade of the Maritime Surveillance“) no инициатива на Европейския съюз за „Постоянно структурно сътрудничество“ (PESCO).

Участието на България в проекта цели подобряване на наблюдението на морските пространства и повишаване на морската ситуационна осведоменост чрез разполагане и развитие на способности за изграждане и разпространяване на Опозната картина на морската обстановка.

 

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 21 ноември 2022 г. в Брюксел. Основен акцент в срещата бе проведеният дебат относно прилагането на новата Стратегия за горите до 2030 г„ както и мерките, които могат да бъдат взети на национално ниво и на ниво ЕС за засилване на нейната ефективност. Повечето министри призоваха за по-добра координация между ЕК и държавите членки при разработване на целите и хармонизиран подход към предприетите на национално ниво мерки за избягване на фрагментацията. Подчертано бе, че следва да има по-голямо участие на държавите членки и заинтересованите лица, като същевременно се отчита принципът на субсидиарност и националната компетентност в този сектор.

В своята позиция България заяви, че поставените амбициозни цели за адаптиране на горите към климатичните промени и отключване на потенциала на горското стопанство като част от зелената икономика са стъпка в правилната посока. Също така бе отбелязано, че забавянето по отношение на определените в Стратегията срокове за разработване на насоки относно определянето на първични и стари гори и насоки за природосъобразни лесовъдни практики, създава впечатлението, че приоритетно се предприемат действия за опазване и възстановяване на околната среда и се оставят на заден план икономическите функции на горите.

По отношение на Съобщението относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете, публикувано на 09 ноември т.г., повечето държави членки призоваха за намиране на повече конкретни краткосрочни решения на непосредствените проблеми на фермерите и осигуряването на допълнително финансиране извън Общата селскостопанска политика. Някои от тях подкрепиха активирането на кризисния резерв и през 2023 г., но поискаха евентуалните схеми да бъдат опростени. В изразената българска позиция бе казано, че действията за подобряване прозрачността на пазара, засилване на научно обоснованото използване и пестене при употребата на торове, както и влагането на продукти с органичен произход, които да заместват синтетичните торове, са в унисон с други европейски инициативи. Част от тези действия са заложени и в Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика, включително и в този на България.

 

Министерският съвет прие за сведение резултатите от извънредното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в извънредното заседание на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 24 ноември 2022 г., в гр. Брюксел.

В рамките на заседанието бе проведен политически дебат по две законодателни предложения, свързани с временните мерки за справяне с високите енергийни цени и за гарантиране на енергийна сигурност в ЕС. Обсъдено бе предложението за Регламент за укрепване на солидарността чрез по-добра координация на покупките и на трансграничния обмен на природен газ, както и на надеждните референтни показатели за цените. Дебатирано бе още предложението за Регламент за определяне на рамка за ускоряване внедряването на енергия от възобновяеми източници.

В резултат на проведените дискусии бе постигнато политическо споразумение по законодателните актове, като същите следва да бъдат приети в пакет с предложението за Регламент за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите и икономиката от прекомерно високите цени. Очаква се това да се случи на следващо извънредно заседание на енергийните министри на ЕС на 13 декември 2022 г.

 

Одобрени са допълнителни трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел И, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 1 936 790 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения.

 

Близо 2 млн. лева за модерна библиотека в УНСС

 

Правителството предоставя 1 940 000 лева на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за модернизация на университетската библиотека.

В момента библиотеката е разположена в крило от сградата на УНСС, а помещенията й се нуждаят от спешно обновяване и реорганизация. Библиотечните единици са подредени на стелажи, които са морално остарели и не отговарят на съвременните изисквания за функционалност. Липсват кътове за социална комуникация. Мястото за обслужващите гишета е малко и поради това са нефункционални. Няма подходящо място за провеждане на групови занимания на студенти. Хранилищата за книги са под кота „0“ и се нуждаят от основен ремонт, защото са перманентно наводнени.

С предоставените средства се предвижда да бъде изграден съвременен център за информация и знания, като се предоставят модерни услуги за всички студенти и преподаватели. Университетската библиотека ще стане база за развитието на научно­изследователската дейност не само чрез богати библиотечни колекции, но и чрез осигуряване на отдалечен достъп до световни научно-информационни бази данни. Тя ще бъде и място за съвременна комуникация и развитие на научна дейност между преподаватели и служители чрез работа в малки, средни и големи групи.

 

Още над 2 млн. лева се отпускат за образование

 

Правителството отпусна 1 991 433 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По програма „Мотивирани учители и квалификация“ се отпускат 9280 лева за обучение на новоназначени учители и 14 320 лв. за подготовка на педагогически специалисти за включването им в образователно-възпитателния процес в училища, в които преобладават деца от уязвими групи.

С 13 000 лева се финансират партньорства между български училища и неделни училища зад граница в рамките на НП „Роден език и култура зад граница“.

За профилактика на педагогическите специалисти се отпускат 1 277 лв. , а за рехабилитация - 89 830 лева.

За подкрепа на образователните медиатори и социалните работници се дават 1 863 726 лв.

Допълнителни 79 572 лв. са предназначени за финансиране на институции, които са включени в актуализираните списъци на защитени детски градини и училища.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.

С осигуряването на средствата ще бъдат възстановени разходите, направени от Българския Червен кръст по обезпечаване на ежедневните нужди (в т.ч. настаняване, храна, санитарни консумативи, бебешки принадлежности и др.) на евакуирания в България бивш служител на българското посолство в Кабул, Афганистан, и неговото семейство (общо 16 души), от началото на годината до 23 юли 2022 г.

При пристигането си в България семейството беше настанено в база на Българския червен кръст, който подсигуряваше подслон и изхранване на фамилията. През месец юли семейството напусна базата на БЧК и вече живее на свободен наем. Направените разходи от началото на годината до момента на напускането им възлизат на 148 970 лв.

 

Правителството одобри увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

 

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД, гр. София да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 812 800 лв. с цел покриване на оперативните разходи за 2022 г. на Суперкомпютър Discoverer (PetaSC - Bulgaria). Увеличението на капитала ще се състои с решение на Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД. Източник на средствата за увеличението са предоставените по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. за придобиване на дялови акции за увеличение на капитала и капиталовите резерви. С Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 25.02.2022 г., министърът на иновациите и растежа е определен за орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД.

Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си суперкомпютър в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс. Изграден е по проект от 2019 г. на EuroHPC 3U - съвместно предприятие, структурирано от Европейския съюз, за изпълнение на инициативата за европейски високопроизводителни изчислителни технологии съгласно Регламент ЕС 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г. Изпълнител на българския проект е хостващото предприятие - Консорциум „Суперкомпютър - Петаскейл България“ (Petascale Supercomputer Bulgaria), с водещ партньор „София Тех Парк“ АД и членове Национален център за суперкомпютърни приложения и Стратегически център за изкуствен интелект.

Главната цел на Суперкомпютъра е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения, при спазване на приложимите правила относно държавните помощи.

Ангажиментът на българската държава, чрез органа, упражняващ правата на държавата в капитала на водещия партньор „София Тех Парк“ АД, за финансиране на годишните оперативни разходи, свързани с експлоатацията на Суперкомпютъра, за 5- годишния период на амортизация съобразно правилата на Регламент ЕС 2018/1488, е поет с Решение № 199 на Министерския съвет от 12 април 2019 г.

 

Одобрено е увеличение на капитала на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 300 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2022 г. да се увеличи капиталът на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности на болничната сграда и закупуване на медицинска апаратура за лечебната база на дружеството в с. Нареченски бани.

 

Одобрено е увеличение на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация - ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на „Специализирана болница за рехабилитация - ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград.

С приетите актове се предвижда с предоставените средства в размер на 1 339 000 лева от бюджета на Министерство на отбраната за 2022 г. да се увеличи капиталът на „Специализирана болница за рехабилитация - ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград. Публичното предприятие ще използва осигурените средства за извършване на неотложни ремонтни дейности в двете лечебни бази на дружеството в гр. Велинград и гр. Поморие.

 

Одобрена е позицията на страната за уреждане на задълженията по прекратяване на членството в МИБ

 

Правителството одобри позицията на България по предложени от Управителния съвет на Международната инвестиционна банка (МИБ) ръководни принципи и варианти за уреждане на взаимните претенции и задължения между банката и държавите, заявили своето намерение за прекратяване на членството си.

На 14 декември 2022 г. Министерският съвет прие Решение № 1008 за предложение до Народното събрание за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВнР

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2022 г. в размер на 500 000 лв. за подпомагане на българската общност в Република Молдова.

Средствата ще бъдат използвани за предоставяне на еднократна помощ в размер на 100 лв. за 5000 семейства в тежко социално положение в средите на българската общност в Република Молдова. Финансовата подкрепа ще допринесе за преодоляването на влошеното социално-икономическо положение на нашите сънародници в Молдова в контекста на нарушените вериги за доставка, остър недостиг на горива и електроенергия, повишена инфлация в страната в контекста на продължаващата война на Русия в съседна Украйна.

Оказването на безвъзмездна финансова подкрепа от Република България за нуждаещите се семейства от български произход в условията на предстоящ тежък зимен сезон е част от целенасочените усилия на българската държава за защита и отстояване на интересите на българските общности зад граница, при спазване на местното законодателство и нормите на международното право.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2022 година. Промените ще се реализират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 година

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. Средствата, които са в размер на 10 000 000 лв., се осигуряват за финансово обезпечаване на процеса по техническата подготовка за въвеждането на еврото в страната ни, както и на комуникационните дейности, свързани с този процес.

Това е в контекста на изпълнението на Решението на Народното събрание, прието на 27.10.2022 г., с което се задължава Министерският съвет, в координация с Българската народна банка, да ускори консултациите и преговорите с европейските институции за приемане на еврото от 1 януари 2024 г. За целта следва да се извършат дейности, свързани с предварителната техническа подготовка на страната за гладкото и успешно преминаване от лева към евро, както и за информирането на обществеността за процеса на присъединяване към еврозоната. С днешното постановление изпълнението на тези дейности се обезпечава с финансов ресурс.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София.

С Постановлението се одобряват промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 15 000 000 лв. за увеличаване на капитала на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София.

С Решението държавата увеличава капиталът на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София чрез парична вноска в размер на 15 000 000 лв. Средствата от увеличението ще се използват за погасяване на кредит към „Българска банка за развитие“ ЕАД. МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, гр. София е лечебно заведение - търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Погасяването на кредита ще повлияе позитивно върху финансовото състояние на болницата и дейността й, като отпаднат разходите за вноски и лихви, както и отделянето на средства в резервна сметка. В резултат на това дружеството ще има възможност да се справя с нарастващите цени на електроенергията и консумативите, необходими за функционирането на лечебното заведение. Отпадането на ангажимента по кредита ще увеличи възможностите за реализиране на инвестиционни намерения, свързани пряко с предмета на дейност.

С друго правителствено постановление са одобрени промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество, като също така е прието решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД, гр. Ямбол, чрез парична вноска в размер на 3 818 237 лева с ДДС. Паричната вноска ще се разходва за непредвидени строително-монтажни работи, възникнали в хода на изграждането на новия болничен блок на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” - Ямбол“. Изпълнението на тези СМР е задължително, като в противен случай обектът не може да бъде въведен в експлоатация.

 

Отчуждават се имоти в село Белозем за изграждането на пътен надлез

 

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост за реализиране на Подобект 5 „Пътен прелез на км 32+000“, включващ изграждане на пътен надлез на км 32+000“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“.

Имотите - частна собственост се намират в землището и урбанизираната територия на село Белозем, община Раковски, област Пловдив.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и се осигуряват по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Нормативни промени насърчават заетостта на безработни и икономически неактивни хора

 

На икономически неактивните хора ще се предоставят услуги за информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха Одобрени от правителството.

Основните цели на нормативните промени са облекчаването на административна процедура по регистрация в бюро по труда на търсещите работа, регламентирането на дейности за насърчаване на заетостта на икономически неактивните хора и определянето на реда и условията за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности за безработни. С новите разпоредби се намалява административната тежест за работодателите, които кандидатстват за средства по насърчителните мерки за заетост и обучение.

За улесняване на достъпа до пазара на труда трудовите посредници ще насочват безработните към валидиране на техните професионални знания, умения и компетентности. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си списък на институциите, които имат право да извършват тази процедура по валидиране. Безработните, които желаят да се включат в нея, ще подават заявление по образец в бюрата по труда. За участие в процедурата по валидиране те ще получават средства за стипендия, транспортни и квартирни разходи.

Съгласно новите разпоредби търсещите работа ще могат да се регистрират в бюро по труда, без да е необходимо посещение на място. Това може да стане по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенция по заетостта. При регистрация на място тя може да се осъществи във всяко бюро по труда, независимо от постоянния или настоящия адрес на лицето.

Предложените изменения и допълнения в Правилника произтичат от влезлите в сила през юни 2022 г. промени в Закона за насърчаване на заетостта и изпълнението на реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на социалното включване, образованието и уменията.

 

Всички медалисти от международни олимпиади с право на стипендия

 

Всички ученици, получили медали в международна олимпиада, състезание или конкурс в областта на науката, вече ще имат право на стипендия, реши правителството.

Досега стипендии от по 135 лева месечно за една година и еднократно финансово подпомагане се отпускаха само на спечелилите призови места.

Получаването на медал от международни олимпиади, конкурси и състезания е високо отличие и признание за резултатите, постигнати от учениците. Очаква се с тази мярка да се насърчи и стимулира тяхното развитие в посочените международни формати и техните дарби в областта на науката.

Изменението на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ще е в сила от 1 януари 2023 година.

 

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Целта на изменението и допълнението е прецизиране на сега съществуващите текстове по отношение на предоставяне на вид административна услуга и съотношението й със съответната държавна такса.

С проекта не се въвеждат нови такси, както и не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията.

 

Разширява се списъкът на инвестиционните проекти на общините, финансирани от бюджета на МРРБ

 

Със свое Решение правителството одобри промени в списъка на инвестиционните проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.

В част „Общински пътища“ за община Монтана се вписва обект: „Ремонт на участък от общински път MON1152 /III-112/Славотин - Клисурица - /I - 1/ със стойност за финансово подпомагане 3 500 000 лв., за община Садово - обект: „Реконструкция и рехабилитация на път PDV3275 /П-66, Поповица - Мирово/ Милево - Граница общ.(Садово - Първомай) - Виница /PDV2215/“ със стойност за финансово подпомагане 1 965 770 лв. и за община Първомай - обект: „Реконструкция на общински път PDV1213 /PDV1210/ Първомай - Бяла река - Православен - Драгойново - Буково, участък от гр. Първомай до с. Бяла река“ със стойност за финансово подпомагане 1 621 248 лв.

В част „Улична мрежа“ за община Русе се вписва обект: „Основен ремонт на ул. „Доростол“, ул. „Плиска“, ул. „Тулча“ и ул. „Солун“ в гр. Русе“ със стойност за финансово подпомагане 3 201 872 лв.

Досега общинските администрации Монтана и Русе не са били включени в списъка, тъй като предлаганите от тях обекти към момента на подготовката им, не са били допустими. Те вече отговарят на определените критерии и са значими за общините.

Обектите за Садово и Първомай са за общински пътища с голямо значение за тези населени места, чрез които се осигуряват алтернативна и най-кратка връзка между двете общини, както и достъп на жителите им до републиканската и общинската пътни мрежи.

Чрез реализацията на тези обекти ще се постигне по-безопасна и по-сигурна пътна мрежа, подобрен и кратък достъп до и в населените места, безопасно и безпрепятствено придвижване на автомобилен и обществен транспорт.

 

Министерският съвет одобри пакет от промени, свързани с механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързан с повишаване ефективността на наказателното производство, защита в по-голяма степен правата на пострадалите от престъпления и регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници.

Законопроектът е в отговор на над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека, съобразен е и с препоръките на Комисията за демокрация чрез право към СЕ (Венецианската комисия) от 24 октомври 2022 г., с предишни становища на Венецианската комисия, както и с редица резолюции и решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Предвижда се наказателен съдия от ВКС, от апелативен или окръжен съд, с ранг на съдия от ВКС, да ръководи разследването срещу главния прокурор или негов заместник. Той ще бъде временно назначаван за прокурор във ВКП и ще се определя на случаен принцип от списък, предварително одобрен от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, ако е дал изрично съгласие за включването му в списъка. Друго изискване е в последните 7 години да е работил като наказателен съдия.

Въвежда се „вътрешен прокурорски контрол“ върху действията на прокурора, който разследва главния. Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия от ВКС, който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор и ще бъде избиран по същия ред, след като има повдигнато обвинение срещу обвинител №1.

Предлага се разследващи органи в тези случаи да бъдат разследващи полицаи, определени със заповед на министъра на вътрешните работи и разследващи митнически инспектори, определени със заповед на министъра на финансите.

Делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник ще са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд. А отказите да се образува досъдебно производство ще подлежат на съдебен контрол на две инстанции.

Със съпътстващи изменения в Закона за съдебната власт се предвижда намаляване от 17 на 13 гласа на мнозинството в Пленума на ВСС, необходимо за предсрочно освобождаване и временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, както и за неговия избор. Това ще е и мнозинството, необходимо за избор на председателите на двете върховни съдилища, но при допълнителни изисквания.

Предлаганите изменения в НПК дават също по-пълна и прецизна уредба на фигурите на пострадалия от престъпление и ощетеното юридическо лице.

Въвежда се съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще включва всички тежки престъпления, както и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер на 37 620 000.

С приемането на акта бе обезпечено и осигурено финансираното за изпълнението на Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна с период на действие 24.02.-31.05.2022 г. и „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, която е с период на действие от 01.06.2022 г. до 24.02.2023 г.

Осигуряването на средствата е за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г., съгласно чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022, като за извършването на плащанията може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на туризма. Средствата в размер на 37 620 000 лв. не могат да бъдат използвани за разходи, използвани за поемането на нови ангажименти и нови задължения за разходи за други цели.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 650 809 лева.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури компенсиране на разходите за месец ноември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини

Средствата се предоставят във връзка с приетите по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 и т. 12.1, и ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година разходи по централния бюджет за 2022 година.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-АТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА КЛЮЧОВИ ИНДУСТРИАЛНИ ПАРКОВЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БАЛАНСИРАНОТО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 61Е, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ДРУЖЕСТВА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 671 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННИ ЕКСПОЗИЦИИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ПОСВЕТЕНИ НА 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И НА СРЕДНОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2025 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА И БИТА (ЕПЛЮС)“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. 11. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „СЕРДИКА СПОРТНИ ИМОТИ“ ЕАД, „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА“ ЕАД И „АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДЕН СЕРВИТУТ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАДАЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В ПОЛЗА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Внасят: министърът на правосъдието;

заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;

министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 2 - „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“, ПОДОБЕКТ 25 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 219+390“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 219+400“.

Внасят: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 2 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 21+890“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 21+890“, ПОДОБЕКТ 3 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 23+800“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 21+832“ И ПОДОБЕКТ 4 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 26+306“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 26+367“ ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС" ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

 министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПРИЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДКРЕПЯНИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ В БЪЛГАРИЯ КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОЕКТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО ПРОЕКТ „НАДГРАЖДАНЕ НА МОРСКАТА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ“ ПО ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА „ПОСТОЯННО СТРУКТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (PESCO).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 24 НОЕМВРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ.1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ, ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на обзразованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на обзразованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД – СОФИЯ

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ЕООД –  С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД – ВЕЛИНГРАД.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ И ВАРИАНТИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ БАНКАТА И ДЪРЖАВИТЕ, ЗАЯВИЛИ СВОЕТО НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО СИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ  КАПИТАЛА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД - ГР. ЯМБОЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 5 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 32+000“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 32+000“ ОТ ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“, В ЗЕМЛИЩЕТО И УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРския съвет от 2003 г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 711 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ И НАПРАВЛЕНИЯ/ОБЕКТИ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

Внася: министърът на здравеопазването