EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 14.10.2020 г.

14.10.2020

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Министерският съвет одобри Годишен доклад за младежта за 2019 г.

 

Правителството одобри Годишен доклад за младежта за 2019 г. Докладът представя обобщена информация за политиките, мерките и дейностите, насочени към младите хора в страната, които са реализирани от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта през 2019 г. По инициатива на Министерството на младежта и спорта за целите на доклада е реализирано и национално представително проучване сред младите в България.

Целта на Доклада е да се проследят специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Това дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните политически решения по отношение на младежките политики. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. - повишаване на гражданската активност, повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността, насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния и международния диалог, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение.

Стратегическата визия на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

 

Министерството на икономиката предоставя средства за изграждането на реверсивната връзка между довеждаща система „Бели Искър" и „Искър“

 

Правителството взе решение, с което възлага на министъра на икономиката да подпише споразумение със Столична община и да предостави трансфер от бюджета на Министерството на икономиката към Столичната община за 2020 г. Той ще се използва за изграждане на реверсивната връзка между довеждаща система „Бели Искър", посредством Малобучинския водопровод и довеждаща система „Искър", посредством ПС „Бъкстон".

С Решението се възлагат на „Български ВиК холдинг“ ЕАД дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на язовир „Огняново", както и извършването на необходимите действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от язовир „Огняново". Ще бъде изградена пречиствателна станция за питейни води и нов магистрален водопровод до Пречиствателна станция за питейни води „Панчарево". Съоръжението ще бъде свързано към водоснабдителната система на Столична община (Чепински ринг), след извършиването на прединвестиционно проучване от Столична община, като то ще бъде финансирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Български ВиК холдинг" ЕАД, съобразно решението на МС следва да възложи и изготвяне на работен проект за ремонт или реконструкцията на язовир „Бели Искър", както и да процедира възлагането на изпълнението на заложените в проектната документация дейности за посочения обект.

Актът на Министерския съвет е във връзка с необходимостта от намиране на трайно решение за преодоляване на възникналата в град Перник криза, за което правителството и Столична община предприеха редица действия за осигуряване на водоснабдяването на град Перник.

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

През 2008 г. жалбоподателят е осъден в Русия на лишаване от свобода за приготовление за кражба от банкомат в условията на организирана престъпна група. Малко по-късно е освободен условно предсрочно и е върнат в България. Съгласно тогава действащата разпоредба на чл. 76, ал, 5 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) МВР му налага забрана да напуска България. Междувременно са въведени законодателни промени и наложените забрани за напускане на пределите на страната по чл. 76, ал. 2 и 4-8 ЗБДС са отменени. Забраната спрямо жалбоподателя е действала около 1 година.

Твърдяното от жалбоподателя нарушение е историческо и е отстранено с промени в ЗБДС още през 2010 г. Понастоящем няма нормативна база, която би могла да доведе до възникването му. Жалбоподателят не е понесъл имуществени вреди.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 2 000 евро за вреди и 150 евро за разходи и разноски.

 

Правителството одобри доклада и документацията по трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари

 

Министерският съвет одобри доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведена през септември 2020 г. Одобрени са и документите, които съпътстват действията за успешното емитиране на облигациите и за финализирането на трансакцията.

На 15 септември 2020 г. страната ни успешно пласира двоен транш облигации на обща стойност 2,500 млрд. евро. Трансакцията включва транш от 10-годишни облигации на стойност 1,250 млрд. евро и транш от 30-годишни облигации на стойност 1,250 млрд. евро. Емитираните облигации са част от Средносрочната програма на Република България за емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за учредяване на безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от поземлен имот, публична държавна собственост. Имотът се намира в с. Марикостиново, община Петрич. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод, необходим за изграждането на туристически обект. Съгласно Закона за държавната собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Правителството одобри също така отчуждаването на имот - частна собственост за изграждане на железопътен надлез и жп мост над река Искър в жп участък София - Елин Пелин. Имотът се намира в землището на с. Бусманци, район „Искър", Столична община. Съоръженията са част от проект ,.Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември". Средствата за обезщетяване на собственика на засегнатия имот - частна собственост са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно друго правителствено постановление се отчуждават имоти - частна собственост, за модернизация на железопътната линия София - Пловдив в участъка Ихтиман - Септември. Имотите се намират в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания ..Железопътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството възложи на Агенция „Митници" да сключи договор за придобиване в полза на държавата на имот, намиращ се на територията на ГКПП „Калотина", и даде съгласие за неговото премахване. Имотът е частна собственост и представлява сграда със застроена площ от 137,7 кв. м, изградена по монолитен начин в периода 1965-1970 г. и е разположена на трасе „Вход" на ГКПП „Калотина". Закупуването и премахването на сградата е във връзка с реализиращата се реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт, с което ще бъде повишена пропускателната му способност и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация. Имотът ще бъде закупен за сметка на бюджета на Агенция „Митници" на цена от 43 361 лева.

На община Бяла се прехвърля собствеността върху имоти - частна държавна собственост, намиращи се в местността „До регулацията", в гр. Бяла. Имотите са с обща площ 163 кв. м и попадат в границите на общински обект от първостепенно значение. Върху тях се предвижда изграждане на брегоукрепителни съоръжения за защита на крайбрежния брегови склон, и прилежащата територия на местност „Шергурна".

Правителството прие решение за даване на съгласие за апортиране имот - частна държавна собственост в капитала на „Държавна Консолидационна Компания" ЕАД (ДКК), гр. София, находящ се в гр. София, район „Панчарево", с. Герман, местност „Кангалията". Придобиването на имота от „Държавна Консолидационна Компания" ЕАД ще допринесе за постигане на по-добър финансов резултат от управлението на притежаваните активи, чрез използването им за създаване на условия за привличане инвеститори и осъществяването на нови инвестиционни проекти. Министърът на икономиката ще осъществи дейностите по увеличаването на капитала на „Държавна Консолидационна Компания" ЕАД със стойността на правото на собственост върху недвижимия имот.

 

България и Албания задълбочават сътрудничеството си в сферата на туризма

 

Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма и околната среда на Република Албания за сътрудничество в областта на туризма като основа за водене на преговори между двете държави.

Документът изразява стремежа на страните да засилят приятелските си отношения и да допринесат за икономическото развитие и увеличаване на туристическия потенциал. България и Албания ще подкрепят установяването на контакти между съответните държавни органи, които отговарят за туризма, както и между асоциации, организации, туристически фирми и хотели. Страните ще насърчават инвестициите в различни области на туризма, с оглед развитието на туристическата инфраструктура в двете държави. Те ще си сътрудничат в рамките на Световната организация по туризъм, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и други международни и регионални организации с туристическа насоченост.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в проведени заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, част „Образование“, което се проведе на 16 и 17 септември в Оснабрюк, Германия. По време на срещата бяха дискутирани три основни теми - последиците от COVID-19 върху образованието и обучението, Европейската програма за уменията и Декларацията от Оснабрюк.

Като най-големи предизвикателства пред професионалното образование и обучение бяха посочени внедряването на нови технологии, липсата на цифрова инфраструктура, както и обучението на учителите и адаптирането им към променящите се условия. Мнозинството от държавите членки, включително и България, посочиха, че учителите се нуждаят от повече подкрепа и обучение, за да действат като модератори в индивидуалните дигитални часове и обучението в електронна среда.

По време на дебатите относно Европейската програма за уменията България изрази позиция, че предложените цели са едновременно и амбициозни, и от голямо значение да бъдат постигнати. Това е свързано не само с необходимостта от преодоляване на последиците от кризата, свързана с Covid-19, но и с необходимостта от осъществяване на дигиталната и зелена трансформация на икономиката.

Декларацията от Оснабрюк, с която Германското председателство на Съвета на ЕС възнамерява да възобнови ангажиментите от Копенхаген, ще бъде приета на 30 ноември в рамките на Съвета по образование, младеж, култура и спорт от министрите, като приоритетите в политиката за развитие на професионалното образование и обучение в България са в синхрон с целите и ключовите области на въздействие, съгласно разпространения работен документ и проведените дискусии.

Приети са също така резултатите от проведеното в периода 20-21 септември в гр. Берлин, Германия, неформално заседание на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС. Министрите обсъдиха актуалното състояние на въпросите, свързани с търговската политика на Европейския съюз, състоянието на европейската стоманодобивна промишленост и процеса на избор на нов Генерален директор на Световната търговска организация (СТО).

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 19-20 октомври в Люксембург. Очаква се Съветът да постигне общ подход по Пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. За България остават важни елементи от пакета като гъвкавостта по отношение на прилагането на еко-схемите, запазването на преходната национална помощ, увеличаване стойността на обвързаната подкрепа или запазване на досегашните й нива. В рамките на заседанието се очаква да бъдат одобрени заключения относно стратегията „От фермата до трапезата“. В областта на рибарството се предвижда да бъде постигнато политическо споразумение по Регламента за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море, за 2021 г.

Министрите по телекомуникации на Европейския съюз ще проведат неформална видеоконференция на 15 октомври. Изкуственият интелект, икономиката, основана на данни, и обявеният от Европейската комисия бъдещ законодателен пакет за цифровите услуги са основните теми на форума. Министрите ще обсъждат мерки за налагане на европейските стандарти за данни извън границите на единния пазар, основните принципи на развитието на европейска рамка за изкуствения интелект, изменения на Директивата за електронната търговия и за осигуряване на свободна и лоялна конкуренция.

 

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Дръмски връх“

 

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Дръмски връх", разположено на територията на Софийска област. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - софийското дружество „Плена България" ООД. Оттам мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Дръмски връх" е сключен през 2007 г. От него се добиват строителни материали – варовици.

 

Откриват се процедури за откриване на процедури за възлагане на концесия за два морски плажа

 

Министерският съвет взе решение за откриване на процедури за възлагане на концесия за морски плаж „Каварна" в община Каварна и за морски плаж „Робинзон“ в община Несебър. Целта е обезопасяване на двата плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от двете концесии да е 15 години. Срокът е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж „Каварна“ е 45 813,04 лева без ДДС, а за морски плаж „Робинзон“ - 64 621,00 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Правителството предложи Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет

 

Правителството взе решение да предложи на Народното събрание да избере Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет. Съгласно законодателството мандатът на консултативния орган, председателя и членовете му е 4- годишен.

Зорница Русинова успешно е изпълнявала функциите на министър на труда и социалната политика в периода май 2016 г. - януари 2017 г. Като заместник-министър на труда и социалната политика е отговаряла за политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното сътрудничество, вкл. в областта на труда и социалната политика, както и за управлението на европейските фондове. Координирала е дейността на Агенцията по заетостта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за контрол на качеството на социалните услуги и е ръководила управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Притежава богат опит на национално и международно ниво при провеждане на преговори, като успешно прилага механизмите на социален диалог и социално партньорство при провеждане на различните политики в социалната сфера.

Икономически и социален съвет е консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие. Сред основните му цели е да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономическия живот, като утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава.

 

Правителството одобри промени в състава на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация

 

Министерският съвет одобри промени в състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (АС на НАОА). Актуализацията се налага поради изтичане на мандатите на някои от членовете на съвета.

Професор Владимир Пулков от Техническия университет - София става член на съвета от квотата на Министерството на образованието и науката. Останалите нови членове от страна на висшите училища, предложени от Съвета на ректорите, са проф. д.н.к. Мария Шнитер от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доц. Силвия Цветанска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. д.ф.н Мирослав Дачев от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. За член на Акредитационния съвет от квотата на Българската академия на науките е определен чл. кор. Николай Николов от Института по информатика и математика, а от тази на Селскостопанската академия е проф. д-р Венета Кръстева от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. Председател на Акредитационния съвет на НАОА остава проф. д-р Петя Кабакчиева.

 

Отпускат се 12.2 млн. лв. за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. в общ размер до 12.2 млн. лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Одобрен е национален доклад за изпълнение на задълженията по конвенцията за безопасност при управление на отработено гориво

 

Министерският съвет одобри Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. Определен е и съставът на делегацията на България за участие в организационното съвещание и в съвещанието за преглед на националните доклади.

Седмият национален доклад представя актуализирана информация за постигнатия от страната напредък при прилагане на изискванията на Конвенцията за периода след предходната среща за преглед. Докладът не повтаря информацията, представена в Шестия национален доклад, като акцентира върху настъпилите в страната промени в нормативната уредба, националната инфраструктура за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и състоянието на съоръженията, отчитайки препоръките към страната от шестото съвещание за преглед.

С Решението се определя съставът на делегацията на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните доклади по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.

 

Удължава се срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел

 

Да се удължи до 31 декември 2022 г. срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията - това предвижда проект на изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Целта е предотвратяване и ликвидиране на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, която е резултат от извънредното положение, а впоследствие и от извънредната епидемична обстановка, пише в мотивите на законопроекта.

 

Само Службата на европейския прокурор ще ръководи и надзирава действията на европейските делегирани прокурори

 

Единствено Службата на европейския прокурор (ЕРРО) ще упражнява надзор, ръководи и наблюдава всяко разследване и наказателно преследване, което ще се предприема от европейските делегирани прокурори, предвиждат измененията на Наказателно-процесуалния кодекс, одобрени от правителството днес.

Със законопроекта се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Една от тях е създаване на институционална гаранция за независимостта на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори от надзора на прокурор от по-горестоящата прокуратура, включително и на главния прокурор.

В случай на започване на разследване или на прекратяване на наказателно производство от европейския делегиран прокурор националната прокуратура няма да има правомощия за контрол. Това ще е в обхвата на правомощията единствено на наблюдаващия европейски прокурор в съответствие с вътрешния процедурен правилник на Европейската прокуратура.

И още: процесуалната стойност на извършените действия от европейския делегиран прокурор се приравнява със стойността на тези, извършени от български орган. Това е необходимо, тъй като доказателствата, представяни от Европейската прокуратура пред съда, не следва да бъдат отхвърляни единствено на основанието, че са събрани в друга държава членка или в съответствие с правото на друга държава членка.

Направени са предложения във връзка с изпълнение на задължението на страната за пълното транспониране на Директива (ЕС) 2018/1673 от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред, като се предвижда създаването на квалифициран състав на престъплението изпиране на пари, когато е извършено от задължено лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или негов служител или работник при или по повод изпълнение на задълженията произтичащи от закона. В преходните и заключителните разпоредби са предвидени и промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), чрез които се регламентират органът, компетентен да извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори, статутът и правомощията им.

Друг акцент в настоящите промени на ЗСВ е уреждане на възможността за публичен достъп по смисъла на чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация до информацията, която се съдържа в Единната информационна система за противодействие на престъпността и има характер на обществена информация. Такава възможност понастоящем ЗСВ не предоставя.

 

Министерският съвет отмени Решението за приемане на ЗИД на Закона за движението по пътищата

 

Кабинетът отмени взетото на 9 септември т.г. Решение за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. С проекта на закон се предлагаше преминаване към едноетапно производство по търсене на административнонаказателна отговорност за редица нарушения на действащия Закон за движението по пътищата. Поради необходимост от допълнително съгласуване със заинтересованите страни, проектът на закон няма да бъде представян на вниманието на Народното събрание преди достигане на консенсус по основните положения в него.

 

Правителството одобри Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 г.

 

Министерският съвет със свое Решение прие Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., както и План за действие 2021 - 2023 г. с приложения към него.

Съгласно Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерския съвет Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), в сътрудничество и координация с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата, разработи проекти на двата документа.

За първи път към Стратегията е разработен тригодишен План за изпълнение. Той ще бъде актуализиран на годишна база, като по този начин ще се гарантира ежегоден мониторинг на предприетите мерки и политики за повишаване безопасността на движението по пътищата.

В стратегическия документ е направен преглед и на изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на движението по пътищата през последното десетилетие. Страната ни е постигнала 19% намаление на жертвите от ПТП и 22% на тежко ранените при пътни инциденти в периода 2010-2019 г. Никоя страна в ЕС не успява да изпълни заложената обща цел за 50% намаление на жертвите от ПТП, като средноевропейският темп на намаление за десетилетието към 2018 г. е около 21%.

Стратегията и Планът за действие са разработени при отчитане на новата стратегическа рамка на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021-2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП, в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните органи на централно, областно и общинско ниво.

Стратегията интегрира подхода „безопасна система“, съгласно който хората ще допускат грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия, но стремежът винаги следва да е насочен към създаване на среда, която е щадяща и пригодна да смекчава нежеланите тежки последици.

За постигането на целите се набелязва прилагането на широк спектър от мерки, залегнали в Плана за действие, в тематичните направления: управление, основано на интегритет; социално-отговорно поведение - учене през целия живот; контрол - ефективен и превантивен; щадяща пътна инфраструктура; превозни средства в защита на човека; спасителна верига за опазване на живота.

Планът интегрира обединените ангажименти на институциите на национално, областно и общинско ниво, както и взаимодействието с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди в условията на споделена визия и широк национален консенсус. Всяка мярка за въздействие е планирана да се прилага в условията на конструктивен обществен дебат: когато тя е осъзната, припозната и осъществима в контекста на държавния апарат, академичното познание, изследователската и приложната наука, неправителствената дейност, училището, работното място и семейството.

В контекста на европейската политика в областта, България изразява ангажимент в дългосрочен план да работи за постигне на „Визия нула“ загинали и тежко ранени в резултат от пътни инциденти, а до 2030 г. техният брой да бъде намален наполовина.

 

14 млн. лв. се предоставят за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата

 

Правителството предоставя 14 млн. лева за закупуване на преносими компютри за нуждите на държавните и общинските училища.

С одобрените допълнителни средства ще бъдат закупени 16 000 устройства, от които 12 000 броя за ученици и 4 000 броя за учители, като по този начин ще се осигурят преносими компютри за тази част от учителите и учениците, които нямат финансовата възможност да се снабдят със собствени такива.

В случай, че се наложи дистанционно обучение в електронна среда, устройствата бързо ще обезпечат учебния процес от разстояние, а в периодите, в които не се налага дистанционно обучение, технологичните фондове ще се ползват в присъствения учебен процес и ще гарантират по-високото му ниво.

 

Одобрени са промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и предложи на Народното събрание да го приеме.

Промените са във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в ДОПК, включително производствата по данъчно-осигурителен контрол, фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обезпечаването и събирането на публичните вземания.

Част от промените в ДОПК са свързани с мерки, чиято цел е да бъдат облекчени задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск. Предоставя се възможност за доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, които започват от територията на друга държава членка на Европейския съюз и завършват на територията на страната или започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава членка. Данните ще се декларират чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите, която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока. Предимство на предварителното деклариране е, че се намалява времето за обслужване и същевременно се ограничават контролните мерки, тъй като органите по приходите ще разполагат предварително с необходимата им информация.

 

Министерският съвет одобри списък с приоритизирани искания от 2020 г. за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи

 

Със свое решение правителството одобри списък с приоритизирани искания от 2020 г. за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи (ППСР) през 2021 г.

В Министерството на финансите са постъпили шестнадесет искания за подкрепа в областите енергетика, финансов сектор, публична администрация, околна среда, правосъдна система, пазар на труда, управление на данни и едно искане, свързано с ангажиментите на страната по присъединяването към еврозоната. След подробен преглед исканията са степенувани по важност в три категории и са проверени за наличие на двойно финансиране.

Приоритизираните искания в списъка от 2020 г. за получаване на подкрепа по ППСР ще подпомогнат провеждането на мащабни реформи, ще допринесат за успешно изпълнение на поетите последващи ангажименти на страната след присъединяването към Валутно-курсовия механизъм II и по пътя й към еврозоната, и ще осигурят ефективното адресиране на специфичните за страната препоръки на Съвета на ЕС през последните години.

Одобреният списък с приоритизирани искания ще бъде изпратен от министъра на финансите до Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия, в срок до 31 октомври за съответната година.

 

България подкрепя и работи за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г.

 

България подкрепя и работи за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г. За страната ни определянето на климатичните цели и тяхното преразглеждане е политическо решение, което може да бъде взето от Европейския съвет само след провеждане на задълбочени и обширни дискусии на основата на подробна оценка на въздействието, включително на национално ниво. Тази позиция ще бъде отстоявана от България на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15-16 октомври в Брюксел.

По време на заседанието лидерите на държавите членки на ЕС ще оценят осъществения напредък при изпълнението на целта за постигане на климатична неутралност до 2050 г. и ще проведат ориентационен дебат по темата.

Държавните и правителствени ръководители от ЕС ще продължат своя редовен обмен по темата COVID-19, като ще обсъдят цялостна координация на мерките в отговор на пандемията, както и въпроси, свързани с разработването и разпространяването на ваксина.

Сред темите на Европейския съвет ще са и преговорите между Европейския съюз и Великобритания. В интерес на България е постигане на споразумение за бъдещо партньорство между двете страни. Страната ни отдава особено значение на изпълнението на Споразумението за оттегляне, като счита правата на гражданите за въпрос от изключителна важност.

Във фокуса на срещата ще бъдат и отношенията на ЕС с Африка.

 

Ще бъдат проучени възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на площадка №2 в АЕЦ „Козлодуй“

 

Министърът на енергетиката ще предприеме подготвителни действия и проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на одобрената със Заповед № АА-04-3 от 21 февруари 2020 г. на председателя на Агенцията за ядрено регулиране площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй". Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

С решението се възлага на министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия и да разреши на „Български енергиен холдинг" ЕАД да влезе в преговори с компании от Съединените американски щати, развиващи нови ядрени технологии за граждански цели, включително малки модулни реактори, с цел проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй". Енергийният министър следва в срок до 31.01.2021 г. да информира Министерския съвет за предприетите действия и за резултатите от преговорите.

Ядрената енергия е доказан беземисионен ресурс и е ключов елемент в структурата на енергийния баланс на страната за гарантиране на сигурни и надеждни енергийни доставки, както и за ефективна борба с климатичните промени. Продължаване на експлоатацията на наличните мощности от Република България, както и реализирането на нови ядрени мощности ще е от стратегическо значение за запазване на енергийната сигурност на страната, редуциране на емисиите от парникови газове и намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси по разходоефективен и конкурентоспособен начин, в контекста на целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. и приоритетите на Европейската зелена сделка.

 

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МЗ

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер на 2 100 000 лв. Одобрените допълнителни средства са предназначени за закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19.

Предвид извънредната епидемична обстановка от COVID-19 и с оглед превенция и защита на здравето на пациентите се налага своевременното осигуряване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир).

Предстои подписване на рамков договор между Европейската комисия и Gilead Sciences за закупуването на общо 3 000 000 флакона.

След сключване на рамковия договор България ще заяви необходимите количества от лекарствения продукт за първата доставка през месец октомври.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА­ТА СТАБИЛНОСТ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството
министърът на околната среда и водите
министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ИЛИЕВ СРЕЩУ РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ”, ЖАЛБА № 7743/10 ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРАНСАКЦИЯТА ЗА ЕМИТИРАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗА­НИТЕ С ТРАНСАКЦИЯТА МАНДАТНО ПИСМО С БАНКИТЕ-МЕНИДЖЪРИ, ДО­ГОВОР ЗА ПОДПИСКА, ПИСМА ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ПРАВНИЯ КОНСУЛТАНТ И ПИСМО ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ХИДРОМОНТАЖ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 9+925,22 ПО ПЪТ 1 И КМ 9+923,55 ПО ПЪТ 2 И ЖП МОСТ НА КМ 9+987,04 ПО ПЪТ 1 И НА КМ 9+985,98 ПО ПЪТ 2 НАД РЕКА ИСКЪР В ЖП УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН” ОТ ПРОЕКТ „МОДЕР­НИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТ­НИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ”, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЛАСТ СОФИЯ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството
министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪ­ЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ; УЧАСТЪК ИХТИ­МАН - СЕПТЕМВРИ”, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕСТРИМО, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството
министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТ­НИЦИ” ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖА­ВАТА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО ТУРИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБ­ЛИКА АЛБАНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВА­НИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРА­ЗОВАНИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. В ОСНАБРЮК.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБО­ТИ/ТЪРГОВИЯ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 20 И 21 СЕПТЕМ­ВРИ В БЕРЛИН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОН­ЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДРЪМСКИ ВРЪХ”, ОБЩИНА ДРАГОМАН, СО­ФИЙСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 23 НОЕМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЛЕНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КАВАРНА”, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „РОБИНЗОН”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горита

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЕДИ­ННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО И ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПА­ДЪЦИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪВЕЩАНИЕТО ЗА ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ­ТЕ ДОКЛАДИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕС­КИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 14 ОТ ПРОТО­КОЛ № 53 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ НА 9 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

Внасят: заместник министър-председателят

               Министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕ­ЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021- 2030 Г. И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 - 2030 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 И 20 ОКТОМВРИ 2020 Г.  В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ПРИОРИТИЗИРАНИ ИСКАНИЯ ОТ 2020 Г. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 И 16 ОКТОМВРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НА ОДОБРЕНАТА СЪС ЗАПОВЕД № АА-04-30 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2020 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПЛОЩАДКА № 2  В АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „КОЗЛОДУЙ”, В КОНТЕКСТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ ДО 2050 Г. И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА  2020 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИС­ТРИТЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ОКТОМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията