EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 14.04.2021 г.

14.04.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 3/2021 г.

 

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 3 за 2021 г. във връзка с искането на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България като група текстове, намиращи се в определено съотношение.

В становището на Министерския съвет се посочва, че конституционните разпоредби на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 не могат и не следва да са обект на задължително тълкуване в предложения от вносителя смисъл. Конституционно допустимо е Народното събрание да изменя, допълва и отменя както приетия и необнародван, така и приетия и върнат за ново обсъждане закон по реда, предвиден в Конституцията на Република България и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

 

Проф. д-р Камен Плочев е предложен за удостояване с орден „Мадарски конник” I

степен с мечове

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на република България за издаване на указ за награждаване на о. з. полковник проф. д-р Камен Плочев, за високи постижения в областта на медицината и големи заслуги за развитието и укрепването на двустранните отношения в областта на здравеопазването и научните изследвания в медицината между Република България и Германия, Нидерландия, Белгия и други водещи европейски държави, с орден „Мадарски конник” I степен, с мечове.

 

Правителството одобри Стратегия за дейността на ББР

 

Правителството одобри Стратегия за дейността на „Българската банка за развитие” АД 2021-2023 г. През новия програмен период Групата на ББР ще следва публичната и правителствена политика за възстановяване на бизнеса и икономиката от кризата с пандемията от COVID-19. Стратегическите приоритети на Групата ще бъдат префокусирани и насочени към по-бързото възстановяване на МСП и рестарт на икономиката след коронакризата.

„Българска банка за развитие” АД ще продължи подкрепата за зелена и кръгова икономика, финансирането на проекти за чиста енергия, енергийна ефективност, зелен транспорт, повторно използване на ресурси и за запазване устойчивостта на природните ресурси, както и развитието на пътната инфраструктура и на модерна смарт инфраструктура за транспорта.

 

Националният план за радиочестотния спектър се променя във връзка с решения на ЕК

 

Националният план за разпределение на радиочестотния спектър се променя във връзка с изпълнение на решения на Европейската комисия. Предвиждат се промени в планирането на съществуващите обхвати, с цел постигане на по-пълна хармонизация по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

По този начин се осигурява хармонизиране с Европейската таблица за честотните разпределения и решенията на Комитета за електронни съобщения към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения. С проекта се изпълняват изискванията на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения и се отразяват се взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения.

 

Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ беше признато за национално представителна организация

 

Правителството призна Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението работи активно в обществена полза, като подпомага и защитава интересите на своите членове на национално, регионално и местно равнище. Организацията спомага за опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство, както и за повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за приобщаване на хората с увреждания и лицата в рискови групи чрез рекреация и туризъм.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за 2021 г. в размер до 60 000 лв. Сумата е определена на база фактически извършени разходи за обезпечаване на дейностите по назначаване на графически експертизи на подписи, които се възлагат в хода на водените пред КЗЛД административни производства по жалби на физически лица.

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 година. 

 

Отчисления в размер на 50 % от печалбата за финансовата 2020 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала ще бъдат внесени в полза на държавата

 

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2020 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Отчисленията са в размер на 50 на сто, в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 година.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите е 30 юли 2021 г.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2021 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по пет решения на ЕСПЧ

 

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 115 462 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 08.12.2020 г. - 08.03.2021 г.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на историческа и археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Никопол за срок от 10 години. Историческа и археологическа недвижима културна ценност „Никополска крепост“ с категория „национално значение се намира в град Никопол, местност „Баладжа“, с обща площ 99,8 дка. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Плевен.

За публична държавна собственост бяха обявени шестнадесет имота, разположени на територията на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ за проект „Модернизация на жп участък Костенец-Септември”.

Учредяване се право на строеж върху други три имота - частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната, намиращи се в град Стара Загора. С реализиране на процедурата по отстъпено право на строеж ще се осигурят жилища в гада, необходими за военнослужещите и цивилните служители от системата на Министерството па отбраната.

На Държавно предприятие „Държавна петролна компания" безвъзмездно се предоставят за управление имоти-публична държавна собственост. Държавата предоставя на ДП „ДПК" имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет. Имотите са предоставени за нуждите на ръководството и служителите на държавното предприятие. Те са с предоставени права за управление съответно на Българския институт по метрология (БИМ) и на Министерството на икономиката. През юли 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси - с §2 на който е създадена Глава втора „а" „Държавно предприятие „Държавна петролна компания". Посочените нови законови разпоредби регламентират образуването на Държавно предприятие „Държавна петролна компания" със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, юридическо лице със седалище София.

 

Правителството освободи почетния ни консул в Силкеборг, Кралство Дания

 

Министерският съвет прие решение за освобождаване на датския гражданин Йеспер Вестергорд Хансен от функциите на почетен консул на Република България в Кралство Дания със седалище в гр. Силкеборг, с консулски окръг Южна Ютландия и за закриване на ръководеното от него почетно консулство.

Йеспер Вестергорд Хансен отправи молба да бъде освободен от длъжността почетен консул Република България в Кралство Дания поради лични причини. През изминалия 16-годишен период Йеспер Хансен изпълняваше отговорно функциите на почетен консул и значително допринесе за задълбочаването на сътрудничеството между България и Дания във всички области от взаимен интерес.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”

 

Правителството одобри на резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведена на 16 март.

В рамките на първата сесия министрите обсъдиха Европейския план за борба с рака и посочиха най-важните действия за неговото успешно реализиране, сред които засилване на превенцията и ранното диагностициране и осигуряването на дългосрочна устойчивост на мерки. България подкрепи инициативата на Европейската комисия с оглед усилията на държавите членки за намаляване тежестта на онкологичните заболявания върху пациентите, техните близки и здравните системи на държавите. Страната ни подчерта необходимостта Планът да бъдат съобразен със спецификите на националните здравни системи.

По време на втората сесия министрите проведоха дискусия относно прилагането на нефармацевтични мерки срещу COVID-19 в Европейския съюз. Акцент беше поставен върху мерките за овладяване на новите варианти на вируса, ясното комуникиране на ограничителните мерки, необходимостта производителите на ваксини да спазват поетите ангажименти. България отбеляза, че нефармацевтичните мерки трябва да бъдат научно обосновани, за да гарантират приемането на балансирани и предсказуеми решения.

Неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката и на финансите на държавите - членки на ЕС ще се проведе на 16 април. По време на срещата и в рамките на дискусиите за възстановяването на Европа участниците ще обсъдят текущата икономическа ситуация, прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и финансирането на инструмента „Следващо поколение ЕС“. Министрите ще обсъдят и доклада на консултантите по независимата оценка на изпълнимостта на вариантите за укрепване на Европейската финансова архитектура за развитие.

Съвета „Общи въпроси“ ще заседава на 20 април чрез видеоконферентна връзка. Министрите ще дискутират актуални въпроси, свързани с отношенията ЕС - Обединеното кралство и ще обменят мнения по линия на Годишния диалог относно върховенството на правото. Съветът ще обсъди актуалната ситуация около пандемията от COVID-19 с фокус върху доставките и внедряването на ваксини, изпълнението на ваксинационните планове в държавите-членки на ЕС, законодателното предложение на Европейската комисия за „зелен цифров сертификат" и механизма за споделяне на ваксини.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 - Запад“ и морски плаж „Буните 2 - Изток“

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Буните 2 - Запад“ и морски плаж „Буните 2 - Изток“, община Варна, област Варна. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 32 786,46 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Буните 2 - Запад“ и морски плаж „Буните 2 - Изток“, община Варна, област Варна, със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Открива се процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Устие на река Велека“

 

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Устие на река Велека“, община Царево, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на частта от морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 12 217,41 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи част от морски плаж „Устие на река Велека“, община Царево, област Бургас със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

С решение на Министерския съвет се прекратява процедурата за възлагане на концесия

на морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево, област Бургас

 

Поради обстоятелството, че няма нито допуснат нито един участник, е взето решение на Министерския съвет да се прекрати процедурата по възлагане на концесия за морски плаж „Къмпинг юг“, община Царево, област Бургас.

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка

на средства за измерване

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Създава се възможност за заявяване на административната услуга за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол по електронен път, което е предпоставка за изпълнение на административната услуга в по-кратки срокове.

С направените промени се постига съответствие на наредбата с актуализираното законодателство в областта на метрологията, както и с новия БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране".

Намалява се административната тежест по отношение на законовите изисквания за представяне на оригинали на документи при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване и по отношение на образователната квалификация на специалистите. Оптимизира се контрола върху зачислените на оправомощените лица знаци за удостоверяване на резултатите от проверка на средства за измерване. Въвеждат се допълнителни разпоредби, свързани с изискванията за периодичността на калибриране на еталоните и спомагателните средства за измерване.

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в областта на мрежовата и информационна сигурност, защитата на личните данни, защитата на класифицираната информация и финансовото управление и контрол.

С предвидените промени се създават длъжности „служител по мрежова и информационна сигурност“, „служител по сигурността на информацията“, „длъжностно лице по защита на личните данни“ и „финансов контрольор“. Осигуряването на две щатни бройки ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на АКСУ. Обезпечаването на другите две щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация в Агенцията по заетостта.

С проекта на акт се предлага увеличаване на щатната численост на Фонд „Условия на труд“ и Фонд „Социална закрила“ с по две щатни бройки с цел оптимизиране на осъществяваната от тях дейност и гарантиране на по-ефективното изпълнение на функциите на служителите. Осигуряването на необходимите четири щатни бройки ще се извърши за сметка на намаляване на числеността на специализираната администрация в Агенцията по заетостта.

 

Определен е концесионер на морски плаж „Панорама - север“

 

След проведена открита процедура „Павижа“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Панорама - север“, община Варна, област Варна. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 9 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 9 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 9 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 9 851,84 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж е в размер на 820 000 лв. е ДДС.

 

Приет е доклад за изпълнението към 31 март на Плана за действие за 2021 година с мерките,

произтичащи от членството на България в ЕС

 

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2021 година.

Общо 94 мерки са със срок на изпълнение до края на месец март, като от тях са изпълнени 57 мерки. Неизпълнените мерки са 37, което представлява 39,4 % неизпълнение. В края на месеците януари и февруари процентът неизпълнени мерки беше съответно 66,7% и 47,9 %.

През първото тримесечие на годината процентът неизпълнени мерки е традиционно по-висок, поради неизпълнените мерки от Плана за 2020 г., които са прехвърлени в Плана за 2021 г. със срок за изпълнение до 31 януари. В Плана за действие има 56 мерки, прехвърлени от Плана за 2020 г. Към 31 март имаме 27 неизпълнени мерки със срок за изпълнение до 31 януари.

Общо 25 мерки от Плана за 2021 г. са свързани с 25 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 18 директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) със срок за въвеждане до края на месец май 2021 г.

 

Променен е списъкът на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

 

Дейността „разпределение на електрическа енергия“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества, както и електрическата подстанция София - център 110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България" АД и Компресорна станция „Расово" на Булгартранзгаз, ще бъдат включени към стратегическите обекти и дейности в енергетиката. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, променяйки ПМС № 181 от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Посочените обекти играят ключова роля в управлението на енергийната мрежа и снабдяването с електроенергия и газ на стопанските и битовите потребители в страната. Включването им в списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката ще допринесе за по-голяма сигурност на електроснабдяването и газоснабдяването и ще осигури по-добра защита на тези обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", тази защита включва: контрол на организацията на физическа защита (охрана) на обектите, включително с оглед противодействие на заплахи от терористичен характер; контрол на информационната защита, осъществявана чрез административни, организационни, технически и криптографски мерки; оказване съдействие на ръководителите на стратегическите обекти и дейности при идентифициране и оценка на потенциални заплахи.

Очаква се промените да доведат до повишаване на енергийната сигурност в страната.

 

„Холсим кариерни материали” АД ще е новият концесионер на находище „Лозница 1"

 

„Холсим кариерни материали" АД ще бъде новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 1" в област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали - баластра, от находище „Лозница 1" е сключен на 23 ноември 2007 г. с пазарджишкото дружество „Врис" ООД. „Холсим кариерни материали" АД е правоприемник на този концесионер. Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона. Условията на предоставената концесия не се изменят.

Съгласно друго правителствено решение „Кубик - M3" ООД ще проучва строителни материали в площ „Полето", разположена в землищата на селата Огняново и Балдево, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 18,5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Смолянското дружество "БКС" ЕООД ще проучва строителни материали в площ "Селище", разположена в землището на едноименното село, обл. Смолян. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 29 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 4 227 260 лв. за Българската православна църква - Българска патриаршия.

Средствата се предоставят за следните дейности и обекти: извършване на основен ремонт и реконструкция на Старата митрополия, гр. Велико Търново; консервация и реставрация на храм „Св. великомъченик Димитър Солунски“, гр. Видин; консервация и реставрация на Мулдавския манастир "Св. Петка", с. Мулдава, община Асеновград и за довършителни строително-ремонтни дейности по сградата на Софийската митрополия.

Необходимите средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 година.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г., във връзка с изпълнение на дейности по подготовката и провеждането на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. в размер на 22 837 000 лв. Тези разходи са предвидени в централния бюджет за 2021 година и няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет.

Основните дейности, за които ще бъдат разпределени средствата са за разработване на Информационна система „Преброяване“, отпечатване на инструментариум, заплащане на преброителите за събиране на данни на терен, разходи, направени от общините, обработка, валидиране и консолидиране на данните и др.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване. То се прави веднъж на 10 години и целта му е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана на териториално ниво информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението.

 

„Трейс БГ“ ЕАД ще е новият концесионер на находище „Тополовград“

 

„Трейс БГ“ ЕАД, гр, София, ще бъде новият концесионер на находище „Тополовград" в област Хасково. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали - мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище „Тополовград" е сключен на 4 май 2001 г. с „Пътстройинженеринг" АД. „Трейс БГ' ЕАД е правоприемник на този концесионер.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

Условията на предоставената концесия не се изменят.

 

„Каолин“ ЕАД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми в площ „Припека“

 

„Каолин" ЕАД, гр. Сеново, ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площ „Припека", разположена на територията на община Димитровград, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от две години. През този период „Каолин" ЕАД ще вложи минимум 60 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

България подкрепя назначаването на двама съдии и двама генерални адвокати в Съда на ЕС

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 21 април 2021 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъдат разгледани предложенията на Ирландия, Република Гърция и Република Кипър за назначаването на двама съдии и двама генерални адвокати в Съда на ЕС.

България подкрепя предложението на Ирландия за преназначаване на Юджийн Ригън на поста съдия, на Кипър - за назначаването на Николас Емилиу на поста генерален адвокат, както и две предложения на Гърция - за преназначаване на Атанасиос Рантос на поста генерален адвокат и за назначаване на Димитриос Гратсиас на поста съдия.

Всички те ще са с мандати до 6 октомври 2027 г.

 

Одобряват се допълнителни трансфери за неотложни разходи за предотвратяване,

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 1 369 198 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия и неотложни възстановителни работи на инфраструктурни обекти. Сумата се осигурява от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

Със спестени 732 148 лв. се разрешава на Севлиево да финансира реконструкция на улични водопроводи

 

Със спестени 732 148 лв. се разрешава на община Севлиево да финансира реконструкцията на улични водопроводи в града. За целта Министерският съвет промени свое постановление от 2020 г., с което чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на общинската администрация бяха предоставени 3 900 000 лв. за източен водопроводен клон от Пречиствателна станция за питейни води „Стоките“. След проведени обществени поръчки, община Севлиево е подписала договор за изпълнение на дейностите на стойност 3 167 852 лв. Затова сега се разрешава реализираните спестявания от 732 148 лв. да бъдат насочени към проекта за реконструкцията на уличните водопроводи, за който има издадено разрешение за строеж.

 

Определен е съставът на Етичната комисия по трансплантация

 

Министерският съвет прие Решение за определяне състава на Етичната комисия по трансплантация. Комисията дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на трансплантацията и разрешава вземане на органи и тъкани от лица в предвидените в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки случаи.

За председател на Етичната комисия по трансплантация е определен доц. д-р Бранимир Спасов, директор на Специализираната болница за активно лечение по хематологични заболявания. Членове на комисията са: проф. д-р Стоян Миланов - началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение на болница „Пирогов“ и републикански консултант по анестезиология и интензивно лечение; доц. д-р Радка Горанова-Спасова, преподавател в Катедрата по Биоетика към МУ София; доц. Нели Градинарова, преподавател в Катедра по Биоетика към МУ София; д-р Николина Семерджиева, специалист по „Нервни болести“ в Клиника по интензивно лечение на нервни болести към болница „Св. Наум“; доц. Костадин Нушев, преподавател в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Елица Брънкова, клиничен психолог в МБАЛНП „Св. Наум“; д-р Ивиан Бенишев, директор на дирекция „Медицински дейности“ в Министерство на здравеопазването, и Надежда Бранковска, директор на дирекция „Правна“ в Министерство на здравеопазването,

В състава на Комисията са включени доказани професионалисти в областта на медицината, правото, теологията и психология, както и двама служители на Министерството на здравеопазването.

 

Областните управители на Габрово, Пазарджик и Пловдив са освободени от длъжност

 

Правителството прие решение, с което освобождава от длъжност областните управители на:  Габрово - Невена Минева, Пазарджик - Стефан Мирев и Пловдив - Дани Каназирева. За временно изпълняващи длъжността областен управител на тези области се назначават заместник областни управители.

За временно изпълняващ длъжността областен управител на област Габрово се назначава Мария Пенева. За временно изпълняващ длъжността областен управител на област Пазарджик се назначава Йордан Кожухаров. За временно изпълняващ длъжността областен управител на област Пловдив се назначава Петър Петров.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 3 ЗА 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ" ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИ­ЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИ­ЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „X И ДРУ­ГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 22457/16), „СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГА­РИЯ" (ЖАЛБА № 26198/13), „Д. К. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 76336/16), „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ЕКОГЛАСНОСТ" СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 31678/17) И „РЕЛИГИОЗНО ИЗПОВЕДАНИЕ „СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ" СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 5301/11).

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ" ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП УЧАСТЪК КОСТЕНЕЦ - СЕПТЕМВРИ".

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УС­ЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАС­ТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИСТОРИЧЕСКА И АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ".

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЙЕСПЕР ВЕСТЕРГОРД ХАНСЕН ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СИЛКЕБОРГ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ ЮЖНА ЮТЛАНДИЯ, ОБХВАЩАЩ ТЕ­РИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ФЮН, РИБЕ, ЮЖНА ЮТЛАНДИЯ, ВАЙЛЕ И ОБ­ЩИНА СИЛКЕБОРГ, ОБЛАСТ ОРХУС, И ЗА ЗАКРИВАНЕ НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕ­НА НА 16 МАРТ 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „БУНИТЕ 2 - ЗАПАД" И МОРСКИ ПЛАЖ „БУНИ­ТЕ 2 - ИЗТОК", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „УСТИЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА", ОБЩИ­НА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „КЪМПИНГ ЮГ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПАНОРАМА - СЕВЕР”, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИ­ЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - БАЛАСТРА, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛОЗНИ­ЦА-1”, ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 23 НОЕМ­ВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛА­ГОУСТРОЙСТВОТО, И „ВРИС” ООД - ПАЗАРДЖИК, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПОЛЕТО”, РАЗПОЛОЖЕ­НА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ОГНЯНОВО И С. БАЛДЕВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН, ОБ­ЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „СЕЛИЩЕ”, РАЗПОЛОЖЕ­НА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕЛИЩЕ, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16 АПРИЛ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИ, МРАМОРИЗИРАНИ ВАРО­ВИЦИ И ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ТОПОЛОВГРАД”, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 4 МАЙ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД - СТАРА ЗАГОРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧ­ВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРА­ЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИ­ТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПРИПЕКА”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 АПРИЛ 2021 Г. ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ”, КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 АПРИЛ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВ­НИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛ­НИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗ­ВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИ­НА СЕВЛИЕВО И В ОБЩИНА ГАБРОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят