EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 13.12.2023 г.

13.12.2023

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Вицепремиерът Мария Габриел ще ръководи Съвета за развитие на гражданското общество

 

С решение на Министерския съвет вицепремиерът Мария Габриел бе определена за председател на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО).

Като консултативен орган на Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество, СРГО се ръководи от заместник министър-председател - единственият представител на държавата в съвета, който води заседанията му, но не участва в гласуването при вземането на решения. 15 са членовете на консултативния орган, 14 от които са юридически лица с нестопанска цел с минимум 5 години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Определеният с национално електронно гласуване състав на СРГО включва организациите Фондация „Български център за нестопанско право“, Сдружение „Български дарителски форум“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Светът на Мария“, Фондация „Български фонд за жените“, Сдружение „Асоциация на европейските журналисти - България“, Фондация „Заедно в час“, Сдружение „Български Червен кръст“, Сдружение „Български хелзинкски комитет“, Фондация „За нашите деца“, Сдружение „Асоциация на парковете в България“, Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“, Фондация „Карин дом“ и Сдружение „Еквилибриум“.

 

Одобрен е План за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

 

Правителството одобри План за 2023 - 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.). Документът е разработен в рамките на междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика с участие на широко представителство от страна на националните държавни институции, Националния статистически институт, Българската академия на науките, социалните партньори, Сдружението на общините в Република България и Българския червен кръст и включва дейности и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.

В Плана са систематизирани задачи от различни отговорни институции в изпълнение на приоритетите, заложени в Националната стратегия за активен живот на възраст ни те хора в България (2019 - 2030 г.). Систематизирани са мерки за насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, в сферата на участието в обществото, в сферата на самостоятелния живот, както и мерки за създаване на благоприятна среда за самостоятелен и активен живот на възрастните на национално и регионално ниво.

Планът за 2023 - 2024 г за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 -- 2030 г.) използва многосекторен подход, включващ финансиране на набелязаните мерки чрез бюджетите на множество компетентни ведомства. Програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и финансиране но европейски и други международни проекти.

 

През 2022 г. брутната добавена стойност, създадена в аграрния отрасъл, е в размер на 6,5 млрд. лева

 

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство" през 2022 г. възлиза на 6,5 млрд. лева. В реално изражение тя се свива с 4,4% спрямо предходната година, в резултат на предизвикателствата, свързани с войната в Украйна и повишените разходи за производство. Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната е 4,3%. Предварителните данни за първите две тримесечия на 2023 г. сочат намаление на БДС, формирана от аграрния отрасъл, съответно с 1,1% и 0,3% на годишна база в реално изражение.

През 2022 г. за поредна година се формира значително положително салдо в аграрната търговия на България, възлизащо на 1,6 млрд. евро. По предварителни данни, през първото полугодие на 2023 г. нетният износ на селскостопански стоки от страната е в размер на 972,7 хил. евро, като водещите групи продукти в неговата структура са зърното, растителните мазнини и маслодайните семена.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през календарната 2022 г. са оторизирани близо 1,7 млрд. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.

В рамките на 2022 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. са изплатени 683,5 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - 22,8 млн. лева.

Подкрепата на земеделските производители под формата на държавни помощи през годината е в размер на 981,1 млн. лева.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, както и мерките за тяхното постигане през 2024 г.

 

Правителството определи председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия „България - Баден-Вюртемберг“

 

Министерският съвет определи заместник-министъра на икономиката и индустрията Николай Павлов за председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия „България - Баден-Вюртемберг“.

Създадената през 2006 г. междуправителствена комисия се утвърди като ефективен инструмент за координация и развитие на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес между България и германската федерална провинция Баден-Вюртемберг.

Дейността на комисията съществено допринася за разширяване на двустранните връзки в приоритетни области като повишаване на административния капацитет, подпомагане на реформите в областта на правосъдието и вътрешния ред. Също така насърчава сътрудничеството на регионално равнище, привличането на инвестиции, партньорството в областта на малките и средните предприятия, иновациите, дигитализацията и стартиращите предприятия, образованието, науката и културата.

 

Одобрени са промени в списъците на общинските и на републиканските пътища

 

Министерският съвет одобри промяна в списъка на общинските пътища. Той се допълва с ново пътно трасе на територията на община Велинград. Общата дължина на пътищата в общината се увеличава с 3,430 км и става 27,790 км. В списъка на общинските пътища се включва път PAZ3075 /PAZ2063, III-843 - Абланица/ - мах. Магерови колиби, който осигурява единствения достъп на жителите на махала Магерови колиби до останалите населени места и общинския център. В резултат Община Велинград ще има възможност да потърси варианти за осигуряване на средства за възстановяването на неговото състояние. За обекта е издадено разрешение за строеж от 2023 г., но тъй като не е бил общински, не са започнали строително-монтажните работи.

Одобрена е и промяна на номера на път III-5509 Свиленград - Райкова могила - Щит - Пашово - Сладун - Варник - Маточина, област Хасково, който става III-8009 Свиленград - Райкова могила - Щит - Пашово - Сладун - Варник - Маточина, област Хасково. С изменението номерът на пътя се привежда в съответствие с правилата за номериране на пътищата в държавната класификация на републиканските пътища в България. Необходимостта от промяната възниква поради това, че в чертите на гр. Свиленград пътят започва от измененото трасе на републикански път I-8.

 

 

Правителството предлага полковник Димитър Георгиев да бъде назначен на длъжността „Заместник- командир на Военновъздушните сили“

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи полковник Димитър Георгиев на длъжността „Заместник-командир на Военновъздушните сили“ и го удостои с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 14.02.2024 г.

Правителството прие също Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който адмирал Емил Ефтимов се назначава на длъжността „Началник на отбраната“, след изтичане на четиригодишния срок по чл. 83, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, считано от 31.03.2024 година.

Правителството предлага да бъде освободен генерал-майор Валери Цолов от длъжността „Командир на Съвместното командване на силите“ и от военна служба, считано от 26.12.2023 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното военно звание.

Кабинетът предлага също да бъде освободен генерал-майор Красимир Кънев от длъжността „Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите в Моне“, Белгия и да бъде назначен на длъжността „Командир на Съвместното командване на силите“, считано от 26.12.2023 година.

Съгласно друго предложение на Министерския съвет бригаден генерал Николай Караиванов следва да бъде освободен от длъжността „Заместник-командир на Сухопътните войски“ и от военна служба, считано от 28.12.2023 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното военно звание.

Министерският съвет прие също решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Пламен Йорданов от длъжността „Началник на щаба на Сухопътните войски” и го назначи на длъжността „Заместник-командир на Сухопътните войски“, считано от 28.12.2023 година.

Кабинетът предлага бригаден генерал Петьо Мирчев да бъде освободен от от длъжността „Заместник-командир на Военновъздушните сили“ и от военна служба, считано от 14.02.2024 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното военно звание.

 

 

Правителството с насърчителни мерки по редица мащабни инвестиции

 

 

Мащабни инвестиции, вследствие на които ще бъдат разкрити близо 600 работни места, разгледа днес правителството в рамките на редовното си заседание.

Кабинетът одобри проект на Меморандум за разбирателство с „Алкомет“ АД. В гр. Шумен дружеството ще разшири алуминиевото си производство с инвестиция от 136 милиона лева. Това ще създаде 160 нови работни места. Проектът цели производството на алуминиеви сплави за електромобили и разширяване на продукцията за автомобилопроизводство и соларни панели.

Правителството одобри също така Меморандум за разбирателство с „Шнайдер Електрик България“ ЕООД. Това е друг ключов проект в пловдивската община Марица, който предвижда създаването на умна производствена сграда с иновативни технологии и възобновяеми източници на енергия. Това ще бъде първото такова предприятие в Централна и Източна Европа. Инвестицията е за 107 милиона лева и чрез нея ще бъдат създадени поне 105 работни нови места.

Меморандум за разбирателство е одобрен и с „Глас Контрибюшън“ ЕАД във връзка с разширяването на Стъкларския завод „Рубин“ в гр. Плевен. Ще се изгради 300-тонна пещ, ще се модернизират складови площи с фокус върху иновативни продукти и процеси за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Реализацията на инвестицията, която е в размер на над 100 млн. лв., ще създаде повече от 150 нови работни места.

„Карлсберг България“ АД разширява дейността си в завода в Благоевград, като за целта ще бъде построена и нова производствена сграда с допълнителна поточна линия. Инвестицията е за над 23 млн. лв. Компанията и всички други инвеститори в региона ще могат да се ползват от новата пътна връзка, за която правителството одобри близо 800 000 лв. по бюджета на община Благоевград. Със средствата ще бъде изградена нова пътна връзка от западното локално платно към основното платно на бул. „Св. Димитър Солунски“ в града. Това ще спомогне за значително облекчаване на трафика в района.

На Община Търговище се предоставят средства в размер на над 1 млн. лв. за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до промишлена зона „Въбел“. По този начин ще бъде осигурен транспортен достъп на всички фирми, опериращи в региона, както и на бъдещи инвеститори. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проекта на „Пашабахче България“ ЕАД за автоматизация и иновация на предприятието. Инвестицията по проекта е в размер над 28,5 млн. лв.

Отново като насърчителна мярка кабинетът одобри близо 500 000 лв. за изграждане на пътна инфраструктура в община Девня. Пътят ще осигури транспортен достъп до републиканската пътна мрежа на всички превозни средства, обслужващи Промишлена зона на територията на гр. Девня и връзката с Пристанище Варна - Запад. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проекта на „Агрополихим“ АД „Модернизация на производството на азотни торове и оползотворяване на отпадъчна енергия от производство“, сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Инвестицията е в размер на 54.2 млн. лв., като се предвижда разкриването на 40 нови работни места.

Други 600 000 лв. Министерският съвет одобри по бюджета на община Хисаря. Със средствата ще бъде извършена реконструкция на бул. „Иван Вазов“ в града. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проекта „Медико и балнео рехабилитационен център" на „Сенид" ООД. Инвестицията по проекта е в размер на 41.5 млн. лв. и в резултат на реализирането му ще бъдат разкрити 120 нови работни места. С извършването на ремонтните дейности ще се облекчи цялото движение в гр. Хисаря.

Посочената в решенията на правителството публична общинска инфраструктура се финансира по реда на Закона за насърчаване на инвестициите чрез бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

 

Правителството одобри увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД

 

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 8 124 400 лв. за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" и за разходи по дейностите за надграждането му. Увеличението на капитала ще се извърши с решение на Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк" АД. Източник на средствата за увеличението са предоставените по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. за придобиване на дялови акции за увеличение на капитала и капиталовите резерви. С Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 25.02.2022 г. министърът на иновациите и растежа е определен за орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД.

Българският Discoverer е първият по рода си суперкомпютър в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс. Изграден е по проект от 2019 г. на EuroHPC JU - съвместно предприятие, структурирано от Европейския съюз, за изпълнение на инициативата за европейски високопроизводителни изчислителни технологии съгласно Регламент ЕС 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 г. Изпълнител на българския проект е хостващото предприятие - Консорциум „Суперкомпютър - Петаскейл България" (Petascale Supercomputer Bulgaria), с водещ партньор „София Тех Парк" АД и членове Национален център за суперкомпютърни приложения и Стратегически център за изкуствен интелект.

Главната цел на Суперкомпютъра е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения, при спазване на приложимите правила относно държавните помощи.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на ДОО за 2023 г.

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. в размер на 72 000 000 лв. С финансовия ресурс ще се възстановят вече направени разходи за изплащане на допълнителни суми към пенсиите за месец април.

Необходимите средства ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи за изплащане на стипендии и подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. Целта е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за доизплащане на стипендии на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата и на ученици от общински и частни училища, които са придобили право на стипендия през 2022 г. и на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата, придобили право по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 година.

Средствата са в размер на 343 620 лева, като: 306 630 лева са за подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата; 36 990 лева са за ученици от общински училища.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност средства в централния бюджет за 2023 г.

 

 

Над 3 млн. лева за дисплеи, лаптопи и специализиран софтуер в училищата

 

Правителството одобри допълнителни трансфери от 3 668 544 лв. за финансово осигуряване на дейности по две национални програми за развитие на образованието.

Основните средства са по „Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”. 3 010 500 лв. са за техническо обезпечаване на учебния процес - за закупуване на дисплеи или лаптопи за 291 училища.

170 603 лв. се отпускат за внедряване на софтуер за професионално обучение на 32 общински училища.

За изграждане или доизграждане на WiFi мрежи в 64 общински училища се предоставят 457 441 лв.

По националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 30 000 лева за изготвяне на учебно помагало по български език за прогимназиален етап за ученици, търсещи или получили закрила и мигранти.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за месеците юли, август, септември и октомври 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 3 103 681 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ по чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВнР

 

Министерският съвет одобри днес вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г. Промените обезпечават средства в размер на 141 766 лева, с които ще бъдат финансирани дейности по изпълнението на два проекта - част от утвърдените ангажименти по Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България 2020-2024 г.

Първият проект е с наименование „Специализиран семинар по Енергийна и климатична дипломация за представители на държавите от Западните Балкани и Черноморско-Каспийския регион". За неговото изпълнение са предвидени 85 986 лева. Провеждането на международния семинар цели разширяване и укрепване на сътрудничеството на международно, регионално и на ниво ЕС по отношение на сигурността и развитието на енергийната инфраструктура, борбата с климатичните промени и прехода към нисковъглеродна икономика.

За реализиране на втория проект с наименование „Изграждане на институционален капацитет на структура, занимаваща се с обучителна и публична дейност, към Министерството на външните работи и европейската интеграция (МВнРЕИ) на Република Молдова" са предвидени 55 780 лева. Проектът цели формирането на административен, управленски, експертен, технически и информационно-аналитичен капацитет и предоставяне от страна на България на материално-техническа помощ на първата в историята на Република Молдова дипломатическа школа чрез съорганизиране на публични прояви, обучение на обучители и предоставяне на информационно-аналитични и библиотечни ресурси.

С друго постановление се одобряват вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2023 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МС за 2023 г.

 

Правителството одобри преразпределяне на бюджета на МИИ за 2023 г.

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.

Преразпределянето на средства е по показател „Персонал“ и не променя общия размер на утвърдените разходи по показателя за 2023 г. Промените допринасят за коректното отчитане и доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери, максимално близки до необходимите за тяхното изпълнение.

Целта на приетите изменения е преразпределение на средства, свързано с реализирани икономии по показател „Персонал" по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", като се предлага да бъдат използвани за осигуряване на недостиг на средства по показател „Персонал" по „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество" .

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г., в т.ч. по показател „Персонал".

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на МОСВ

 

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2023 г.

С вътрешнокомпенсираната промяна между утвърдените разходи по области на политики и бюджетна програма се извършва основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация.

Промените няма да доведат до допълнителни разходи по бюджета на МОСВ, тъй като промяната се извършва в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството.

 

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г.

 

Министерският съвет прие постановление, с което одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. в размер до 100 млн. лв. Одобрените средства ще компенсират намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени за определени категории пътници и за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищните автобусни линии.

Необходимите средства за изпълнение на проекта на постановление ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2023 г.

С друго постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ и Министерството на отбраната своите предложения за ремонт на военни паметници, които се намират в лошо състояние. Многобройните предложения се разглеждат обстойно на заседания на постоянната междуведомствена експертна комисия от Министерството на отбраната и Министерството на финансите за определяне на реда за предоставяне на средства на органите на местното самоуправление, на които са предоставени за управление военни паметници, и разглеждане на постъпили предложения за финансиране.

Въз основа на състоянието на паметниците, подадените документи с приложените количествено-стойностни сметки и снимков материал на актуалното им състояние, постоянната междуведомствена комисия е одобрила 70 военни паметника на обща стойност 299 924 лв., които да бъдат предложени за финансиране по бюджетите на съответните общини в рамките на предвидените за целта финансови средства за 2023 г. в размер на 300 000 лв.

Средствата ще бъдат разпределени между общините Аврен, Асеновград, Банско, Белоградчик, Борован, Брацигово, Ветрино, Вълчедръм, Главиница, Гърмен, Димово, Дупница, Завет, Земен, Ловеч, Луковит, Мездра, Мизия, Павликени, Перник, Поморие, Разград, Ракитово, Садово, Самуил, Стражица, Сухиндол, Троян, Чипровци и др.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. финансови средства за подпомагане на общините за опазване и поддържане на военните паметници.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет възлага на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да придобие недвижими имоти в полза на държавата, представляващи самостоятелни обекти - офиси в административната сграда, разположени на общо три етажа от нея - трети, четвърти и пети етаж, същите собственост на „Първа инвестиционна банка“ АД. С проекта на решение се предвижда след придобиването им, имотите да бъдат обявявани за имоти - публична държавна собственост, и предоставени безвъзмездно за управление на ДА ДРВВЗ за нуждите на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Велико Търново.

С друго решение правителството учреди безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Имотът попада в района на дейност на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Извора” гр. Девин към Държавно предприятие „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян. Площта е 3,419 дка в землището на град Девин и се учредява в полза на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян за срок от 3 години. По този начин се обезпечава извършването на теренни проучвания и консервация на археологическа недвижима културна ценност „Девинска крепост“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация на недвижима културна ценност „Девинска крепост“ в горска територия - държавна собственост.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на вътрешните работи за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ № 78-А, с площ от 27 639 кв. м, ведно с построените в него 7 броя сгради, подробно описани в Акт за публична държавна собственост № 2510 от 21.06.2023 г.

Правителството обяви имоти - частна държавна собственост за имоти - публична държавна собственост и ги предоставя безвъзмездно за управление на Националната спортна академия „Васил Левски“ в Бургас. Единият от имотите е поземлен, с площ от 2667 кв. м и е предназначен за курортно-рекреационен обект. Другият имот е апартамент с площ от 136 кв. м, предназначен за жилище. И двата имота се намират в Несебър, местността „Акротирия“.

 

Правителството ще предложи за ратификация Споразумението между МИР и ЕИБ, целящо подобряване дейността на ББР и ФнФ

 

Министерският съвет прие Решение, по силата на което ще предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за консултантски услуги между Министерството на иновациите и растежа и Европейската инвестиционна банка, подписано в София на 2 ноември 2023 г. Целта на споразумението е Европейската инвестиционна банка да изготви оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българска банка за развитие" ЕАД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД с оглед подобряване на тяхната обща ефективност, както и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики.

В резултат от оценката и последващото актуализиране на бизнес програмите на дружествата за периода 2024 - 2026 г. се очаква да се подобри управлението им, включително и усилията по координацията на прилаганите от тях продукти на пазара.

 

България ще предостави вноска от 195 583 лева на фонд „Зелен климат“

 

Министерският съвет одобри проект на тристранно споразумение относно зеления доверителен фонд за климата между правителството на Република България, Зеления фонд и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на временен попечител на фонда.

В изпълнение на поетия ангажимент България ще предостави на фонд „Зелен климат“ вноска в размер на 195 583 лева (100 000 евро) от предвидените бюджетни средства за официална помощ за развитие.

Като страна по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение по климата, със своята вноска България ще допринесе към солидарните усилия на международната общност за формулиране на интегрирани и всеобхватни политики, насочени към смекчаване на неблагоприятните последствия от изменението на климата и повишаване на способностите за адаптация към тях.

 

ЕТ „Димитър Божериков-92“ ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Градешки баир“

 

ЕТ „Димитър Божериков-92" ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Градешки баир", разположена в землището на село Катунище, община Котел, област Сливен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 2 години. За този период ЕТ „Димитър Божериков-92" ще вложи минимум 41 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

„Раймар“  ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Грамадата“

 

„Раймар” ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Грамадата", разположена в землището на село Влахи, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 44 340 лева в проучвателните дейности.

 

„Тинтява Експлорейшгьн АД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Ботурче

 

„Тинтява Експлорейшън" АД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Ботурче", разположена на територията на общините Ивайловград и Крумовград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за 3 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 876 800 лева в търсещо-проучвателни дейности.

 

Одобрена е позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 18 декември 2023 г. в Брюксел.

В дневния ред е предвидено постигане на общ подход по предложението за Регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки. Законодателното предложение има за цел да предотврати генерирането на отпадъци от опаковки, да насърчи висококачественото рециклиране и да създаде пазар за вторични суровини. Законодателната инициатива предвижда установяване на изисквания за устойчивост и ограничения за химическите вещества, както и хармонизиране на критериите за схеми за разширена отговорност на производителя и изискванията за етикетиране, маркиране и предоставяне на информация.

Министрите ще обсъдят предложението за Директива относно мониторинга и устойчивостта на почвите. Дискусията ще се съсредоточи върху приноса на рамката за мониторинг за подобряване на здравето на почвите в ЕС в рамките на планирания график, амбицията на законодателната инициатива за здрави почви до 2050 г. и управлението на рисковете за човешкото здраве и околната среда, породени от замърсени обекти.

Съветът ще даде политически насоки и по проекта на Регламент относно рамка за мониторинг за устойчиви европейски гори. Неговата основна цел е да подобри наличната информация за европейските гори, като гарантира навременност, точност, последователност, прозрачност, сравнимост и пълнота на данните за. горите в рамките на ЕС, както и тяхната публична достъпност. Ще бъдат обсъдени необходимите аспекти за създаването на ефективна система за мониторинг, справянето с настоящите пропуски в данните и начините за подобряване на разходоефективността на предложението.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. в размер на 4 716 600 лв., за заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл.39, ал.6, т.2 и чл.40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване за 2023 г.

Здравноосигурителните вноски на лицата, които попадат в обсега на категориите, посочени в Закона за здравното осигуряване, са за сметка на държавния бюджет и се осигуряват чрез трансфер от държавния бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 1,5 млн. лв. по бюджета на община Бургас за изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" в град Бургас.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Осъществяването на проекта за изграждане на лечебно заведение само за деца ще осигури високоспециализирано и комплексно лечение на тези пациенти в единно, оборудвано на съвременно равнище, болнично заведение и ще допринесе за подобряване навременността и качеството на предоставяната педиатрична помощ не само за област Бургас, а и за целия Югоизточен район.

 

Приет е докладът за напредъка в изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2023 г. за периода от май до октомври тази година

 

Със свое решение правителството прие доклада за напредъка в изпълнението на Националната програма за реформи (НПР) за 2023 г. за периода май-октомври тази година. Докладът съдържа информация за напредъка в изпълнението на мерките и рисковете, които стоят пред тяхното изпълнение, според заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи препоръките на Съвета на ЕС от юли 2022 г. и тези от юли 2023 г.

През 2023 г. препоръките за България са три и насърчават постигането на разумна средносрочна фискална позиция, отчитат контекста на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и осигуряването на подкрепа за предоставяне и придобиване на умения и компетенции, необходими за екологичния преход.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 386 642 лева

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. в размер на 386 642 лева.

Средствата са предназначени за изплащане на възнаграждения и дължими осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети. Размерът им е определен въз основа на предоставената информация от 30 общини със създадени одитни комитети, в които са включени външни за съответната община лица.

Съгласно чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор в общините с изградени звена за вътрешен одит задължително се създават одитни комитети, които се състоят от 3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са външни за организацията лица. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

Съгласно чл. 23 от ПМС № 108 от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. средствата за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2023 т.

 

4 млн. лева дава кабинетът за изяви на таланти в изкуствата и спорта преди Коледа

 

Правителството одобри 4 179 000 лева за финансово осигуряване на общините за представителни изяви по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Целта на тази програма е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието на учениците в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности, и за изява на придобитите от тях умения.

По програмата за учебната 2023/2024 година по модул „Изкуства“ са включени 1235 училища, в които са създадени 2514 групи с 29 684 ученици, а по модул „Спорт“ - 1224 училища, в които има 2377 спортни отбори с 32 329 ученици.

За да се популяризират сред широката общественост творческите и спортните занимания на учениците ще бъдат проведени представителни изяви на училища, работещи по националната програма, в дните преди Коледа. По този начин учениците ще могат да демонстрират придобитите от тях умения от участието им в дейностите по програмата през изминалата и през настоящата учебна година в областта на спорта и на музикалните, вокалните и сценичните изкуства, както и в областта на изящните и приложните изкуства.

Изявите на учениците ще се организират от общините в салони на читалища и в спортни зали със съдействието на регионалните управления на образованието.

 

Правителството одобри 328 995 лева за стипендии на даровити деца

 

Министерският съвет одобри 328 995 лв. за изплащане на 328 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца е изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г.

От тях 249 345 лв. се предоставят по бюджетите на 37 общини след постъпили искания в Министерството на образованието и науката за изплащане на 236 стипендии за 2023 г.

6 480 лв. са за стипендии след издадени заповеди на министъра на образованието и науката за ученици в частни училища.

По бюджета на МОН са одобрени 73 170 лв. за изплащането на 86 стипендии на ученици от държавни училища, финансирани от МОН.

Учениците с изявени дарби имат право да получават по 135 лева месечно стипендия. Тя се отпуска на ученици от VIII до XII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2023 година.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика", част „Енергетика", което ще се проведе в Брюксел на 19 декември 2023 г.

По време на заседанието се очаква да бъде постигнато политическо споразумение относно удължаването на срока на действие на приетите през 2022 г. извънредни регламенти, предоставящи възможност за икономически мерки при възникване на сериозни затруднения в доставките на енергия в ЕС. По- конкретно, регламентите се отнасят до засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ; определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници; както и създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите на Съюза и икономиката от прекомерно високи цени.

С одобрената позиция българската страна изразява подкрепа за постигането на политическо споразумение по предложенията за изменение на тези регламенти.

По време на заседанието е предвидено и подписване на Съвместна декларация за финансиране на енергийната ефективност и Европейската коалиция за финансиране на енергийната ефективност. Участието в коалицията не налага финансови ангажименти и не е правно обвързващо. Решението е България да се присъедини към съвместната декларация.

 

Правителството одобри допълнителни близо 5 млн. лв. за 2023 г. за компенсиране на намалените приходи на общините от данъка върху таксиметровия превоз

 

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 4 757 974 лв. за 2023 г. по бюджетите на общините за компенсация на намалението в приходите от данъка върху таксиметровия превоз на пътници. Одобрените средства са на базата на издадените от 1 януари до 30 ноември 2023 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и попълнената информация от общините в публичния единен таксиметров регистър.

В Закона за държавния бюджет за 2023 г. е предвидено да се заплаща годишен данък за таксиметров превоз, който е намален до законовия минимум от 300 лв. Разликата между минималния размер и определения от съответния общински съвет данък се възстановява на общините със средства от централния бюджет.

Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е в границите от 300 до 1000 лева, като конкретният размер за съответната година се определя от общинските съвети, до 31 октомври всяка година. Издаденото от общините разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г. се получава след заплащането на данъка.

 

Увеличен е показателят „максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.“ по бюджета на КЗЛД

 

Със свое постановление правителството увеличи с 350 000 лв. утвърдения с чл. 31, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. показател „максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.“ по бюджета на Комисията за защита на личните данни.

Това няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, целта е да осигури поемането на ангажименти, които ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените разходи за 2023 г. и в следващите бюджетни години.

КЗЛД е надзорен орган на националните части на широкомащабни информационни системи на ЕС, като Шенгенската информационна система, системите на Европол, Евродак и Визовата информационна система. От 2023 г. започна функционирането и на Системата за влизане/излизане EES и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им ETIAS, по отношение на националните части, на които Комисията също се явява такъв компетентен надзорен орган. В това си качество Комисията следва да се подготви за осъществяване на проверки на посочените широкомащабни информационни системи и на всеки четири години да докладва за това на Комитета за координиран надзор, създаден към Европейския комитет по защита на данните. В тази връзка, за обезпечаване пътуванията в чужбина на горепосочените дейности, е поет ангажимент за разходи, който ще се изпълнява и през следващите години.

 

Одобрени са допълнителни 37 млн. лв. по бюджета на ЦИК

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер 37 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г. Средствата са за финансово обезпечаване на извършени дейности, свързани с протичането на изборния процес на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Финансовият ресурс е за сключени договори от ЦИК, свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, на хартиени бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаването на Бюлетин за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените в централния бюджет за 2023 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, както и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет на Република България прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 10 088 800 лв. за сметка на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 4.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. за сметка на предвидените разходи в чл. 1, ал. 5, т. 4.3 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 25 208 000 лева, необходими за придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, ракети, торпеда и техника, и за ремонт и изграждане на инфраструктура.

Осигуряват се също допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 15 700 000 лв. за сметка на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за съпътстващите разходи по придобиването нов тип боен самолет – 1-ви етап (транспорт, ДДС и мита).

 

 

Кабинетът даде съгласие за извършване на допълнителни разходи от държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и на културното и аудиовизуалното наследство

 

Министерският съвет прие проект на Решение за даване на съгласие за извършване на допълнителни разходи от държавните културни институти в областите сценични изкуства и културно и аудиовизуално наследство.

С проекта на решение се дава съгласие министърът на културата да включи в бюджетите на тези две области допълнителни разходи в размер на 8 389 200 лв. за сметка на преизпълнение на собствените им приходи.

 

Отпуснаха 10 887 лева за рехабилитация на военноинвалиди

 

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 10 887 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

 

Правителството одобри промени по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г.

 

Правителството одобри изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, с което се предвижда изменение на текстовете в част от интервенциите, както и прехвърляне на средства между различни интервенции.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промени в отделни интервенции ще спомогнат за улесняване изпълнението на плана и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането.

Решението на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет и е в рамките на първоначално зададените параметри на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МЕУ

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 година.

С постановлението се цели осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на електронното управление за обезпечаване дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври и 5 ноември 2023 година.

 

Близо 5 млн. лева за нови спортни площадки в училища

 

Правителството одобри 4 900 935 лв. за дейности по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. Средствата са за одобрени проекти за 35 училища.

С 4 085 581 лв. ще бъдат изградени 26 нови площадки, а с останалите средства ще бъде направен основен ремонт на 9 площадки.

По този начин над 21 500 ученици, обучаващи се в одобрените образователни институции, ще разполагат със съвременни условия за спорт на открито.

 

Още 7,5 млн. лв. за нови детски градини и училища

 

Още 7 561 093 лв. по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г. одобри правителството. По-голямата част от средствата (7 368 690 лв.) се отпускат 20 общини, за да финансират дейностите по проектите на образователните институции в тях. Това са Сандански, Сунгурларе, Аксаково, Варна, Велико Търново, Враца, Козлодуй, Кърджали, Вършец, Радомир, Червен бряг, Асеновград, Пловдив, Родопи, Русе, Котел, Нова Загора, Сливен, Самоков и Стара Загора.

Държавната Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" в Стара Загора се подкрепя със 192 403 лв.

Целта на програмата е да се намали недостигът на свободни места в образователните институции и да се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Също така ще се подпомогне успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и организирането на едносменен режим на учебния ден.

 

Правителството отпусна над 700 000 за строящи се детски градини

 

Правителството одобри изплащане на 761 887 лв. за строеж на две нови детски градини в село Свобода, община Чирпан, и в село Гълъбец, община Поморие. Средствата по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. се изплащат след представени документи за направени разходи в различните етапи на строителство.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, да бъде намален недостигът на места и да се осигури възможност за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Реализирането на програмата създава условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

Изплатените до момента средства по Програмата са в размер на 101 822 402 лв. В 34 детски градини са разкрити 1760 нови места, а в 18 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

 

Правителството одобри позицията на Република България за редовното заседание на Европейския съвет на 14-15 декември 2023 г, в гр. Брюксел и срещата на лидерите на ЕС с ръководителите на страните от Западните Балкани

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 14 и 15 декември 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия и позицията за срещата на лидерите на ЕС с ръководителите на страните от Западните Балкани, която ще се проведе на 13 декември 2023 г. в гр. Брюксел.

На 14-15 декември 2023 г. в Брюксел ще се проведе редовно заседание на Европейския съвет, посветено на темите: Украйна; Близък изток; Разширяване; Средносрочна ревизия на Многогодишната финансова рамка (2021 - 2027 г.); Сигурност и отбрана; Миграция и други въпроси (миграция, хибридни атаки, СОР28, борба срещу антисемитизма, расизма и ксенофобията) и Стратегически дневен ред на ЕС (2024 г. - 2029 г.). Предвижда се да бъдат приети заключенията на Европейския съвет.

По темата „Разширяване" България подкрепя процеса на присъединяване към ЕС въз основа на принципа на „собствените заслуги" и индивидуалния напредък на страните-кандидатки в изпълнението на условията и критериите за членство. В част Средносрочна ревизия на МФР за периода 2021-2027 г. се очаква след проведеното обсъждане на темата през октомври, лидерите отново да обсъдят предложената ревизия на МФР. По линия на Миграция е предвидено лидерите да проведат дискусия с фокус върху външното измерение на миграцията. В част Стратегически дневен ред на ЕС (2024- 2029 г.) се предвижда лидерите да продължат подготовката по новата стратегическа програма.

Преди заседанието на Европейския съвет, на 13 декември, ще се проведе среща на лидерите на ЕС с ръководителите от 6-те страни от Западните Балкани. Целта на срещата е да потвърди европейската перспектива за членство на Западните Балкани, както и необходимостта партньорите от региона да реализират реформи по отношение на тяхното присъединяване към ЕС.

 

 

С промяна в Методиката договорите за строителство ще се индексират на тримесечие

 

Размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство ще се определя за всяко календарно тримесечие по формула. За нуждите на индексацията ще се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени. Това става ясно от одобреното от правителството днес постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Методиката отразява прогресиращото нарастване на цените в целия производствен сектор от началото на 2021 г. Необходимостта от промяна в нея е продиктувана от обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки в строителния сектор се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа.

Правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до съмнения за неоснователно обогатяване в някои случаи. Поради тази причина с изменението критерият се променя, като за нуждите на индексацията се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.

Целта на методиката е да се изчистят спорните моменти и да се намали изкривяването на индексираните цени, за да се минимизират възможностите за евентуални злоупотреби. С промените ще се гарантира равнопоставеност на участниците в строителния процес.

След изтичане на съответното календарно тримесечие страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение ще могат да съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който ще се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.

На изменение ще подлежат цените за строително-монтажни работи по. договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30.06.2021 г.

Предвижда се изменение и на цената на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които е отговорен. В този случай, ще се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на падежа на задължението и към датата на изпълнението.

 

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

 

Министерският съвет прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие. След приемането на правилника, може да бъде организирано избирането на членовете на съвета, които не са представители на държавни институции, и след това да бъде проведено първото заседание на съвета.

Като постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие, Националният съвет ще разработи национална програма и координационен механизъм за подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие, ще създаде национална информационна система за констатираните случаи на домашно насилие, ще поддържа национална гореща телефонна линия за сигнали и ще предоставя финансиране за специализирани услуги в помощ на жертвите на домашно насилие. Приетият днес правилник регламентира и процедурата за избор на юридическите лица с нестопанска цел, профилирани в превенцията и защитата от домашно насилие, които ще бъдат включени в състава на Националния съвет. Поименният му състав ще бъде определен с последващо решение на Министерския съвет.

С приетото днес постановление се създава и нарочно звено в администрацията на Министерския съвет - отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество“. Предвидено е звеното да подпомага дейността на три важни съвета към Министерския съвет - Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и Съвета за развитие на гражданското общество.

 

Правителството прие Методика за оценка на бизнес програмите на публичните предприятия

 

Министерският съвет прие Методика за оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия.

Методиката е изискване на Закона за публичните предприятия. Тя съдържа реда, начина и конкретните критерии за оценка на изпълнението на бизнес програмите на публичните дружества, която се извършва от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол и от органите, упражняващи правата на държавата в публичните предприятия.

В постановлението на правителството е записано, че първите оценки по реда на Методиката ще се извършат за изпълнението на бизнес програмите за 2023 г. Това се прави, за да се даде възможност на публичните дружества да приложат адекватно новите правила при отчитането на финансовите и нефинансовите си цели.

 

Правителството прие Постановление за закриване на Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

 

Министерският съвет прие Постановление за закриване на Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

Съветът трябва да отговаря на изискванията за кандидатстване пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за получаване на безвъзмездна помощ по силата на ратифицираните споразумения, което е и основна причина за създаването му. Чрез безвъзмездната помощ се е гарантирала превенцията на социално-значимите заболявания сред най-уязвимите групи от населението, поради което съгласно изискванията на донора в състава на координиращия съвет се включва максимално широк кръг от държавни институции; представители на международни организации; представители на неправителствен сектор; хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Считано от 30 юни 2019 г. се прекратява финансирането от Фонда за дейности по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции и осигуряването на това финансиране се поема от Министерството на здравеопазването. Поради тази причина отпада необходимостта от продължаване на дейността на Националния съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на МТС

 

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в размер на 2,3 млн. лв. за 2024 г. за опазване и съхраняване на мощности за военновременна дейност, с отпаднала необходимост. Те са предоставени безвъзмездно за управление на Министерството с решение на правителството от 2021 г.

Предстои тези активи да бъдат предоставени на структура, която да ги използва реално и целесъобразно в зависимост от тяхното специфично предназначение.

 

Правителството прие Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

 

Правителството прие Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, който е разработен във връзка с изискванията на правото на ЕС.

През 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България поради констатирано противоречие на разпоредбите на Закона за адвокатурата, свързани с рекламата и забраната за привличането на клиенти чрез посредник, с изискванията на чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

За отстраняването на тези противоречия Законът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата предвижда да бъдат премахнати общите забрани към търговските съобщения на адвокатите, като същевременно въвежда ясни правила по отношение на рекламата и посредничеството при предоставянето на адвокатските услуги.

Лицата, упражняващи професията адвокат, ще могат свободно да популяризират своята дейност, качества, квалификация и опит, както и да използват посредник за привличането на потенциални клиенти, но при спазване на предвидените в закона изисквания, които целят да гарантират, че дейността на адвоката е съобразена и отговаря на високите етични норми и принципи, които са присъщи за тази професия.

Със закона се конкретизират непозволените средства за реклама и привличане на клиенти и се въвеждат изисквания, които да ограничат възможността за нарушения при установяване на връзката между адвокат и клиент и за нерегламентирано предоставяне на адвокатски услуги от лица, които не са адвокати.

Прилагането на предвидените нови правила ще допринесе за по-ефективна конкуренция и съответно за по-високо качество на предоставяните правни услуги, ще повиши доверието в адвокатската професия и ще позволи на ползвателите на тези услуги да бъдат по-добре информирани при избора на адвокат.

С приемането на предложените изменения и допълнения ще бъде осигурено правилното прилагане на изискванията на Директива 2006/123/ЕО.

Констатираното от Европейската комисия несъответствие на Закона за адвокатурата с изискванията на правото на ЕС ще бъде отстранено, което ще бъде предпоставка за прекратяване на процедурата за нарушение срещу България.

 

Министерският съвет прие промени в НК, с които се транспонират няколко европейски директиви

 

Правителството прие днес промени в Наказателния кодекс (НК) във връзка с транспонирането на няколко европейски директиви.

Част от тях предвиждат завишаване на максималните наказания за сексуални посегателства срещу деца от 6 на 8, както и от 8 на 10 години лишаване от свобода, както и се предлага създаването на нови квалифицирани състави за някои от сексуалните престъпленията срещу малолетни и непълнолетни лица с цел пълното въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2011/93. Предложенията са изготвени във връзка с образуваната от Европейската комисия (ЕК) процедура за нарушение.

Друга група изменения целят с промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) да бъдат осигурени допълнително мерки за защита на пострадалите от престъпления в съответствие с изискванията на Директива 2012/29/ЕС, които да доведат до намаляване на риска от вторично и повторно виктимизиране и до по-адекватна подкрепа, съобразена с нуждите на пострадалия и неговите близки.

Предлага се ограничаване на възможността за провеждането на повторен разпит на пострадалия като свидетел, което цели да намали ненужния стрес, причинен в резултат на многократното преживяване на последиците от извършеното престъпно деяние. По този начин броят на разпитите на жертвите се свежда до минимум, а повторен разпит на свидетел, пострадал от престъпление, може да се извърши само когато това е необходимо за целите на наказателното производство.

Също така се предлагат законови изменения, които да пресекат нелегалния внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. Тези продукти съдържат забранени за употреба в ЕС и в Република България субстанции, които са опасни за здравето и живота на хората, както и за околната среда, поддържането на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата. Предвидени са и редица промени, свързани с отстраняване на технически грешки и такива при преномерирането на членове от НК. Те се довели до липса на наказание за определено престъпление или препращат към по-тежки или по-леки състави на престъпления, което противоречи на заложения от законодателя смисъл.

 

Одобрен е законопроект за промени в Закона за Министерството на вътрешните работи

 

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Мотивите за приемането на нормативните промени са изискванията за прилагането на регламенти на Европейския съюз в рамките на Пространството на свобода, сигурност, правосъдие.

Определя се компетентният национален орган в структурата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, който ще упражнява контролни функции спрямо доставчиците на хостинг услуги на територията на страната, ще осъществява комуникации с Европейската комисия и при необходимост ще налага санкции, установени от закона, за неспазване на произтичащите от регламента задължения.

Допълват се правомощията на полицейските органи да достъпват и ползват Общото хранилище с данни за самоличност, изградено от взаимнодопълващите се информационни системи на ЕС в областта на границите, визите, полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията.

Създават се предпоставки за повишаване на капацитета на полицейските органи за противодействие на заплахите, произтичащи от неправомерно използване на безпилотни летателни апарати в близост до държавната граница.

 

Правителството промени Наредбата за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление

 

Министерският съвет прие промени в Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.

Измененията и допълнения са резултат от констатирани неточности и непълноти при прилагането на Наредбата, които касаят правната рамка при осъществяване на контролната дейност от страна на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. Те биха създали затруднения при правоприлагането на разпоредбите.

Промените имат за цел да въведат нови методи на изпитване по отношение на един от показателите за качество на твърдите горива - „съдържание на обща сяра". Целта е да се разширят възможностите на вносителите на въглища за изпитване на представителните проби от съответната партида в лаборатории извън Европейската общност. Става въпрос за международния стандарт на изпитване - ASTM D 4239, който се използва от вносителите паралелно с европейския стандарт на изпитване - БДС ISO 19579.

Приетите изменения и допълнения са необходими и с оглед важността на обществените отношения, които се уреждат както от Закона за чистота на атмосферния въздух, така и от наредбата по неговото прилагане и които касаят защита здравето и живота на хората, околната среда от вредни въздействия.

 

На Информационния център на МО се възлагат нови функции

 

Министерският съвет прие промени в чл.5б, ал.2 от Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, касаещи функциите на Информационния център на Министерството на отбраната.

С постановлението, на Информационния център на Министерството на отбраната се възлагат нови функции, които осигуряват ефективно противодействие на нарастващите неконвенционални и хибридни информационни атаки и дезинформационни кампании срещу Въоръжените сили и срещу политиката за национална сигурност и отбрана, особено след руската инвазия в Украйна.

 

Изменя се Устройственият правилник на Агенцията за ядрено регулиране

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

С проекта на Постановление се предлага осигуряване на допълнителен кадрови ресурс за дирекция „Радиационна защита“ от специализираната администрация, с цел обезпечаване на увеличения обем от работа на дирекцията, свързан с осъществяване на функции, по контролиране на издадени лицензни и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения, както и функционални промени в специализираната и в общата администрация в АЯР, с цел постигане на по-добра ефективност на административните процеси в агенцията.

Част от дейностите на дирекция „Международно сътрудничество“, свързани с функциите по координиране на подготовката или самостоятелно изготвяне на проекти на нормативни актове, включително изготвяне на становища по тях, както и изготвяне на проекти на нормативни актове, с които се осигурява изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в други международни организации и по международни договори, по които Република България е страна, преминават в дирекция „Обща администрация“.

 

Приети са промени, свързани с разпределението на печалбите на БЕХ и НЕК

 

Със свое Разпореждане Министерският съвет изменени и допълнени Разпореждане № 2 от 2023 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Промените са свързани с разпределението на печалбата на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД и неговото дъщерно дружество „Национална електрическа компания“ (НЕК) ЕАД. Те са продиктувани от необходимостта от конкретизиране на източниците за разпределението на дивидента за държавата, подлежащ на статистическо отчитане като приход на сектор „Държавно управление“, в съответствие с изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA 2010).

С разпореждането се увеличава на 100% размерът на разпределението на печалбата за 2022 г. от НЕК към БЕХ. По-големият размер на дивидента няма да доведе до увеличение на платения през 2023 г. дивидент от БЕХ за държавата, тъй като представлява само вътрешногрупово плащане, което не е свързано с допълнителни изходящи касови потоци на консолидирано ниво в групата на БЕХ и дъщерните му дружества.

Предвижда се НЕК да не разпредели дивидент за финансовата 2023 година.

Конкретизирани са източниците за разпределения през 2023 г. дивидент от БЕХ за държавата.

 

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Със законопроекта са направени предложения за регламентиране на механизъм, по който строежи или части от тях, публична собственост на държавата и общините, представляващи обекти на техническата инфраструктура, за които липсват строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия ЗУТ, да не подлежат на премахване и забрана за ползване.

Механизмът ще е приложим за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия; разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения.

Тези строежи освен, че са публична собственост на държавата или на общините, по естеството си са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА 2023 - 2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019 - 2030 Г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 514 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА СМЕСЕНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ „БЪЛГАРИЯ-БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ“.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И ЗА ПРОМЯНА НА СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИ ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕРИ ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИЕШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА CAN ЛИНИЯ - СГРАДА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“, В ГРАД БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ДЕВНЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АГРОПОЛИХИМ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЗОТНИ ТОРОВЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВО“, ОБЩИНА ДЕВНЯ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „СЕНИД“ ООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МЕДИКО И БАЛНЕО РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ В ГР. ХИСАРЯ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ“ В ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АЛКОМЕТ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВИЯ МИКС ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНЕ НА ЛИНИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЛЕЕНЕ, ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОФИЛИ, УНИВЕРСАЛЕН ФОЛИЕВ СТАН И СЪПЪТСТВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ“, КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ГР. ШУМЕН, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1, Т. 8, БУКВА „Б“ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „АЛКОМЕТ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ФАБРИКА ЗА АСЕМБЛИРАНЕ НА ЕЛ. ПРОДУКТИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ", КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ОБЩИНА „МАРИЦА", ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1, Т. 8, БУКВА „Б" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН" ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД РУБИН", КОЙТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ГР. ПЛЕВЕН, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1, Т. 8, БУКВА „Б" ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ГЛАС КОНТРИБЮШЪН" ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА „СУПЕРКОМПЮТЪР С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ОТ ПОРЯДЪКА НА ПЕТАФЛОПС" И ЗА РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИТЕ ЗА НАДГРАЖДАНЕТО МУ“.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ, АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ ИЛИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕСНИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2023 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ ЗА ИЗВЪРШАВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ „ДЕВИНСКА КРЕПОСТ", РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ИДЕНТИФИКАТОР 20465.9.483 В ГР. ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР INVESTEU СПОРАЗУМЕНИЕ № АА-011823 МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, ПОДПИСАНО НА 2 НОЕМВРИ 2023 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 3 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДАРЕНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ФОНД „ЗЕЛЕН КЛИМАТ" И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПОПЕЧИТЕЛ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА ОТНОСНО ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА (МТО № 069022).

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГРАДЕШКИ БАИР", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАТУНИЩЕ, ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГРАМАДАТА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЛАХИ, ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОТУРЧЕ", РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО И ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2023 Г. ЗА ПЕРИОДА МАЙ – ОКТОМВРИ 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

ВНАСЯТ: МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА;

Министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2023 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА НАМАЛЕНИЕТО В ПРИХОДИТЕ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО И АУДИОВИЗУАЛНОТО НАСЛЕДСТВО.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023 – 2027 Г., СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА - 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 – 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 – 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБ¬ЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА ВЪРХА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, И В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 13 ДО 15 ДЕКЕМ¬ВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ БИЗНЕС ПРОГРАМИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ТУБЕРКОЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството