EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 09.03.2022 г.

09.03.2022

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството удължи изпълнението на национална програма „Европейски научни мрежи“

 

Министерският съвет измени Национална програма „Европейски научни мрежи“, като удължи срока на изпълнение на проектите, финансирани по нея, от до две години на до три години.

Удължаването на срока ще позволи да се извършат напълно забавените или отложени поради въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 дейности - научни задачи, организиране на обучения, присъствени конференции и семинари и др. То ще допринесе за постигане на основната цел на програмата, а именно надграждане на научния капацитет на българските висши училища и научни организации чрез участието им в европейски научни мрежи. Ще се изградят устойчиви партньорства, които ще имат въздействие върху модернизирането на висшите училища и научните организации в страната чрез привличане на специалисти от чужбина, увеличаване проектния капацитет, възможност на добиване на нови знания и за увеличаване на резултатите от съвместните научни изследвания, включване на повече млади учени, растяща публикационна активност и др.

 

Електронната идентификация се очаква да бъде изградена в рамките на 2022 г.

 

Със свое решение правителството възложи на министъра на електронното управление да изгради технологична възможност за електронна идентификация чрез мобилно устройство в рамките на 2022 г., както и да предложи необходимите в тази връзка промени в свързаното законодателство.

Целта на приетия акт е да се предостави допълнителна възможност за отдалечено идентифициране на потребителите на електронни административни услуги още през настоящата календарна година.

По този начин се решава дългогодишният проблем с липсата на широко разпространено, достъпно, сигурно, лесно за използване и безплатно средство за електронна идентификация, разположено удобно в мобилно устройство.

 

Създава се национален координационен механизъм за транспортните проекти,

финансирани по Механизма за Свързана Европа 2021-2027

 

Министерският съвет одобри национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор „Транспорт“ по Механизма за Свързана Европа (МСЕ) през програмния период 2021-2027.

Целта на координационното звено е постигане на оптимално планиране на инвестициите, подготовка на проекти с достатъчна степен на зрялост и качество, както и надграждане на транспортните проекти по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. То ще включва представители на всички заинтересовани страни - министерства, агенции, дружества, имащи отношение към подготовката, одобрението и изпълнението на проектите.

Бюджетът за сектор „Транспорт“ по МСЕ за периода 2021-2027 г. е 25,81 млрд. евро, от които 11,29 млрд. евро са за страните, които отговарят на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд и 1,69 млрд. евро са предвидени за военна мобилност. Основен фокус отново е поставен върху модернизирането на железопътната, пътната, вътрешно-водната и морска инфраструктура, както и осигуряване на безопасна и сигурна мобилност. Съществен приоритет ще бъде даден на по-нататъшното развитие на TEN-T мрежата, с акцент върху липсващите връзки и трансграничните проекти с добавена стойност за Европейския съюз.

 

Правителството одобри изплащането на 1 500 евро обезщетение по едностранна декларация по дело пред ЕСПЧ

 

Оплакването на жалбоподателя, че е бил наказан два пъти за едно и също престъпно деяние е проблематично в светлината на чл. 4 от Протокол № 7 и практиката на ЕСПЧ.

Вземайки предвид практиката на Европейския съд по правата на човека по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на два имота - публична държавна собственост. Те са разположени на територията на село Събрано, община Нова Загора, област Сливен. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив - Бургас“, подобект 16.

По решение на правителството се променя статутът на имот, ползван от Окръжна прокуратура гр. Бургас за нуждите на Териториално - отделение гр. Айтос към Районна прокуратура - Бургас. От частна държавна той става публична държавна собственост. Имотът се намира на ул. ..Богориди” № 2 в гр. Айтос и представлява трети етаж от пететажна сграда, със застроена площ 215 кв. м

 

Министерският съвет оттегли предложение до Народното събрание за даване на съгласие за увеличаване дяловете

на страната ни във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка

 

Със свое решение правителството оттегли предложението до Народното събрание за даване на съгласие за увеличаване дяловете на страната ни във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка (МИБ), съгласно Програмата за капитализация на Банката за периода 2018-2022 г.

Страните-членки на МИБ са Република България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.

 

Одобрено е Споразумението с ОИСР за извършване на икономически преглед на Република България

 

Със свое решение Министерският съвет одобри и предложи на Народното събрание за ратифициране Споразумение за извършване на Икономически преглед на Република България между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Изготвянето на Икономически преглед на страната ни е задължителна стъпка за членството на България в ОИСР. В него ще бъде отчетен напредъкът по направените препоръки от предходния преглед, извършен в периода 2019 - 2021 г.

Целта на прегледите на ОИСР е да се установи състоянието на икономиката, финансовата система и на политиките в различните сфери, в рамките на които държавите, желаещи да се присъединят към Организацията, следва да докажат, че се придържат към общите й принципи.

 

Правителството одобри позицията на България за неформалния Европейски съвет на 10 и 11 март

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалната среща на държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на ЕС, на 10-11 март 2022 г., която ще се проведе във Версай, Франция.

Основна тема на дискусията между лидерите ще бъде „Европейския модел за растеж и инвестиции за 2030 г.“ България подкрепя усилията за постигането на една по-устойчива, конкурентна и автономна Европа. В дневния ред на срещата са включени и темите отбрана и енергетика, както и отговорите, които да бъдат предложени в тези области в контекста на новата европейска среда за сигурност.

Очаква се лидерите да обсъдят и развитието на ситуацията в Украйна.

 

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се състои на 14 март 2022 г. в Брюксел.

Дневният ред предвижда постигане на общ подход между държавите членки по предложението за Директива относно подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и свързани с това мерки.

В рамките на заседанието са планирани два ориентационни дебата на тема: „Борба срещу дискриминацията при наемане и насърчаване на разнообразието в света на труда: инструменти и опит“ и „Насърчаване на пълноценното участие на възрастните хора на пазара на труда“.

По отношение на Европейския семестър се очаква да бъдат одобрени Заключения относно Годишния обзор за устойчив растеж и Съвместния доклад по заетостта за 2022 г. Предвижда се също така одобряването на Заключения на Съвета по специалния доклад на Европейската сметна палата относно дългосрочната безработица.

 

Одобрена е позицията на страната за неформален видеоконферентен разговор на министрите на икономиката

и на финансите на държавите членки

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на министрите на икономиката и на финансите на държавите членки на ЕС, което ще се проведе на 15 март 2022 г. в Брюксел, Белгия.

По време на срещата участниците ще обсъдят предложението за директива за осигуряване на глобално ниво на данъчно облагане на мултинационалните групи в ЕС, предложението за Регламент за установяване на Механизъм за водородна корекция по границите(СВАМ), както и прегледа на икономическото управление в ЕС.

Очаква се министрите да одобрят препоръка за освобождаване от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета на ЕС за 2020 г., както и заключения относно насоките за бюджета за 2023 г., държавно подпомаганите експортни кредити и въвеждането на пакета за електронна търговия.

 

Правителството одобри резултатите от неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Дискусията на министрите на земеделието се фокусира върху темата „Консолидиране на благоприятни за климата модели в земеделието и горското стопанство: въглеродно земеделие“, въз основа на предварително разпространен от Френското председателство документ с въпроси за структуриране на дебата.

Република България акцентира, че е необходимо да се запази конкурентоспособността и да се предостави достатъчна компенсация за земеделските стопани за допълнителните усилия, които трябва да направят в посока реализиране на поставените от Европейската комисия амбициозни цели за намаляване на парниковите емисии. Страната ни предвижда да предостави възможности за подпомагане по 10 доброволни схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните („еко схеми“). Прилагането на всяка една практика е възможно на базата на целенасочени инвестиции на ниво стопанство, свързани с модернизация на производствените процеси и внедряване на екологосъобразни решения, които следва да бъдат подкрепени финансово по адекватен начин.

Някои държави членки, отбелязаха, че въглеродното земеделие предлага иновативни решения и е възможност за фермерите за подкрепа в прехода, осигурявайки допълнителен доход за тези, които се ангажират с устойчиви практики. Част от делегациите, обърнаха внимание върху значимостта на предоставянето на публични източници на финансиране, но не само по линия на Общата селскостопанска политика, и че като цяло моделът не може да бъде базиран само на частни инициативи.

 

Одобрени са резултатите от участието на България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика, което се проведе на 15 февруари 2022 г. в гр. Бордо, Франция.

По време на форума се състоя дискусия относно въздействието на цифровия и климатичен преход върху пазара на труда.

В рамките на заседанието се проведоха и три паралелни работни сесии, свързани с инвестирането в умения за работните места на бъдещето, осигуряването на подкрепа за професионалните преходи и възможността за подобряване на социалния диалог в контекста на зеления и дигиталния преход.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси” през февруари 2022 г.

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси” (СОВ), което се проведе на 22 февруари 2022 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Васил Георгиев.

Министрите стартираха подготовката на мартенския Европейски съвет, като обмениха мнения по проекта на анотиран дневен ред, включващ темите COV1D-19, Европейски семестър, енергетика, сигурност и отбрана.

На СОВ се проведе ориентационен дебат относно засилването на подготвеността, способността за реакция и устойчивостта при бъдещи кризи. В рамките на СОВ се проведе изслушване по процедурата по чл. 7, ал. 1 от ДЕС в областта на върховенството на правото. Председателството на Съвета на ЕС запозна министрите с последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа.

ЕК информира за актуалното състояние на отношенията ЕС-Обединеното кралство, свързани с прилагането на Протокола за Северна Ирландия.

 

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвета на ЕС по телекомуникации

 

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“) на 8-9 март 2022 г. в гр. Париж и гр. Невер, Република Франция.

Българската страна ще подкрепи общ призив на страните към цифровите компании относно дезинформацията и манипулирането на информация в интернет. Важно е системите на цифровите компании да не се превърнат в средство за разпространение на омраза, страх и дезинформация, а техните услуги да останат надеждни и безопасни за потребителите.

Министрите ще проведат дебат на тема „Устойчивост на електронните съобщителни инфраструктури и мрежи в Европа“, в който България ще акцентира върху подводните кабели като една от ключовите електронни съобщителни инфраструктури за укрепване на международната свързаност на ЕС.

Предвижда се провеждането на пленарна сесия на тема „Защита на европейското киберпространство“. Засилването на сътрудничеството в ЕС и укрепването на солидарността на техническо и на оперативно ниво е от съществено значение за гарантиране на киберсигурността и устойчивостта на ЕС в цифровата област. Българската страна ще подкрепи съвместния призив на държавите членки на ЕС за укрепване на капацитета на ЕС за киберсигурност.

 

Променя се списъкът на административните органи, които възлагат системна интеграция на „Информационно обслужване“

 

Променя се списъкът на административните органи, които възлагат системна интеграция на „Информационно обслужване“ АД.

Министерството на транспорта и съобщенията и второстепенните разпоредители към него АИ „Морска администрация“, ИА „Железопътна администрация“, ИА „Автомобилна администрация“ и ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се изключват от административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на „Информационно обслужване“ АД.

Решението не изключва „Информационно обслужване“ АД от участието във всяка възможна процедура, която ще бъде обявена от министерството и неговите второстепенни разпоредители с бюджет.

 

Ограничават числеността на състава на политическите кабинети на министрите

 

Ограничения на числеността на персонала в кабинет на министър се въвеждат с приетите днес от Министерския съвет изменения и допълнения в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

Въвежда се рамка за щатните бройки в политическите кабинети на министрите - не повече от 17 и не по-малко от 8 - съветници, експерти и технически сътрудници.

Измененията са в съответствие с целите и приоритетите за оптимизация на администрацията, заложени в Споразумението за съвместно управление на страната 2021 - 2025 г., и няма да нарушат действащия административен борд на числеността на персонала.

С приетите промени се ограничава възможността за необосновано нарастване на числеността на политическите кабинети на министрите. Потенциалният ефект е намаляване на числеността на министерствата с до 100 щатни бройки.

 

Правителството утвърди нормативи за час програма през 2022 г. на Българската национална телевизия

и Българското национално радио

 

Министерският съвет измени утвърдените с Решение № 51 от 2022 г. нормативи за час програма на Българската национална телевизия и Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. Нормативите за БНТ за час програма от 1 януари до 31 март са 2 118 лв., а от 1 април - 2 127 лева. За БНР от 1 януари до 31 март са 527 лв., а от 1 април - 528 лева.

Размерите на нормативите за час програма са съобразени с определените с чл. 49, т. 1 и т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетни взаимоотношения на обществените медии с централния бюджет за 2022 г. и е предложения от БНТ и БНР обем/часове телевизионна програма и радиопрограма, съгласно издадените от Съвета за електронни медии лицензни за доставяне, съответно на аудио-визуална медийна услуга и радиоуслуга. Определянето на нормативи за час програма на обществените медии за два периода в годината се влияе от основните допускания за политиката по доходите, заложена в Бюджет 2022 г., а именно увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв. и на максималния осигурителен доход от 3 000 лв. на 3 400 лв. от 1 април 2022 година.

 

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.

в размер 1,1 млрд. лв.

 

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 1,1 млрд. лв. за увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Сортови семена-Елит“ ЕАД - София.

Средствата са предназначени за обезпечаване на продоволствената сигурност в страната чрез намеса на държавата на пазара на зърно.

 

Правителството одобри Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, регламентиращи управлението

на средствата от ЕС

 

Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 13.12.2021 г. за приемане на нова структура на Министерския съвет на Република България, е констатирана необходимост от извършването на промени в нормативната уредба, регламентираща управлението на средствата от ЕС.

Въведените изменения предвиждат актуализация на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейски съюз във връзка с прехвърляне на функции, свързани с управлението и изпълнението на средствата от ЕС, между министерствата и наличието на новосъздадени такива, както и прецизиране на наименованията на министерствата в съответните нормативни актове.

 

Министерският съвет прие постановление за изпълнението на Бюджет 2022

 

Министерският съвет прие Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. в срока, определен в Закона за публичните финанси - до един месец след обнародването на годишния закон за държавния бюджет.

С постановлението се определят конкретни задължения и отговорности на разпоредителите с бюджет при изпълнението на съответните им бюджети. Конкретизират се и показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

С постановлението се регламентира идентифицирането на икономии на разходи и/или трансфери по съответните бюджети от страна на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и резервирането на средства за финансиране на дейности, свързани с превенцията на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19, както и с оказването на незабавна хуманитарна помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и за извършване на разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна.

Процедурите за отпускане и разходване на планираните средства в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., които се регламентират в постановлението, подпомагат създаването на добра организация и осигуряването на условия за прозрачност на изпълнението на държавния бюджет.

Постановлението за изпълнението на държавния бюджет съдейства за ефективно и ефикасно разпределение и управление на държавните финансови ресурси, както и за запазване на устойчивостта при изпълнението на държавните функции и осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния бюджет.

 

Правителството одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.

 

Правителството одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година, одобрена с Решение № 42 на Министерския съвет от 2022 година. С промените се осигурява съгласуваност на параметрите в Актуализираната средносрочна прогноза за периода 2022-2024 година с приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2022 година (Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса), както и с промените в данъчните закони.

Промените в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022- 2024 година са направени въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси като важен елемент на доброто управление на публичните финанси. С приемането на тези промени се цели повишаване на прозрачността на бюджетния процес и на качеството на информацията, съдържаща се в бюджетните документи, и постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда, която да благоприятства генерирането на устойчив икономически растеж, както и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели.

Привеждането на бюджетните показатели на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 година в съответствие с параметрите на приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2022 година ще осигури актуализирана база, която е необходима на първостепенните разпоредители е бюджет за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2023-2025 година.

 

НЕК възстановява предсрочно предоставената й през 2016 г. финансова помощ

 

Министерският съвет прие постановление, с което се изменя ПМС № 328 от 30 ноември 2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ - ЕАД (НЕК ЕАД), съгласно решение по арбитражно дело ICC CASE 18086/GZ/MHM и решение, с което се изменя РМС № 1024 от 30 ноември 2016 година за определяне на условията за предоставяне и възстановяване на възмездна финансова помощ на „Национална електрическа компания“ ЕАД, и за одобряване на проект за споразумение между министъра на енергетиката и НЕК ЕАД, за предоставяне на помощта.

С приетите актове и предвид отчетените добри финансови резултати на НЕК ЕАД, се осигурява възможността за ускорено възстановяване, в срок до 31 март 2022 г. вместо декември 2023 г., на предоставените 1 176 660 837 лв. (601 617 133 евро) възмездна финансова помощ на дружеството, за изплащане на присъдените суми по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM между „Национална електрическа компания“ - ЕАД, и „Атомстройекспорт“ АД. Така посочената сума ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на енергетиката в рамките на текущата бюджетна родина.

 

Правителството прие решение относно предоставянето на временна закрила на разселените лица от Украйна

 

Министерският съвет прие решение, с което предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.

Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година.

Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.

 

Правителството одобри програма за ползване на хуманитарна помощ за търсещите временна закрила

в България в следствие на войната в Украйна

 

 

Министерският съвет одобри програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в следствие на военните действия в Република Украйна.

Предвижда се лицата, получили временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците имат право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването.

Периода на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 година.

 

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 557 НА МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ­НАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТНАТА ГОТОВНОСТ, ПРИОРИТИЗИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ В СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОХЕЗИОННИЯ ФОНД СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1153 НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 1316/2013 И (ЕС) № 283/2014.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ВЕЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (№ 11681/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС - ФАЗА 2“, ПОЗИЦИЯ 2 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУР­ГАС“, ПОДОБЕКТ 16.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЯЛОВЕТЕ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВНЕСЕНИЯ УСТАВЕН КАПИТАЛ НА МЕЖДУНА­РОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАПИТА­ЛИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИКОНОМИ­ЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУД­НИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕ­НИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪ­ЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 И 11 МАРТ 2022 Г. ВЪВ ВЕРСАЙ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 14 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКО­НОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 6 ДО 8 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В СТРАСБУРГ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗА­ЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРОВЕДЕНО НА 15 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БОРДО.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 22 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 И 9 МАРТ 2022 Г. В ПАРИЖ И НЕВЕР, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 727 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГА­НИ, КОИТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВЪЗЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМНИЯ ИНТЕГРАТОР - „ИНФОРМАЦИОННО ОБ­СЛУЖВАНЕ” АД.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛА­ГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 51 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЧАС ПРОГ­РАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НА­ЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „СОРТОВИ СЕМЕНА - ЕЛИТ” ЕАД - СОФИЯ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „СОРТОВИ СЕМЕНА - ЕЛИТ” ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮ­ДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В АКТУАЛИЗИРАНА­ТА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г., ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 42 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛА­ЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПА­НИЯ” - ЕАД, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ ПО АРБИТРАЖНО ДЕЛО ICC CASE 18086/GZ/МHM И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ  № 1024 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИ­ЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ OT „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” - ЕАД, И ЗА ОДОБ­РЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕ­ТИКАТА И „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” - ЕАД, ЗА ПРЕДОС­ТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЕ В РЕПУБЛИКА УКРАЙНА.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление