EN

Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 25.03.2020 г.

25.03.2020

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Правителството предлага капитан I ранг Велко Велков да бъде назначен на длъжността

„Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби”

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да назначи капитан I ранг Велко Велков на длъжността „Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби” и го удостои с виеше офицерско звание „флотилен адмирал”.

С друго решение правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи вицеадмирал Емил Ефтимов от заеманата длъжност, да го назначи на длъжността „Началник на отбраната“ и го удостои с виеше офицерско звание „адмирал”.

 

Приета е Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година

 

Министерският съвет прие постановление на Министерския съвет за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които са осигурени финансови средства за 2020 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта - на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лева и чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно.

С Програмата за 2020 година се предвижда общо 1405 ученици от държавни, общински и частни училища да спечелят призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания и да получат финансова закрила от държавата по реда на българското законодателство.

Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се провеждат през календарната 2020 година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите, мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

Приетата Програма за 2020 година представлява логично продължение на Програмите от 2005 година насам за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

 

Приети са промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

Правителството прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на Белла Стоименова като представител на Министерството на здравеопазването член на Комисията става Любомира Любомирова. Тя е завършила Югозападния университет „Неофит Рилски“ със специалност „Право“. Работила е в Агенцията по обществени поръчки. В момента е главен юрисконсулт в дирекция „Правна“.

Министерският съвет одобри за член на Комисията Георги Фотев като представител на Българския лекарски съюз на мястото на Лора Гурмева. Георги Фотев е завършил Нов Български Университет (НБУ) със специалност „Право“. От 2000 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

За член на Комисията по прозрачност като представител на ИАЛ е одобрена и София Пенева. Тя е магистър по „Право“, възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2007 до 2011 г. е била служител на Министерството на здравеопазването в дирекции, специализирани в областта на лекарствената политика, а от 2012 г. работи в Изпълнителната агенция по лекарствата. В момента е заместник-изпълнителен директор на Агенцията. До момента представител на ИАЛ в Комисията по прозрачност беше Веска Гергова.

 

Оптимизирането на таксите за радиочестоти създава подходяща среда за разгръщане на високоскоростни безжични мрежи

 

Кабинетът прие постановление, с което се въвеждат такси в  обхват 700 МHz. С цел ефективно използване на радиочестотния спектър, в обхвати за въвеждане на  високоскоростни безжични мрежи от ново поколение, бе одобрено намаляване на еднократната такса за ползване на ленти в 800 МHz, 900 МHz, 1.5 GHz, 1800 MHz, 2100 MHz и 2.6 GHz, средно с 50 процента.

По този начин се стимулира развитието на електронните съобщения, които създават предпоставки за гарантиране на дистанционната работа и запазване на социалните комуникации. Също така се намалява финансовата тежест за бизнеса при изграждането и поддържането на електронните съобщителни мрежи, като се създава подходяща среда за въвеждане и развитие на пето поколение мобилни мрежи.

Изменението на таксите цели насърчаване на инвестициите в инфраструктурата и стимулиране на иновациите във високоскоростни безжични мрежи.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2019 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2019 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 12 565,75 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 2 855,50 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 540 лв. и за командировки на областни управители – 5 255,64 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

 

Правителството одобри искане за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи

 

Министерският съвет одобри искане за получаване на техническа подкрепа по специална процедура на Програмата на Европейския съюз за подкрепа, по линия на която ще бъде осигурено финансиране по бъдещия Механизъм за справедлив преход и от Фонда за справедлив преход към него.

Искането, което е в размер на 550 000 евро, ще подпомогне българските власти при изготвянето на териториални планове за справедлив преход на територията на три области в страната - Стара Загора, Кюстендил и Перник. Плановете ще очертаят стратегическата рамка за управление на инвестициите по линия на Европейския фонд за справедлив преход, с оглед преодоляване на социално-икономическите ефекти от декарбонизиране на икономиката.

С цел максимално ефективно използване на средствата от бюджета на ЕС искането е проверено за наличие на двойно финансиране. Разходите по него са изцяло за сметка на Програмата за подкрепа на структурни реформи и не се изисква национално финансиране.

 

Община Рила ще стопанисва 7 км от пътя Рилски манастир - Кирилова поляна

 

Правителството обяви за публична общинска собственост участък от републикански път III-107 Рилски манастир - Кирилова поляна. Участъкът е с дължина 7 км и е на територията на община Рила. Промяната се извършва по предложение на общината. Пътният участък е единствената транспортна връзка до архитектурни, исторически и художествени комплекси от национално значение.

По този начин община Рила ще има по-голяма самостоятелност в решенията за подобряване достъпа на населението, работещите в туристическите обекти лица, както и на туристите, тъй като администрацията ще може да кандидатства по програми на Европейския съюз за осигуряване на средства за възстановяване на технико- експлоатационното състояние на пътния участък.

С решението се променя и списъка на републиканските пътища, като наименованието на републикански път III-107 се променя на „(о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир“.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството одобри промени в свое решение от 2011 г. като обяви част от имот за частна държавна собственост. Имотът представлява две сгради, намиращи се в местността „Висока поляна“ в община Шумен. Зданията остават в управление на Областния управител на област Шумен.

Министерският съвет възложи на председателя на Сметната палата да сключи договор за покупка на част от имот в полза на държавата, с което се прекратява съсобствеността между държавата и физически лица. Частта от имота представлява 6,67 % идеални части от административна сграда, намираща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 37 в София. Останалата част от сградата е публична държавна собственост и е в управление на Сметната палата. С решението на Министерския съвет частта от имота ще бъде предоставена за управление на Сметната палата.

 

Одобрена е позицията на Република България за продажба на част от комплекса сгради

на Международната инвестиционна банка в Москва

 

Министерският съвет одобри позиция на Република България за продажба на част от сградния фонд на Международната инвестиционна банка (МИБ) в Москва, Руска федерация.

Решението на правителството е във връзка с преместването на седалището на банката в Будапеща, Унгария, и възможностите за последващо използване на сградния фонд на МИБ, намиращ се в Москва, Руска федерация.

Международната инвестиционна банка е многостранна финансова институция за развитие, в която членуват България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Дейността й е свързана с финансиране и съфинансиране на икономически обосновани инвестиционни проекти и програми на страните членки, които са с приоритетно значение за развитието и диверсификацията на икономиките им, както и други проекти, които отговарят на целите на Банката.

 

Одобрен е докладът от участието на България в Световния градски форум в Абу Даби, ОАЕ

 

Министерският съвет одобри доклада от участието на България в Световния градски форум, който се проведе в Абу Даби, ОАЕ, от 8 до 13 февруари 2020 г.

Форумът се провежда на всеки две години и предоставя възможност всички заинтересовани участници да обсъдят и да се ангажират с изпълнението на конкретни решения по отношение на ангажиментите от Новия градски дневен на ООН: устойчиво градско развитие за социално включване и премахване на бедността; устойчиво и приобщаващо градско проспериране и възможности за всички; екологично устойчиво и гъвкаво градско развитие. Темата на тазгодишното издание беше „Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите“ и в него взеха участие над 13 000 представители на близо 170 държави на ниво национални лидери, министри, представители на ООН, женски групи, кметове, младежи, академици, дипломати, общностни и бизнес лидери, парламентаристи, групи от местната власт, градски активисти и др.

Страната ни потвърди подкрепата си за изпълнението на Новия дневен ред за градовете и се ангажира да продължи усилията и действията си за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във възможности. Необходимо е да се полагат повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще се осигури финансиране и по-добро развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и устойчив и балансиран растеж на всички региони.

България беше поканена да представи своя специфичен опит в две сесии на събитието: едната, посветена на финансирането на устойчивото градско развитие, а другата - дискусия за устойчивото развитие, иновативното управление на многофамилни жилища, разработването и внедряването на жилищни стратегии. Пред участници от близо 20 държави беше представен българския опит и резултати от изпълнението на програмите за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в България.

Десетият Световен градски форум завърши с обявяването на Abu Dhabi Declared Actions, включващи ангажименти на международни организации, национални, местни и регионални правителства, частния сектор, гражданското общество, академичните среди и други за следващите години в подкрепа на постигането на Целите за устойчиво развитие.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в Съвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, проведено на 5 март в Брюксел. Акцент в дневния ред на Съвета беше обсъждането на Европейската Зелена сделка, както и представеният Климатичен закон. България напомни, че климатична неутралност към 2050 г. следва да бъде постигната чрез справедлив преход, при наличие на ефективни компесаторни механизми, с прилагане на работещи решения за запазване на конкурентноспособността, растежа на икономиката и социалното благополучие на гражданите. Беше подчертана необходимостта от намиране на общо европейски решения, свързани с предизвикателствата пред държавите, които са външна граница на ЕС, каквото е и България, а именно изтичането на въглерод и емисиите от транзитния транспорт. Изрично бе подчертана и необходимостта от детайлна оценка на въздействието на предвидените в Зелената сделка инициативи, в т.ч. и на представения проект на Европейски климатичен закон, защото само така могат да бъдат адекватно отчетени националните специфики и стартови позиции на държавите-членки и съответно постигнати политическите приоритети на Съюза.

В рамките на заседанието министрите одобриха предложението за Принос от името на Съюза и неговите държави-членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие, която ще бъде представена пред Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Документът потвърждава ангажираността на ЕС и неговите държави-членки към Парижкото споразумение и отправя апел за спешно засилване на световната амбиция в светлината на последните научни доклади.

Министрите приеха и Заключения относно подобряването на качеството на въздуха, с които се прави преглед на постигнатия напредък по прилагане на европейското законодателство в областта и се определят бъдещите насоки за действие.

Обмен на мнения беше проведен и по Оценката на законодателството в областта на водите, както и по екологизирането на Европейския семестър.

 

Концесионният договор за добив на пясъци от находище „Каята” ще бъде прекратен по искане на концесионера

 

Концесионният договор за добив на строителни материали - трахити и трахитови туфи, от находище „Каята” ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки искането на концесионера.

Находище „Каята” се намира на територията на община Камено, област Бургас. През декември 2010 г. за него е сключен концесионен договор с „Трансстрой холдинг" АД, гр. Бургас. През 2013 г. с решение на Министерския съвет правата и задълженията по предоставената концесия са прехвърлени на „Хидроминерал" ООД, гр. София. През 2019 г. фирмата на концесионера е преименувана от „Хидроминерал" ООД на „Ейч Би Минералс" ООД.

Концесионерът мотивира искането си за прекратяване на концесионния договор с невъзможността да осъществява добивна дейност. Причината за това е отменено по съдебен ред положително решение по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.

 

Откриват се процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Шкорпиловци - централен“ и „Делфин“

 

Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Шкорпиловци - централен“ в община Долни Чифлик, област Варна и „Делфин“, община Несебър, област Бургас. Целта е  обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесиите да е по 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морския плаж „Шкорпиловци - централен“ е 24 923,99 лева без ДДС, а за „Делфин“ - 26 071,25 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Двата плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Определен е концесионер на морски плаж „Равда - Олимпийски надежди“

 

Определен е концесионер на морски плаж „Равда - Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с „Джедар“ ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,70 на сто. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 42 601,85 лв. без ДДС.

Инвестициите за обезопасяване на морския плаж и прилежащата акватория за срока на концесията са в размер на 226 656 лв. с ДДС

 

Променят се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

Правителството прие промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

С приетото постановление ще се осигури възможност за поемането на ангажименти и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. по борсови договори за покупка на стоки за поддържане и обновяване на държавните резерви и запасите от нефт и нефтопродукти.

 

Одобрен е проект на Споразумение за участие в указател, съдържащ данни за контакт

с националните центрове за приемане на спешни повиквания

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR) между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция „Национална система 112“, която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис, като основа за водене на преговори.

Проектът на Споразумение има за предмет ползването на една услуга, предоставяна от Европейския комуникационен офис (ЕКО). Тази услуга се състои в изготвянето, поддържането в актуално състояние и предоставянето за ползване на указател с данните за контакт на националните центрове за приемане на спешни повиквания на държавите, членуващи в Европейската конференция на пощенските и телекомуникационни администрации.

Европейската конференция на пощенските и телекомуникационни администрации (СЕРТ) е организация в сферата на съобщенията. В нея членуват пощенски и телекомуникационни администрации от 48 европейски държави, вкл. България.

Европейският комуникационен офис е създаден по силата на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (обн. ДВ. бр. 22 от 2010 г., попр. ДВ. бр. 29 от 2012 г.) и има за задача да бъде секретариат на СЕРТ. Седалището на ЕКО е в Копенхаген, Дания.

ЕКО изисква от желаещите да ползват услугата национални центрове за приемане на спешни повиквания сключването на типово споразумение.

Съгласно проекта на Споразумение указателят, администриран от ЕКО, съдържа данните за контакт на националните центрове за приемане на спешни повиквания и има за цел да бъде средство за оперативна помощ, което да улесни тези центровете да- комуникират помежду си при нужда, напр. при възникнала необходимост от трансгранична помощ за справяне със спешни случаи.

Указателят на практика представлява защитена Интернет платформа. Националните центрове за приемане на спешни повиквания, които са получили достъп, могат да влязат и да въведат своите данни за контакт.

Предвидена е и възможност за изтегляне от Интернет на офлайн версия на указателя (.pdf файл), която да се съхранява в центровете за приемане на спешни повиквания и да се използва за справка от операторите и координаторите, работещи в него, когато се налага да установят контакт с друг център за приемане на спешни повиквания.

При актуализация на информацията всички определени точки за контакт във всички центрове за приемане на спешни повиквания се уведомяват незабавно чрез имейл, за да могат да изтеглят актуализираната офлайн версия (.pdf файл).

Ползването на указателя е безплатно за центровете за приемане на спешни повиквания.

 

Mинистерството на енергетиката е определено за отговорно ведомство по изпълнение на дейности, свързани с изготвянето на териториалните планове за справедлив преход

 

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което определя Министерството на енергетиката за отговорно ведомство по изпълнение на необходимите дейности, свързани с изготвянето на териториалните планове за справедлив преход, във връзка е реализацията на инвестициите от т.нар. Европейска зелена сделка. По този начин ще се осигури координиран и фокусиран подход при планирането на мерките, нужни за осъществяване на плавния и ефективен преход в регионите, допустими за финансиране чрез Механизма на ЕС за справедлив преход.

С оглед на необходимостта от планиране на комплексни и хоризонтални мерки, свързани с високи нива на инвестиции, Министерството на енергетиката ще предприеме действия за участие на България в процедурата за набиране на проектни предложения за предоставяне на техническа помощ, обявена от Европейската комисия в началото на месец март 2020 г.

 

Британците ще могат да кандидатстват за българско гражданство без да се отказват от предишното до края на годината

 

Британските граждани, подали молби за придобиване на българско гражданство преди края на преходния период за „Брекзит“ - 31 декември 2020 година, няма да са длъжни да се отказват от гражданството си, за да получат българско гражданство. Това предвижда проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство.

Основната цел на законопроекта е да осигури правна яснота относно прилагането на онези разпоредби на Закона за българското гражданство, които се отнасят до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия като държава членка на Европейския съюз след изтичането на преходния период.

Законът за българското гражданство предвижда възможност за придобиване на българско гражданство от лице, което не е български гражданин, ако към датата на подаване на молбата за натурализация отговаря на посочените в чл. 12, ал. 1 от закона условия. Едно от тези условия е лицето да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство. В ал. 2 на чл. 12 са изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Към настоящия момент за гражданите на Обединеното кралство, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство, не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство. След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и след края на преходния период (31 декември 2020 година), неговите граждани ще трябва да се освобождават от досегашното си гражданство, за да придобият българско.  

 

Правителството прие решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на ББР

на обща стойност до 700 млн. лева

 

Министерският съвет прие решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие" АД, гр. София.

С Решението се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на ББР чрез парични вноски на обща стойност до 700 000 000 лева.

Средствата от увеличаването на капитала на „Българска банка за развитие" АД ще се използват за изпълнение на мерки за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити за опреде тен период при определени условия и индивидуална преценка на всеки конкретен случай.

Meрките, които се предвижда ББР да предприеме, целят осигуряване на достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на МСП, засегнати от пандемията на COVID-19, с цел намаляване до минимум на рисковете от изпадане в криза на ликвидност и превантивна подкрепа на бизнеса, в т.ч. и чрез споделяне на риска с търговските банки в страната.

 

Около 1,2 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Великден

 

1 246 000 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец април. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.

За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството ще отпусне допълнителни 49 840 000 лв. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

 

България иска от ЕК освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от медицински характер за борбата с Covid-19

 

Със свое решение правителството одобри подаването на искане за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с Covid-19, чрез включване в общо решение на Европейската комисия (ЕК).

Искането е за включване в първото общо решение на ЕК за разрешаване на прилагането на освобождаване от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер и за стоките, внасяни от агенции за подпомагане при бедствия, с цел удовлетворяване на нуждите, свързани с тяхната дейност, за времетраенето на интервенцията. В приложение към искането е посочен списък на стоките, предмет на освобождаване от мита и ДДС при внос.

 

МС одобри механизмите за разпределяне на предпазни средства и постъпили дарения

 

Средствата от даренията за превенция и лечение на COVID-19, постъпили в разкритата от Министерството на здравеопазването дарителска сметка, ще бъдат използвани единствено за тази цел. При даренията, независимо под каква форма са направени, изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва. Това реши Министерският съвет на база доклад от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Министерството на здравеопазването ще предоставя информация на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19 и на официалната си интернет страница www.mh.government.bg за постъпилите парични средства по дарителската сметка, както и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура.

Националният оперативен щаб за борба с COVID-19 ще дава предложения, както по отношение на вида на закупуваните лични предпазни средства, дезинфектанти, тестове, лекарствени продукти, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и други, така и по отношение на крайните получатели, в случите когато това се отнася до лекарствени продукти, апаратура и тестове за диагностика.

Когато се касае за лични предпазни средства и дезинфектанти, предложение за разпределение ще дава Логистично-координационният център с ръководител главен комисар Николай Николов.

Направените от Националния оперативен щаб и Логистично-координационния център предложения за разпределение ще бъдат одобрявани от министъра на здравеопазването, по регионални здравни инспекции (РЗИ).

Конфискуваните в полза на държавата вещи от Агенция „Митници“ и предоставени на МЗ ще бъдат разпределяни по предложение на Логистично-координационния център, чрез регионалните здравни инспекции (РЗИ),  на територията на цялата страна.

Всяка регионална здравна инспекция ще организира разпределението на артикулите по лечебни заведения, държавни и общински институции, в съответствие с направеното от Логистично-координационния център общо разпределение.

Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Логистично-координационният център координират действията си и ежедневно извършват оценка на нуждите на лечебните заведения и институциите във връзка с разпространението на COVID-19. Приоритетно предпазни средства ще бъдат осигурявани на лечебните заведения за болнична помощ – структурите и отделенията, в които се лекуват болни с COVID-19,  центровете за спешна медицинска помощ, РЗИ, гранична полиция, екипите на НАП и Агенция „Митници“, разположени на граничните пунктове, органите на МВР и социалните структури, които работят с уязвими групи от населението. Тези потребности се осигуряват чрез средства от бюджета на МЗ, по оперативни програми и дарения. Медицинската апаратура се осигурява за нуждите на лечебните заведения също със средства от бюджета на МЗ, по оперативни програми и дарения.

Чрез държавното дружество „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД се закупуват лични предпазни средства възмездно и се предоставят срещу заплащане на  институции и ведомства, лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ – общопрактикуващи лекари, стоматолози, медицински центрове, аптеки, хранителни вериги, банкови институции и др. Финансирането е за сметка на бюджетите на съответните ведомства и институции, физически и юридически лица. Аналогечен е редът и за дезинфектантите.

Лекарствени продукти също ще се осигуряват за сметка на лечебните заведения – директно или чрез „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД, както и под формата на дарения, при спазване на нормативната уредба.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОП­РЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, МИНИСТРИТЕ, ОРГАНИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ПО ЧЛ. 19, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗАМЕСТНИК-МИ­НИСТРИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТЕН УЧАСТЪК - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕ­НОСТ, И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

   министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 234 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ПРАВО­ТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ИМОТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСА СГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА В МОСКВА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ГРАДСКИ ФОРУМ, ПРОВЕДЕН ОТ 8 ДО 13 ФЕВ­РУАРИ 2020 Г. В АБУ ДАБИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 5 МАРТ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИО­НЕРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ТРАХИТИ И ТРАХИТОВИ ТУФИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАЯТА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВРАТИЦА И С. ВИНАРСКО, ОБЩИНА КАМЕНО, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 23 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯ­ВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУС­ТРОЙСТВОТО, И „ТРАНССТРОЙ ХОЛДИНГ” АД - БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ШКОРПИЛОВЦИ - ЦЕНТРАЛЕН”, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „ДЕЛФИН”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „РАВДА - ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ”, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗ­ХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г., И НА МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПА­НИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕ­ЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УКАЗАТЕЛ, СЪДЪРЖАЩ ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАЦИОНАЛНИ­ТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ (PSAP-DIR) МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112”, КОЯ­ТО Е ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМУНИКАЦИОНЕН ОФИС.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕ­ТИКАТА ЗА ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕД­ЛИВ ПРЕХОД.

Внася: заместник министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ДОКЛАДА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ТЕСТОВЕ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОНСУМАТИВИ, МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА И ДРУГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2020 R. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТА И ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДДС) ПРИ ВНОС НА СТОКИ ОТ МЕДИЦИН­СКИ ХАРАКТЕР, СВЪРЗАНИ С БОРБАТА С COVID-19.

Внася: министърът на финансите