EN

Служебното правителство ще проведе заседание на 6 октомври

06.10.2021

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 6 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБАТА НА ХРАНИ (2021 - 2026 Г,).

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛ­НЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2030 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНАТОР ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОР­СТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 12 ОКТОМВРИ ЗА ДЕН НА БЪЛ­ГАРСКАТА ОБЩИНА И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА ПРОЦЕНТИ ОТ ОБОРОТА НА СРЕДСТВА­ТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИ­ЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КА­ПИТАЛА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗ­ХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНС­ТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗ­КУСТВА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВ­НИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 595 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖ­НОСТНО ЛИЦЕ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА Г-Н УАЛИД АЛ-КУДА ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ АКАБА И СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. АКАБА.

Внася: министърът на външните работи 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОН­СУЛСТВО НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПО­ЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В БУРГАС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ДОБРИЧ, РАЗГРАД, ШУМЕН, ВАРНА, ТЪРГОВИЩЕ, СЛИВЕН, БУРГАС, ЯМБОЛ И СТАРА ЗАГОРА, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЕВГЕНИЯ ПОПЕСКУ, БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНКА, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДА­ЛИЩЕ В БУРГАС И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ДОБРИЧ, РАЗГРАД, ШУМЕН, ВАРНА, ТЪРГОВИЩЕ, СЛИВЕН, БУРГАС, ЯМБОЛ И СТАРА ЗАГОРА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 122 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕ­ЩИ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ СИЛИ НА НАТО В КОСОВО (KFOR) И ЗА ИЗМЕНЕ­НИЕ И ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 22 ЯНУАРИ 1997 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНО­МИКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБ­ЛИКА СЪРБИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНО­МИКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АГЕНЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБ­ЛИКА СРЪБСКА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ­НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ", КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 ОКТОМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 5 ДО 7 СЕПТЕМ­ВРИ 2021 Г. В ЛЮБЛЯНА. I

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КАМЧИЯ - СЕВЕР 3", МОРСКИ ПЛАЖ „КАМЧИЯ - СЕВЕР 4" И МОРСКИ ПЛАЖ „КАМЧИЯ - СЕВЕР 5", ОБЩИНА АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КАБАКУМ - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ВАСИЛИКО", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СОЗОПОЛ - ЗАПАД", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЧЕРВЕНКА", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВЕТИ ВЛАС - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „САРАФОВО - ЮГ", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ ОТ 2005 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика