EN

Служебното правителство ще проведе заседание на 14 октомври

14.10.2021

Служебното правителство ще проведе заседание в четвъртък, 14 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ „ПОДЗЕМНО ГАЗОВО ХРАНИЛИЩЕ (ПГХ) „ЧИРЕН" ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕС­КИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕ­ДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО В ОТДЕЛНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЪЩЕСТВУВА НЕДОСТИГ НА ЕКСПЕРТИ И ЗА КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙ­НОСТТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" И РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕН­ЦИЯ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, И НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕ­НИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИ­ТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИ­НАНСИТЕ ЗА 2021Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ПЛОЩИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТРИНАДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ НА ОР­ГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ В ОБ­ЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ХИМИКАЛИТЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОД­НАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВОМО­ЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАНКАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИ­ЦИАЛНИ ПРЕГОВОРИ С РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 19 АПРИЛ 1994 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ­НОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МЕЖДУНА­РОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИ­КА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 21 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПО­МОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Внася: министърът на здравеопазването