EN

Служебното правителство ще проведе заседание на 1 септември

01.09.2021

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 1 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА­ЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2018 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМС­ТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИ­КАТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕ­ДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕ­ДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАРТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПО­МОЩИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022-2027 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕДИН ЧАС БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПРЕВОДАЧЕС­КА УСЛУГА НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСОВО­ТО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА В СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕ­ДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН „ФУЛБРАЙТ“.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРА­ВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР И, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“, КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВА­НИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮЛИ 2021 В ГР. КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи