EN

Редовното правителствено заседание ще се състои на 10 февруари

10.02.2021

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИ­НАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (2021 - 2025 Г.) КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСО­ВА ГРАМОТНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪР­ЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПО­РАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, АРМЕНИЯ И ВИЕТНАМ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПО­ЗЕМЛЕН ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „МОБА“ ЕООД - СОФИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „МОБА“ ЕООД - СО­ФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ", КО­ЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ФЕВРУАРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ПРО­ВЕДЕНА НА 19 ЯНУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ПЕРИ-2", УЧАСТЪЦИ „ЗАПАД" И „ИЗТОК", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК НА „ЩРАБАГ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БО­ГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „РАВ­НИЩЕ - 2", УЧАСТЪЦИ „ЦЕНТРАЛЕН" И „ИЗТОЧЕН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМ­ЛИЩАТА НА С. ГОРНА КРЕМЕНА И С. ВЪРБЕШНИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБ­ЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 18 ЯНУАРИ 2018 Г., МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, И „ЙОТОВ СТОУН" ЕООД - МЕЗДРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „МЛАДОСТ ММЦ", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КРАНЕВО - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЛАГЕР", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪХРА­НЯВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ НА ТЕ­РИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ КЪМ СЪРВЪР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите              

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУ­ЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕ­НИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи