EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 28 декември

28.12.2023

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в четвъртък, 28 декември, от 11 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 Г., ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ КОМИТЕТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (2021 - 2026).

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2021 - 2030 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ГОДИШНИ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 317 НА МИНИСТЕРСКИЯ СВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ“, УЧАСТЪК ИХТИМАН ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ НА ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН, И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ“, В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С РЕСОР ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ПРОВЕДЕНА НА 13 И 14 НОЕМВРИ 2023 Г. В ГР. ХИХОН, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 И 24 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАВЕНСТВОТО, ПРОВЕДЕНА НА 24 НОЕМВРИ 2023 Г. В ГР. ПАМПЛОНА, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, ПРОВЕДЕНО НА 27 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ", ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 10 И 11 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - БИГОР, ОТ НАХОДИЩЕ „СТОЯНОВА ТЕРАСА“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЧЕЛИНОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 27 ЮЛИ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ДИНАС" АД - СЛИВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ШКОРПИЛОВЦИ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШКОРПИЛОВЦИ, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛИСИЧЕТО“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВЪРБЕН И С. КЪРЧОВСКО, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ХОРИЗОНТ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ВЪЗЛАГАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, КАКТО И НА ДЕЛА НА ЧИСТИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКА ИЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика