EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 24 февруари

24.02.2022

Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 24 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБ­ЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛ­НАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪ­ВЕТ.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖ­НОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВА­НИЕ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЗВЪНРЕД­НИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛ­СТВО САУДИТСКА АРАБИЯ И КРАЛСТВО БАХРЕЙН.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗ­КА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕ­НИЕ“.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИ­ТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРА­ХОВАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН, КОЙТО ДА УП­РАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В КАПИТАЛА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД - СОФИЯ.

Внасят: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА­ДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/452 НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 19 МАРТ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА СКРИНИНГ НА ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СЪЮЗА.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 310 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕД­НИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАР­СКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД.

Внася: министърът на иновациите и растежа        

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДЕЩО КОМПЕТЕНТНО ВЕ­ДОМСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО НАРКОТИЦИТЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛ­НИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕ­НИЯТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ДРАГОМАН – СРЪБСКА ГРАНИЦА, ЖП УЧАСТЪК ВОЛУЯК - ДРАГОМАН" НА НАЦИОНАЛНА КОМПА­НИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОГРА­МЕН ПЕРИОД 2023 - 2027 Г., СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛ­СКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и, благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗМЕНЕ­НИЯ НА ЗАЕМНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУ­НАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНИ С ОТ­ТЕГЛЯНЕТО НА БАНКАТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИБОР КАТО РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В УВЕДОМЛЕНИЕ НА СВЕТОВНА­ТА БАНКА ОТ 11 АВГУСТ 2021 Г. И ПИСМО-ОТГОВОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГО­ВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014 - 2020 Г. (СПЗ)") ОТ 27 НОЕМВРИ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА (ПИСМО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА /LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOA) ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ № 1 (AMENDMENT № 1) КЪМ МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-P-AAD "SIDEWINDER AIM 9X БЛОК II РАКЕТИ. СВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ" (SIDEWINDER AIM 9Х BLOCK II MISSILES, ASSOCIATED MATERIAL AND SERVICES).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 19 АПРИЛ 1994 Г. В СОФИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 И 26 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ПАРИЖ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ, ПРОВЕДЕНА НА 24 И 25 ЯНУАРИ 2022 Г. В ПАРИЖ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВА­НИЕТО И МЛАДЕЖТА, ПРОВЕДЕНА НА 27 ЯНУАРИ 2022 Г. В СТРАСБУРГ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТИ „ВЪТРЕШЕН ПА­ЗАР И ИНДУСТРИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ И 1 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ЛАНС, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШ­НИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 3 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ЛИЛ, ФРЕНСКАТА РЕ­ПУБЛИКА.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВО­СЪДИЕ". ПРОВЕДЕНО НА 4 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ЛИЛ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИ­КА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Внасят: министърът на правосъдието

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗГЛЕЖДА­НЕ НА СПОРОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМ­ПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДА­ВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ, ПРИ­ЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на образованието и науката