EN

Министерският съвет ще проведе редовно заседание

08.06.2022

 

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 8 юни, от 10 часа, при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КАМЕН ВЕЛЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПОДЕЛЕНИЯ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГР. СВЕТИ НИКОЛЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНО-ВНЕДРИТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА В СТРУКТУРАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 – 2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ФОНДА НА НАТО ЗА ИНОВАЦИИ.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АКТОВЕ НА НЕЗАКОННА НАМЕСА В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ "ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ЧАСТ "ПРАВОСЪДИЕ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ЮНИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, ПОКРИВАЩА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЯДРЕНА ВРЕДА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД ПО ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДВА ПРЕВОЗА НА ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОРУДВАНЕ – СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ – „ЯДЕНИЦА“, КАТО ЧАСТ ОТ ХИДРОЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС „БЕЛМЕКЕН-СЕСТРИМО-ЧАИРА“.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЛЪВИНО, ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД И С. ОКОРШ, ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 27 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА  КМ 230+320“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 230+298 ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС, ФАЗА 2“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внасят: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ДРАГОМАН, УЧАСТЪК РАЗДЕЛЕН ПОСТ ПЕТЪРЧ – ДРАГОМАН“ ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ДРАГОМАН, ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“, УЧАСТЪК ЕЛИН ПЕЛИН – ИХТИМАН.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТЪРГОВСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПОЛСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ЮНИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И КООРДИНАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ ДЪБЛИН И РЕГЛАМЕНТ ЕВРОДАК, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията