EN

Mинистерският съвет ще проведе заседание на 8 март

08.03.2023

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 8 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРИ ИНСТИТУТА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА ПОВИШЕНИТЕ ЦЕНИ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ФУРАЖИ, ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ГОРИВА И ТОРОВЕ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОРУДВАНЕ - СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТРАШИМИРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО, ПОДПИСАНО НА 3 АПРИЛ 2001 Г., ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕТО.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 И 10 МАРТ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 6 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО ОТ 6 ДО 8 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВИНАРОВО“, ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 16 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПИ ЕС АЙ“ АД - СТАРА ЗАГОРА, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ИСЕНОВ ВРЪХ“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАКИТНИЦА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 25 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ПИ ЕС АЙ“ АД - СТАРА ЗАГОРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА, ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР, И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА КОНЦЕСИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите