Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif16.12.2017

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Покана за набиране на оферти за малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”
21 Януари 2012

Покана

за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за

възлагане на малки обществени поръчки

 

 

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Заповед № ФС-6 от 20 януари 2012 г. на главния секретар на Министерския съвет, администрацията на Министерски съвет отправя покана за представяне на оферти, както следва:

 

І. Предмет и изисквания към обекта на малката обществена поръчка:

1. Предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от администрацията на Министерския съвет”.

2. Изискванията за извършването на одитните дейности са съгласно техническото задание, представляващо Приложение № 2 към настоящата заповед.

 

ІІ. Изисквания спрямо кандидатите:

1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Кандидатът следва да е регистриран одитор;

3. Кандидатът трябва да е реализирал оборот от одитни дейности не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС общо за приключилите 3 (три) финансови години – 2008, 2009 и 2010 г. При участие на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението/консорциума.

4. Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години – 2009, 2010 и 2011 г. одитни дейности по минимум 2 (два) договора/проекта, финансирани със средства от Европейския съюз. При участие на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по настоящата точка се отнася общо за обединението/консорциума.

5. Кандидатът трябва да предложи най-малко двучленен екип за изпълнение на одитния ангажимент, като един от членовете на екипа следва да е ръководител. Екипът за изпълнение на поръчката трябва да познава и да работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти. Ръководителят следва да е регистриран одитор и да притежава не по-малко от 3 г. професионален опит като одитор. Минимум един представител от екипа следва да има практически опит в одитиране на дейности по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз. При участие на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването по настоящата точка се отнася общо за обединението/консорциума.

 

ІІІ. Съдържание на офертата:

1. Всеки кандидат трябва да представи следните документи:

1.1. Оферта по образец с приложени Техническо и Ценово предложение (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена”), както и нотариално заверено пълномощно за лицето, подписващо офертата, ако последната е подписана от различно от представляващия кандидата лице.

1.2. Заверено от кандидата копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. Кандидатите – физически лица представят заверено копие на документ за самоличност. Когато кандидатът е обединение/консорциум се представя и акта за създаването му в оригинал или заверено от кандидата копие. Когато кандидат е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, изискуемите документи за регистрация, за самоличност и др. се представят и в официален превод на български език.

1.3. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, кандидатите – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние в заверен от кандидата препис.

1.4. Копия от баланс и отчет за приходите и разходите за  приключилите 3 финансови години – 2008, 2009 и 2010 г., заверени от кандидата.

1.5. Информация за оборота от одитни дейности за  приключилите 3 финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) с посочване на оборота за всяка година поотделно (в оригинал), съгласно Приложение № 5. Когато участникът е обединение/консорциум, информацията за оборота се подава от всеки участник в обединението/консорциума.

1.6. Списък на основните договори за извършени одитни услуги за 2009, 2010 и 2011 г., с посочване на дати на сключване и изпълнение, контрагенти (с посочени лица и телефони за контакти) и стойности (в оригинал), съгласно Приложение № 6. Когато участникът е обединение/консорциум, информацията за основните договори за извършени одитни услуги се подава от всеки участник в обединението/консорциума.

1.7. Документи за регистрация като одитор или одиторско предприятие на кандидата съгласно българското законодателство (в заверено от кандидата копие);

1.8. Професионална автобиография (по образец, съгласно Приложение № 7) придружена с документи за опита и квалификацията на екипа за изпълнение на одитния ангажимент, включващи дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, договори, трудови книжки и др. по преценка на кандидата (в оригинали или заверени от кандидата копия).

1.9. Декларации за безпристрастност и независимост и за безпристрастност и поверителност (оригинал), Приложения № 8 и 9.

1.10. Подписан от кандидата проект на договор (Приложение № 10).

Забележка: Когато изискуем документ е представен на чужд език, задължително се представят и в превод на български език.

 

ІV. Заплащането на извършените услуги се извършва в български лева, по банков път, по банковата сметка на изпълнителя, както следва:

1.      Авансово плащане не се дължи;

2.      50 % от цената на договора, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на междинния доклад, съгласно одитния план и срещу представени предавателно-приемателен протокол и издадена от Изпълнителя фактура.

3.      Остатъкът от 50 % от цената на договора се изплаща след представяне на окончателния доклад, в срок до 27септември 2012 г. срещу представени предавателно-приемателен протокол и издадена от Изпълнителя фактура.

 

V. Прогнозната стойност на поръчката е 16 666.67 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем ст.) без ДДС и 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана.

 

VІ. Срокът на изпълнение е до 27 септември 2012 г.

 

VІІ. Гаранцията за добро изпълнение е парична сума или банкова гаранция на стойност 2 % от стойността на поръчката, внесена по банковата сметка на Министерски съвет:

Банка  БНБ BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG38 BNBG 9661 3300 1579 01

със срок на валидност 30 (тридесет дни) дни след изтичане срока на договора.

 

VІІІ. Критерий за оценка на офертите – „Най-ниска предлагана цена”. На първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

ІХ. В офертата следва да е посочен срок на валидност - 90 дни след крайния срок за нейното подаване.

 

Х. Офертите се представят в надписан и запечатан непрозрачен плик, на адрес: Министерски съвет, гр. София, п.к. 1594, бул. „Дондуков” № 1, дирекция „Административно обслужване” до 17.00 ч. на 20 февруари 2012 г.

 

Лица за контакти: Павел Иванов – тел. 940 2053, email – p.ivanov@government.bg, Искрен Иванов – is.ivanov@government.bg;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.      Образец на оферта – приложение № 1;

2.      Техническо задание – приложение № 2;

3.      Образец на техническо  предложение - приложение № 3;

4.      Образец на ценово предложение – приложение № 4;

5.      Образец на информация за оборота на кандидата – Приложение № 5;

6.      Образец на списък за изпълнени договори – Приложение № 6;

7.      Професионална автобиография – Приложение № 7;

8.      Декларация за безпристрастност и независимост – Приложение № 8;

9.      Декларация за безпристрастност и поверителност – Приложение № 9;

10. Проект на договор – Приложение № 10.

 
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения